Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / ОБЖ / Розвиток творчих здібностей у школярів. Поради для вчителя

Розвиток творчих здібностей у школярів. Поради для вчителя

Розвиток творчих здібностей у школярів. Поради для вчителя

Презентація на тему: Розвиток творчих здібностей у школярів. Поради для вчителя завантажити
В умовах сучасної системи освіти та можливостей, які відкриваються перед випускниками школи дуже важливим є виховання в учнях творчих здібностей. Взірцем для школяра має стати вчитель творець, який гармонійно поєднує ремесло та творчість. Йому притаманні нестандартність роботи, артистизм, поетичність мови. Він талановитий у спілкуванні з дітьми. Творчість це спосіб самовираження, саморегуляції людини, світобачення як засіб пізнання світу через творче сприйняття і практичне перетворення діяльності.

Що передбачає формування творчої особистості?

1. На уроках та в позаурочний час діти мають розвязувати складні, нестандартні, творчі завдання.

2. Вчитель обовязково має враховувати вікові особливості учнів.

3. Всі учні мають бути залучені до роботи під час уроку.

4. Вчитель має використовувати різні засоби, підходи.

5. Особливе місце у творчому вихованні займає проблемний підхід.

Існує безліч способів та методів, які можна використовувати для стимулювання творчої активності. Створіть на уроках сприятливу атмосферу спілкування, збагатіть педагогічне середовище новими враженнями та судженнями. Завжди чітко визначайте мету і кінцевий результат роботи, залучайте учнів до процесу планування мети і поточних завдань. Зробіть так, щоб навчання мало практичну спрямованість. Головне памятайте, що головним на уроці є повага, довіра, визнання й подяка за досягнуті результати.

Вимоги до уроку з розвитку творчих здібностей:

1. Використовуйте різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності.

2. Створіть таку атмосферу, яка б сприяла зацікавленості кожного учня в роботі на уроці.

3. Стимулюйте учнів до розмірковування, заохотьте розвязання завдання з використання нестандартних підходів. Навчіть їх не боятися помилок.

4. Використовуйте різні за типом дидактичні матеріали. Це дозволить учням, незалежно від типу сприймання, засвоїти навчальний матеріал.

5. Оцінюйте не лише кінцевий результат діяльності на уроці, але й сам процес досягнення цього результату.

6. Створіть на уроці атмосферу, сприятливу до самовираження, в якій кожен учень зможе виявляти ініціативу.  • ОБЖ
Описание:

 

Вумовахсучасноїсистемиосвітитаможливостей, яківідкриваютьсяпередвипускникамишколидужеважливимєвихованнявучняхтворчихздібностей. Взірцемдляшколярамаєстативчительтворець, якийгармонійнопоєднуєремеслотатворчість. Йомупритаманнінестандартністьроботи, артистизм, поетичністьмови. Вінталановитийуспілкуванніздітьми. Творчістьцеспосібсамовираження, саморегуляціїлюдини, світобаченняякзасібпізнаннясвітучерезтворчесприйняттяіпрактичнеперетвореннядіяльності.

Щопередбачаєформуваннятворчоїособистості?

1. Наурокахтавпозаурочнийчасдітимаютьрозвязуватискладні, нестандартні, творчізавдання.

2. Вчительобовязковомаєвраховувативіковіособливостіучнів.

3. Всіучнімаютьбутизалученідороботипідчасуроку.

4. Вчительмаєвикористовуватирізнізасоби, підходи.

5. Особливемісцеутворчомувихованнізаймаєпроблемнийпідхід.

Існуєбезлічспособівтаметодів, якіможнавикористовуватидлястимулюваннятворчоїактивності. Створітьнаурокахсприятливуатмосферуспілкування, збагатітьпедагогічнесередовищеновимивраженнямитасудженнями. Завждичітковизначайтеметуікінцевийрезультатроботи, залучайтеучнівдопроцесуплануванняметиіпоточнихзавдань. Зробітьтак, щобнавчаннямалопрактичнуспрямованість. Головнепамятайте, щоголовнимнауроцієповага, довіра, визнанняйподяказадосягнутірезультати.

Вимогидоурокузрозвиткутворчихздібностей:

1. Використовуйтерізноманітніформитаметодиорганізаціїнавчальноїдіяльності.

2. Створітьтакуатмосферу, якабсприялазацікавленостікожногоучнявроботінауроці.

3. Стимулюйтеучнівдорозмірковування, заохотьтерозвязаннязавданнязвикористаннянестандартнихпідходів. Навчітьїхнебоятисяпомилок.

4. Використовуйтерізнізатипомдидактичніматеріали. Цедозволитьучням, незалежновідтипусприймання, засвоїтинавчальнийматеріал.

5. Оцінюйтенелишекінцевийрезультатдіяльностінауроці, алейсампроцесдосягненняцьогорезультату.

6. Створітьнауроціатмосферу, сприятливудосамовираження, вякійкоженученьзможевиявлятиініціативу.

Скачать материал
Автор Левченко Юрий Евгениевич
Дата добавления 04.01.2015
Раздел ОБЖ
Подраздел
Просмотров 801
Номер материала 26873
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.