Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Классному руководителю / Саңһҗин Бося – Хальмг улсин шүлгч.

Саңһҗин Бося – Хальмг улсин шүлгч.

Саңһҗин Бося – Хальмг улсин шүлгч. Түүрвәч күүкд улс дундас түрүн болҗ Хальмг...
 НАСН НАНД УГА , НАСМ – МИНИ ШҮЛГҮДТ Саңһҗин Бося
Саңһҗин Бося ик эрт эк уга үлдсмн. Герин цуг көдлмшиг ик бичкнәсн авн медсмн....
«Литературин хаалһд намаг мини эцк,Бадмин Мөңк Насн, орулсмн»- гиҗ Бося Бадма...
Саңһҗин Босян шүлглән олн әмтнд, хальмг теегт нерәдгдҗәнә. «Хальмг тег угаһар...
Бадм-Хаалһ 1960-гч җилин эргцд хойр дегтр барлв: «Үрндән» «Дорога»
Түрүн дегтр һархла, 1961-гч җилин мөчн сарин хөрн негнд, Бадм-Хаалһиг Москва...
Шүлгч эврәннь ү үдәврмүдтән күүкд улсин хөв-җирһл, эднә эндрк үүлдвр, эднә дә...
Түрүн болҗ мини бичсн шүлгүдиг шалһсна тускар «Хальмг үнн"газетд 1958 җилин х...
1958 җилин 16-17 хойр өдр хальмг бичәчнрин һурвдгч съезд болв. Съездиг эклҗ җ...
«Җаңһр» хамг мини өрк-бүлин бәәдл- җирһлд бас өңгәртән давсн уга. Саңһҗин Бос...
1943 җилин бар сарин 28-д Саңһҗин Бося цуг хальмг улсла әдл эврәннь өрк-бүлтә...
«Боорцг» Хальмг улсин һол хотын негнь болна Хальмг цә. Хальмг цә- хальмг улс...
Улдчн селәнә үндсни гимназин 11-гч классин сурһульч Сакска Регина Байрта харһ...
‹‹
1 из 14
››

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Саңһҗин Бося – Хальмг улсин шүлгч. Түүрвәч күүкд улс дундас түрүн болҗ Хальмг
Описание слайда:

Саңһҗин Бося – Хальмг улсин шүлгч. Түүрвәч күүкд улс дундас түрүн болҗ Хальмг Таңһчин улсин шүлгч гисн өөдән нер Саңһҗин Бося зүүсмн.

№ слайда 2  НАСН НАНД УГА , НАСМ – МИНИ ШҮЛГҮДТ Саңһҗин Бося
Описание слайда:

НАСН НАНД УГА , НАСМ – МИНИ ШҮЛГҮДТ Саңһҗин Бося

№ слайда 3 Саңһҗин Бося ик эрт эк уга үлдсмн. Герин цуг көдлмшиг ик бичкнәсн авн медсмн.
Описание слайда:

Саңһҗин Бося ик эрт эк уга үлдсмн. Герин цуг көдлмшиг ик бичкнәсн авн медсмн. Саңһҗин Босян җирһлин хаалһнь йир күчр- күнд бәәсмн, болв заячнь күцц байрта бәәҗ. Эврәннь җирһлин тускар «Өнчнә кишгнь- өвртнь» гидг дегтртән бичсмн

№ слайда 4 «Литературин хаалһд намаг мини эцк,Бадмин Мөңк Насн, орулсмн»- гиҗ Бося Бадма
Описание слайда:

«Литературин хаалһд намаг мини эцк,Бадмин Мөңк Насн, орулсмн»- гиҗ Бося Бадмаевна келдг билә. Босян эцкнь нертә җаңһрч, йөрәлч, туульч күн бәәсмн. 1940 җилд «Җаңһрин» 500 җилин өөнд орлцҗ, Бадмин Мөңк Насн чееҗдән хадһлҗ йовсн хальмг уул амн үгин зөөриг дарук үйин улст медүлҗ үлдәсмн.

№ слайда 5 Саңһҗин Босян шүлглән олн әмтнд, хальмг теегт нерәдгдҗәнә. «Хальмг тег угаһар
Описание слайда:

Саңһҗин Босян шүлглән олн әмтнд, хальмг теегт нерәдгдҗәнә. «Хальмг тег угаһар бәәҗ чигн чадшгов, дуулҗ чигн чадшгов»-, гиҗ шүлгч келдг билә.

№ слайда 6 Бадм-Хаалһ 1960-гч җилин эргцд хойр дегтр барлв: «Үрндән» «Дорога»
Описание слайда:

Бадм-Хаалһ 1960-гч җилин эргцд хойр дегтр барлв: «Үрндән» «Дорога»

№ слайда 7 Түрүн дегтр һархла, 1961-гч җилин мөчн сарин хөрн негнд, Бадм-Хаалһиг Москва
Описание слайда:

Түрүн дегтр һархла, 1961-гч җилин мөчн сарин хөрн негнд, Бадм-Хаалһиг Москва балһснд СССР-ин бичәчнрин зергләнд орулҗ авб. Тернь Хальмг Таңһчд ик гидг соньн зәңг болв. Хальмг әмтнәс бичәч болсн түрүн күүкд күн гилдҗ байсцхав.

№ слайда 8 Шүлгч эврәннь ү үдәврмүдтән күүкд улсин хөв-җирһл, эднә эндрк үүлдвр, эднә дә
Описание слайда:

Шүлгч эврәннь ү үдәврмүдтән күүкд улсин хөв-җирһл, эднә эндрк үүлдвр, эднә дәәнә цагт үзүлсн зөрмг йовдл, эднә ке-сәәхн дүр, өгәнч седкл, үрдтән өгчәх килмҗ үзүлҗ. Ү ү дәврмүдиннь нерәдлһинь авад хәләхлә: «Ээҗ», «Валентина», «Тосхач күүкд күн», «Күүкд күүнә һар», «Хальмг күүкд», «Бидн күүкд улс» болн нань чигн. Бичсн поэмсинь мел күүкд улсин тускар бичәтә.

№ слайда 9 Түрүн болҗ мини бичсн шүлгүдиг шалһсна тускар «Хальмг үнн"газетд 1958 җилин х
Описание слайда:

Түрүн болҗ мини бичсн шүлгүдиг шалһсна тускар «Хальмг үнн"газетд 1958 җилин хөн сарин 14-д барлгдҗ һарч ирв

№ слайда 10 1958 җилин 16-17 хойр өдр хальмг бичәчнрин һурвдгч съезд болв. Съездиг эклҗ җ
Описание слайда:

1958 җилин 16-17 хойр өдр хальмг бичәчнрин һурвдгч съезд болв. Съездиг эклҗ җаңһрч Шавалин Дава секв. Шавалин Дава эврәннь айста җөөлн дууһарн җигтә соньн кевәр мартад уга «Җаңһран» эклв. Кесг олн җилдән «Җаңһран» соңсхар цанһҗ йовсн хальмг бичәчнр болн гииичнр киииһән зогсаҗ гилтә, чееҗән сарултхҗ соңсв. Тер съезд ирсн гиичнр дунд мана «Җаңһрин» орчулач Семен Липкин бас бәәлә.

№ слайда 11 «Җаңһр» хамг мини өрк-бүлин бәәдл- җирһлд бас өңгәртән давсн уга. Саңһҗин Бос
Описание слайда:

«Җаңһр» хамг мини өрк-бүлин бәәдл- җирһлд бас өңгәртән давсн уга. Саңһҗин Босян хойрдгч күүкнь – Надежда Басанговна Сангаджиева «Җаңһрин» туск шинҗлтд орлцв

№ слайда 12 1943 җилин бар сарин 28-д Саңһҗин Бося цуг хальмг улсла әдл эврәннь өрк-бүлтә
Описание слайда:

1943 җилин бар сарин 28-д Саңһҗин Бося цуг хальмг улсла әдл эврәннь өрк-бүлтә киитн Сиврүр туугдла. Кесг зовлң үзв. Эцкнь, Бадмин Мөңк Насн, Устрем селә орҗ йовад,зууран гемтәд, Устремд ирәд, дола хонад өнгрв Хөрн нәәмн җил давв. 1972-гч җилд Бося Бадмаевна Сангаджиева Хальмг улсин түрүн шүлгч күүкд күн эцкиннь үкәрүр оч мөргәд, зальврад, эцкәсн буруһан сурад, ууляд һарв

№ слайда 13 «Боорцг» Хальмг улсин һол хотын негнь болна Хальмг цә. Хальмг цә- хальмг улс
Описание слайда:

«Боорцг» Хальмг улсин һол хотын негнь болна Хальмг цә. Хальмг цә- хальмг улсин һол хот

№ слайда 14 Улдчн селәнә үндсни гимназин 11-гч классин сурһульч Сакска Регина Байрта харһ
Описание слайда:

Улдчн селәнә үндсни гимназин 11-гч классин сурһульч Сакска Регина Байрта харһий!

  • Классному руководителю
Описание:

СаңһҗинБосяХальмгулсиншүлгч. Түүрвәч күүкд улс дундас түрүн болҗ Хальмг Таңһчин улсин шүлгч гисн өөдән нер Саңһҗин Бося зүүсмн.Саңһҗин Босяик эрт эк уга үлдсмн.

 Герин цуг көдлмшиг ик бичкнәсн авн медсмн.
Саңһҗин Босян җирһлин хаалһнь
йир күчр- күнд бәәсмн, болв заячнь
күцц байрта бәәҗ.
Эврәннь җирһлин тускар
 «
Өнчнәкишгнь- өвртнь»

гидг дегтртән бичсмн.

 Шүлгчэврәннь үүдәврмүдтәнкүүкдулсинхөв-җирһл, эднәэндркүүлдвр, эднәдәәнәцагтүзүлснзөрмгйовдл, эднәке-сәәхндүр, өгәнчседкл, үрдтәнөгчәхкилмҗүзүлҗ

Ү үдәврмүдинньнерәдлһиньавадхәләхлә:
 «
Ээҗ»,
«Валентина»,
«
Тосхачкүүкдкүн»,
«
Күүкдкүүнәһар»,
«
Хальмгкүүкд»,
«
Биднкүүкдулс» болннаньчигн.
 
Бичснпоэмсинь мел күүкдулсинтускарбичәтә.

Автор Окнеева Татьяна Егоровна
Дата добавления 09.01.2015
Раздел Классному руководителю
Подраздел
Просмотров 797
Номер материала 50451
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Проектирование и разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося при получении дополнительного образования как способ повышения качества образовательной деятельности»