Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Украинский язык / Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури

Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури

Використання інформаційних технологій навчання

на уроках української мови і літератури

                                                                                           Педагог має подбати про те,щоб якомога більше органів чуття –

око, вухо,голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх та смак
взяли участь в акті запам’ятовування …

За такого дружного сприяння
 всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять».
К. Ушинський  

   Учитель… Важлива і відповідальна місія в суспільстві. Ця професія вимагає високої культури, ґрунтовних фахових знань, умілого володіння різноманітними методичними формами і прийомами, всебічних інтересів та ерудиції.

У школі вже працюю, небагато-немало, - 30 років. Кожен рік був для мене часом поліпшення методики викладання української літератури та мови, професійного зростання, самовдосконалення шляхом творчого пошуку. З цією метою відвідувала методичні об’єднання, переймала досвід колег, ділився набутими знаннями, підвищував власний фаховий рівень.

  Головною педагогічною метою мого досвіду є використання мультимедійних технологій на уроках літератури та мови. Які ж переваги мультимедійного уроку я знайшов для себе? Перш за все, зацікавленість учнів уроком. Сучасні діти – це діти екранної інформації. Інформація екрану монітора, інтерактивної дошки, проектора, телевізора сприймається ними набагато краще, ніж книжна інформація. І це той важливий фактор, який я враховую при організації уроку.

ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Комп'ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп'ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.

Організація навчально-виховного процесу школі свідчить, що чим частіше використовуються комп'ютери у процесі вивчення різних предметів, зокрема української мови та літератури, тим раніше учні починають працювати з комп'ютером, тим ефективнішими є результати навчання.

Що ж нового вносить у навчальний процес комп'ютер? Інформатика загалом має модернізуючий вплив на всі сфери суспільного життя, але сфера навчання і виховання особливі в цьому відношенні. Якщо технологію будь-якого виробничого процесу можна виконати (і повторити) в усіх деталях, то в навчально-виховному процесі зробити це неможливо, а тому особливо актуальним є питання відбору інформації і правильного та вчасного її подання, що дозволяє пожвавити процес навчання, надати йому динамізму, гнучкості, посилити його прикладну спрямованість.

Досвід переконує, що комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв'язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Перед тим, як розпочати роботу з комплексного застосування інформаційних технологій, було проведено дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять з української мови та літератури. Виявилося, що рівень сприйняття інформації учнями зріс майже вдвічі.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаємо такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовуємо такі їх види:

- інформаційні технології;

- електронні підручники;

- окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

- розроблені авторські уроки (інтеграція різних об'єктів в один формат- презентації, web-сторінки).

У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.

Експерти з маркетингу ще до появи технології мультимедіа за результатами численних експериментів виявили залежність між способом засвоєння матеріалу і здатністю відтворити здобуті знання через певний час. Найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп'ютерів, розвинених комп'ютерних систем навчання. Ще Я.А.Коменський у праці "Велика дидактика" писав: "...Все, що тільки можна, давати для сприймання чуттям, а саме: видиме – для сприймання зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне дотикові – через дотик. Якщо будь-які предмети можна сприйняти кількома чуттями, нехай вони відразу сприймаються кількома чуттями...".

Отже, ми бачимо, що глобальна мережа Інтернет давно стала надбанням освіти. Навчити учня знаходити потрібну інформацію, зберігати і використовувати її для розв'язання певних потреб — ось завдання сучасної освіти.

Нині у сфері освіти є можливість індивідуалізувати навчання, з'явились умови надати обдарованим учням доступ до більшої кількості потрібної інформації, а тим, хто відстає, — надолужити прогаяне. Нові інформаційні технології надають величезні можливості нам, учителям, у розвитку здібностей дітей. У час стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, невпинного потоку інформації, все більш актуальним і хвилюючим стає питання бездумного використання інформаційного простору. Діти безцільно входять в Інтернет, відшуковують для себе непотрібну, а іноді й шкідливу інформацію. Комп'ютер став грою, замінив друзів, задовольнив ті потреби дитини, які вона не змогла задовольнити у повсякденному житті. Живе буденне спілкування перейшло в інтерактивне. На сьогоднішній день це стало проблемою. Але ми (вчителі) розуміємо, що, набуваючи нових знань, дитина розвивається, пізнає невідоме і в майбутньому в змозі цим скористатися. Тому необхідно зосереджувати увагу на використанні комп'ютера на уроці та дома, в позаурочний час. У співпраці з вчителем інформатики нами розроблені фрагменти уроків української мови та літератури з використанням комп'ютера

Працюючи на комп’ютерах у школі, дійшов висновку, що у класах, де використовувалися мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначався такими перевагами: краще сприймався матеріал учнями, зростала їх зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити), відбувалася індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочувалися види роботи, що стомлювали учня, використовувалися різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлювалося динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки учня та його для самостійної роботи.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, що використовуються на уроках української мови та літератури, можна стисло визначити так:

- посилення мотивації навчання;

- активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.);

- індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

- урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

- постійне застосування ігрових прийомів;

- забезпечення негайного зворотного зв'язку, можливість рефлексії;

- можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Фактичне сприйняття демонстраційних матеріалів є в 60 тисяч разів швидшим, аніж тексту, який читаємо. Саме тому, на мою думку, наочне подання інформації має велике значення під час проведення лекцій, публічних виступів, узагальнення досвіду тощо.

Вчені, проаналізувавши медичні та психологічні дослідження в галузі сприйняття та оброблення інформації, з'ясували наступне: 83% всієї інформації ми отримуємо за допомогою зорових органів, 11% - слухових, 3,5% - за допомогою запахів, 1,5% - тактильних рецепторів .

Запам'ятовування інформації відбувається таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то засвоюється 20% матеріалу; якщо інформація отримується лише за допомогою зору, то запам'ятовується до 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.

Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

- зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

- запам'ятовування навчального матеріалу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

- скорочення часу на розкриття проблеми.

У своїй практичній діяльності найчастіше використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види:

- презентації для лекційного викладу матеріалу;

- презентації для повторювально-узагальнювальних уроків.

Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що учні під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.

Вважаю, що систематичне використання комп'ютера на уроці, зокрема систем презентацій, сприяє наступному:

- підвищенню якісного рівня використання наочності на уроці;

- зростанню продуктивності уроку;

- реалізації міжпредметних зв'язків;

- уможливленню організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителів інформатики та української мови;

- логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

- покращенню взаємин "учень-учитель", особливо з учнями, "далекими" від мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;

- зміні ставлення школярів до комп'ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh – анімації, web – редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Це уможливлює подання інформації у формі відео, презентації, web-сторінки з різноманітними роликами.

Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже часто використовую ресурси Інтернету.

Застосовую у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами, наприклад, "Тіні забутих предків" за повістю М.Коцюбинського, "Наталка Полтавка" за І.Котляревським, "Украдене щастя", "Захар Беркут" за І.Я. Франком та інші.

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає. Працюючи в Агрономійській загальноосвітній школі дійшов висновку, що використання комп'ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп'ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу. У своїй діяльності прагну урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним, пам'ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові – це значить "шукати енергію слова в енергії душі".Висновок

Отже, застосування ІКТ на уроках української мови та літератури не тільки увиразнить читацьке сприймання творів мистецтва, воно збагатить школярів новими знаннями й емоціями, виступить засобом пошуку інформації й самостійних узагальнень. Я вважаю, що вчитель-словесник, який не боїться взяти на себе відповідальність за використання методів і прийомів, що не стали ще хрестоматійними, шукає ефективніших засобів створення навчальної мотивації, знає, як заінтригувати учнів навчальним матеріалом, запросивши їх до подорожі з анімаційними героями, які з завдань краще запропонувати від імені казкових персонажів або героїв улюблених книжок. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в сучасну освіту дасть можливість реалізувати низку актуальних завдань, розширити основу знань суспільства, створити учня нового покоління, здатного самостійно здобувати інформацію, поновлювати, коригувати та інтерпретувати її протягом усього свого життя, тим самим бути готовим до відповіді на виклики XXI століття, комп'ютеризованого інформаційного суспільства, що є необхідним для кожної сучасної людини.

Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. Вона вимагає, щоб над матеріалом, який вивчається, учень розмірковував, бачив зв’язок з іншою інформацією і послідовність між нею. А також шукав відповіді на запитання, які виникають у процесі навчання, що збуджує процес мислення, яке призводить до бажаного запам’ятовування і сприяє розвитку пам’яті. В учнів зникає страх зробити помилку, а виникає прагнення виправити, знайти відповіді, щоб більше помилок не виникало. З’являється вміння вирішувати і виправляти власні помилки однокласників. Процес навчання стає процесом дослідження.

Отже, мультимедійний урок - один із засобів особистісного навчання. Такий урок розрахований на кожного учня окремо. Кожен епізод уроку в окремого учня викликає особисті почуття, бачення в окремих його частинах цілого, захоплення і бажання знайти результат, відповісти на поставленні запитання , бути активним до всього, що відбувається на змінних слайдах. Такий урок не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим і власними перемогами, які здобуті на даному етапі чи взагалі на уроці. Такі уроки емоційні, насичені різновидністю і різноплановістю, вони різнорівневі, творчі і художні.

Мультимедійний урок – це цілісний урок, так і етап певного уроку, або фрагмент завдання, на який учні будуть очікувати і подумки із захопленням переживати. Мультимедіа дозволяє оживити урок, зв’язати його з дійсністю, забарвити різними фарбами почуттів, озвучити урок музикою, звуками природи. Зіставити власні спостереження, надихнути на бажання побачити це в дійсності, збагатити власний досвід.

Я вважаю, що такі уроки:

  1. Розвивають у дітей креативне мислення;

 1. Навчають по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;

3.Повніше й точніше висловлюють свої думки;

4.Проявляють свої індивідуальні можливості;

5.Долають певні труднощі в навчальній діяльності;

6.Будують творчий процес майже самостійно.

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Бінарний урок 8 клас

«Українська мова з інформатикою»

Тема: «Інтелектуальні ігри на уроці української мови з використанням комп’ютера»

Мета: - закріпити вивчені орфограми, фразеологізми, односкладні речення;

 • розвивати логічне мислення, увагу під час виконання завдань;

 • заохочувати учнів до вивчення української мови, використовуючи можливості комп’ютера

Обладнання: додатковий матеріал, ПК, інструкція до проведення тестів на ПК

Вчителі: Караташ Андрій Васильович (українська мова)

Караташ Наталія Михайлівна (інформатика)

Хід уроку

 1. Оргмомент– вчитель мови оголошує тему і спосіб роботи 1хв

 2. вчитель інформатики – пояснює, що саме будуть робити учні за ПК 1 хв

 3. Дай відповідь, щоб отримати місце за ПК (доскажи прислів’я) 2 хв

 • Вік живи – … вік учись.

 • Мудрий ніхто не вродився, … а навчився.

 • Книга вчить, … як на світі жить

 • Розум за гроші … не купиш.

 • Не пером пишуть, … а умом.

 • Наука в ліс не веде, … а з лісу виводить.

 • Не кажи – не вмію, а кажи – … навчуся…

4. За ПК (5 хв) кросвордиА
А


А


А
А
А


А


А
А 1. Хижа морська риба (акула)

 2. Одиниця вимірювання коштовного каменя (карат)

 3. Заховані коштовності, гроші (скарб)

 4. Розкішна будівля (палац)

 5. Шахраювання(афера)

5. «Латки на фразеологізми» вирізати і вставити слова

1 рівень Тримати … за вітром голови ніс вухом

І за … не свербить

З хворої … на здорову

2 рівень Виткнути … дописати слова

Давати волю

Впадати в … носа, рукам, око

дібрати відповідник

3 рівень Как белка в колесе …як муха в окропі

Два сапога пара – … гнути кирпу

Задирать нос – … обоє – рябоє

 1. Перевірка 1 хв

7. «Антисуржик» 10 хв «Вирізати і вставити у стовпчик суржики. Через дефіс написати правильне слово»

Американські вчоні після довгих досліджень дійшли виводу: якщо людина часто думає про щось погане, вона починає чаще хворіти. Оказалося, негативна активність мозку безпосередньо пов’язана з послабленням імунітету. Такий вивод було зроблено після опиту з 50 добровольцями, яким предложили згадати одне з собитій власного життя, яке або принесло їм найбільшу радість, або розстроїло, налякало чи розізлило їх. Потім кожному з підопитних вводили вакцину против грипу. З’ясувалося, що на тих, хто думав про негатив, вакцина здійснювала найменший вплив, а на тих, хто настроювався на добро – наоборот.

(13 слів)

 • вчоні - вчені

 • виводу - висновку

 • чаще - частіше

 • оказалося - виявилося

 • вивод - висновок

 • опиту - досліду

 • предложили - запропонували

 • собитій - подій

 • розстроїло - засмутило

 • підопитних - піддослідних

 • против - проти

 • настроювався - налаштовувався

 • наоборот - навпаки

9. У подані слова вставте орфограми 5 хв

Оз..ро, якіс..ний, зн..кати, оч..щати, волос..я, пр…вабливо, т..плиця, ро..хитати, щас..ливий, гіл..ястий, хвас..ливий, кіс..лявий, дев..ятий, виїз..ний, моло..ьба, здаєт..ся, пр..звище, пр…буття, моркв..яний, пр..мудрий, г..рячий, х..зяїн, бе..турботний, студен..ський.

11. Оформлення документа

Вчитель мови пояснює роботу: «До поданого прислів’я дібрати малюнок за змістом»

hello_html_m756c3004.jpghello_html_4212dbf.jpgВчитель інформатики – «Зробити фон, додати рамку»

«Вік живи – вік учись»

«Мудрий ніхто не вродився, а навчився»

«hello_html_m5ed75694.pngКнига вчить, як на світі жить»

«hello_html_1c8e5c4d.gifУчись змолоду – пригодиться на старість»

«Не кажи – не вмію, а кажи – навчусь»

«Редагування словосполучень»

13. Підсумок уроку

«Мета уроку досягнута, всі роботи виконано»

«Сьогодні ви змогли використати можливості комп’ютера при узагальненні знань з української мови»

14. Виставлення оцінок

15. Роздрукування робіт

«Урок закінчено. Дякуємо за роботу»

Додаток до уроку

Доскажи прислів’я

 1. Вік живи …– вік учись.

 2. Мудрий ніхто не вродився,… а навчився.

 3. Книга вчить, …як на світі жить.

 4. Не кажи – не вмію, …а кажи – навчуся.

 5. Наука в ліс не веде,… а з лісу виводить.

 6. Розум за гроші…не купиш.

 7. Свій розум май … і людей питай.

 8. Чого навчився – … того за плечима не носити.

 9. І сила перед розумом… никне.

 10. Голова без розуму, … як ліхтар без свічки.

 11. Не пером пишуть, …а умом.

 12. Не бажай синові багатства, …а бажай розуму.

 13. Незнайко на печі лежить, … а знайко по дорозі біжить.

 14. Око бачить далеко,… а розум ще далі.

 15. По одежі стрічають, а по розуму проводжають.

 16. Учись змолоду – …пригодиться на старість.

 17. Вчитися ніколи … не пізно.

 18. Золото без розуму – … болото.

 19. Не звання дає знання, … а навпаки.

 20. Не учися розуму до старості,… але до смерті.

 21. Два хитрих мудрого … не переважать.

 22. Казав Наум: … візьми на ум.

 23. Голова не на те, щоб тільки… кашкет носить.

 24. Страшне перо не в гусака ,… а в дурака.

Відредагувати словосполучення

 1. Отримати освіту -

 2. Окружающий мир -

 3. Прийняти міри -

 4. Розбити парк -

 5. К лицю -

 6. Отримати виправдання -

 7. Заключати в дужки -

 8. Дати указання -

 9. Заключати договір -

 10. Кидатися в очі -

 11. Приймати участь -

 12. Згідно плану -

 13. Книга вийшла на багатьох мовах -

 14. Йому повезло -

 15. Двійна порція -

 16. Українець по походженню -

 17. Масляна фарба -

 18. Нестерпна біль -

 19. Вибач мене -

 20. Слідуюча зупинка - • Украинский язык
Описание:

                                                                                           Педагог має подбати про те,щоб якомога більше органів чуття –

око, вухо,голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо, нюх та смак
взяли участь в акті запам’ятовування …

За такого дружного сприяння
 всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять».
К. Ушинський  

 

   Учитель… Важлива і відповідальна місія в суспільстві. Ця професія вимагає високої культури, ґрунтовних фахових знань, умілого володіння різноманітними методичнимиформами і прийомами, всебічних інтересів та ерудиції. 

Скачать материал
Автор Караташ Андрій Васильович
Дата добавления 04.01.2015
Раздел Украинский язык
Подраздел
Просмотров 3739
Номер материала 30766
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.