Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Тирә – яғыбыҙҙағы донъя дәресенә төҙөлгән план-конспект. Дәреслектең авторы А.А.Плешаков. 2 класс. Дәрестең темаһы: «Бесәйҙәр һәм эттәр тураһында»

Тирә – яғыбыҙҙағы донъя дәресенә төҙөлгән план-конспект. Дәреслектең авторы А.А.Плешаков. 2 класс. Дәрестең темаһы: «Бесәйҙәр һәм эттәр тураһында»Тир9 – я1ыбы22а1ы донъя

д9ресен9 т525лг9н план-конспект.

Д9реслекте4 авторы А.А.Плешаков.

2 класс.Д9ресте4 тема8ы: «Бес9й29р 89м этт9р тура8ында»Ишембай.2010 йыл.

Тир9-я1ыбы22а1ы донья д9ресе 2-се класс.

Тема: Бес9й29р 89м этт9р тура8ында.

Ма3саттар:

- Бес9й29р 89м этт9р2е4 т5р29ре мен9н танышыу;

-балалар2а был хайуандар2ы4 й9ш97 р97еше, 3ылы3тары тура8ында белемд9рен арттырыу;

- балалар2а эй9л9телг9н хайуандар 5с5н яуаплылы3, й9лл97 той1о8о уятыу, 85й57 т9рби9л97.

Йы8азландырыу: компьютер, презентация, карточкалар, 87р9тт9р, д9фт9р29р.

Д9рес барышы.

Ойоштороу м9ле.

3ы41ырау шылтыраны. Бе2 ултыр2ы3 д9реск9.

Китап- д9фт9р29р 92ер, –тотонайы3 бе2 эшк9.

Т9би19т календары.

- Б5г5нд5 к5н, 8ауа торошо тура8ында 85йл9п кит9йек.

Был к5н тура8ында халы3 8ынамыштарын ишеттереп 7т9м:

Ноябрь урта8ы – к52 мен9н 3ышты тоташтыра. Был к5нд9р29 т97ге 8ыуы3тар башлана, йыл1ала1ы балы3тар бо2 а6тына кит9.

Ноябр29 3ар т5н эсенд9 ята ала.

Ноябр29 ирт9н ям1ыр яуыр, киск9 3ар яуыр.

Белемд9р2е актуалл9штере7.

-хайуандар2ы нинд9й т5рк5мд9рг9 б7лерг9 м5мкин?

- 8анап китеге2. 3ай8ылары 9йтелм9й 3алды?

- Хайуандар2ы 89м 3оштар2ы нинд9й ике т5рк5мг9 б7леп була? /слайд/

- Йорт 89м 3ыра1ай хайуандар ним9 мен9н айырыла?

- Йорт 89м 3ыра1ай хайуандар тура8ында1ы белемд9реге22е тикшер9йек. Алды1ы22а1ы таблицаны 72 87229реге2 мен9н тултыры1ы2. /слайд/

Хайуанды4 исеме:

8орау2ар:

Йорт

3ыра1ай3ай2а й9ш9й?Ним9 ашай?Кеше 3арауына мохтажмы?

-Кем таблицаны тултыр2ы – афарин!

К7229р 5с5н гимнастика.

(К7229р2е йомоп, экранды буяу)

Д9реск9 ма3сат 3уйыу.

- Б5г5н бе2 д9рест9 йорт хайуандары тура8ында 85йл9ше72е дауам ит9бе2.

- ( ни 5с5н кеше хайуандар2ы т9рби9л9й? (йорт хайуандары кешег9 фай2а килтер9.)

- Улай 1ына т7гел: кешег9 то1ро ипт9ш, яр2амсы, йыуатыусы ла булып тора. ( х92ер йома3 3оям- ты4ла1ы2, уйла1ы2, яуабын 9йт89ге2, б5г5нг5 теманы белербе2./слайд/

Кешене4 ду6ы, йортто4 8а3сы8ы. –Эт.

*ике 56т5нд9 бер йом1а3

мыйы1ы 3аты, ая1ы йомша3. - Бес9й.

- Б5г5нг5 д9рест9 ним9 ха3ында 85йл9шербе2 ик9н?

Я4ы тема 56т5нд9 эш.

Эйе, бе2 б5г5н этт9р 89м бес9й29р тура8ында 85йл9ш9бе2.

До4ъяла б5т98е 60 т5р бес9й 89м 450 эт т5р29ре билд9ле.

-Кемде4 5й5нд9 бес9й29ре бар?

Бес9й- йомша3 й5нл5, 8ы1ылмалы к9729ле хайуан. Уны4 к7229ре т5нд9 к7р9, мыйы3тары е6 8и22е7 89л9тен к5с9йт9, йомша3 т9п9йен9н, к9р9к са3та, осло тырна3тарын сы1ара. Ул бик а3ыллы, ирк9.

- Бес9й ним9 ашар1а ярата?

-Ул ним9 эшл9рг9 ярата?

-улар2ы4 то3омдарын бел98еге2ме? /слайд/- ( 8е2 бес9й29р телен а4лай8ы1ы2мы? «Бес9й29р 872леген9» 3арайы3. /слайд/

Бес9й башы мен9н 8ырпалан8а – ирк9л9н9, яратыуын белдер9.

Бес9й 3ола3тарын ба68а – 8икере7г9, тотоу1а 92ерл9н9.

Мыяула8а – ним9лер 8орай, й9ки с9л9мл9й.

К97298ен к7т9реп, й5н5н 3абарт8а – асыулана.

Тыныс са1ында ул мырлай, «к5й сы1ара».Ял минуты /слайд/

Тур1ай2ар оса пыр-пыр, бес9й ирк9л9й мыр-мыр.

Бе2 уйнайбы2, бе2 йырлайбы2, бейейбе2 тыпыр-тыпыр.

Боро41о кешел9р беренсе булып этт9р2е эй9л9штере7е билд9ле. Кешел9р б7рел9р 545н9н к5с5кт9рен алып 3айтып 76терг9нд9р, т9рби9л9г9нд9р. Шулай итеп «этт9р» барлы33а килг9нд9р. Эт кешене 3ыра1ай хайуандар2ан 8а3ла1ан, 8унар2а яр2ам итк9н. Х92ер инде этт9р2е4 бик к7п т5р29ре билд9ле.

Б5т9 этт9р2е 5с т5рг9 б7лерг9 м5мкин:

«Яр2амсылар» - 8а3лай2ар, 3от3аралар, э2л9п табыр1а яр2ам ит9л9р,й5к 85йр9й29р.

«*унарсылар» - 8унар2а яр2ам ит9л9р.

«Декоратив» - б9л9к9й матур этт9р, кешег9 то1ролар.

Б5т9 этт9р 29 кешег9 то1ро, яр2амсыл, 1аил9 а1за8ы ке7ек я3ын була.

(й29ге2, этт9р2е4 то3омдарын – породаларын 9йтеп 7т9йек. /слайд/Колли- бик матур, а3ыллы эт. Шотландияла ул 8ары3тар к5т5рг9 яр2ам ит9.Ул бик ирк9, б9л9к9й балалар2ы ярата.

- Был 3ы2ы3лы этте4 исеме – Такса. Уны4 к97298е озонса, т9п9й29ре 3ы63а.Т5лк5г9 8унар итк9нд9 54д9рг9 кереп, кейекте 3ыуып сы1ара.

Немец овчарка8ы.

Сепалла –себер29 й5к, кеше ташыусы эт.«Эт – кешене4 то1ро ду6ы» - тиг9н 9йтемде нисек а4лай8ы1ы2? Т5рл5 интонация мен9н 9йтеп 3ара1ы2.

«Бе2 эй9л9тк9н хайуандарыбы2 5с5н яуаплы» - тиг9н 87229р2е нисек а4лай8ы1ы2?

Бес9й29р2е 89м этт9р2е нисек т9рби9л9й29р? /слайд/

-Я3шы ашатыр1а;

-Тышта й5р5т5рг9;

-Тарап- та2артыр1а;

-Дауалар1а;

-Ташлама63а к9р9к.

- Эйе, бе2 5й5бе2г9 алып 3айт3ан й9н эй98ен уйнатып 3ына т7гел, уны т9рби9л9п, ашатып, тышта й5р5т5п, артынан та2ап алыр1а к9р9клеген д9 онотма63а к9р9к. (лбитт9, быны4 5с5н унын тура8ында к7бер9к беле7 к9р9к.

К7пселек кешел9р, 9лбитт9, м9рх9м9тле. Улар эт- бес9й29р2е яратып 3ына 3алмай2ар, хата улар1а таш 8ындар 2а – памятниктар эшл9п 3уялар.

- М-н, Петербург 3ала8ында ике бес9йг9 р9хм9т й525н9н таш 8ын 3уйыл1ан.*у1ыш йылдарында улар 3ома3тар2ан 3отолор1а яр2ам итк9нд9р. /слайд/- Тольятти 3ала8ында Верный исемле этк9 89йк9л 3уйыл1ан.Ул эт ете йыл буйына хужалары 89л9к бул1ан ер29н китм9й, к5тк9н. /слайд/

- Космос3а беренсе тере й9н эй98е булып Лайка исемле эт ос3ан. /слайд/

- Был герой2ар2ы таный8ы1ы2мы? Матроскин 89м Шарик.Йом1а3лау.

- Бе2 б5г5н ним9л9р хакында 85йл9штек?

- Д7рт ая3лы ду6тар туру8ында нинд9й 3ы2ы3лы м91л7м9т алды1ы2?

-*е2г9 о3шанымы?

- Ним9не гел и6т9 тотор1а к9р9к? /слайд/Х9тере4д9 тот: д7рт ая3лы ду6ыны4 с9л9м9тлеге 89м 17мере 5с5н кеше 89р ва3ыт яуаплы.%йг9 эш итеп битт9ге 8орау2ар1а яуап 92ерл9.%й5г5229ге бес9й2е й9ки этте к729теге2, ми49 уны4 тура8ында 85йл9п к7р89тер8еге2.  • Начальные классы
Описание:

Тир9-я1ыбы22а1ы донья д9ресе  2-се класс.

Тема: Бес9й29р 89м этт9р тура8ында.

Ма3саттар:

- Бес9й29р 89м этт9р2е4 т5р29ре мен9н танышыу;

 -балалар2а был хайуандар2ы4 й9ш97 р97еше, 3ылы3тары тура8ында белемд9рен арттырыу;

- балалар2а эй9л9телг9н хайуандар 5с5н яуаплылы3, й9лл97  той1о8о уятыу, 85й57 т9рби9л97.

Йы8азландырыу: компьютер, презентация, карточкалар, 87р9тт9р, д9фт9р29р.

 

 

                                                                       Д9рес барышы.

Ойоштороу м9ле.

3ы41ырау шылтыраны. Бе2 ултыр2ы3 д9реск9.

Китап- д9фт9р29р 92ер, –тотонайы3 бе2 эшк9.

Т9би19т календары.

- Б5г5нд5 к5н, 8ауа торошо тура8ында 85йл9п кит9йек.

Был к5н тура8ында халы3 8ынамыштарын ишеттереп 7т9м:

 

Ноябрь урта8ы – к52 мен9н 3ышты тоташтыра.    Был к5нд9р29 т97ге 8ыуы3тар башлана, йыл1ала1ы балы3тар бо2 а6тына кит9.

Скачать материал
Автор Шаньязова Альфия Рамиловна
Дата добавления 09.01.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел
Просмотров 1662
Номер материала 50681
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.