Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Биология / Методична розробка на тему:Впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій у навчально-виховний процес під час викладання біології та екології."

Методична розробка на тему:Впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій у навчально-виховний процес під час викладання біології та екології."

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИДепартамент освіти і науки, молоді спору

Виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської ради державної адміністрації)

Київський професійний ліцей транспорту


Методична розробка на тему:


Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій у навчально – виховний процес під час викладання біології та екології

Савлук Наталія Леонідівна

Викладач біології та екології


В умовах економічного становища, яке склалося в Україні, соціальних струсів виховання духовно здорових учнів, навчання їх здорового способу життя як необхідної умови розвитку стало однією з найгостріших проблем сучасного навчального закладу. Ефективним шляхом виходу з кризового становища, як показав досвід багатьох країн світу є медико-педагогічна освіта учнів. Державною національною програмою «Освіта» визначено, що пріоритетними напрямками реформування освіти є забезпечення в кожному навчально-виховному закладі гуманістичного підходу до дитини, відповідних умов для розвитку фізично та психічно здорової особистості, запобігання пияцтву, наркоманії, насильству, що негативно позначаються на здоров’ї дитини.

Утвердження загальнолюдських цінностей збереження здоров’я громадян України є винятково актуальною проблемою сьогодення. Інтерес до питань здоров’я викликаний насамперед соціальним замовленням суспільства на особистість, здатну вести здоровий спосіб життя та бути корисною суспільству. Навчальний заклад сьогодні має створити оптимальні умови для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Оперативне впровадження і використання педагогічних технологій у навчальному процесі значно зростає в сучасних умовах для розв’язання освітніх проблем суспільства, саме вони допомагають «збудити» в наших дітях музикантів, що заснули, поетів, астрономів…

Проблема оздоровчої функції освіти складна й багатогранна. Для того щоб вона спрацювала, необхідне не тільки бажання, а й професійна підготовка до її реалізації. З метою надання цій роботі системності на засіданнях метод об’єднання викладачів природничо-математичних дисциплін розглядаємо та обговорюємо питання:

  1. Основні підходи до збереження та зміцнення здоров’я учнів. Навчання здоров’я в ліцеї. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

  2. Здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі освітні технології. Психофізіологічні та гігієнічні основи організації навчально виховного процесу процесу в ліцеї.


  1. Основи педагогічної психогігієни, причини порушень психологічного здоров’я учнів.

  2. Забезпечення педагога основами психологічної комунікативної підготовки – одна з умов збереження власного психічного здоров’я.

Треба зазначити, що тільки один викладач, який реалізує здоров’язберігаючі технології, не в змозі змінити ситуацію в навчальному закладі.

До цієї роботи потрібно залучити весь колектив. Це дозволило б виробити стратегію розв’язання проблем оздоровчої функції. Педагогам потрібно самостійно опанувати теорію і методику здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу за такими питаннями:

  1. Сутність здоров’я, його складові – фізична, соціальна, психічна, духовна. Їх зв’язок і взаємовплив. Здоровий спосіб життя як умова збереження та зміцнення здоров’я.

  2. Опанування сутності здоров’язберігаючих освітніх технологій.

  3. Адаптування структури, змісту та методики викладання свого предмету до впровадження здоров’язберігаючих технологій.

  4. Співвідношення своєї методики викладання з ідеями науки з метою знаходження шляхів зміни у своїй роботі - спрямування її на збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Людина, що веде здоровий спосіб життя, легше витримує стреси, психоемоційні перевантаження, ефективніше захищається від негативного впливу довкілля. Тому серед інших завдань я, як викладач біології на уроках значне місце відводжу орієнтації дітей на здоровий спосіб життя. Цю потребу, необхідно забезпечити насамперед через освіту шляхом навчання і виховання, навичок і знань, щодо профілактики та стимуляції здоров’я. Так, наприклад, при вивчені теми «Вітаміни», на І курсі, учні звертають увагу на те, як правильно вживати продукти, збагачені вітамінами, в яких кількостях, що відбувається при недостачі вітамінів в організмі і до яких наслідків це призводить. Паралельно ці знання закріплюються під час вивчення кулінарної справи. На І курсі навчаються дві групи кухарів (101, 102), які на уроках біології засвоюють знання з кухарської справи. А саме, вплив поживних речовин на організм, які продукти харчування багаті на поживні речовини, як їх зберегти та використовувати.

Велике значення для збереження здоров’я людини має спосіб її життя. Сучасна молодь у переважній більшості випадків не замислюється над своєю поведінкою, недбало ставиться до власного здоров’я, культивує шкідливі звички. Відомо, що майже 75% хвороб дорослих людей «зароблені» ними в дитячі та підліткові роки. Тому основне завдання батьків та ліцею полягає, у формуванні в підростаючого покоління відповідної поведінки, спрямованої на нівелювання дії факторів ризику, оскільки в дорослому віці спосіб життя змінити значно важче, вкорінених шкідливих звичок позбавитись майже неможливо. Щоб зберегти своє здоров’я, зміцнити його, реалізувати всі можливості, які надає людині природа, учні мають знати, як розпізнавати стан власного здоров’я, як запобігти хворобі, дії яких чинників потрібно уникати. Так, наприклад, при вивчені теми «Віруси і бактерій» на І курсі, учні засвоюють знання про способи проникнення мікроорганізмів в організм людини, профілактику та лікування вірусних інфекцій та застосовують ці знання у своєму житті. Здоровий спосіб життя об’єднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних, сімейних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і визначає спрямованість зусиль особи на збереження та зміцнення індивідуального й суспільного здоров’я.
До здорового способу життя слід віднести, передусім, сприятливе соціальне оточення; духовно-етичне благополуччя; оптимальний руховий режим гартування організму; раціональне харчування; особиста гігієна; відмова від шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин); позитивні емоції. Наведені характеристики дозволяють зробити висновок, що культура здорового способу життя особистості - це частина загальної культури людини, яка відображає її системний і динамічний стан, обумовлений певним рівнем спеціальних знань, фізичної культури, соціально-духовних цінностей орієнтації та самоосвіти, втілених у практичній життєдіяльності, фізичному і психофізичному здоров’ї. Здійснювані на основі особистісно-розвивальних ситуацій, вони належать до тих життєво важливих чинників, завдяки яким учні вчаться жити в суспільстві й ефективно взаємодіяти.

Здоров’яформуючі освітні технологіїце психолого-педагогічні технології, програми, методи, спрямовані на виховання учнів культури здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню і зміцненню, формування уявлення про здоров’я як цінність, мотивацію на ведення здорового способу життя; це умови навчання дитини в навчальному закладі (відсутність стресу, адекватність вимог, адекватність методик навчання і виховання); раціональна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог); необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим, створення максимально можливих умов для збереження, зміцнення і розвитку духовного, емоційного, інтелектуального й фізичного здоров’я учнів та педагогів. До цієї системи н6алежать: створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в процесі реалізації технології; використання різноманітних видів здоров’язберігаючої діяльності учнів, спрямованих на збереження і підвищення резервів здоров’я, працездатності. Аналіз проведення уроку з позицій здоров’я збереження передбачає врахування педагогом під час організації та проведення уроку таких умов: обстановка й гігієнічні умови в кабінеті (температура і свіжість повітря, раціональність освітлення кабінету й дошки; відсутність монотонних, неприємних звукових подразників і т. д.); кількість видів навчальної діяльності (опитування учнів, читання, слухання, розповідь, розгляд наочної допомоги, відповіді на питання.) Наявність і вибір місця на уроці методів, що сприяють активізації ініціативи і творчого самовираження самих учнів: метод вільного вибору (вільна бесіда, вибір способу дії, вибір способу взаємодії, свобода творчості тощо); активні методи (учні в ролі вчителя, навчання дією, обговорення в групах, рольова гра, дискусія, семінар, учень як дослідник); методи, спрямовані на самопізнання і розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки та взаємооцінки.

Існує пріоритетність проблеми реалізації здоров’язберігаючих освітніх технологій у навчально-виховному процесі як такої, що має визначальний характер для формування здоров’язберігаючого освітнього середовища в поліпшенні здоров’я школярів. Забезпечення належного методичного супроводу діяльності педагога з реалізації здоров’язберігаючих освітніх технологій сприятиме використанню кожним з них тих програм та методів навчання і виховання, що пристосовані до дитини й формують у неї свідому добровільну мотивацію як до отримання знань, так і до збереження власного здоров’я.

Вивчаючи на ІІ курсі тему з біології «Розмноження та індивідуальний розвиток організму», а також «Основи генетики», учні вчаться розуміти як розвивається організм після запліднення, які фактори впливають на розвиток зародка і на розвиток організму в цілому. Під час вивчення окремих тем формується в учнів ціннісне ставлення до власного здоров’я, створюється мотивація здорового способу життя. Як приклад ефективності впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес під час вивчення теми «Вжив мінеральних речовин та мікроелементів на розвиток організму» піднімаю проблему попередження хвороб, пов’язаних з дефіцитом іоду в організмі людини.

На сьогодні вже не потрібно доводити той факт, що після аварії на Чорнобильській АЕС в Україні помітне місце займають патології, пов’язані з іододефіцитом. На думку вчених, якщо терміново не вжити відповідних заходів, то через два-три покоління в Україні можлива інтелектуальна деградація, різке підвищення смертності дітей. На жаль на сьогоднішній день іододефіцит в Україні все ще існує , і щороку 264 тисяч немовлят народжуються зі зниженим на 10-15 балів інтелектом, що становить серйозну загрозу для майбутніх поколінь.

Проблема іододефіциту спричиняє утворення ендемічного зобу, порушення росту й розвитку дитячого організму ; патологічне формування головного мозку та всієї нервової системи; розвитку глухоти, німоти, косоокості, спазматичного паралічу, вроджених вад, безпліддя і викиднів. Іододефіцит є перешкодою в реалізації життєвих планів учнів, наслідком якого є розумова відсталість, що супроводжується погіршенням сприймання, уваги, пам’яті, мислення, швидкою втомою дітей і зниженням успішності в навчанні.

Впроваджувати здоров’язберігаючі освітні технологій в навчально-виховний процес можливо і на уроках екологій. При вивчені теми: «Проблема забруднення атмосфери, учні ІІ курсу замислюються над тим, яким повітрям вони дихають і як це впливає на здоров’я» Учні групи за фахом «Слюсар з ремонту автомобілів» вчаться аналізувати склад повітря, склад газів вихлопних труб автомобілів. Як майбутні фахівці своєї справи, діти паралельно під час навчання спеціальної технології «Будова автомобілів» вчаться усувати недоліки в автомобілях, які спричиняють забруднення атмосфери отруйними газами.

На уроках екології діти засвоюють знання з тем «Захворювання, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища», «Якість води і стан здоров’я людей», «Радіація і здоров’я». Розуміючи екологічні проблеми, учні вчаться застосовувати профілактичні заходи по їх усуненню.


На уроках біології вивчається оздоровча система М.Амосова, система дихальної гімнастики за А.Стрельниковою, різні системи харчування, учні вчаться визначати свій стан здоров’я, надавати першу допомогу у разі пошкоджень, вивчається шкідливий вплив на організм паління, алкоголю, наркотиків.

Під час виховної роботи я знайомлю учнів з правилами загартовування організму, різноманітними фізичними вправами для збільшення росту, заходами попередження неврозів, переконувати в необхідності виконання комплексу ранкової гімнастики для забезпечення нормальної працездатності впродовж дня, формувати вміння розслаблятися, укладати харчові раціони з урахуванням індивідуальних особливостей, дотримуватися режиму дня, виконувати вправи для формування правильної постави. Усі знання, вміння та навички учні можуть і повинні застосовувати в повсякденному житті. Треба пропонувати дітям вести щоденник здоров’я, вивчати ставлення до здоров’я у різних народів, у різні історичні епохи, знайомити з оздоровчими системами запорозьких козаків.

Отже ми бачимо, що проблема збереження здоров’я учнів є надзвичайно актуальною, тому стратегічним шляхом виконання завдань оздоровлення нації є її свідоме ставлення до власного здоров’я. Про це свідчить те, що на уроках біології та екології істотно зріс пізнавальний інтерес учнів до знань, спостерігалося позитивне та відповідальне ставлення дітей до власного здоров’я, що проявлялося в їх конкретних практичних діях щодо зміни свого індивідуального способу життя.

На мій погляд, реалізація всіх вищезазначених підходів до здійснення завдань здоров’язберігаючих освітніх технологій є важливою умовою для досягнення позитивних результатів у напрямку оздоровлення підростаючого покоління України.


6


  • Биология
Описание:

Методична розробка на тему:"Впровадження здоров'язберігаючих освітніх технологій у навчально-виховний процес під час викладання біології та екології" включає в себе актуальність проблеми загальнолюдських цінностей збереження здоров'я громадян України.Ефективним шляхом виходу з кризового становища є медико-педагогічна освіта учнів.Проблема збереження здоров'я учнів є надзвичайно актуальною,тому стратегічним шляхом виконання завдань оздоровлення нації є її свідоме ставлення до власного здоров'я.Про це свідчить те,що на уроках біології та екології істотно зріс пізнавальний інтерес учнів до знань,спостерігаєтся позитивне та відповідалне ставлення дітей до власного здоров'я.І це є важливою умовою для досягнення позитивних результатів у напрямку оздоровлення підростаючого покоління України.

Автор Гавриленко Наталія Михайлівна
Дата добавления 08.03.2015
Раздел Биология
Подраздел Другое
Просмотров 1187
Номер материала 57670
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы