Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Математика / Открытый урок по математике

Открытый урок по математике

hello_html_md1693c7.gifhello_html_69f5f537.gif

Муниципалдыг бюджет ниити ооредилге чери

Хайыракан ортумак школазыМатематика:

«Билдинмес эвээжеттинигни болгаш

билдинмес казыкчыны тывары».

(4 «а» класс)
Эге класс башкызы:

Донгак Аяна Павловна

(2013 чылдын ноябрь 20-де Чадаананын №3

ортумак школазынга эрттирген конкурс кичээл)Хайыракан 2013
4 «б» класска математика кичээли.

Эрттирер уези

Кичээлдин темазы

Кичээлдин хевири

Кичээлдин сорулгазы

Арга-методтары

Технологиялары:

Ажыглаар хереглел-дери

Ноябрь 20,

2013 чыл

Школа №3 Чадаана хоорай

Билдинмес эвээжетти-

нигни болгаш билдинмес казыкчыны тывары.

Демне-жилге кичээли


1. Деннелгенин дузазы-биле билдинмес эвээжеттинигни болгаш билдинмес казыкчыны тыварынын аргаларын таныштырып оредир.

2. Билдинмес каттыныгны тыварын, хой оранныг саннарны столбиктей

кадып, казыырынын аргаларын, компонентилернин аттарын ооренип билип алганын катаптадыр.

Аас-биле саналганы дургедедир.

3. Сан эртеминге уругларны демниг, дузааргак болурунга кижизидер.


а) дилеп тыварынын методу: оореникчилернин ажыл-чорудулгазын ковудедир, айтырыгларга харыыны боттарынга

тыптырып ооредир. Оске эртемнер-биле холбаштырып сайгарар.

б) шинчилел методу: оореникчилернин бот-тускайлан чоруун илередир.


бот-тускайлан ооредири, проблемниг ( нарын айтырыглыг) кылдыр ооредири,

сайзырадып ооредири, оюн хевири-биле ооредири,

информастыг культуразын сайзырадыры.


Компьютер, карточка, смайликтерКичээлдин мотивациязы

Актуализация. Бажынга онаалга хыналдазы

Проблеманы тургузары

Чаа билиглерни ажыдары

1)мендилежири

(слайд1)2) бот-боттарынче корунгеш, хулумзуржур3) бодун таныштырары4) дорт, шын олуртуру, ажылдаар черин белеткээри.


Логиктиг бодалгалар


1.Самбырага деннелгелер бодадыры:

Х + 50 = 1400 : 10 34 + х = 460

Туннели:

- Бистер кандыг деннелгелер бодадывыс?

(нарын болгаш бодуун деннелгелер)

- Бо деннелгелерде чуу билдинмес-тир?

- Билдинмес чулерни тып ооренип алган-дыр бис,

уруглар?

- Эрткен кичээливисте ооренип билип алганывыс билдинмес каттыныгны канчаар тыварын катаптап алдывыс, уруглар.
1)Айтырыглар:

- Казып тургаш компонентилернин аттарын чуу деп адаар болдувус, сактыптаалынарам?

( эвээжеттиниг, казыкчы, ылгал)

2)Таблица-биле ажыл.

Оюн: «Чаштынган санны тып» (слайд 2)Эвээжеттиниг

42


60


846

Казыкчы


45


537


Ылгал

36

85

28

362

140Туннели: - Чаштынган саннарны чулернин дузазы-биле, канчаар тып алдывыс?

1, 3, 5 дугаарында эвээжеттинигден ылгалды казыпкан;

2 биле 4 дугаарында ылгалга казыкчыны кадыпкан;

- Чаа ооренген темавыста чуу билдинмес-тир, уруглар?

Чаа билиглернин баштайгы быжыглаашкыны

Шингээдип алган билиглерин чогаадыкчы

аргалар-биле хынаары.

б) Деннелгенин тайылбырын бээри: (слайд 4)

х– 34 = 48 : 3 75 – х = 9 * 7

х – 34 = 16 75 – х = 63

х = 34 + 16 х = 75 - 63

х = 50 х = 12

50 – 34 = 48 : 3 75 – 12 = 9 * 7

16 = 16 63 = 63

Туннели: Бисте чуу билдинмес болду?

Билдинмес эвээжеттинигни канчаар тывар болдувус?

Казыкчыга ылгалды кадыптар.

Билдинмес казыкчыны канчаар тывар-дыр бис?

Билдинмес казыкчыны тыварда эвээжеттинигден ылгалды

казыптар.


1)Кыдырааш-биле ажыл.

а) Чараштыр бижилге.

Мен силерге саннар адап бээримге, силер арифметиктиг диктантыдан чараштыр бижиптинерем уруглар: 89, 305, 4.000, 8.002, 5.042, 2.013, 156.809, 1.000.000.

( слайдыдан хыналдазын кылыр, слайд 5)б) № 387 (уругларга самбырага бодадыр)

64 – х = 91 : 7 х – 85 = 350 + 150

64 – х = 13 х – 85 = 500

Х = 64 – 13 х = 500 + 85

Х = 51 х = 585

64 – 51=91 : 7 585 – 85 = 350 + 150

13 = 13 500 = 500

Сула шимчээшкин (слайд 6-10)

- Музыкалыг чапсар

Бодалга бодаарынын аргалары

 1. Бодалга 389. Бот ажыл. (слайд 11)

Садыгга хлеб киирген. Хун дургузунда 176 кг хлебти садыптарга, садыгга оон 145 кг эвээш хлеб арткан. Каш килограмм хлеб кииргенил?

Садыпканы – 176 кг

Артканы - ? оон 145 кг.эвээш

Кииргени - ?

1)176 – 145 = 31

2) 176 + 31 = 207

Харыызы: артканы – 31 кг, шупту – 207 кг хлеб.
Бар билиг курлавырын система езугаар катаптаары

Рефлексия

Бажынга онаалга бээри

2)Карточка-биле ажыл. № 388 Санааш, хыналдазын кыл (слайд 12,13)1 болукке: 840103 777579 2 болукке: 701004 797551

- 62524 + 62524 + 96547 - 96547

777579 840103 797551 7010043) Бодалга 390. Демнежилге ажылы.

Залда 300 олут бар. Школачылар 8 одуругга долдур олуруптарга, залга 140

хостуг олут арткан. Шупту одуруглар домей болза, одуруг бурузунде каш олут барыл?

Шупту – 300 (олут)

Артканы – 140 (олут)

Одуруглар – 8

1 одуругда - ? азы

1)300 – 140 = 160 (олут) Харыызы: 1 одуругда – 20 олут

2)160 : 8 = 20 (1 од) 8 одуругда – 160 олут4)Оюн: «Хоглуг бодалга» (слайд 14)

? ⃝?

380 - =⃝

- 120 = 40

5) № 392 (аас-биле, слайд 15)

9 см = … мм 9 ш = … мин

80 см = … мм 80 с = … мин

2м25 см = … мм 2ш 25 мин = … мин

1)айтырыглар:

Бо кичээливисти чаа чуну ооренип билип алдывыс?

- Чулерни катаптадывыс?

- Чуу азы кайы ажыл силерге кончуг солун болду?

2) смайликтерин коргузер (слайд 17-18)

- Кичээливисти канчаар эрткен деп бодап тур силер,туннептээлинерем?Демдектер салыры.

Журналды долдурары.

Дневниктерин долдуртуру.


393, арын 70

Ребусту бодаар (слайд 16)
 • Математика
Описание:

4 «б» класска математика кичээли.

Эрттирер уези

Кичээлдин темазы

Кичээлдин хевири

Кичээлдин сорулгазы

Арга-методтары

Технологиялары:

Ажыглаар хереглел-дери

Ноябрь 20,

2013 чыл

Школа №3 Чадаана хоорай

Билдинмес эвээжетти-

нигни болгаш билдинмес казыкчыны тывары.

Демне-жилге кичээли

1. Деннелгенин дузазы-биле билдинмес эвээжеттинигни болгашбилдинмес казыкчыны тыварынын аргаларын таныштырып оредир.

2. Билдинмес каттыныгны тыварын, хой оранныг саннарны столбиктей

кадып, казыырынын аргаларын, компонентилернин аттарынооренип билип алганын катаптадыр.

Аас-биле саналганыдургедедир.

3. Сан эртеминге уругларны демниг, дузааргакболурунгакижизидер.

а) дилеп тыварынын методу: оореникчилернин ажыл-чорудулгазынковудедир,айтырыгларгахарыыны боттарынга

тыптырыпооредир.Оске эртемнер-биле холбаштырып сайгарар.

б) шинчилел методу: оореникчилернин бот-тускайлан чоруун илередир.

бот-тускайлан ооредири, проблемниг ( нарын айтырыглыг)кылдыр ооредири,

сайзырадып ооредири, оюн хевири-билеооредири,

информастыг культуразын сайзырадыры.

Компьютер, карточка, смайликтер

Кичээлдин мотивациязы

Актуализация. Бажынга онаалга хыналдазы

Проблеманы тургузары

Чаа билиглерни ажыдары

1)мендилежири

(слайд1)

2) бот-боттарынче корунгеш, хулумзуржур

3) бодун таныштырары

4) дорт, шын олуртуру, ажылдаар черин белеткээри.

Логиктиг бодалгалар

1.Самбырага деннелгелер бодадыры:

Х + 50 = 1400 : 1034 + х = 460

Туннели:

- Бистер кандыг деннелгелер бодадывыс?

(нарын болгаш бодуун деннелгелер)

- Бо деннелгелерде чуу билдинмес-тир?

- Билдинмес чулерни тып ооренип алган-дыр бис,

уруглар?

- Эрткен кичээливисте ооренип билип алганывыс билдинмес каттыныгны канчаар тыварын катаптап алдывыс, уруглар.

1)Айтырыглар:

- Казып тургаш компонентилернин аттарын чуу деп адаар болдувус, сактыптаалынарам?

( эвээжеттиниг, казыкчы, ылгал)

2)Таблица-биле ажыл.

Оюн: «Чаштынган санны тып» (слайд 2)

 • Эвээжеттиниг
42
60
846
 • Казыкчы

45
537
 • Ылгал
36 85 28 362 140

Туннели: - Чаштынган саннарны чулернин дузазы-биле, канчаар тып алдывыс?

1, 3, 5 дугаарындаэвээжеттинигден ылгалды казыпкан;

2 биле 4 дугаарындаылгалга казыкчыны кадыпкан;

- Чаа ооренген темавыста чуу билдинмес-тир, уруглар?

Чаа билиглернин баштайгы быжыглаашкыны

Шингээдип алган билиглерин чогаадыкчы

аргалар-биле хынаары.

б) Деннелгенин тайылбырын бээри: (слайд 4)

 • х– 34 = 48 : 375 – х = 9 * 7
 • х – 34 = 16 75 – х = 63
 • х = 34 + 16 х = 75 - 63
 • х = 50 х = 12
 • 50 – 34 = 48 : 375 – 12 = 9 * 7
 • 16 = 1663 = 63

Туннели: Бисте чуу билдинмес болду?

Билдинмес эвээжеттинигни канчаар тывар болдувус?

Казыкчыга ылгалды кадыптар.

Билдинмес казыкчыны канчаар тывар-дыр бис?

Билдинмес казыкчыны тыварда эвээжеттинигден ылгалды

казыптар.

1)Кыдырааш-биле ажыл.

а) Чараштыр бижилге.

Мен силерге саннар адап бээримге, силер арифметиктиг диктантыдан чараштыр бижиптинерем уруглар:89,305,4.000,8.002,5.042,2.013,156.809,1.000.000.

( слайдыдан хыналдазын кылыр, слайд 5)

б) № 387 (уругларга самбырага бодадыр)

64 – х = 91 : 7х – 85 = 350 + 150

64 – х = 13х – 85 = 500

Х = 64 – 13х = 500 + 85

Х = 51х = 585

64 – 51=91 : 7585 – 85 = 350 + 150

13 = 13500 = 500

Сула шимчээшкин (слайд 6-10)

- Музыкалыг чапсар

Бодалга бодаарынын аргалары

 • 1)Бодалга 389. Бот ажыл. (слайд 11)

Садыгга хлеб киирген. Хун дургузунда 176 кгхлебти садыптарга, садыгга оон 145 кг эвээш хлеб арткан. Каш килограмм хлеб кииргенил?

 • Садыпканы – 176 кг
 • Артканы - ? оон 145 кг.эвээш
 • Кииргени - ?
 • 1)176 – 145 = 31
 • 2) 176 + 31 = 207
 • Харыызы: артканы – 31 кг, шупту – 207 кг хлеб.

Бар билиг курлавырын система езугаар катаптаары

Рефлексия

Бажынга онаалга бээри

 • 2)Карточка-биле ажыл. № 388 Санааш, хыналдазын кыл (слайд 12,13)

1 болукке:8401037775792 болукке: 701004797551

 • - 62524+62524+96547-96547
 • 777579840103797551701004

3) Бодалга 390. Демнежилгеажылы.

Залда 300 олут бар. Школачылар 8 одуругга долдур олуруптарга, залга 140

хостуг олут арткан. Шупту одуруглар домей болза, одуруг бурузунде каш олут барыл?

Шупту – 300 (олут)

Артканы – 140 (олут)

Одуруглар – 8

1 одуругда - ?азы

 • 1)300 – 140 = 160 (олут)Харыызы: 1 одуругда – 20 олут

2)160 : 8 = 20 (1 од)8 одуругда – 160 олут

4)Оюн:«Хоглуг бодалга» (слайд 14)

 • ?⃝?
 • 380-=⃝
 • ⃝- 120 = 40
 • 5) № 392 (аас-биле, слайд 15)
 • 9 см = … мм9 ш = … мин
 • 80 см = … мм80 с = … мин
 • 2м25 см = … мм2ш 25 мин = … мин

1)айтырыглар:

– Бо кичээливисти чаа чуну ооренип билип алдывыс?

- Чулерни катаптадывыс?

- Чуу азы кайы ажыл силерге кончуг солун болду?

2) смайликтерин коргузер (слайд 17-18)

- Кичээливисти канчаар эрткен деп бодап тур силер,туннептээлинерем?

Демдектер салыры.

Журналды долдурары.

Дневниктерин долдуртуру.

№ 393, арын 70

Ребусту бодаар (слайд 16)

Скачать материал
Автор Донгак Аяна Павловна
Дата добавления 14.10.2015
Раздел Математика
Подраздел Конспекты
Просмотров 831
Номер материала MA-061289
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.