Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Русский язык и литература / Презентация по литературу на тему "Физули и азербайджанский романтизм XX века" (9 класс)

Презентация по литературу на тему "Физули и азербайджанский романтизм XX века" (9 класс)

Ingilis  dilinin  tədrisində (ibtidai siniflərdə) İnternet  Resurslarının  RoluBirləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən “Təhsil əsri” elan edilən XXI əsrin ilk onilliyi təhsildə təlatümlər, innovasiyalar dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. Təhsil dinamik və fasiləsiz prosesdir. İnkişaf etmiş ölkələr daim təhsil sistemlərini yeniləşdirməyə meyillidir. Müasir dövrdə dünya təhsilində yüksək ixtisaslı təhsilə keçilməsi, təhsildə dövlətlərarası əməkdaşlıq, təhsilin humanitarlaşdırılması, milli xüsusiyyətlər saxlanılmaqla innovasiyaların yayılması kimi meyillər özünü Azərbaycan təhsil məkanında da göstərməkdədir. Müasir dünyanı inteqrasiyasız təsəvvür etmək mümkünsüzdür. Azərbaycan da bu tendensiyadan kənarda qala bilməz. Son illər aparılan sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkədə yüksək inkişafa nail olunmuş, əhalinin maddi rifahı yaxşılaşmış, yoxsulluğun səviyyəsi minimuma enmiş və Azərbaycan Respublikası orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutmuşdur. Həyata keçirilən islahatlar və genişmiqyaslı infrastruktur layihələri sosial-iqtisadi həyatın yenidən qurulması və davamlı inkişafı üçün şərait yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il 19 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nda təhsil sisteminin bütün pillələrinin yeniləşməsi ilə bağlı mərhələlərlə həyata keçiriləcək tədbirlər sistemi əksini tapıb. Hazırda başlıca vəzifə bütün fəaliyyətimizi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsinə yönəltməkdən ibarətdir.Yaşadığımız cəmiyyət informasiya cəmiyyətidir.İnformasiya cəmiyyəti özündə İKT-nin müəllim hazırlığı sistemində tətbiqi ali təhsilin beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkmilləşdirilməsi, rəqabət qabiliyyətli, dövlətin təhsil islahatlarını həyata keçirməyə qabil olan pedaqoji kadrların yetişdirilməsində yeni yanaşmalar tələb ediİbtidai siniflərdə ingilis dilinin tədrisində İnternet resursların rolu və əhəmiyyəti olduqca vacibdir.Bu ingilis dilinin resuslardan istifadə mükəmməl öyrənilməsində və şifahi nitqdə düzgün inkişafında mühüm rol oynayır.Çünki şagirdlərdə nəzəri diqqəti cəmləşirdirir, və sözlərin düzgün formalaşdırır və nitqin inkişafına təsir edir.Hər bir mövzunun tədrisində standartları seçərkən onun tətbiqi üçün uşaqların yaş səviyyəsinə uyğun metodlardan istifadə edirəm və mövzunun şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə nail oluramTədris zamanı dilin öyrənilməsində şagirdlərə ünsiyyət və kommunkasiya əlaqələrini genişləndirir və müasir formada formalaşmasına zəmin yaradıram . İngilis dilinin təlləfüzündə xüsusən də ibtidai siniflərdə linqvistik bilikləri genişləndirmək ünsiyyət mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol oynayır və nitqin inkişafına müsbət təsir göstərir.Dərs prosesində İnteraktiv metodlar və İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarindan (İKT) istifadə etmək dərs prosesini asanlaşdırır və əhəmiyyətini gücləndirir.Hər bir dərsdə İKT istifadəsi şagirdlərə dərsin dərk edilməsinə yardım edir, həm zəif, həm də güclü şagirdlərdə marağın artmasına, şagirdin inkişafına və yüksək nəticəyə nail olmasına kömək edir.Mənim əsas məqsədim şagirdlərə dili praktiki işlətmək, dinləmə zamanı düzgün tələffüzə fikir vermək və praktikada onu tətbiq etmək dir . Onda şagirdlərin fəalliyyətinin inkişaf etdirilməsinə nail oluram. .Burda isə İKT-nın əvəzsiz rolu vardır.

I - IV siniflərdə ingilis dilinin tədrisi zamanı proqrama uyğun, dərsin gedişi zamanı standartlara əsasən, nəzərdə tutulan mövzunun geniş və düzgün şəkildə şagirdlərə çatdırılması üçün həmin resuslardan istifadə etməyi vacib bilirəm.

I siniflərdə say mövzusuna aid sözləri və söz birləşmələrini ardıcıl öyrətmək üçün internet vasitəsi ilə şagirdlərə öncədən mahnı seçir , mahnı vasitəsi saylari çatdırıram, sonra təkrarlama vasitəsi ilə möhkəmləndirmə apariram və sadə cümlə daxilində yaddaşlarına həkk edirəm.

II siniflərdə "shapes" ,yəni fiqurlara aid mövzuya uyğun slayt və ya flash card vasitəsi ilə şagirdlər adlarını Azərbaycan dilində şəkillər vasitəsi ilə öyrənirlər, onları tanıdıqdan sonra internetdən seçilmiş mahnılarla iş zamanı möhkəmləndirirlər . Burada şagirdlərin dinləmə və anlama fəaliyyəti güclənir və bacarıqlarını təqdimata əsasən göstərirlər.

Nəticəcədə onların dərsi dərk etməsi prosesində daha da möhkəmlənmə gedir və bilikləri asanlıqla qəbul edirlər. Beləliklə Kompyuter hər bir uşağın istəlinən nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə, müstəqil işləməsinə imkan yaradır, bu da şagirdlərdə ingilis dilini öyrənməyə daha da marağı daha da artırir və növbəti dərsdə yeni biliklərin öyrənməsini səbirsizliklə gözləyirlər. İKT-nın ingilis dilinin maraqlı fənn kimi şagirdlər tərəfindən sevilməsində böyük rolu var.İngilis dilində faydalı İnternet resursları

1. http://www.newsinlevels.com/
Bu sayt çox faydalıdır ,hansıki daha çox xəbərləri oxumaq istəyənlər üçün.Siz eyni zamanda ingilis dilini inkişaf etdirə və dünyada gedən proseslərdən xəbər tutacaqsız.Hər bir xəbər 3 səviyyə üzrə bölüşdürlür.Hər səviyyə üzrə sizə açar sözlər(key words) verilir və hər səviyyə üzrə mətnin dinləmə materialı təqdim olunur.

2.English Today
English Today 26 hissədən ibarətdir.Həm Qrammatik bilgilərə yiyələnəcəksiz həm də əyləncəli conversatiionlara baxmaqla inkişafı hiss edəcəksiz.

3. English Converstaion
Bu conversation set vasitəsi ilə əyləncəli söhbətlərin şahidi olacaqsız , real situasiyanı sizə təqdim edir :)

4. English Talk
10 CD 80 bölümdən ibarət olan bu set ilə inkişaf edə bilərsiz :)

5.Hekayələrlə İngilis Dili

Bunun üçün tam link tapa bilmədim ,amma özünüz googlede ,youtubede və s. axtarış sistemlərində bu yazını daxil etməklə nəticə əldə edə bilərsiz : learn english with stories level 1 ( rəqəmin yerinə öz levelinizi yazın ) , learn english through stories.

Uğurlar diləyirəm , əsas çox çalışmaq deyil düzgün çalışmaqdır demişdi bir dahi !

2.  • Русский язык и литература
Описание:

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Древняя азербайджанская литература. Азербайджанцы принадлежат к разделенным по реке Аракс в силу исторических обстоятельств народам и занимают территорию, называющуюся Азербайджаном и примыкающую к юго-западному и южному Каспию. Она входила в течении многих веков в состав Персидской империи, и большая часть азербайджанцев, точнее, две трети ее, и поныне живет в Иране, а малая с 1813–1828 по 1917 обитала в Российской империи. В 1918–1920 северный Азербайджан был суверенным государством, в 1922–1991 входил в состав СССР, образуя союзную республику, а с 1991 – государство, представленное в ООН и других международных организациях.

Самоназвание азербайджанцев до начала 20 в. – огузы, тюрки, в российской империи – «закавказские татары» (при царизме все тюркские народы назывались «татарами», отличаясь по месту обитания: «казанские», «тобольские», «крымские», «кавказские» и т.д.). Нынешнее название общепринято как народом, так и международным сообществом.

В духовной истории азербайджанского народа можно выделить, начиная с незапамятных времен, ряд этапов: языческий (следы запечатлены в наскальных изображениях), зороастрийский (образцы устного народного творчества в текстах Авесты, культовые сооружения огнепоклонников, элементы быта, празднества), агвано(албано)-христианский (сохранившиеся и поныне агванские церкви, поэма Давдака На смерть великого государя Джеваншира), мусульманский (с принятием ислама в 7–8 вв). В основе традиций азербайджанской культуры – также древние общетюркские тексты.

Письменная азербайджанская литература восходит к традициям Ближнего Востока и в 7–11 вв. в связи с включенностью в орбиту ислама развивалась на арабском языке, а в 10–13 вв., наряду с арабским, – и на фарси, языке Персидской империи.

На родном языке литература бытовала в многообразном устном народном творчестве (песни любовные, обрядовые, трудовые, шуточные, героические, четверостишия-баяты или рубаи, двустишия-месневи, сказки богатырские и бытовые, исторические сказания, притчи, прибаутки, анекдоты и т.д.).

Письменная поэзия на арабском и фарси достигла расцвета в Багдаде, Тебризе, Гяндже и Ширване и других культурных центрах Ближнего Востока. Известные поэты 10–14 вв. – Абульгасан Ардебили, Бакуи, Пир Гусейн Ширвани, Гатран Тебризи, Хатиб Тебризи, Мехсети-ханум Гянджеви, Абу-ль Ала Гянджеви, Низами Гянджеви, Хагани, или «Царственный», Фелеки Ширвани, Изеддин Ширвани, Шамс Тебризи, Авхади Марагаи, Ассар Тебризи были азербайджанцами.

Автор Алиева Гюнель Низами
Дата добавления 08.02.2016
Раздел Русский язык и литература
Подраздел Презентации
Просмотров 721
Номер материала MA-064584
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы