Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / География / тесты по географии 6 класс

тесты по географии 6 класс

 1. Жер бетінің табиғаты,халқы,оның шаруашылық әрекеті туралы ғылым:
  A) Геология
  B) Гидрология
  C) География
  D) Картография
  E) Топография

 2. Географиялық картадан құрлықтыз биіктігін және мұхиттыз терездігін анықтауға болады
  А) Географиялық кардағы сандық көрсеткіштер көмегімен.
  В) Географиялық координаталар көмегімен.
  С) Биіктік пен шкалалар көмегімен.
  D) әр түрлі есептерді шешу арқылы
  Е) Географиялық картада биіктік пен терездікті анықтау мүмкін емес.

 3. Дүние жүзін алғаш рет айналып шыққан саяхатшы:
  A) Н.М.Пржевальский
  B) Дж.Кук
  C) Васко да Гама
  D) Ф.Магеллан
  E) Х.Колумб

 4. «Ұлы географиялық ашулар» заманы:
  A) ХVғ.
  B) ХVғ.аяғы–ХVІІғ.ортасы
  C) ХVІ ғ.басы
  D) ХVІІғ.
  E) ХVІғ.ортасы-ХVІІғ.басы

 5. Христофор Колумб экспедиция бастаған жыл:
  A) 1521
  B) 1700
  C) 1492
  D) 1821
  E) 1892

 6. Меридиандар мен параллель сызықтарының қиылысуынан пайда болады.
  А) Бойлықтар.
  В) Ендіктер.
  С) Градус торы.
  D) Параллельдер.
  Е) Меридиандар.

 7. «География» ұғымын енгізген
  А) Аристотель
  В) Эратосфен
  С) Геродот
  D) Страбон
  Е) Платон

 8. География ғылымының салалары.
  А) Экономикалық,әлеуметтік.
  В) Саяси, физикалық.
  С) Физикалық, экономикалық.
  D) Аймақтық, физикалық.
  Е) Рекреациялық, экономикалық

 9. Карталар масштабына ... болып бөлінеді.
  А) тақырыптық, жалпы географиялық
  В) климаттық
  С)өте ірі.
  D) Топографиялық.
  Е) Ұсақ, орташа, ірі.

 10. Күннен ең алыс орналасқан ғаламшар:
  A) Шолпан
  B) Жер
  C) Плутон
  D) Марс
  E) Уран

 11. Глобус пен карта бетіндегі экваторға параллель жүргізілген сызықтар.
  А) Азимут.
  В) Экватор.
  С) Радиус.
  D) Параллельдер.
  Е) Меридиандар.

 12. Жердің нақты үлгісі.
  А) Карта.
  В) План.
  С) Глобус.
  D) Масштаб.
  Е) Планшет.

 13. Нүктенің бастапқы меридианнан градус есебімен алынған қашықтығы:
  A) Ендік
  B) Меридиан
  C) Экватор
  D) Бойлық
  E) Параллель

 14. Жердің радиусы:
  A) 40000 км
  B) 6371 км
  C) 2900 км
  D) 3600 км
  E) 5400 км

 15. Жер Күннен ... орналасқан?
  А) 1-ші
  В) 2-ші
  С) 3-ші
  D) 4-ші
  Е) 5-ші

 16. Жердің шар тәріздес болуыныз географиялық мәні.
  А) Күн сәулелері әркелкі таралады.
  В) Күн сәулелері бірдей түседі.
  С) Жердіз дәл картасы жасалады.
  D) Жер бедеріне әсер етеді.
  Е) Ешқандай мәні жоқ

 17. Ең ірі масштабты көрсет
  А) 1:5000
  В) 1:2000
  С) 1:250
  D) 1:150
  Е) 1:10

 18. Жер өз білігін айналып өтеді
  А) 21 сағатта
  В) 22 сағатта
  С) 23 сағатта
  D) 24 сағатта
  Е) 25 сағатта

 19. Жердегі белгілі бір зат пен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш:
  A) Масштаб
  B) Полюс
  C) Нивелир
  D) Рулетка
  E) Азимут

 20. 270º азимутқа сәйкес келетін көкжиек түсі:
  A) Солтүстік
  B) Оңтүстік
  C) Батыс
  D) Солтүстік-шығыс
  E) Шығыс

 21. Жер бетіндегі нүктенің мұхит немесе тезіз дезгейінен бастап есептелінетін биіктік
  А) Салыстырмалы.
  В) Абсолюттік.
  С) Горизонтальдар.
  D) Жер бедері.
  Е) Бергштрхтар.

 22. 1 см–100 м масштабы:
  A) Ірі
  B) Атаулы
  C) Сандық
  D) Сызықтық
  E) Ұсақ

 23. Жерде әр түрлі бағыттың азимутын анықтайтын аспап:
  A) Планшет
  B) Термометр
  C) Тұсбағар
  D) Нивелир
  E) Флюгер

 24. Масштаб дегеніміз не?
  А) Жер бетінде өлшенген қашықтықты қағазға түсіргенде кішірейтілгенін көрсететін шама.
  В) Картада көрсетілген қашықтықтыз саны.
  С) Екі объектініз арасындағы қашықтық.
  D) Белгілі бір затқа бағытталған бұрыш.
  Е) Картадағы қашықтықтыз өлшемін көрсету

 25. Жер бетіндегі нүктеніз мұхит немесе тезіз дезгейінен бастап есептелінетін биіктік
  А) Салыстырмалы.
  В) Абсолюттік.
  С) Горизонтальдар.
  D) Жер бедері.
  Е) Бергштрхтар. • География
Описание:
 1. Жербетініңтабиғаты,халқы,оныңшаруашылықәрекетітуралығылым:
  A) Геология
  B) Гидрология
  C) География
  D) Картография
  E) Топография
 2. Географиялықкартаданқұрлықтызбиіктігінжәнемұхиттызтерездігінанықтауғаболады
  А) Географиялықкардағысандықкөрсеткіштеркөмегімен.
  В) Географиялықкоординаталаркөмегімен.
  С) Биіктік пен шкалаларкөмегімен.
  D) әртүрліесептердішешуарқылы
  Е) Географиялықкартадабиіктік пен терездіктіанықтаумүмкінемес.
 3. Дүниежүзіналғашретайналыпшыққансаяхатшы:
  A) Н.М.Пржевальский
  B) Дж.Кук
  C) Васко да Гама
  D) Ф.Магеллан
  E) Х.Колумб
 4. «Ұлыгеографиялықашулар» заманы:
  A) ХVғ.
  B) ХVғ.аяғы–ХVІІғ.ортасы
  C) ХVІ ғ.басы
  D) ХVІІғ.
  E) ХVІғ.ортасы-ХVІІғ.басы
 5. Христофор Колумб экспедиция бастағанжыл:
  A) 1521
  B) 1700
  C) 1492
  D) 1821
  E) 1892
 6. Меридиандар мен параллель сызықтарыныңқиылысуынанпайдаболады.
  А) Бойлықтар.
  В) Ендіктер.
  С) Градус торы.
  D) Параллельдер.
  Е) Меридиандар.
 7. «География» ұғымыненгізген
  А) Аристотель
  В) Эратосфен
  С) Геродот
  D) Страбон
  Е) Платон
 8. География ғылымыныңсалалары.
  А) Экономикалық,әлеуметтік.
  В) Саяси, физикалық.
  С) Физикалық, экономикалық.
  D) Аймақтық, физикалық.
  Е) Рекреациялық, экономикалық
 9. Карталармасштабына ... болыпбөлінеді.
  А) тақырыптық, жалпыгеографиялық
  В) климаттық
  С)өтеірі.
  D) Топографиялық.
  Е) Ұсақ, орташа, ірі.
 10. Күнненеңалысорналасқанғаламшар:
  A) Шолпан
  B) Жер
  C) Плутон
  D) Марс
  E) Уран
 11. Глобус пен карта бетіндегіэкваторға параллель жүргізілгенсызықтар.
  А) Азимут.
  В) Экватор.
  С) Радиус.
  D) Параллельдер.
  Е) Меридиандар.
 12. Жердіңнақтыүлгісі.
  А) Карта.
  В) План.
  С) Глобус.
  D) Масштаб.
  Е) Планшет.
 13. Нүктеніңбастапқымеридианнан градус есебіменалынғанқашықтығы:
  A) Ендік
  B) Меридиан
  C) Экватор
  D) Бойлық
  E) Параллель
 14. Жердің радиусы:
  A) 40000 км
  B) 6371 км
  C) 2900 км
  D) 3600 км
  E) 5400 км
 15. ЖерКүннен ... орналасқан?
  А) 1-ші
  В) 2-ші
  С) 3-ші
  D) 4-ші
  Е) 5-ші
 16. Жердің шар тәріздесболуынызгеографиялықмәні.
  А) Күнсәулелеріәркелкітаралады.
  В) Күнсәулелерібірдейтүседі.
  С) Жердіздәлкартасыжасалады.
  D) Жербедерінеәсеретеді.
  Е) Ешқандаймәніжоқ
 17. Еңірімасштабтыкөрсет
  А) 1:5000
  В) 1:2000
  С) 1:250
  D) 1:150
  Е) 1:10
 18. Жер өз білігін айналып өтеді
  А) 21 сағатта
  В) 22 сағатта
  С) 23 сағатта
  D) 24 сағатта
  Е) 25 сағатта
 19. Жердегі белгілі бір зат пен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш:
  A) Масштаб
  B) Полюс
  C) Нивелир
  D) Рулетка
  E) Азимут
 20. 270º азимутқа сәйкес келетін көкжиек түсі:
  A) Солтүстік
  B) Оңтүстік
  C) Батыс
  D) Солтүстік-шығыс
  E) Шығыс

 21. Жер бетіндегі нүктенің мұхит немесе тезіз дезгейінен бастап есептелінетін биіктік
  А) Салыстырмалы.
  В) Абсолюттік.
  С) Горизонтальдар.
  D) Жербедері.
  Е) Бергштрхтар.
 22. 1 см–100 м масштабы:
  A) Ірі
  B) Атаулы
  C) Сандық
  D) Сызықтық
  E) Ұсақ
 23. Жердеәртүрлібағыттыңазимутынанықтайтынаспап:
  A) Планшет
  B) Термометр
  C) Тұсбағар
  D) Нивелир
  E) Флюгер
 24. Масштаб дегеніміз не?
  А) Жербетіндеөлшенгенқашықтықтықағазғатүсіргендекішірейтілгенінкөрсететіншама.
  В) Картадакөрсетілгенқашықтықтыз саны.
  С) Екіобъектінізарасындағықашықтық.
  D) Белгілібірзатқабағытталғанбұрыш.
  Е) Картадағықашықтықтызөлшемінкөрсету
 25. Жербетіндегінүктенізмұхитнемесетезіздезгейіненбастапесептелінетінбиіктік
  А) Салыстырмалы.
  В) Абсолюттік.
  С) Горизонтальдар.
  D) Жербедері.
  Е) Бергштрхтар.
Автор Касымова Асыл Жолгуттыкызы
Дата добавления 17.11.2015
Раздел География
Подраздел Тесты
Просмотров 1028
Номер материала MA-062374
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Подготовка к сдаче экзаменов: Современные тенденции использования развивающих и социально-психологических подходов подготовки учащихся старших классов»