Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Классному руководителю / Презентация классного часа " Две лягушки"

Презентация классного часа " Две лягушки"

 Ийи пага
Словарь Аёмаар – аъш-чем шыгжаар оёгар чер. Улчуп – тояап, чер кезип Тодуг -...
Бир тулаа черге ийи пага тодуг- догаа, омак- х=гл\г, эп-найырадыг чурттап чо...
Пагалар \ёг\р аёмаарже кире бергеннер. Ында кижилерниё саваларда кышка белект...
Ынчап чоруп тургаш, с\тт\г саваже кире бергеннер. Бирги пага дораан-на с\тче...
Шурап, тепкиленип турда, с\т \стелгеш, =ремелени берген. Пага ол =ремеге буд...
 Девидээн пагажык чурттап турган тулаазынче ыёай-ла болган.
 Солаан Базыр-оол
 М.К.Оюн
‹‹
1 из 10
››

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1  Ийи пага
Описание слайда:

Ийи пага

№ слайда 2 Словарь Аёмаар – аъш-чем шыгжаар оёгар чер. Улчуп – тояап, чер кезип Тодуг -
Описание слайда:

Словарь Аёмаар – аъш-чем шыгжаар оёгар чер. Улчуп – тояап, чер кезип Тодуг - догаа – эки Девидээн ___ корткан

№ слайда 3 Бир тулаа черге ийи пага тодуг- догаа, омак- х=гл\г, эп-найырадыг чурттап чо
Описание слайда:

Бир тулаа черге ийи пага тодуг- догаа, омак- х=гл\г, эп-найырадыг чурттап чорааннар . Бир-ле катап олар аян-чорук кылыр деп чугаалашкаш, чорупканнар. Чер кезип, улчуп чорааш, аёмаар тып алганнар.

№ слайда 4 Пагалар \ёг\р аёмаарже кире бергеннер. Ында кижилерниё саваларда кышка белект
Описание слайда:

Пагалар \ёг\р аёмаарже кире бергеннер. Ында кижилерниё саваларда кышка белектеп каан аъш-чемнери бар болган. Олар сава б\р\з\н к=р\п, бакылап чоруп турганнар.

№ слайда 5 Ынчап чоруп тургаш, с\тт\г саваже кире бергеннер. Бирги пага дораан-на с\тче
Описание слайда:

Ынчап чоруп тургаш, с\тт\г саваже кире бергеннер. Бирги пага дораан-на с\тче д\ж\п =л\п каап - тыр. Ийиги пага холдарын, буттарын карбаёнадып, саваныё ийлеринче халбактанып \нерин кызыткан. Ол с\тче аёдарлып, д\ж\п, =р\ к=д\рл\п \нгеш, улуг тынып ап турган. Бар шаа-биле савадан \нд\р ч\кт\п, дириг арттарын оралдажып турган.

№ слайда 6 Шурап, тепкиленип турда, с\т \стелгеш, =ремелени берген. Пага ол =ремеге буд
Описание слайда:

Шурап, тепкиленип турда, с\т \стелгеш, =ремелени берген. Пага ол =ремеге буду-биле тептингеш, савадан \нд\р шурай берген.

№ слайда 7  Девидээн пагажык чурттап турган тулаазынче ыёай-ла болган.
Описание слайда:

Девидээн пагажык чурттап турган тулаазынче ыёай-ла болган.

№ слайда 8  Солаан Базыр-оол
Описание слайда:

Солаан Базыр-оол

№ слайда 9  М.К.Оюн
Описание слайда:

М.К.Оюн

№ слайда 10
Описание слайда:

  • Классному руководителю
Описание:

Класс шагы

Темазы:Кижиниётура -соруу

Сорулгазы: 1.Уругларга кижиниётура - соруудеп билигнибилиндирери.

2.Уругларныёс=с- домаан , угаан - медерелин, чечен- мергенинсайзырадыры.

3. Кызымак, ч\тк\лд\г, шыдамык,кашпагай, к\шт\г, сагыш човангыр , ак сеткилдиг , б\з\релдиг. тура-соруктуг, бодунх\нд\лепбилиринге кижизидер.

Дерилгези:ноутбук, проектор,слайдылар,

Кичээлдиё чорудуу.

  1. Организастыг кезээ:Бох\нажыкклассшагы эрттирер бис . Бистердебашкылараалдапкелген. Экиажылдап, чурумнуг болуруёарны к\зедим.
  2. Сорулгазынболгаш темазын дамчыдары.Классшагывыстыё темазын кым номчуптарыл? Слайд № 1- Кижиниётура -соруу.Салгакчыларныё3 \незининадапк=р\ёерем , уруглар.- Бодун \нелээри,чонун \нелээри, долгандыр турар х\рээлди \нелээри.1- ги \незин чугаалап к=р\ёерем , уруглар.Слайд № 2Бодун\нелээри.Сагыжыак,Арыг- силиг ,ЧазыкчаёныгХ\нд\лээчелЧоргаарболгашШынчыс=ст\г,Сорук, к\шт\гСалгакчыбис.-3 -к\ \незиадаёар- Долгандыр турар х\рээлди \нелээри.-Дириг х\рээледгеч\лерхамааржырыл ?( кижи, \н\ш, диригамытан)Слайд № 3 2 пагачуруу.Мен амсилерге бо ийи пагадугайындатоолчугаалап берейн, кончуг кичээнгейлиг дыёнааш, бодун \нелээридээргекандыгкижилол,тоолдудыёнапалгаш , чугаалажыр бис.Бир\ёг\рге2 пага чурттап турган.Пагалар бир х\н доёгадас\т тып алган .Оларынааркиребергеннер.Бирээзи дириг \не халыпкелген, а =скези с\тке д\ж\п =л\пкаан. - Ам2 паганыёролюн ойнап к=рг\зер бис.Сен дириг пага дижиксен. Ч\гесен дириг артып кагдыё ?Ч\ге =лбейн барганыё ол?- Б\г\ к\ж\мн\ чыып алгаш, ынаар-мынаархалбактанып, черле д\ж\п бербейн,=л\р\н к\зевейн,кызып тургаш \н\п келдим.-Сен ч\ге дораан д\ж\п =л\п кагдыё?-Кызымак эвес, дораан - на корга бергеш,д\ж\п бериптим, шыдамык эвес, бергелерни ажыпэртипшыдавас ,тура чок, к\ш чок,бодум дээшдемисежип шыдавас болгаш \н\п шыдавадым.-Ам т\ёнеп к=рээлиёерем , уруглар .Дириг арткан пага кандыг пага-дыр?-Кызымак, шыдамык, к\шт\г, бодунгаб\з\релдиг , кортук эвес, бергелергеторулбас, бодудээш тулчуп билир, угаанныгтура- соруктуг пага - дыр.- +л\пкаанпага кандыг-дыр?-Кызымак эвес, дораан - на корга бергеш, бодун салдынып ,шыдамык эвес, бергелерни ажыпэртипшыдавас ,тура чок, к\ш чок,боду дээшдемисежип шыдавас тура сорук чок пага-дыр.- Ам пагаларныё ролю,ойнаар дээш могап- шылай берген боор силер. Олар кандыг черге ынак ийик?- +л - шык, суглугчерге ынак.«Арыкчыгаш» деп ырыны ырлажып к=рээлиёерем,уруглар.С=з\:Аялгазы: Солаан Базыр -оолдууСуурбаарын куду Шурап бадып ,чыдарАрыг , кылаё, суглуг Арыкчыгаш оой-ээй Эртенниё - немаёааЭъдимшаптап чуур менАвам , ачам мени Аажок мактаар оой- ээйХендир - биле баглааш,Хемежимни салгаш,Эриин дургаар ойнап,Эстедир мен оой-ээй_ Боырныё с=з\, аялгазы-даа дыка чараш, х=гл\г. Ындакежээ , ак-сеткилдиг , ажылгыр уруглардугайында бижэээн.Слайд № 4ЧурукСолаан Базыр- оолБо ырныё аялгазынбижээн композитор, ыраажы Солаан Базыр-оолбо- дур.Бичии чажындан тура олкараа к=з\лбес чораан.Бодунуё кызымаа, ч\тк\лд\\, тура - соруу - билеэртем-билиг чедип, улуг,алдарлыг композитор , ыраажы болган. Ол бичии уругларга-даа , улуг кижилерге - даа дыках=й ырларныёаялгазы бижээн. Ону билбес кижи-даа чок . Ам Солаан Базыр-оол бистиё аравыста чок.- +з\п келгеш бо композитор , ыржаажы дег болуксап тур силер бе?Тыва улустуё мындыг \легер домаа бар болгай. Кымномчуптарыл ? Аьт болурукулунданКижиболуру чажындан Кулундан аът болур, а чаш кижиденулуг кижи болур.Ынчангаш бистиё клазывыста уруглар аразында тура- соруктуг, бодун \нелеп билир, биче сеткилдиг салгакчылар барынчугаалаксап тур мен .Оларга Монгуш Лиза, К\ж\гет Нелля Лиза ,Нелля к\ск\ чарышка шаёналдыг черни алган . Олар (медаль алган) Ооржак Ачытых\решкеш 2- ги,3-к\ черничаалап, медальдарныалганТ\ёнели. Кижиниё тура - соруу дээрге кызымак, шыдамык, к\шт\г, бодунгаб\з\релдиг , кортук эвес, бергелергеторулбас, боду дээш тулчуп билир, угаанныг , тура- соруктуг болуру –дур.
Автор Кара-оол Маргарита Ондаровна
Дата добавления 06.01.2017
Раздел Классному руководителю
Подраздел Презентации
Просмотров 495
Номер материала MA-069343
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы