Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Физика / статья на тему "молекулярная физика " по казахски

статья на тему "молекулярная физика " по казахски

Молекулалық физика


Тепе-теңдік макропараметрлері. қысым мен температура
Термодинамикалы
қ тепе-теңдік. Локалдық термодинамикалық тепе-теңдігі. Тепе-теңдіктік және локалды тепе-теңдіктік макропараметрлер. Тығыздық, Қоспада анықталатын компоненттің салыстырмалы мөлшерін  сипаттайтын шама-концентрация. Қысым. Температура. Қысым мен температураның өлшеу тәсілдері, өлшемдері және өлшеу бірліктері. Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Дальтон заңы. Паскаль заңы. Барометрлік формула. Идеал газдың ішкі энергиясы. Энергияның еркіндік дәрежелері бойынша тең үлестіру принципі. Мольдік және меншікті жылусиымдылық.
Статистикалы
қ әдіс
Математикалы
қ статистиканың негізгі түсініктері. Молекулалық жүйедегі кездейсоқ оқиғалар мен кездейсоқ шамалар. Броундық қозғалыс және оны молекулалық физикада байқалатын кездейсоқ шамалар мысалы ретінде қарастыру. Кездейсоқ оқиғаның ықтималдылығы. Термодинамикалық жүйелердің статистикалық ансамблі туралы түсінік. Ансамбль бойынша орташа мен уақыт бойынша орташаны анықтау. Эргодикалық гипотеза. Флуктуация. Биномдық үлестірілуі. Пуассон үлестірілуі. Гаусс үлестірілуі. Микрокүй статистикалық салмақмен макрокүй. Термодинамикалық ықтималдықты белгілі бір макрокүйге алып келетін микрокүйлер саны ретінде қарастыру.
МОЛЕКУЛАЛАРДЫ
Ң ЖЫЛДАМДЫҚ БОЙЫНША МАКСВЕЛЛДІҢ ҮЛЕСТІРІЛУІ
Газда
ғы молекулалардың сипаттауыш орташа жылдамдықтары. Берілген жылдамдық интервалындағы молекула саны. Әр түрлі температураларда және газ қоспасындағы әртүрлі химиялық компоненттер үшін Максвелл үлестірілуі. Максвелл функциясының өлшемсіз түрі. 
Газды
ң кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Тепе-теңдік күйдегі газ молекулаларының жылулық бей-берекет қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшеуіші - температура. Больцман үлестірілуі. Перрен тәжірибесі. Максвелл-Больцман үлестірілуі. Молекулалық шоқтармен жасалған тәжірибелер Максвелл үлестірілуінің эксперименттік дәлелі. 
ТЕРМОДИНАМИКАНЫ
Ң БІРІНШІ БАСТАМАСЫ
Термодинамиканы
ң зерттеу пәні. Термодинамиканың негізгі заңдары -энергия түрленуімен өтетін құбылыстардытермодинамика бастамалары тәжірибелік қорытындылау нәтижесі. Күй функциялары. Термодинамиканың нөлдік бастамасы. Температура. Термодинамиканың бірінші бастамасы және оның физикалық мәні. Термодинамиканың бірінші бастамасының бірінші текті мәңгілік қозғалтқыш жасауға тиым салуы. Ішкі энергия-күй функциясы. Термодинамикадағы жұмыс және жылу ішкі энергияның өзгеру түрлері. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Жылусиымдылық. Жылусиымдылық арасындағы қатынастар және оларды идаел газ молекулаларының еркіндік дәрежелері саны арқылы көрсету. Жылусиымдылықтың классикалық теориясының жетімсіздігі. Жылусиымдылықтың кванттық теориясы жөнінде түсінік. Термодинамиканың бірінші заңын және идеал газ күй теңдеуін изобаралық, изохоралық, изотермдік және адиабаттық процестерді сипаттау үшін қолдану. Әртүрлі процестердегі термодинамикалық жүйенің жылусиымдылығы. Әртүрлі координаттардағы процестер графиктері: жұмыстық диаграмма, жылулық диаграмма. Политроптық процесс. Политроптық процестің жылусиымдылығының политроп көрсеткішіне тәуелділігі.
ТЕРМОДИНАМИКАНЫ
Ң ЕКІНШІ БАСТАМАСЫ
Циклдік процестер. Цикл ж
ұмысы. Карно циклі. Карно цикліның пайдалы әсер . Карно теоремалары. Клаузиус теңсіздігі. Энтропия.ПӘКкоэффициенті Термодинамиканың екінші бастамасы. Кельвин тұжырымдамасы. Клаузиус тұжырымдамасы. Термодинамиканың екінші заңының басқа тұжырымдамалары және олардың эквиваленттілігі. Термодинамиканың екінші бастамасының екінші текті мәңгілік қозғалтқыш жасауға тиым салуы.  Циклдардың техникада қолданылуы. Идеал газдың энтропиясы. Жылулық ластаудың көзі мен оны азайту тәсілдеріне қоршаған ортаны жылулық машиналарының тоңазытқыш  ретінде пайдалануы. Оқшауланған жүйеделерде энтропияның өсу заңы. Қайтымсыз процестертегі энтропияның өзгерісі. Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаты. Негізгі термодинамикалық теңбе-теңдік. 
 На
қты газдар
Идеал газдар
қасиеттерінің нақты газдар қасиеттерінен ауытқуы. Эндрюстің эксперименттік изотермдері. Нақты газдар изотермдерін талдау. Молекулааралық өзара әрекеттесу күштері мен потенциалдары. Ван-дер-Ваальс күштері. Молекулалардың өзара әрекеттесуінің эмпирикалық потенциалдары: қатты сфералар, Леннард-Джонс потенциалы, Сэзерленд потенциалы. Нақты  газдардың ерекшеліктерін ескеретін күй теңдеулері. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермдері. Метастабилді күйлер. Критикалық(сындық) температура. Критикалық күй. Сәйкес күйлер заңы. Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясы. Джоуль-Томсон эффектісі. Газдағы кластерлер. Төменгі температуралардағы заттардың қасиеттері. 
С
ҰЙЫҚТАР
С
ұйық күйдің ерекшеліктері. Сұйық бетінің еркін энергиясы. Беттік керілу. Беттік керілу коэффициентін беттің еркін энергиясының меншікті тығыздығы ретінде қарастыру. Екі сұйықтың және сұйық пен қатты дененің арасындағы шекаралық тепе-теңдік шарттары. Майысқан беттің астында туатын қысым. Лаплас формуласы. Капиллярлық құбылыстар. Плато тәжірибелері. Капиллярлық құбылыстардың табиғи процестердегі алатын орны. Сұйықтың құрылымы. Жуық және алыс тәртіп. Осмостық қысым. Вант-Гофф заңы.
Қатты денелер
Заттарды
ң кристалдық және аморфтық күйлері. Кристаллдардың физикалық типтері. Қатты денелердің жылу сиымдылығы. Жылу сиымдылығының классикалық теориясы. Дюлонг және Пти заңы. Қатты денелердің жылу сиымдылығының кванттық теориялары. Жылу сыйымдылығының температуралық тәуелділігі: теория және эксперимент. Сұйық кристаллдар.
Тасымалдау процестері
концетрация, температура немесе а
ғынМакропараметрлердің градиенті байқалатын жүйелер- бір текті емес жүйелер.жылдамдығы гадиенті Тасымалдау  процестерінің түрлері: тұтқырлық, жылуөткізгіштік, диффузия. Тасымалдау процестерін зерттеудің эксперименттік әдістері. Импульс, энергия және заттың байқалатын ағындары. Феноменологиялық конститутивтік қатынастар: Ньютонның үйкеліс заңы, Фурье заңы, Фик заңы. Тасымалдау коэффициенттері. Газдағы тасымалдау процестерінің кинетикалық теориясы. Соқтығысудың орташа жиілігі. Молекулалардың еркін жүру жолының орташа ұзындығы мен орташа уақыты, көлденең газкинетикалық қимасы. Диффузия, тұтқырлық, жылуөткізгіштік. Молекулааралық өзара әрекеттесуін сипаттайтын шамалар арқылы тасымалдау коэффициенттерінің өрнектері. Теория нәтижелерін экспериментпен салыстыру. Сиретілген газдағы физикалық құбылыстар. Сұйық пен қатты денедегі тасымалдау құбылыстарының ерекшеліктері. Молекулалық динамика әдісін тасымалдау процесін компьютерлік үлгілеу үшін қолдану.
Фазалы
қ ауысулар
Бірінші ж
әне екінші текті фазалық ауысулар. Клайперон–Клаузиус теңдеуі. Қалыпты және аномаль заттар үшін газ-сұйық-қатты зат күйлерінің диаграммасы. Үштік нүкте. Екінші текті фазалық ауысу. Сұйық гелий қасиеттері. Гелий күйлерінің диаграммасы. Асқын аққыштық

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 Негізгі:
1.    Ас
қарова Ә.С., Молдабекова М.С. Молекулалық физика: Оқулық. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 246 б.
2.    Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 1 том.  Механика, тербелістер мен тол
қындар, молекулалық физика: Орыс тілінен аударма. – Алматы, Мектеп, 2004. – 508 б.
3.    Матвеев А.Н. Молекулярная физика: Учеб. для физ.. спец. вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1987.- 360 с.
4.    Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика.- Изд. второе, переработанное. - М.: Наука, 1976. - 480 с.
5.    Сивухин Д.В. Общий курс физики. Термодинамика и молекулярная физика.- Изд. второе, испр. - М.: Наука, 2002.- 552 с. 
6.    Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – 4-е изд., перераб. –М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 432 с.
Қосымша:
1.    Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика. Статистическая физика и кинетика: Учебное пособие. – Новосибирск: НГУ, 2000. – 608 с.
2.    Косов Н., С
әметқызы (Молдабекова М.С.). Молекулалық физика. ІІ бөлімі. – Алматы: Рауан, 1997. – 96 б.
3.    Косов Н., С
әметқызы (Молдабекова М.С.). Молекулалық физика. І бөлімі. – Алматы: Рауан, 1993. – 104 б.
4.    Телеснин. Р.В. Молекулярная физика. - Изд.второе, доп. - М.: Высш. шк., 1973.- 360 с.
5.    Рейф Ф. Статистическая физика: Пер. С англл.  - М.: Наука, 1972.- 351 с.
6.    Фриш С.Э. ж
әне Тиморева А.В. Жалпы физика курсы. 1 том. Механиканың физикалық негіздері. Молекулалық физика. Тербелістер және толқындар: Орыс тілінен аударма. – Алматы: Мектеп, 1971. – 499 б.

Электр және магнетизм


Тұрақты электр өрісі. Кулон заңы. Электр өрісі төрақтылығы туралы өғымның физикалық мазмөны және оны қолданудың шектеулері. Кулон заңының әртүрлі қашықтықтар үшін тәжірибе жүзінде тексерілуі. Кавендиш әдісі. Кулон заңының өрістік интерпретациясы. Электр өрісінің кернеулігі. Гаусс теоремасы. Кулон заңының дифференциалдық түрде төжырымдалуы. 
Электростатикалы
қ өрістің потенциалдылығы. Скалярлық потенциал, оның бір мәнді еместігі және нормалануы. Электр өрісіндегі жөмыс. Нүктелік зарядтың, нүктелік зарядтар жүйесінің және үзіліссіз таралған зарядтың потенциалы. Электр өрісін табу үшін қажетті үш әдіс: Кулон заңын тікелей қолдану, потенциалды және Гаусс теоремасын пайдалану. Лаплас және Пуассон теңдеулері. 
Өткізгіштердегі электростатикалық өріс. Өткізгіш бетінде зарядтардың таралуы. Электростатикалық индукция. Өткізгіш бетінің маңындағы өріс. Зарядтардың беттік тығыздығының беттің қисықтығына тәуелділігі. Зарядтардың өткізгіштен ағып шығуы. Өткізгіш потенциалы және металдық экран. Оңашаланған өткізгіштің сыйымдылығы. Өткізгіштер жүйесі. Конденсаторлар, олардың түрлері және сыйымдылықтары. Кейбір электростатикалық есептерді шешу үшін қолданылатын кескіндеу әдісі.
Диэлектриктердегі электростати
қалық өріс. Диэлектриктердің поляризациялануы. Полярлы және полярлы емес диэлектриктер. Дипольдің өрісі. Үзіліссіз таралған зарядтардың дипольдық моменті.  Поляризацияланғыштық - поляризацияланудың сандық сипаттамасы. Поляризацияның электр өрісіне әсері.  Байланыстағы зарядтар. Байланыстағы зарядтардың беттік және көлемдік тығыздықтары. Диэлектриктердегі электр өрісі үшін Гаусстың электростатикалық теоремасы. Электрлік ығысу векторы және диэлектрлік өтімділік. Диэлектриктердің шекарасында электр өрісі сызықтарының сынуы.
Электростатикалы
қ өріс энергиясы. Дискретті және үзіліссіз таралған зарядтардың өзара әсерлесу энергиясы. Меншікті энергия. Электр өрісі энергиясының көлемдік тығыздығы. Беттік зарядтар өрісінің энергиясы. Зарядталған өткізгіштердің энергиясы. Сыртқы өрістегі дипольдың энергиясы.
Электр
өрісіндегі күштер. Электр өрісіндегі нүктелік зарядқа, дипольге және үзіліссіз таралған зарядқа әсер ететін күштер. Электр өрісіндегі диэлектрик және өткізгішке әсер ететін күштер. Күштердің энергия үшін өрнектен есептелуі. 
Диэлектриктер. Локальды
қ өріс және оның сыртқы өрістен өзгешелігі. Полярлы және полярлы емес диэлектриктер. Полярлы диэлектриктер және олардың поляризацияланғыштық коэффициенттерінің температураға тәуелділігі. Сегнетоэлектриктер мен пьезоэлектриктер туралы негізгі мағлөматтар.
Т
ұрақты электр тоғы. Тұрақты ток бар кездегі электр өрісі. Ом заңының дифференциалдық түрі. Бөгде электрқозғаушы күштер. Тұйықталған тізбек үшін Ом заңы. Джоуль-Ленц заңы және оның  дифференциалдық түрі. Ток жүрген кездегі жасалатын жөмыс және қуат. Сызықты электр тізбектері. Кирхгоф ережелері. Тұтас ортадағы тоқтар және оларды пайдалану.
Металдарда
ғы ток тасымалдаушы зарядтардың табиға ты. Толмэн және Стюарт тәжірибесі. Электрөткізгіштіктің классикалық теориясы және оның қиыншылықтары. Электрөткізгіштіктің (кедергінің) температураға тәуелділігі. Аскынөткізгіштік қөбылысы. Қатты денелердің зоналық теориясы туралы түсініктер. Металдардың, шала өткізгіштердің және диэлектриктердің энергетикалық зоналары.
Шала
өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі. Қоспалы (электрондық және кемтіктік) өткізгіштік. Донорлар мен акцепторлар. Шала өткізгіштер өткізгіштігінің температураға тәуелділігі. Металдағы шығу жөмысы. Потенциалдардың жапсарлық айырымы. Шала өткізгіштер және олардың жапсарының түзеткіштік әсері. Шала өткізгішті диод және транзистор. Микроэлектроника туралы түсінік.
Термоэлектрлік
құбылыстар. Жылулық электроқозғаушы күш. Зеебек, Пельтье және Томсон қөбылыстары. Металл емес қатты денелердің өткізгіштігі. Электролиттердің электрөткізгіштігінің механизмі және оның температураға тәуелділігі.
Газдарды
ң электрөткізгіштігі. Иондау және рекомбинация. Иондық көшкін. Тәуелсіз газ разрядтарының негізгі түрлері: солғын, өшқын, тәж және доғалық разрядтар. Заттың плазмалық күйі. Термоэлектрондық эмиссия.
Стационар магнит
өрісі. Ток элементтерінің өзара әсерлесу заңы (Лаплас-Био-Савар-Ампер заңы). Ток элементтерінің өзара әсерлесу заңының өрістік интерпретациясы. Ампер тәжірибесі. Магнит индукциясының векторы. Био-Савар-Лаплас заңы. Магнит өрісінің салыстырмалық табиғаты. Ампер заңы. Стационар жағдайдағы магнит индукциясы векторының циркуляциясы туралы теорема, толық тоқ заңы. Магнит өрісінің қөйындылығы.
Магнетиктердегі магнит
өрісі. Магнетиктер және олардың түрлері.  Тұйықталған элементар токтың магнит өрісі. Магниттелу механизмдері, молекулалық, көлемдік және беттік тоқтар. Магнетиктердегі өріс. Магнит өрісінің кернеулігі. Тұрақты магниттер. Магнит  өрісінің векторлары үшін шекаралық шарттар. Магниттік өтімділікті және магнетик ішіндегі өріс кернеулігі мен индукциясын өлшеу. Магниттік экрандау. Магнит өрісіндегі күштер. Лоренц күші. Зарядталған бөлшектердің электромагниттік өрісінде қозғалуы. Ампер заңы. Тоқ пен магниттік моментке әсер ететін күштер және күш моменттері. Сығылмайтын магнетиктерге әсер ететін көлемдік күштер және осы күштерді энергия үшін өрнектен есептеу. Холл эффекті.
Магнетиктер. Диа- ж
әне парамагнетиктер. Диа- және парамагнетиктердің магниттелу механизмдері. Лармор прецессиясы. Парамагниттік қабілеттіктің температураға тәуелділігі. Кюри заңы.
Ферромагнетизм. Гистерезис т
өзағы. Ферромагнетиктік қасиеттердің температураға тәуелділігі. Ферромагнетизм. Домендер. Қайта магниттелу механизмдері. Гиромагниттік эффектілер. Атомдар мен электрондардың механикалық және магниттік моменттерінің арасындағы қатынастар. Эйнштейн-де Гааз және Барнетт эффектілері. Антиферромагнетизм және ферримагнетизм туралы түсініктер.
Электромагниттік индукция ж
әне квазистационар айнымалы тоқтар. Қозғалыстағы өткізгіштердегі индукциялық тоқтар. Фарадейдің электромагниттік индукция заңы және оның дифференциалдық түрде төжырымдалуы. Ленц ережесі. Өздік және өзара индукция қөбылыстары. Магнит өрісінің энергиясы. Магнит өрісі энергиясының тығыздығы. Индуктивтілік. Магнетиктің сыртқы магнит өрісіндегі энергиясы. 
Квазистационар айнымалы ток тізбектері. Айнымалы б
өгде электрқозғаушы күші, кедергісі, сиымдылығы және индуктивтілігі бар тізбек. Импеданс. Векторлық диаграммалар әдісі. Комплекстік амплитудалар әдісі. Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс қөбылыстары. Магниттік тізбектерді есептеу. Айнымалы тоқтың  жөмысы мен қуаты. Жүкті генератормен келістіру. Фуко токтары. Синхрондық және асинхрондық двигательтердің жөмыс істеу принципы. Трансформаторлар және автотрансформаторлар. ш фазалы ток туралы негізгі мәліметтер.
Скин-эффект. Скин-эффект, оны
ң заңдылықтары, омдық кедергі мен өткізгіштің индуктивтілігіне әсері туралы негізгі мағлөматтар. Скин-эффектін  техникада  қолданылуы. Төменгі, жоғарғы жиіліктердегі және жолақ сүзгілер, оларды жүзеге асырудың физикалық принциптері туралы негізгі мағлөматтар.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:
1.    Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2004 
1.    Сивухин Д.В. Электричество. - М.: Высшая школа, 1995. 
2.    Калашников С.Г. Электричество: Учебное пособие. - М.: Наука, 1985. – 592 с.
3.    Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2001. 
4.    Электричество и магнетизм//Берклеевский курс физики. - М.: Иностранная литература, 1984.
5.    Иродов И.Е. Задачи по общей физике. - М.: Наука, 2003. – 416 с.
6.    Б
әйімбетов Ф.Б., Рамазанов Т.С. Электр және магнетизм: Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 1997. – 116 бет.
Қосымша:
1.    Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике.- Т. 5. - М.: Мир, 1976.
2.    Джанколи Д. Физика.- Т. 2. - М.: Мир, 1989. - 653 с.
3.    Тамм И.Е. Основы теории электричества. - М.: Наука, 1989.–504 с.
4.    Антонов Л.И., Деденко Л.Г., Матвеев А.Н. Методика решения задач по электричеству. - М.: МГУ, 1982. – 168 с. 
5.    Б
әйімбетов   Ф.Б. Электростатика. Тоқтар: Есептер жинағы. – Алматы: Қазақ университеті, 1981.

Оптика


ЭМ толқындар шкаласы. Жарықтың табиғаты туралы ілімнің дамуы. Ферми принципі. Жарық жылдамдылығы. Жарық көздерінің модельдері. Пішіні әртүрлі көздерден шығатын жарық көздерінің беретіңн жарықталуы.
Таби
ғаттағы сыну және рефракция құбылыстары. Жарық талшықтары. Геометриялық оптиканың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Оптикалық бейнелердің геометриялық теориясының бастамалары. Сфералық бетте сыну. Центрленген оптикалық жүйе. Линзадағы бейнені тұрғызу. Жұқа линза формуласы. Сфералық айна. Оптикалық жүйелерді қосу. Линзалық оптикалық құралдар. Көз және көру қабілеті. Көздің оптикалық схемасы. Аккомодация және адаптация. Күндізгі және кешкі көру қабілетті. Жарықсезгіш рецепторлар. Түс және түстік координаттар ұғымы. 
Монохромат жары
қтың интерференциясы. Жазық толқындардың интерференциясы. Екі нүктелік жарық көздерінен шығатын толқындардың интерференциясы. Толқындық фронты бөлу және амплитуданы бөлу әдістері бойынша тәжірибелер. Интерференциялық жолақтарды локализациялау. Көлбеулігі бірдей және қалыңдығы бірдей жолақтар. Ньютон сақиналары. Квазимонохромат жарықтың интерференциясы. Уақыт бойынша когеренттілік. Кеңістік бойынша когеренттілік. Жарық көзінің өлшемдерінің интерференциялық бейнеге әсері. Интерференция апертурасы. Рэлей, Жамен, Рожденственский, Майкельсон екісәулелік интерферометрлері. Майкельсон және Бенуа тәжірибелері. Фурье-спектрометрлері. Фурье түрлендіруі. Фурье-спектрометрінің артықшылығы. Көпсәулелік интерференцияның қолдануы. Оптикалық фильтрлер. Көпқабатты диэлектрлік қаптаулар. Диэлектрлік айналарды алу. Оптиканың жарықталынуы. Фабри-Перо интерферометрі. Эйри формулалары. Интерференциялық жолақтардың анықтығы. Вавилов-Черенков сәуле шығаруы.
Дифракция
құбылысы. Гюйгенс-Френель принципі, оның интергалдық түрі және интерпретациясы. Френель аумақтары. Дифракциялық бейнелерді талдау үшін векторлық диаграммаларды қолдану. Аумақтық пластинкалар. Дөңгелек саңылау мен экрандағы дифракция. Бабине принципі. Жартылайшексіз экранның шетіндегі дифракция. Корню спиралі. Френель жуықтауы және Фраунгофер жуықтауы. Жіңішке саңылаудағы, тікбұрышты және дөңгелек саңылаулардағы Фраунгофер дифракциясы. Амплитудалық және фазалық дифракциялық торлар. Акустикалық толқындардағы дифракция. Акустооптикалық модуляторлар. Дифракция мен спектрлік анализ. Спектрді кеңістікте жіктеуші спектроскопия. Призмалық, дифракциялық және интерференциялық спектрлік құралдар мен олардың негізгі сипаттамалары: аппараттық функциясы, бұрыштық және сызықтық дисперсиясы, ажырату қабілеті, дисперсия аумағы. Бейнені қалыптастыратын құралдардағы дифракция ролі: линзада, телескопта, микроскопта.
Бейнені
ң голографиялық жазу әдісінің физикалық негіздері. Габор және Денисюк голограммалары. Оптикалық статикалық голографияның қолдануы. Акустикалық голография. Динамикалық голография. Көпөлшемді құрылымдағы дифракция. Брэгг-Вульф формуласы. Лауэ әдісі. Кристалды айналдыру әдісі. Ұнтақ әдісі. Базистың құрылымдық факторы мен шашыратудың атомдық факторы туралы түсінік. Фотондық кристалдар. Табиғи фотондық кристалл. Жасанды фотондық кристалдар.
Оптикада
ғы поляризация ұғымы. Жарықтың электромагниттік теориясының шеңберіндегі сәуленің поляризациясын бейнелеу. Жарық толқынының затпен әсерлескендегі электр және магнит өрістерінің ролі. Жазық, шеңбер, эллипс бойымен поляризацияланған және поляризацияланбаған жарықты ажырату. Негізгі анықтамалар мен терминдер. Поляризацияның түрлері мен формалары. Поляризацияланбаған сәулелер. Табиғи жарық. Стокс параметрлері мен Мюллер матрицасы туралы түсінік. Жарықтың екі ортаның шекарасымен әсерлескендегі поляризациялық құбылыстар. Оптикадағы Френель формулалары. Толық шағылу. Брюстер пластикалар жиынтығы, шағылдырғыш поляризаторлар.
Диэлектриктер шекарасында
ғы толық ішкі шағылу. Поляризациясы әртүрлі шағылған сәулелер фазаларының қатынастары. Металдар оптикасы. Максвелл теңдеулері мен металдағы толқындар. Металл шекарасындағы жарықтың шағылу мен сынуының геометриялық заңдары. Металдардың оптикалық константаларын өлшеу.
Анизотроп орталарды
ң оптикасы. Анизотроп орталардағы жарық толқындарының таралуы: эксперименттік фактілер мен теория элементтері. Френельдің толқындық нормальдер теңдеуі. Фазалық және сәулелік жылдамдықтар. Біросьті және екіосьті кристалдар. Жарықтың қосарланып сынуы. Гюйгенс тұрғызуының көмегімен жарықтың таралуын сапа жағынан талдау. Поляризацияланған жарықтың интерференциясы. Поляризациялық құралдар, қалыңдығы ө толқын ұзындықты және ұ толқын ұзындықты пластинкалар. Эллипс бойынша поляризацияланған жарықты алу және талдау. Гиротропты орталар туралы ұғым. Табиғи оптикалық активтілік. Сахарометрия. Механикалық деформация, электрлік (Поккельс және Керра эффектілері), магниттік (Фарадей, Коттон-Муттон эффектілері) өрістер әсерінің нәтижесінде пайда болатын оптикалық қасиеттердің анизотропиясы. Зееман эффектісі. Сұйық кристалдардағы оптикалық эффекттер. Динамикалық шашырату. Қосарланып сыну құбылысын электрлік өріс көмегімен бағытты түрде өзгерту. “Твист-эффектісі”. Қонақ-ие эффектісі.
Жары
қтың дисперсиясы. Жарықтың заттағы таралуының микроскопиялық бейнесі. Сызықты оптикалық осциллятор. Дисперсияның классикалық электрондық теориясы. Сыну және жұту көрсеткіштерінің жиіліктен тәуелділіктері. Фазалық және топтық жылдамдықтар, олардың қатынастары. Сыну көрсеткішінің қалыпты және аномал дисперсиясы. Дисперсияны байқау схемалары. Пуччианти әдісі. “Ілмектер” әдісі. Толқындық пакеттердің дисперсиялық ағылуы. Жарықтың өшуі және спектрлік сызықтың ұлғаюы. Сындық жиілік.
Жылулы
қ сәуле шығару. Заттың сәуле шығару және жұту қабілеттері мен олардың қатынастары. Абсолют қара дененің моделі. Стефан-Больцман заңы, Вин ығысу формуласы. Рэлей-Джинс формуласы. Сәуле шығарудың классикалық теориясының шектелуі. Кванттық теорияның элементтері. Планк формуласы.
Жары
қтың шашырауы. Жарықтың молекулалық шашырауы. Шашыраған жарық интенсивтілігінің жиілікке тәуелділігі (Рэлей формуласы) және шашыратудың бұрыштық диаграммасы. Ми шашыратуы және тығыздық флуктуациясындағы шашырату. Доплер эффектісі мен жарықтың абберациясы. Шашыраған жарықтың поляризациясы, оның спектрлік құрамы. Мандельштам-Бриллюэн өзіндік шашыратуы және комбинациялық шашырату. Ұсақдисперсті және бұлыңғыр орталардағы жарықтың шашырауы. 
Таби
ғаттағы оптикалық құбылыстар. Күн – сәуле көзі. Синхротрондық сәуле шығару. Жердің бетін жарықтандыру. Атмосфераның өткізуі. Атмосферадағы рефракция. Сәуленің турбуленттік ығысуы. Атмосферадағы Рэлей шашыратуы. Кемпірқосақты зерттеудің тарихы мен есептеуі. Галоның түрлері мен пайда болу себебтері. Полярлық жарқырау. 
Атомдар мен молекулаларды
ң жарық шығаруының кванттық теориясының негізгі ұғымдары. Екідеңгейлі жүйенің сәулелермен әсерлесуі: өзіндік және еріксіз ауысулар. Эйнштейн коэффициенттері. Көпдеңгейлі жүйелер. Энергиялық деңгейлердің инверстік толуындағы жарықтың резонанстық күшеюі. Әртүрлі орталардағы инверстік толтырудың әдістері. Күшею сызығының енін анықтайтын факторлар. Лазерлер – құрылысы мен жұмыс принципі. Оптикалық резонатордың ролі.
Люминесценция
құбылысы: негізгі заңдылықтары, спектрлік және уақыттық сипаттамалары, кванттық ұғымдар тұрғысынан интерпретациясы. Фотолюминесценция. Фотоэффект. Негізгі эксперименттік заңдылықтар және оларды тусіндіру. Фотондар мен олардың қасиеттері. Фотондар қатысатын процестердегі энергия мен импульстың сақталу заңдары. Комптон эффектісі. 
Сызы
қтық емес оптика. Тұрақты электр өрісіндегі диэлектриктің поляризациясы. Жарық өрісіндегі диэлектриктің поляризациясы. Электромагниттік толқындардың сызықтық емес әсерлесуі. Екінші гармониканың генерациясы. Екінші гармониканың генерациясындағы фазалық синхронизм. Еріксіз комбинациялық шашырату. Стокс шашыратуы. Антистокс шашыратуы. Жарықтың өзіндік фокусировкасы. Мандельштам-Бриллюэн еріксіз шашыратуы. Ауысулардың қанығуы. Сызықтық және сызықтық емес жұтылу. Спектрлік сызықтардың ені мен профильдері. Сызықтардың біртекті және біртексіз кеңеюі. Толқындық фронттың айналуы.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:
1.    Ж
ұманов К.Б. Оптика негіздері. 1-бөлім: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 321 б.
2.    Савельев И.В. Курс общей физики/в 3 т. - Том III.- М.: Высшая школа,  1999.
3.    Ландсберг Г.С. Оптика.- М.; Наука, 1976.
4.    Матвеев А.Н.. Оптика.- М.: Высшая школа. 1985.
5.    Сивухин Д.В. Общий курс физики. - Т.4: Оптика.- М.: Наука, 1985.
6.    Бутиков Е.И. Оптика.- М.: Высшая школа, 1986.
Қосымша:
1.    Борн М., Вольф Э. Основы оптики.- М.: Наука, 1973.
2.    Ахманов С.А., Никитин С.Ю.. Физическая оптика.- М.: Изд. Мос.  Университета, 1998.
3.    Фейман Р. и др. Феймановские лекции по физике. - Вып.3.- М.: Мир, 1977.
4.    Дитчберн Р.. Физическая оптика.- М.: Наука, 196

Электродинамика


Электродинамиканың дамуының негізгі кезеңдері. Бұл пәннің теориялық физика курсындағы орны мен оның экспериментте және техникада қолданылуы. Әлемді танудағы электродинамиканың рөлі, электромагниттік өрістің материялық болмысы. Дербес салыстырмалылыќ теориясы қозғалыс салыстырмалылығының тұжырымдамасы, кеңістік пен уақыттың жаңа түсінігі, теориялық физиканы ары қарай дамыту құралы ретінде.
Вакуумдегі электростатикалы
қ өріс. Векторлық өрістер және олардың қасиеттері. Кулон заңы. Суперпозиция принципі. Өрістің кернеулігі мен потенциалы. Пуассон теңдеуі. Потенциалды мультипольдерге жіктеу.
Электростатикалы
қ өрістің энергиясы. Сыртқы өрістегі зарядтар жүйесінің энергиясы. Электростатикалық өріс энергиясы үшін Максвелл формуласы.
Затта
ғы электростатикалық өріс. Диполь. Дипольдің өрісі, энергиясы, олардың өзара әсерлесуі. Поляризация векторы. Байланысқан зарядтар тығыздығы. Электрлік индукция векторы. Вакуумдегі және ортадағы шектік шарттар. Өрістің микро- және макросипаттарының байланысы.
Потенциалдарды аны
қтаудағы есептерді шешудің жалпы тәсілдері. Бірмәнділік теоремасы. Гриннің өзаралық теоремасы. Инверсия тәсілі. Грин функциялары тәсілі.
Зат ішіндегі электростатикалы
қ өрістің энергиясы мен күші. Диэлектриктердегі энергия тығыздығы. Диэлектриктегі өріс энергиясының термодинамикалық мағынасы. Диэлектриктегі көлемдік күштер.
Токтар ж
әне олардың өзара әсері. Ом, Джоуль, Ампер заңдарының дифференциалдық түрлері. Токтардың магнитік әсерлесуі және магнит өрісі. Ток түрлері.
Магнитты орталар. Т
ұйық токтың магнит моменті. Магниттеліну векторы. Магнит өрісінің кернеулігі. Магнит индукциясының векторы.
Максвелл те
ңдеулері - тәжірибелерді жалпылау нәтижесі ретінде. Үздіксіздік теңдеуі - зарядтың сақталу заңы. Максвелл теңдеулері жүйесінің микроөрістерге қолданылуы. 
Потенциалдар
үшін Даламбер тендеулері. Өрістің потенциалдары мен кернеуліктерінің байланысы. Электромагниттік өрістің калибрлеулік инварианттылығы. Кешігуші потенциалдар. Лиенар-Вихерт потенциалдары.
 Электродинамикада
ғы сақталу заңдары. Умов-Пойнтинг векторы. Электромагниттік өрістің импульсы тығыздығы векторы.
Электромагниттік с
әуле шығару. Электрлік және магниттік дипольдық сәуле шығару.
Электромагниттік тол
қындардың ортада таралуы.
Дербес салыстырмалылы
қ теориясының (ДСТ) негіздері. Бірмезгілділіктің салыстырмалылығы. Лоренц түрлендірулері. Релятивтік кинематика.
Релятивтік механика. Еркін б
өлшектің Лагранж функциясы. Релятивтік бөлшектің энергиясы мен импульсі. Релятивтік механикадағы қозғалыс зандылығы. Тұрақты күш әсерімен дененің қозғалысы.
Салыстырмалылы
қ теориясының 4 өлшемді математикалық аппараты. 4 өлшемді вектор, 4 өлшемді тензор ұғымдары. ДСТ инварианттары. Лоренц түрлендірулерінің матрицалық түрі. Лоренц түрлендірулерінің геометриялық интерпретациясы. Механика зандарының ковариантты түрде жазылуы.
Электродинамика за
ңдарының ковариантты түрдегі жазылуы. Электромагниттік өрістің 4 өлшемді сипаттамалары. Доплер эффектісі. Электромагниттік өріс үшін ең аз әсер принципі. Энергия-импульс тензоры. Максвелл тендеулерінің ковариантты түрде жазылуы. Электронның электромагниттік массасы.
Үдемелі қозғалатын зарядтың өрісі. Электрлік және магниттік өрістердің кернеуліктерін есептеп шығару. Өріс импульсы. Классикалық осциллятордың сәуле шығаруы. Сәуле шығаруға дербес есептер. Вавилов-Черенков сәуле шығаруы.
Шашырауды
ң классикалық теориясы. Еркін жєне байланысќан зарядтардың электромагниттік толқындарды шашыратуы. Спектралды сызықтардың спектралдық ені. Нормальды және аномальды дисперсия.
Қозғалыстағы орта электродинамикасының негіздері. Өріс векторларының түрлену заңдылықтары. Қозғалыстағы орта үшін материялық теңдеулер. Магнитті гидродинамика элементтері.
Стационарлы
өрістердегі плазма. Зарядталған бөлшектердің түйіскен өрістерде қозғалысы. Плазманың диэлектриктік, диамагниттік қасиеттері. Магниттік күш сызықтарының кептелуі. Магниттік ағынды кванттау.
Диэлектриктерді
ң поляризациялану теориясы. Магнетиктердің магниттену теориясы. Квазисерпімді дипольдық моментті диэлектриктер. Тұрақты дипольдық моментті диэлектриктер. Комплексті диэлектрикті өткізгіш.
Магнетиктерді
ң түрлері. Парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм. Ферриттер, антиферриттер.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:
1.    Тамм И.Е. Основы теории электричества.-  М.: Наука, 1989.- 504 с. 
2.    Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. - Т.2/ Под ред. П.И.  Питаевского. - М.: Физматлит, 2001. - 530 с. 
3.    Матвеев А.Н. Электродинамика.- М.: Высшая школа, 1980.- 383 с.
ЌОСЫМША:
1.    Ландау П.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. - Т.8. - М.: Физматлит, 2003. - 651 с. 
2.    Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике/Под ред. М.М.Бредова. - М.: Наука, 1970. - 503 с. 
3.    Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Современная электродинамика   М.; Институт компьютерных исследований, 2003. - 351 с. 
4.    Терлецкий Я.В., Рыбаков Ю.П. Электродинамика.- М.:Высшая школа, 1990.
5.    КОЖАМКУЛОВ Т.А., МУРЗАГАЛИЕВ Г.Ж. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕНЗОРНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ/ПОД РЕД. А.Т. ЛУКЬЯНОВА. – АЛМА-АТА:  КАЗГУ ИМ. С.М. КИРОВА, 1981. - 118 С.
6.    Кожамкулов Т.А., Мурзагалиев Г.Ж. Релятивистская электродинамика. -  Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, 1979.- 120 с.


Термодинамика және статистикалық физика


Статистикалық жүйелер зерттеу объектілері ретінде. Гиббстің статистикалық ансамблі. Үлестіру функциясы. Лиувилль теңдеуі. Статистикалық орташалау. Гиббстің микроканондық үлестіру туралы постулаты. Гиббстің канондық үлестіруі. Абсолют температура (термодинамиканың нөлдік бастамасы).
Квантты
қ статистикадағы микроканондық үлестіру. Статистикалық салмақ. Макроскоптық жүйелердің кванттық күйлерінің квазиүздіксіздігі. Кванттық суммаларды фазалық көлем бойынша алынған интегралдарға ауыстыру. Гиббстің канондық және үлкен канондық үлестіруі.
Гиббсті
ң үлкен канондық үлестіруінен тепе-теңдік процестер үшін термодинамиканың 1-ші және 2-ші бастамаларын шығару. Ашық және жабық жүйелер үшін термодинамиканың негізгі теңдеулері. Больцман принципі. Оны Гиббстің кванттық канондық үлестіруінен шығару. Термодинамиканың 3-ші бастамасы.    
Жабы
қ жүйелер термодинамикасы. Термодинамикалық потенциалдар әдісі. Максвелл ќатыстары. Якобиандар әдісі. Жылусиымдылықтың термодинамикалық теориясы. Джоуль-Томсон және Джоуль-Гей-Люссак процестері. Суытудың магниттік әдісі. Тепе-теңдік сәулелердің термодинамикасы. Термодинамиканың 3-ші бастамасының Планктық тұжырымдамасы. Термодинамиканың 3-ші бастамасынан туатын салдар.
Энтропияны
ң арту заңы. Тепе-теңсіздік процестер үшін термодинамиканың 2-ші бастамасы. Клаузиус теңсіздігі. Ең аз жұмыс принципі. Термодинамикалық жүйелердің түрлі сыртқы жағдайлар кезіндегі тепе-теңдікте болу шарттары. Термодинамикалық жүйелердің орнықтылыѓы шарттары.
Ашы
қ жүйелер термодинамикасы.  -потенциал. Химиялық потенциал. Термодинамикалық потенциалдардың аддитивтігі. Біртекті функциялар үшін Эйлер теоремасы.  -потенциал үшін тендеулер. Гиббс-Дюгем тендеуі. Ашық термодинамикалық жүйелер тепе-теңдігінің шарттары. Гиббстің фаза ережелері. 1-ші текті фазалық ауысулар және Клайперон-Клаузиус тендеуі.
Әлсіз ерітінділер теориясы. Ертінділердің әлсіздігі туралы үғым. Әлсіз ертіндінің Гиббстік потенциалы. Еріткіш пен еріген заттардың химиялық потенциалдары. Осмостық қысым, Ван-Гофф заңы. Әлсіз ерітіндінің қатты түрге өту және қайнау температураларының өзгерісі. Генри заңы. Рауль заңы. Үлестіру заңы.
Классикалы
қ статистикалық механика. Сиретілген газдар үшін күй тендеуі. Ван-дер-Ваальс тендеуі. Максвелл ережесі. Тең үлестіру және вириал теоремалары. Оларды идеал газдар мен қатты денелердің жылусиымдылық теориясында пайдалану.
Идеал газдар
үшін Максвелл-Больцман үлестіруі. Осы статистиканың дұрыстығының шарты. Осы жуықтаудағы статистикалық қосындыны есептеу. Максвелл-Больцман статистикасын біратомды және екіатомды газдарға қолдану.
Ферми-Дирак ж
әне Бозе-Эйнштейн статистикасы. Аздап айныѓан Ферми және Бозе-газ. Бозе-Эйнштейн статистикасын тепе-тендіктегі электромагнит сәуле теориясына қолдану. Сәулені фотондардың идеал газы түрінде қарастыру. Бозе-Эйнштейн статистикасын қатты денелерге қолдану. Қатты денедегі жылулық қозғалысты фонондық идеал газ түрінде қарастыру. Катты денелер жылусиымдылығының Эйнштейндік және Дебайлық теориялары. Ферми-Дирак статистикасын айныған электрондық газ үшін қолдану (металлдардағы электрондар). Металлдардағы электрондық газ нөлдік температурада. Фермидің шекаралық энергиясы. Металлдардағы электрондық газ абсолют нөлге жақын температураларда.
Флуктуациялар ж
әне олардың сандық сипаттамалары туралы. Канондық үлестірудегі энергия флуктуациясы. Тепе-теңдіктегі сәулелер энергиясының флуктуациясы. Гиббстің үлкен канондык үлестіруіндегі бөлшектер сандарының флуктуациясы. Жарықтың газ тәрізді ортадағы шашырау теориясы. Броундыќ қозғалыс. Эйнштейн-Смолуховский формуласы. Фоккер-Планк тењдеуі жєне оныњ ќарапайым ќолданылулары. Кездейсоќ процесстердіњ спектралдыќ кҰріністері. Жылулыќ шулар.
Ж‰йелердіњ тепе-тењдігі жєне орныќтылыѓы шарттары. Фазалыќ ауысулар. Сыртќы
Ұрістегі жєне гетерогенді ж‰йелердегі тепе-тењдік шарттары. Гиббстіњ фазалар ережесі. I жєне II текті фазалыќ ауысулар. Кризистік к‰й.
Идеал емес ж‰йелер теориясы. Идеал емес біратомды газ. Корреляциялыќ функциялар. Боголюбов тењдеулері тізбегі. Ж‰йеніњ ж
Ғпты корреляциялыќ функциясы жєне к‰й тењдеуі. Олардыњ ќатарѓа жіктелінуі. Кулондыќ єсерлесуші ж‰йелер. Плазманыњ еркін энергиясы.
Тепе-тењсіздік термодинамика негіздері.
Аѓындар мен термодинамикалыќ к‰штер. Сызыќты зањдар. Онзагердіњ
Ұзаралыќ ќатынастары. Тепе-тењсіздік термодинамика тењдеулері.  Айќыш эффектілер.
Кинетикалыќ эффектілер. Тепе-тењсіздік ‰лестіру функциясы ‰шін жазылѓан тењдеулер жєне Боголюбов бойынша уаќыт масштабтары. Макроскопиялыќ ќайтымдылыќ жєне макропроцесстердіњ ќайтымсыздыѓы. Релаксациялыќ м‰шесі бар кинетикалыќ тењдеу жєне оныњ ќолданылулары. ¤зімен
Ұзі келісілген Ұріс жуыќтауындаѓы кинетикалыќ тењдеу. Власовтыњ сызыќтандырылѓан тењдеуі. Ландау бойынша плазмалыќ тербелістер мен Ұшулер. Больцманныњ кинетикалыќ тењдеуі. Н-теорема. Максвеллдыњ локалды ‰лестіруі жєне гидродинамика тењдеулері. Тасымал коэффиценттері. 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі: 
1.    Квасников И.А. Термодинамика и статистическая физика (теория равновесных систем). - М.: Изд. МГУ, 1991. 
2.    Базаров И.П. Термодинамика.- М., 1979. 
3.    РУМЕР Ю.Б., РЫВКИН М.Ш. ТЕРМОДИНАМИКА. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА.- М.: ИЗД. МГУ, 1991. 
4.    КУБО Р. СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. - М., 1976.
Ќосымша:
1.    ТЕРЛЕЦКИЙ Я.П. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА.- М., 1973. 
2.    Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика.- Ч.1.- М., 1976. 
3.    Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика.- М., 1983.
4.    Климантович Ю.Л. Статистическая физика.- М., 1982.
5.    Фейнман Р. Статистическая механика.- М., 1975.

Атомдық физика


Электромагниттік сәуленің кванттық қасиеттері. Жылулық шығарылған электромагниттік сәуле. Жарық кванттары. Фотоэффект. Тежеулік рентген сәулесі. Фотондар. Комптон эффекті.
Зат б
өлшектерінің толқындық қасиеттері. Л. де Бройль гипотезасы. Де Бройль гипотезасының тәжірибелерде расталуы. Де Бройль толқындарын статистикалық мағыналау. Анықталмағандық қатынастары.
Атомны
ң құрылысы жайындағы көріністердің дамуы. Атомның модельдері. Резерфорд тәжірибелері. Атомның ядролық моделі. Спектрлік заңдылықтар. Комбинациялық принцип. Сутегі атомы және сутегі тәрізді иондар спектрі. Бордың кванттық теориясы. Сәйкестік принципі. Франк және Герц тәжірибелері. Атомдардың дискретті энергия деңгейлері бар екендігінің дәлелденуі.
Атомдарды
ң магниттік қасиеттері. Магниттік моменттері және олардың механикалық моменттермен байланысы. Магнитмеханикалық эффектілер. Штерн және Герлах тәжірибелері. Электрон спині.
Квантты
қ механика элементтері. Бөлшек күйінің кванттық теорияда бейнеленуі. Суперпозиция принципі. Шредингер теңдеуі. Стационарлық күйлер. Квантталу.
Квантты
қ механиканың қарапайым бірөлшемді есептері: тік бұрышты потенциалдық шұңқырдағы бөлшек; сызықтық гармоникалық осциллятор.
Физикалы
қ шамалардың операторлары. Орташа мәндер. Кванттық теорияның негізгі постулаттары. Меншікті күйлер. Импульс моментінің квантталуы. Кеңістіктік квантталу.
Бірдей б
өлшектердің теңбе-теңдік принципі. Симметриялық және антисимметриялық толқындық функциялар. Бозондар мен фермиондар. Паули принципі. 
Сутегі атомы ж
әне сутегі тәрізді жүйелер. Орталық-симметриялық өріс. Сутегі атомының энергия деңгейлері, кванттық сандары және спектрі. Азғындалу. Сутегі атомы және сутегі тәрізді атомдардың стационарлық күйлерінің белгіленуі және толқындық функциялары. Ықтималдық тығыздығының үлестірілуі.
Термдерді
ң нәзік түзілісі. Лэмбрік ығысу. Термдердің аса нәзік түзілісі.
К
өп электронды атомдар. Күрделі атомдардағы электрондардың әсерлесуі. Өздігінен келісілген өріс идеясы және жеке электрондарды кванттық сандармен жуықтап сипаттау; Паули принципі. Электрондық конфигурация жайында түсінік. Атомдардың электрондық қабаттары мен қабықтары және бұлардың толтырылуы. Периодтық заңның физикалық түсіндірілуі.
К
өп электронды атомның механикалық моменті. Бұрыштық моменттердің қосылуы. Атомдағы электрондық моменттердің байланысу түрлері (LS- және  jj- байланысу). Термдердің спектрлік белгіленуі, Хунд ережелері.
Сілтілік металдар атомдарыны
ң теориясы, энергия деңгейлері және спектрлері. Энергия деңгейлерінің нәзік түзілісі.
Гелий атомы. Екінші топ элементтер атомдарыны
ң спектрлері.
Атомдарды
ң рентгендік және рентгенэлектрондық спектрлері, бұлардың табиғаты. Мозли заңы. Рентгендік спектрлердің нәзік түзілісі.
Атомдарды
ң спонтандық және еріксіз сәуле шығаруы. Эйнштейн коэффициенттері. Еріксіз сәуле шығару негізінде жарықты күшейтудің жалпы принциптері. Лазер.
Атомдарды
ң сыртқы магнит және электр өрістерімен әсерлесуі. Атомның магниттік моменті. Ланде факторы. Зееман эффекті. Пашен-Бак эффекті. Магниттік резонанс құбылысы.  Электрондық парамагниттік резонанс (ЭПР). Штарк эффекті.
Молекулаларды
ң құрылысы мен қасиеттері. Молекуладағы қозғалыс түрлері. Адиабаттық жуықтау. Электрондық термдер. Молекуладағы ядролардың айналысы мен тербелістері. Молекулалардың айналыс, тербеліс-айналыс спектрлері.  Молекулалардың электрондық спектрлері. Франк-Кондон принципі.
Химиялы
қ байланыс. Иондық және коваленттік байланыс.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:
1.    Ж
ұманов К.Б. Атомдық физика: Оқулық. – Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 369 б.
2.    Матвеев А.Н. Атомная физика: Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1989. - 439с.
3.    Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие//В 2 т. - М.: Наука, 1984. - Т.1.- 575 с. 
4.    Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие//В 2 т. - М.: Наука, 1988. -  Т.2.- 438 с.Барсуков О.А., Ельяшевич М.А. Основы атомной физики. – М.: Научный мир, 2006. – 648 с.
5.    Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы: Учебное пособие для вузов. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 272 с.
6.    Иродов И.Е. Сборник задач по атомной и ядерной физике: Учебное пособие.- М.: Энергоатомиздат, 1984.-240с.

Қосымша:
1.    Полатбеков П.П. Оптика: О
қу құралы. – Алматы: Мектеп, 1981.
2.    Полатбеков П.П. Оптикалы
қ спектрлер. – Алматы, 1961.- 136 б.
3.    Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику.- М.: Наука, 1988.-328 с.
4.    Милантьев В.П.Атомная физика: Учебное пособие.-М.:РУДН,1999.-373 с.
5.    Сивухин Д.В. Общий курс физики№ -Т.5. Атомная и ядерная физика.- Ч.1. - М.: Наука, 1986.- 416 с.

Ядролық физика


Атом ядросының жалпы қасиеттері
α-б
өлшектердің шашырауына Резерфорд тәжірибесі. Ядро өзара әсерлесетін протондар мен нейтрондардың жүйесі ретінде. Ядроның электр заряды. Массалық сан. Изотоптар мен изобаралар. Ядроның массасы. Ядроның байланыс энергиясы. Ядроның байланыс энергиясы үшін жартылай эмперикалық формула. Киелі сандар. Нуклонның байланыс энергиясы. Нық және радиоактивті ядролар.
Ядроны
ң спині мен магниттік моменті.Ядролық магнетон. Ядролардың статикалық мультипольдік моменттері. Ядроның электрлік квадрупольдік моменті.
Ядролы
қ күйлердің кваннтық механикалық бейнеленуі. Толқындық функцияның жұптылығы. Айнымайтын бөлшектердің толқындық функцияларының симметриялық қасиеттері. Бозондар мен фермиондар. Паули принципі.
Радиоактивтілік
Атом ядроларыны
ң нықсыздығының негізгі себептері. Табиғи және жасанды радиоактивтілік. Радиоактивтіліктің статистикалық сипаты. Радиоактивтік ыдырау заңы.
Ядро
құрылымының физикасы
Атом ядроларыны
ң модельдері. Ядролық қабықтар моделі: бірбөлшектік модель, бірбөлшектік модель бойынша ядроның қасиеттері. Жалпыланған ұжымдық модель; ядроның тамшылық моделі. Кластерлік модель.
Ядро
құрылымының, радиоактивтік ыдыраулардан шығарылатын  қасиеттері
α – ыдырау. α-б
өлшектердің спектірі. Негізгі тәжірбиелік заңдылықтар. α-ыдырау теориясының элементтері. Тунельдік эффект. α-ыдырау периодының α-бөлшектердің энергияларына тәуелділігі. Ядролардың мөлшерлерін α-ыдыраудан алынған мәліметтерден анықтау.
β-ыдырау.  β-ыдырауды
ң түрлері. Электрондардың энергиялық спектрлері. Нейтриноның барлығын тәжірибелік дәлелдеу. β-ыдырау теориясының элементтері. Нәзік әсерлесу туралы ұғым. Рұқсат етілген және тыйым салынған β-өтулер. β-ыдырауларда жұптылықтың сақталмауы. Нейтрино массасының мәселері.
Ядроларды
ң γ-нұрлануы
Электрлік ж
әне магниттік өтулер. γ-өтулер үшін момент пен жұптылық бойынша сұрыптау ережелері және әр түрлі мультиполдік өтулер үшін өту ықтималдықтары. Ядролық изомерия. γ-кванттардың ішкі конверсиясы. Мессбауер эффектісі.
Ядролы
қ реакциялар физикасы
Ядролы
қ реакциялардың кірістік және шығыстық арналары. Ядролық реакциялардың энергетикасы. Ядролық реакциялардың кинематикасы. Сақталу заңдары.
Реакциялар
қималары. Ядролық реакциялардың механизмдері. Құрама ядро моделі. Резонанстық ядролық реакциялар. Брейт-Вигнер формуласы. Ядролық тіке реакциялар. Ядролық тіке реакцияларды ядролық күйлердің кванттық сипаттамаларын анықтауға қолдану. γ-кванттардың, электрондардың, нейтрондардың, жеңіл иондардың, көп зарядты иондардың әсерінен өтетін реакциялардың ерекшеліктері. Тепе-теңдікалдылық процестер. Жоғарғы энергия кезіндегі реакциялар механизмдері. 
Ядролы
қ реакциларды зерттеудің тәжірибелік әдістері. Үдеткіштердің жұмыс істеу принциптері. Ядролық бөлшектердің тіркегіштері.
Атом ядроларыны
ң бөлінуі мен түзілуі (синтезі)
Б
өліну туралы негізгі тәжірибелік мәліметтер. Бөлінудің элементар теориясы. Бөліну көрсеткіші. Өздік бөліну. Уранның нейтрондар әсерінен бөлінуі. Тізбекті реакция. Көбею коэффиценті. Ядролық реакторлар. Ядролық энергетика. Дағдылы және бәсекелес энергия көздерінің салыстырмалы сипаттамалары.
Же
ңіл ядролардың түзілуі (синтезі)
Ж
ұлдыздардағы ядролық реакциялар. Басқарылатын термоядролық синтез проблемалары.
Нуклон-нуклонды
қ әсерлесу
Дейтрон- n-p-ж
үйенің байланысқан күйі. Дейтронның негізгі сипаттамалары. Дейтронның толқындық функциясы. Ядролық күштердің тензорлық сипаты.
Нейтронны
ң протондарда шашыратылуы. Ядролық күштердің спинге тәуелдігі. Айнымайтын бөлшектердің шашыратылуының ерекшеліктері. Ядролық күштердің зарядқа тәуелсіздігі. Изотоптық спин. Паулидің жалпыланған принципі. Ядролық күштердің алмастырмалық сипаты. Ядролық күштердің қанығулық қасиеттері.
Қолданбалы ядролық физиканың физикалық негіздері
Ядролы
қ нұрдың затпен әсерлесуі. Зарядталған бөлшектердің ортамен әсерлесуі. Энергияның атомды иондау мен қоздыруға шығыны. Нұрлану шығындары. Вавилов Черенков нұрлануы. Серпімді шашыратылу. Зарядталған бөлшектердің жүрімдері.
Нейтрондарды
ң затпен әсерлесулері. Нейтрондардың баяулауы. Жылулық және резонанстық нейтрондар. Жылулық нейтродардың диффузиясы.
γ-н
ұрдың зат арқылы өтуі. γ-кванттардың әсерлесулерінің қималарының γ-нұрдың энергиясы мен заттың қасиеттеріне тәуелділігі. Ядролық нұрлардың тірі организмге әсері. Дозиметрия мен ядролық нұрлардан қорғанудың элементтері.
Жо
ғарғы энергия мен элементар бөлшектер физикасы
Элементар б
өлшектер- жоғарғы энергия физикасы.
Жо
ғарғы энергия физикасының тәжірбиелік әдістері.
Жо
ғарғы энергиялы шоқтарды алудың қазіргі әдістері туралы ұғым. Бөлшектердің жинақтағыштары. Қарсы шоқтар. Релятвистік кинематика элементтері. Бөлшектердің туу және ыдырау құбылыстарын бақылау. Қысқа өмірлі бөлшектерді бақылау әдістері.
«Элементар б
өлшек” ұғымының дамуы. Бақыланатын элементар бөлшектердің ортақ қасиеттері: лептондар, адрондар. Бөлшектер мен антибөлшектер.
Іргелі
әсерлесулердің төрт түрі. Әсерлесу күші. Элементар бөлшектерді сараптау. Сақталу заңдары. Дәл және дәл емес кванттық сандар.
Кварктар. Элементар б
өлшектердің кварктық моделі. Кварк - лептондық симметрия. Глюондар. Кванттық хромодинамиканың негізгі түсініктері. Кварктар мен лептондардың электромагниттік және нәзік әсерлесулері. Нәзік және электромеагниттік әсерлесулердің біріккен теориясы. Ұлы біріктіру теориясы. 
Ғарыштық сәулелер. Бірінші реттік ғарыштық нұр. Ғарыштық нұрдың атмосфера арқылы өтуі. Ғарыштық сәулелердің  өзгерістері. Жердің радиациялық белдіктері. Ғарыштық сәулелердің тегі туралы тұжырымдар. Ғарыштық нұр бөлшектерінің үдетілуінің мүмкін механизмдері.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:
1.    
Қадыров Н. Ядролық физика негіздері.- Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 526 б.
2.    Мухин К.Н. Экспериментальная физика.- Т.1. Физика атомного ядра. - М.: Энергоатомиздат, 1993. -  616 с.
3.    Мухин к.н. экспериментальная ядерная физика.- т.2: физика элементарных частиц.- м.: энергоатомиздат, 1993.- 376 с.
4.    Широков ю.м., юдин н.п. ядерная физика.- м.: наука, 1980.- 671 с.
5.    Ракобольская и.в. ядерная физика. -м.: издательство московского университета, 1971.- 293 с.
6.    Иродов и.е. сборник задач по атомной и ядерной физике.- м.: энергоатомиздат, 1984.- 215с.
7.    Иродов и.е. задачи по общей физике. - м.: наука, 2003.
қосымша:
1. Айзенберг и.в., грайнер в. модели ядер. коллективные и одночастичные явления.- м.: атомиздат, 1975.- 454 с.
2. Айзенберг и.в., грайнер в. механизмы возбуждения ядра.- м.: атомиздат, 1973.- 347 с.
3. Айзенберг и.в., грайнер в. микроскопические теории ядра.- м.: атомиздат, 1976.- 487 с.


  • Физика
Описание:

Молекулалық физика


Тепе-теңдік макропараметрлері. қысым мен температура
Термодинамикалық тепе-теңдік. Локалдық термодинамикалық тепе-теңдігі. Тепе-теңдіктік және локалды тепе-теңдіктік макропараметрлер. Тығыздық, Қоспада анықталатын компоненттің салыстырмалы мөлшерін сипаттайтын шама-концентрация. Қысым. Температура. Қысым мен температураның өлшеу тәсілдері, өлшемдері және өлшеу бірліктері. Менделеев-Клапейрон теңдеуі. Дальтон заңы. Паскаль заңы. Барометрлік формула. Идеал газдың ішкі энергиясы. Энергияның еркіндік дәрежелері бойынша тең үлестіру принципі. Мольдік және меншікті жылусиымдылық.
Статистикалық әдіс
Математикалық статистиканың негізгі түсініктері. Молекулалық жүйедегі кездейсоқ оқиғалар мен кездейсоқ шамалар. Броундық қозғалыс және оны молекулалық физикада байқалатын кездейсоқ шамалар мысалы ретінде қарастыру. Кездейсоқ оқиғаның ықтималдылығы. Термодинамикалық жүйелердің статистикалық ансамблі туралы түсінік. Ансамбль бойынша орташа мен уақыт бойынша орташаны анықтау. Эргодикалық гипотеза. Флуктуация. Биномдық үлестірілуі. Пуассон үлестірілуі. Гаусс үлестірілуі. Микрокүй )статистикалық салмақ(мен макрокүй. Термодинамикалық ықтималдықты белгілі бір макрокүйге алып келетін микрокүйлер саны ретінде қарастыру.
МОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҚ БОЙЫНША МАКСВЕЛЛДІҢ ҮЛЕСТІРІЛУІ
Газдағы молекулалардың сипаттауыш орташа жылдамдықтары. Берілген жылдамдық интервалындағы молекула саны. Әр түрлі температураларда және газ қоспасындағы әртүрлі химиялық компоненттер үшін Максвелл үлестірілуі. Максвелл функциясының өлшемсіз түрі.
Газдың кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Тепе-теңдік күйдегі газ молекулаларының жылулық бей-берекет қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшеуіші - температура. Больцман үлестірілуі. Перрен тәжірибесі. Максвелл-Больцман үлестірілуі. Молекулалық шоқтармен жасалған тәжірибелер Максвелл үлестірілуінің эксперименттік дәлелі.
ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ БАСТАМАСЫ
Термодинамиканың зерттеу пәні. Термодинамиканың негізгі заңдары -энергия түрленуімен өтетін құбылыстарды)термодинамика бастамалары( тәжірибелік қорытындылау нәтижесі. Күй функциялары. Термодинамиканың нөлдік бастамасы. Температура. Термодинамиканың бірінші бастамасы және оның

материал о малекулярном физике по казхски. статья для казахских школ


Автор Пратова Феруза Сайдакматовна
Дата добавления 25.11.2016
Раздел Физика
Подраздел Конспекты
Просмотров 750
Номер материала MA-068723
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы