Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Химия / Типтік есептер шығару алгоритмі

Типтік есептер шығару алгоритмі

hello_html_m5de2ddeb.gifhello_html_m2a49055e.gifhello_html_5ca555d1.gifhello_html_53190f21.gifhello_html_53190f21.gifhello_html_53190f21.gifhello_html_53190f21.gifhello_html_m4d5abdce.gifhello_html_m6e67941c.gifhello_html_5019c82d.gifhello_html_53190f21.gifhello_html_53190f21.gifhello_html_m478c4692.gifhello_html_31ee151c.gifhello_html_2406f9e6.gifhello_html_2cb262f4.gifhello_html_m2f1cd1f0.gifhello_html_m6374c0ad.gif


ТИПТІК

ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ АЛГОРИТМІ
Шығыс Қазақстан облысы

Көкпекті ауданы Жұбандық Болғанбаев атындағы Самар орта мектебінің химия пәні мұғалімі САЛЬМЕНБАЕВА М. Ж.Қоспаның құрамын анықтау

1. Массасы 3,00 г натрий және калий хлоридтерінің қоспасын суда ерітіп, күміс нитратының артық мөлшерімен тұнбаға түсірді. Сүзіп және кептіргенен кейін тұнбаның массасы 7,10 г болды. Бастапқы қоспаның массалық үлесін және мольдік қатынастарын есепте.

Есептелуі:

1. Қоспадағы натрий хлоридінің массалық үлесі а%, калий хлориді (100 – а%).

2. Қоспадағы тұздардың массасы белгісіз а.

m(NaCl) = 3/100·a = 0,03a (г)

m(KCl) = (3,00 – 0,03a) г

3. Реакция теңдеуі:

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl (1)

KCl + AgNO3 = KNO3 + AgCl (2)

4. (1) теңдеу бойынша 0,03а (г) – х (г)

58,5 (г) – 143,5 (г)

х = 0,03а·143,5/58,5 = 0,0736a

(2) теңдеу бойынша 3,00 – 0,03а (г) – у (г)

74,5 (г) – 143,5 (г)

y = (3,00 – 0,03а)·143,5/74,5 = 5,78 – 0,0578a

5. Тұнбаның жалпы массасы 7,10 екенін ескеріп, теңдеу құрастырам.

0,0736а + 5,78 – 0,0578а = 7,10 (г)

0,0736а – 0,0578а = 7,10 – 5,78

0,0158а = 1,32; а = 1,32/0,0158; а = 83,5% (NaCl)

6. Калий хлоридінің массалық үлесі.

100 – 83,5 = 16,5% (KCl)

7. Қоспаның мольдік қатынастарын анықтау.

υ(NaCl)/υ(KCl) = 83,5/58,5 : 16,5/74,5 = 6,5 : 1

Жауабы: 83,5%; 16,5%; 6,5 : 1;

2. 4,52 г калий гидрокарбонаты мен натрий гидрокарбонатынан тұратын қоспаны қыздырғанда бөлінген газдың көлемі (қ.ж.) 0,56 л. Нәтижесінде алынған тұздардың массаларын анықта.

Берілгені: Есептелуі:

m(KHCO3 + NaHCO3) = 4,52 г 2NaHCO3 ↔ Na2CO3 + CO2↑ + H2O (1)

V(қ.ж.)(CO2) = 0,56 л 2KHCO3 ↔ K2CO3 + CO2↑ + H2O (2)


m(KHCO3) = ?

m(NaHCO3) = ?

(1) теңдеу бойынша х (г) NaHCO3 – а (CO2)

168 г – 1 моль; х = 168а

(2) теңдеу бойынша у (г) KHCO3 – b (CO2)

200 г – 1 моль; у = 200b

υ(CO2) = 0,56 л/22,4 л/моль = 0,025 моль

а + b = 0,025 а = 0,025а

168а + 200b = 4,52 168·(0,025 – b) + 200b = 4,52


4,2 - 168b + 200b =4,52

32b = 0,34; b = 0,01; а = 0,025 – 0,01 =0,015

х(NaHCO3) = 168· 0,015 = 2,52 г

у(KHCO3) = 200·0,01 = 2 г

Жауабы: m(KHCO3) = 2г; m(NaHCO3) = 2,52 г;

3. Массасы 3,88 г құмырсқа және сірке альдегидтерінің ерітінділерінің қоспасы берілген. Осы қоспаны күмістің аммиактағы ерітіндісімен өңдегенде күміс бөлінген. Бөлінген күміс азот қышқылымен әрекеттескенде 9,856 л NO2↑ бөлінген. Бастапқы қоспадағы заттардың массасын тап.

Берілгені:

m (HCOH + CH3COH) = 3,88 г;

V(қ.ж.)(NO2) = 9,856 л

m(HCOH) = ?; m(CH3COH) = ?


Есептелуі:

HCOH + 4[Ag(NH3)2]OH = 4Ag↓ + (NH4)2CO3 + 6NH3↑ + 2H2O (1)

CH3COH + 2[Ag(NH3)2]OH = 4Ag↓ + CH3COONH4 + 3NH3↑ + 2H2O (2)

Ag + 2HNO3(конц.) = AgNO3 + NO2 + H2O (3)

(1) теңдеу бойынша х (г)HCOH – а (моль) Ag

30 г HCOH – 4 (моль) Ag

х = 30·а/4

(2) теңдеу бойынша у (г) CH3COH – b (моль) Ag

44 г CH3COH – 2 (моль) Ag

у = 44·b/2

(3) теңдеу бойынша

υ (NO2) = υ(Ag) = 9,856/22,4 = 0,44 моль

а + b = 0,44 а = 0,44 – b

30·а/4 + 44·b/2 = 3,88 30/4·(0,44 – b) + 22b = 3,88


m(HCOH) = 3,0 г

m(CH3COH) = 3,88 – 3 =0,88 г

Жауабы: m(HCOH) = 3,0 г; m(CH3COH) = 0,88 г

4. Оттегі мен озон қоспасының суттегі бойынша тығыздығы 18. Қоспадағы озоның массалық үлесін тап.

Берілгені: Есептелуі:

D(H2)(O2 + O3) = 18 М(газ қоспасы) = 18·2 = 36 г/моль

W(O3) = ? W(О2) = m2)/m; m2) = x·32;

m3) = y·48; m(газ) = (х + у) = 36

х + у = 1 х = 1 – у

32х + 48у = 36 32· (1 – у) + 48у = 36


32 – 32у + 48у = 36; 16у = 4; у = 4/16 = 0,25

m3) = 0,25·48 = 12 г; m2) = 0,75·32 = 24 г

W(O3) = 12/12 + 24·100% = 33,3%

Жауабы: W(O3) = 33,3%;


Электролиттік диссоциация

1. Көлемі 1 л концентрациясы 0,01 моль/л магний хлориді ерітіндісінде 1,2·1020 диссоциацияланбаған тұз молекуласы бар. Магний хлориді тұзының диссоциация дәрежесін есепте.

Есептелуі:

1. Ерітіндідегі тұздың жалпы молекула саны.

N = υ·NA = 6,02·1023·0,01 = 6,02·1021

2. Диссоциацияланған молекула саны.

6,02·1021 – 0,12·1021 = 5,9·1021

3. Диссоциациялану дәрежесі.

α = 5,9·1021/6,02·1021 = 0,980 немесе 98%

Жауабы: 98%

2. Көлемі 0,5 л, концентрациясы 0,25 моль/л, диссоциациялану дәрежесі 0,2-ге тең ортофосфор қышқылының ерітіндісіндегі диссоциацияланбаған молекула санын есепте.

Есептелуі:

1. Қышқылдың жалпы еріген молекула саны.

Nm = NA·V·CM = 6,02·1023·0,25·0,5 = 7,525·1022

2. Қышқылдың диссоциацияланған молекула саны.

7,525·1022·0,2 = 1,505·1022

3. Берілген ерітіндідегі қышқылдың диссоциациялан-баған молекула саны.

7,525·1022 – 1,505·1022 =6,02·1022;

Жауабы: N(H3PO4) = 6,02·1022


Газ заңдары

1. Стандартты жағдайда (қ.ж.), яғни 0оС температурада, 1 атм. қысымда (101,325 Па). Қай температурада массасы 1 г оттегі 1 л көлем алады?

Берілгені: Есептелуі: 1-әдіс

V(O2) = 1 л 1. Авагадро заңын қолданып 1 г

m(O2) = 1 г оттегі (қ.ж.) қандай көлем алатынын

P = 1 атм., анықтау.

101,325 Па 32 г (O2) – 22,4 л

t = ? 1 г (O2) – х л; х = 0,7 л

2. Гей-Люссак заңы негізінде газ температурасын анықтау.

V1(O2)/T2 = V2(O2)/T1; T1 = V1(O2) ·T2/V2(O2)

T1 = 1 л·273K/0,7 л = 390K; t = 390 – 273 = 117оС

2-әдіс. Менделеев-Клапейрон теңдеуі.

pV = m/M·RT; T = pVM/Rm

T = 1 атм·1 л·32/0,082 л·атм/(K·моль) ·1 г = 390K

T = 101,325 Па·1·10-3 м3·0,032 кг/моль = 390K

8,3 Па·м3/(K·моль) ·1·10-3 кг

t = 390 – 273 = 117oC

Жауабы: 117oC

2. 20оС және қысымы 912 мм.сын.бағ. көлемі 25 л балондағы оттегінің массасын есепте.

Берілгені: Есептелуі:

V(O2) = 25 л Менделеев-Клапейрон теңдеуі.

t = 20oC pV = m/M·RT; m = PVM/RT;

Р = 912 мм.сын.бағ. T = 273 + 20 = 293K

m(O2) = ? m(O2) = 912 мм.сын.бағ.

25 л·32 г/моль/62,36 мм.сын.бағ./K·моль·293K = 40 г

Жауабы: m(O2) = 40 г; (t = 20oC, Р = 912 мм.сын.бағ)Ерігіштік

1. 60оС және 20оС калий нитратының ерігіштігі 1101 және 346 г. Қаныққан калий нитратының 60оС-тағы 40 г ерітіндісін 20оС салқындатқанда массасы қалай өзгереді?

Есептелуі:

1. 60оС – 1000 г; 1000г + 1101 = 2101 г

2101 – 1101 г KNO3

40 г х (г) KNO3

х = 40·1101/2101 = 20,96 г

2. 40 г ерітіндідегі судың массасы.

40 г – 20,96 г = 19,04 г

3. 20оС 19,04 г суда қанша KNO3 ериді?

1000 г (суда) – 316 г (KNO3)

19,04 г – х; х = 19,04·316/1000 = 6,02 г

4. Калий нитраты ерітіндісін салқындатқанда.

20,96 г – 6,02 г = 14,94 г

Жауабы: 14,94 г (KNO3)

2. 300 мл (ρ = 1,07 г/см3) 10% күкірт қышқылы ерітіндісін 179 г сумен араластырды. Алынған ерітіндідегі күкірт қышқылының массалық үлесін анықта.

Есептелуі:

1. m(H2SO4) = 300·1,07 = 321 г

2. 100 г (ерт) – 10 г H2SO4

321 г (ерт) – х (г) H2SO4

х = 321·10/100 = 32,1 г

3. Жалпы ерітіндінің массасы.

321 + 179 = 500 г

4. W(H2SO4) = 32,1/500 = 0,06 немесе 6%

Жауабы: 0,06 немесе 6%


  • Химия
Описание:

Бұл жинақ ҰБТ-де кездесетін химиядан типтік есептер шығару алгоритмі берілген.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Автор Сальменбаева Мунира Жукановна
Дата добавления 02.01.2015
Раздел Химия
Подраздел
Просмотров 2605
Номер материала 20820
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.