Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Иностранные языки / метод рекомендации по употреблению артикля thе в английском языке

метод рекомендации по употреблению артикля thе в английском языке

Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи школярів середньої та старшої ланки навчання по вживанню означеного артикля the (The Definite Article the) в англійській мові»

(Номінація: Продуктивні технології навчальної діяльності (модулювання уроку, роль вчителя у системі продуктивного навчання))
Кондрашова Тетяна Вікторівна

вчитель англійської мови
Дніпродзержинськ

2014

Кондрашова Тетяна Вікторівна, вчитель вищої категорії

Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи школярів середньої та старшої ланки навчання по вживанню означеного артикля the (The Definite Article the) в англійській мові»,с.16

Посібник побудований з урахуванням навчальних програм та індивідуальних і вікових особливостей школярів середньої та старшої ланки. Містить зразки вправ, які допомагатимуть розвитку вмінь та навичок, необхідних для вивчення англійської мови. Вправи сприятимуть закріпленю конструювання граматично правильних словосполучень та речень. Даний посібник допоможе вчителям, батькам та школярам зробити процес вивчення англійської мови доступнішим.Іноземна мова як навчальний предмет посідає важ­ливе місце в системі суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв'язків у галузі культури, науки, техніки, виробництва, володіння іноземною мо­вою стає обов’язковою ознакою освіченої людини, адже відкриває доступ до куль­турних і наукових цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних зв'язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами. Осо­бливого значення набуває навчання іноземної мови тепер, коли міжнародні зв'язки України міцніють. Сьогодні, як ніколи, широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління. Однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є організація навчання дітей .

Ці навчально-методичні рекомендації спрямовані на допомогу учням оволодіти навичками вживання означеного артикля the (The Definite Article the).

Учні повинні займатися самостійною роботою систематично поряд з класною роботою. Без такої роботи практично неможливо опанувати іноземну мову в рамках програмних вимог. Як показує практика, що ті, хто вступає навчатися до вузів, як правило, недостатньо володіють навичками самостійної роботи, ця робота має носити творчий характер. Відповідно до програмних вимог, частину мовного матеріалу вчитель не пояснює в класі, а дає учням для самостійного опрацювання вдома. Цей матеріал (та вправи до нього) учні можуть проаналізувати та засвоїти самі, читаючи посібник, а вправи - перевірити за допомогою "ключа" (друкованого або у вигляді фонограми). Таким чином, на практичних заняттях з іноземної мови учні мають більше часу для усної практики і привчаються до самостійної роботи по розкриттю та опануванню нових мовних явищ після занять.

Зокрема, є частка класної та самостійної роботи учнів, яка потребує дослідження і методичної розробки - це робота по вивченню означеного артикля в окремих випадках.

Завдання, які одержують учні зводяться, як правило, до того, що їм дають додому вивчити вживання означеного або неозначеного артиклів. Учні механічно запам'ятовують це, але відомо, що механічне повторення слів не дає позитивних результатів у їх засвоєнні, тому учні відчувають труднощі.

Як показує досвід роботи та спостережень, незнання правильного вживання означеного або неозначеного артиклів пояснюється тим, що деякі вчителі не звертають особливої уваги учнів на це. Цей стереотип складається тому, що деякі випадки вживання артиклів інколи подаються у шкільних та вузівських підручниках, у довідниковому матеріалі. Внаслідок цього, їм не залишається нічого іншого, як тільки механічно завчити їх.

Більше корисної інформації можна знайти в деяких посібниках, наприклад, у граматиці англійської мови Старшинової Є.К., в підручнику англійської мови Гальперіна І.Р. та в інших.

Виходячи з досвіду роботи, ми взяли за робочу гіпотезу те, що учні краще засвоюють вживання означеного артикля, якщо їх розбити на групи. Їх можна використовувати при вивченні вживання означеного артикля як в класній так і в самостійній роботі.

В класі вчитель говорить учням, що випадки вживання означеного артикля зустрічаються в усній та письмовій мові. Вони мають свою закономірність у вживані.

Далі вчитель дає учням установку, щоб вони у своїй роботі (в класі або вдома) провели самостійно пошук та відбір вживанні означеного артикля за пропонованою вчителем системою. Для цього кожен учень має спеціальний зошит, в якому на кожній сторінці буде інша група вживання означеного артикля.

По мірі того, як учні зустрічатимуть означений артикль в текстах і вправах, вони будуть записувати їх у зошити, відповідно до схеми.

Такий вид роботи, безперечно, допомагає учням краще засвоїти артиклі, оскільки при цьому працюють також декілька типів пам'яті: моторна та зорова.

Вивчення вживання означеного артикля за даною методикою не дає позитивних результатів, якщо вона не підкріпляється також відповідними вправами в усній та письмовій формі. До цих вправ можна віднести такі завдання: розташуйте артиклі відповідно до правил вживання, накреслених у вашому зошиті.

Таким чином, вправи будуються так, що студенти у своїй роботі мають справу з артиклями. Вправи виконуються як у письмовій так і в усній формі. Перевірка правильності вправ іде за допомогою "ключів", надрукованих або записаних на диск. Отже, здійснюється зворотній зв'язок.
1.Перед іменниками на позначення загальних назв:


1. Перед iменниками, що означають конкретний предмет, про який даютъся або з'ясовуються додаткові дані:

The flat is large and comfortable.

Where is the book?

The children are in the library.


2. Перед іменниками, що позначають pізнi предмети повсякденного життя, якщо вони добре знайомi тому, хто говорить: the corner, the window(s), the
table, the door, the wall, the stairs, the steps, the street, the house(s), the trees
, the leaves, the flowers, the birds, etc.:

He was standing in the street and wondering about the age of the houses. Who built them and when?


3. Перед назвами предметів та осіб, що є обов'язковими елементами в громадських місцях (rneampi - білетер, каса, в кафе - офіціант):

/ couldn’t find my seat and asked the attendant to help me.


4. Перед суспільно-науковими термінами:

The поиn may have different functions in the sentence.


5. Перед іменниками, що є єдиними в своєму роді або в даному середовищі (єдині, в своему роді: the sun, the moon, the earth, the sky, the universe, the
devil, the earth, the equator, the south pole, the north pole, the planets, the pope, the solar system, the stars, the world):

When we came out the moon was shining.

Open the door!

The manager told you to do it.

Look at the floor and the ceiling.


6. Перед іменниками в функції обставини місця, якщо не підкреслюється значення 'один з':

They entered the room and sat down at the table near the window.

It was very dark in the forest.


7. Перед іменником на позначення речовини в певній кількості або в певному місці:

Pass me the salt.

The snow is dirty.

Where is the water?

The bread is soft.


8. При підкресленні загальних відомостей особи або витвору мистецтва, до якого вона належить:

Pushkin, the great Russian poet, died in 1837.

Hamlet, the famous tragedy of Shakespeare, was written in the 17th century.

Professor Petrov, the director of our Institute, has come.

Mr. Black, the dean of our faculty, has left for Glasgow.


9. Після слів: one of, some of, many of, each of, most of:
Give me one of the books.

I know some of the boys.


10. Звичайно після слів all, both:

Both the stories were interesting.

All the stories were interesting.

I’ve looked through all the magazines.

All the children of this group like to sing.

Але: All children like to ask questions.


11. Перед іменником, що має означення, виражене прикметником в найвищому стунені:

This is the most responsible task for all.

He is the best friend.


Примітка: у реченні: She is a most charming girl.

most є підсилювачем i є синонімом до very.


Примітка: the іноді опускається після дієслова-зв'язки to be:

Which work pattern is easiest?


Примітка: неозначений артикль ставиться перед best, коли воно входить до складу деяких сталих виразів типу best friend, bestseller та інших:

Is that what a best friend is for?


 1. Перед iменником, що має означення, виражене порядковим числівником:

Не missed the first lecture.

We live on the second floor.

Порядкові числівники, вживані без іменника, не потребують артикля:

She was first in her class.

Our tearn is third in the standings.


 1. Перед іменником, що має означення, виражене словами same (той самий), following (наступний), next (наступний по порядку), last (останній), only (єдиний, але an only child is a child without brothers and sisters), very (самий), main (головний), principal (головний, основний), left (лівий), right (правий), central (центральний), present (menepiшній), former (перший з двох згаданих), latter (останній з двох згаданих):

Не was worried by the same problem.

Remember the following rule.

The last week of the month was full of events.

She stayed in bed the whole Sunday and the next day she was well again.


Примітка: перед іменниками, що мають означення, виражене словами: alleged (нібито), necessary (необхідний), opposite (протилежний), previous (попередній), lower (нижній), upper (верхній), usual (звичайний), so-called (так званий), може вживатися як означений, так i неозначений артикль:

It is an upper floor.

Is it an usual case?

It is a so-called House of Culture.


14. Перед субстантивованими прикметниками i дієприкметниками:

The old don 't always understand the young.

The Japanese live on islands.

The wounded were brought to the centre.


15. Перед словом people в значені народ:

The American people are fighting for their rights.


Примітка: коли іменник people вживається на позначення вcix людських істот, а також перед іменииками mankind, humanity, артикль не ставиться:

People who pluck bluebells from the woods are vandals.

Mankind is to see more computer wonders soon.


16. Перед іменниками, що позначають соціальні класи людей, наприклад: the proletariat (пролетаріат), the bourgeoisie (буржуазія), the aristocracy (аристократія), the landlords (поміщики), the nobility (дворянство), the peasantry (селянство), the intelligensia (інтелігенція), the elite (еліта), the
public (народ, публіка, громадськість), the press (npeca), the clergy (духівництво), the gentry (нетитуловане дворянство), the police (поліція):

The Russian workers fought both against the landlords and the bourgeoisie.


Примітка: перед словосполученням public opinion артикль the не вживається:

Public opinion demands that people should be moved from overcrowded areas in accordance with the decision of the town council.


17. Перед іменниками на позначення груп людей, що вживаютъся як терміни в економіці, наприклад: the small businessman, the customer, the tax­ payer;

We should give way to the small businessman so that we might improve our economy.

What will the next tax mean for the humble taxpayer?


18. Перед назвами винаходів:

We still do not know who was the first to invent the wheel.


19. Перед iменниками в однині, що позначають клас предметів в цілому:
The wolf is a wild animal.

The pine is an evergreen tree.

The telephone was invented in the 19th century.

The tragedy and the comedy first appeared in Greece.

Коли слово man позначає клас в цілому, перед ним не вживається артикль. Іноді вживається a man, але це не характерно для сучасної розмовної мови:

Silas felt that his trust in man had been cruelly destroyed.

Коли слово woman нозначас клас в цілому, воно вживається з the або іноді без артикля:

Не had always been interested in that mysterious being - the woman.

Woman is man 's helpmate.


20. Особливі випадки вживання the перед назвами мов:

It’s a translation from the English (the French ect.).

Це переклад з апглійської.

What’ s the English for "тополя "? Як англійською буде "тополя "?

The English of America differs from the English of England.

Англійська мова Америки відрізняється від англійської мови Англії

Назви мов, коли за ними не слідує слово language, вжнваються без артикля:

hello_html_m2a7690f7.gif She knows English.


21. Перед iменника, після якого стоїть безсполучникове підрядне означальне речения (обмежувальне речення):

Не saw the mistake he had made.

He was dressed in the dark suit he wore on Sundays.


22. Перед іменником з означенням, яке вказує, про який саме предмет йде мова (таке означення називається обмежувальним):

She opened the door of the room.


23. The входить в ряд сталих словосполучень:

 • the other day - днями (no відношенню до минулого),
 • the day after tomorrow — післязавтра,

 • the day before yesterday — позавчора,

 • in the morning - вранцi,

 • in the afternoon ~ в другій половині дня,

 • in the evening — ввечepi, .

 • in the night - вночі,

 • in the plural - у множині,

 • in the singular - в oднинi,

 • in the past - в минулому,

 • in the present - в теперешньому,

 • on the whole - в цілому,

 • on the one hand- з одного боку,

 • on the other hand - з другого боку,

 • on the right - справа,

 • on the left - зліва,

 • out of the question - виключено, поза питаниям,

 • just the same - meж саме,

 • to play the piano - грати на niaнiнo,

 • to run the risk - niддавати ризику,

 • to pass the time - проводити час,

 • by the by-між іншим,

 • by the way - між іншим,

 • What's the time?- котра година?,

 • to tell the time - сказати котра година,

 • to tell the truth - говорити правду/правду кажучи,

 • to go to the theatre - пimu до театру,

 • to take the trouble to do smth - попрацювати,

 • in the original -в оригиналі,

 • to keep the house - cuдimu вдома,

 • to keep the bed - лежати в ліжку,

 • to be on the safe side - для neвнocmi,

 • to take/to follow the sea - стати моряком;


24. В iдіомi the... the... чим... тим...:

The brighter the sun the warmer the days.

The more you study the more you know.

The sooner you come the better it is.

The earlier you get up the more you do.

The less you read the less you know.

The nearer the winter the shorter the days.


The more we study the more we know,

The more we know the more we forget,

The more we forget the less we know,

The less we know the less we forget,

The less we forget the more we know.

Why study?


The harder he worked, the more money he earned.

The richer he became, the more food he ate.

The more he ale, the fatter he got.

The fatter he got, the more slowly he worked.

The more slowly he worked, the less he earned.

The less he earned, the less food he could afford.

The less food he could afford, the thinner he got.


25. Ми іноді наголошуємо на означений артикль, щоб показати, що щось є наикращим, наймоднішим або єдиною річчю певного виду. The читаеться [i:]:

It’s the place to go (about some club or a discotheque).

Billiard is the game.
2. Перед власними назвами


1. Перед іменниками, що позначають цілу ciм'ю:

the Titovs сім’я Титових,

the Вlаcks сім’я Блеків.


2. Перед назвами деяких країн i місцевостей:

а) перед географічними назвами, які мають форму множини:

the Netherlands, the Philippines, the Midlands, the Yorkshire Forests;

б) перед назвами країн, що складаються із загального іменника з
означенням:

the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland, the Soviet Union;

в) перед назвами деяких країн, регіонів, частин країни i місцевостей:

the Crimea, the Caucasus, the Far East, the Argentine (but: Argentina), the Congo, the Lebanon, the Senegal, the Ukraine, the Ruhr, the Saar, the Gambia, the South, the Mid- West, the Baltic, the Riviera, the Mid­lands, the Arctic, the Antarctic;

Примітка: назви передмість та районів міста вживаються без артикля:
Kingswood, a suberb of Bristol

Виняток: the Bronx.


3. Єдине містo перед назвою якого вживається the:

the Hague [heig] Гаага (в Голлаидії)

4. Перед назвами:

 • океанів:

the Arctic Ocean, the Atlantic (Ocean), the Pacific (Ocean), the Indian Ocean;

 • мopiв:

the Mediterranean Sea, the North Sea, the Black Sea, the Kara Sea;

 • piчoк:

the Dnieper, the Dniester, the Thames, the Mississippi, the Amazon, the Hwang Ho,

the Ganges, the Danube, the Hudson, the Daugava;

 • заток, проток:

the Bering Strait, the Hudson Bay;

 • каналів:

the Suez Canal, the English Channel;

 • озер:

the Baikal, the Michigan, the Ontario, the Huron, the Erie, the Sevan(g)

(але якщо в назві є слово Lake, то артикль не вживається: Lake Baikal, Lake Michigan, Silver Lake, Great Bear Lake, Great Slave Lake).


5. Перед назвами гірських хребтів:

the Alps, the Rocky Mountains, the Carpathians, the Urals, the Pamirs,

the Himalayas.


Пpимітка: назви гірських вершин не мають артикля, за винятком: the Eigen, the Malterhorn.


 1. Перед назвами гірських перевалів, міжгір'їв, ущелин:
  the Saint Gotthard Pass.


 1. Перед назвами груп ocтpoвiв:

the British Isles, the Canary Islands (the Canaries), the Bermudas, the Samoa.


Примітка: назви островів вживаються без артикля:

Cyprus, Java, Crete, Zanzibar, Borneo, Man, Martinique, Sumatra, Tahiti, Taiwan.


8. Перед назвами півостровів, якщо вживається слово "peninsula":

hello_html_m2a7690f7.gif the Hindustan peninsula, the Cornwall peninsula, the Florida peninsula,

the Labrador peninsula, the Hindustan peninsula.


9. Перед назвами чотирьох стopiн світу:

the South, the North, the West, the East.


Примітка: не ставиться артикль в омонімічних прислівниках: north-на північ (у північному напрямку), south - на південь (у південному напрямку), east на cxiд (у cxідномy напрямку), westa зaxiд (у західному напрямку), from north to south, from east to west, в прислів’ї: East or west, home is best (В гостях добре, а вдома краще).


10. Перед назвами закладів культури:

 • театрів:

the Royal Opera House, the Bolshoi Theatre, the Globe;

 • кінотеатрів:

the Yunost;

 • концертних залів, клубів:

the Albert Hall, the National Tennis Club;

 • картинниx галерей:

the Louvre, the Tretyakov Art Gallery, the National Gallery;

 • музеїв, виставок:

the British Museum.


11. Готелів, ресторанів, naбiв, магазинів (крім тих, що мають власний іменник як складову частину):

the Hilton, the Galaxy Hotel, the Rose Restaurant, the Red Lion (Inn), але: shopping at Harrod's.


12. Перед назвами пам'ятників:

the Washington Monument, the Lincoln Memorial.

У США назви з іменником centre вживаються без артикля:

Near Rockfeller Centre.


13. Перед назвами політичних партій та організацій:

the United Nations Organization, the Conservative Party, the Democratic Partv,

the House of Commons, the British Parliament, але: Parliament (in Britain), (the) Congress (in the USA).


14. Перед назвами пустель:

the Karakum, the Sahara, the Gobi.


15. Перед назвами суден, кораблів й човнів:
the Titanic, the Queen Mary.


hello_html_m2a7690f7.gif16. Перед назвами газет:

the Morning Star, the Daily World, the Times.


17. Перед назвами деяких вулиць:

the Strand (in London), the High Street, the Main Street (in the USA), the Rue de Rivoli (in Paris), the Mall, the Via Manzoni (in Milano).


18. Перед назвами деяких будівель:

the White House, the Tower, the Old Bailey, the Royal Exchange.


 1. Перед назвами об'їзних доріг та автомагістралей:
  the York by-pass, the Мб (motorway).


 1. Перед назвами коледжів та університетів:

the University of Michigan, the University of London

Але: Harvard University, Indiana University, Concordia College.


21. Перед власними назвами, що мають обмежувальне означення :
Не was again the Charles she used to know years ago.

The Philadelphia into which Frank was born was a city of 2 hundred and 30 thousand and more.


22. Наголошене the перед їмям може означати «знаменита людина». (А/ап перед іменами означає «хтось на імя»):

I know a Joan Collins but she is not the Joan Collins.


23. Перед назвами країн, міст, континентів, якщо вони вживаються з означенням, яке вказує на певний період історії країни, континенту і т.п.:

He lived and worked in the Europe of the Middle Ages.

The film is about the Moscow of the 19th century.


24. Перед назвами вулиць, міст, країн, іменами людей і т.п., коли вони вживаються як присвійні прикметники:

The Korean highlands, the New York skyline, the Stanislavsky method of acting, the Fourteenth Street merchant.


25. Перед іноземними титулами, званнями, за якими слідує власний іменник:

The Emperor Napoleon, the Czar Peter.


Примітка: треба пам’ятати, що перед рештою титулів, званнями, після яких слідує власний іменник, артикль не вживається:

Lord Byron, President Roosevelt, Princess Diana, Colonel Casey, Queen Elizabeth.


Вправи для виконання


ВПРАВА 1. Поставте артиклі де необхідно, перед наступними власними назвами:

А - the ; В - (нульовий артикль).

 1. 1. … United Kingdom; 2. … Great Britain; 3. … England (… Japan, … America, … Russia); 4. … British Isles; 5. … Phillippines (… Bahamas, … Hawaij); 6. … Baikal; … Lake Baikal; 7. … Atlantic Ocean; 8. … Europe, (… America, … Australia); 9. … Cuba; 10. … Hudson Bay; 11. … Rockies (… Alps, … Urals, … Caucasus); 12. … Sahara; 13. … United States of America, (… Unites Kingdom); 14. … English Channel; 15. … Far East; 16. … Everest; 17. …Sakhalin, (… Corsica); 18. … St.Petersburg (… New York, … London, … Hague, … City of London, … port of Liverpool); 19. … Volga, (… Mississippi); 20. … Russian Federation.


II. … Queen Elizabeth; 2. … Cambridge University, … university of Cambridge; 3. … St. Paul’s Cathedral; 4. … Tower of London; 5. … British Museum, (… Tretyakov Art Gallery, … Hermitage, … Bolshoi Theatre); 6. … Piccadilly Circus; 7. … houses of Parliament; 8. … Congress; 9. … president, … President Putin; 10. … Vatican; 11. … Kremlin; 12. … captain Cook, … Professor Higgins; 13. … Browns, (… Ivanovs); 14. … Conservative Party; 15. … Universe; 16. … Mars; 17. … Times, … Guardian, … Washington Post, … Izvestiya, … Segodnya; 18. … Titanic, … Rossiya Ship; 19. … McDonalds’s; 20. … United Nations Organization.


Ключи: I. 1-A; 2-B; 3-B(B,B,B); 4-A; 5-A(A,A);6-A; 7-A; 8-B(B,B); 9-B; 10-B; 11-A(A,A,A); 12-A; 13-A(A); 14-A; 15-A; 16-A; 17-B(B); 18-B(B,B,A,A,A); 19-A(A); 20-A.

II. 1-B; 2-B; 3-B; 4-A; 5-A,A,A,A; 6-B; 7-A; 8-B; 9-B,A; 10A; 11-A; 12-B.B; 13-A(A); 14-A; 15-A; 16-B; 17-A,A,A,B,B; 18-A,A; 19-B; 20-A.


ВПРАВА 2. Оберіть необхідний артикль в наступних реченнях: А-а; В-аn; С-the; D--(нульовий артикль)

I. 1. Give me your … pen, please. This… pen is good for nothing. 2. In … autumn we like to go for … walk in… park. 3. Don’t drink… milk, it’s cold. Have … cup of… coffee with … sugar. 4. Listen! Victoria is playing … piano and singing. What … lovely song! 5. … Vegetables are … excellent source of … vitamins. 6. Could you tell me… time, please. – With … pleasure. It’s … quarter to 5. 7. Come to see me… day after tomorrow in … evening. 8. Take …care of your … sister, she has got… cold and has… bad headache. 9.To tell… truth I was not ready for… lesson and got… bad mark. 10. We had… good time on … board … ship this… summer.


II. 1. … St. Petersburg was founded on … bank of… Neva by … Peter… Great. 2. They say that … captain Cook discovered… Australia. 3. … Queen Elizabeth… Second became… British monarch on… sixth of… February 1952. 4. … Canada is situated in … northern part of… North America. 5. On… Wednesday… Times published… article about… events in … Caucasus. 6. … London is … capital of … England, … Great Britain and… United Kingdom. 7. … Smiths speak … Russian very well because they often visit … Moscow and other … cities of … Russia. 8. My… Granny is from … Ukraine. She was born in … town of… Cherkassy on … Dnieper river. 9. Sometimes on … Sundays we enjoy … wonderful journey on … board … Ivan Polzunov along… Don. 10. … USA is… fourth largest country in … world after… Russia, … Canada and … Republic of … China.


Ключи: I. 1-D,D; 2-D,A,C; 3-D,A,D,D; 4-C,A; 5-D,C,D; 6-C,D,A; 7-C,C; 8- D,D,A,A; 9-C,C,A; 10-A,D,A,D.

II. 1-D,C,C,D,C; 2-D,D; 3-D,C,C,C,D; 4-D,C,D; 5-D,C,A,C,C; 6-D,C,D,D,C;

7-C,D,D,D,D; 8-D,C,C,D,C; 9-D,A,D,C,C; 10-C,C,C,D,D,C.

ВПРАВА 3. Оберіть необхідний артикль в наступних реченнях: А-а; В-аn; С-the; D--(нульовий артикль)

1. George Bernard Shaw, well-known English playwright, was born in ... Ireland in 1856. He was ... son of ... clerk and had to begin working at ... early age. At ... age of twenty he moved to ... London where he became ... journalist.

2. ... play «Widowers' Houses» shows ... egoism and hypocrisy of some businessmen who got their profits from ... London slums where ... poorest people lived.

3. While travelling in ... Germany Harry Trench, ... young English doctor, got acquainted with Mr. Sartorius, ... respectable-looking gentleman, and his daughter Blanche. ... young people fell in love with each other and were going to get married. Trench knew that Sartorius was rich, but he did not know what ... kind of ... property he had. He learned about it from ... conversation with Lickcheese, Sartorius' rent collector. It turned out that Sartorius was ... owner of some tenement houses in the London slums, and that all ... property he had was built by getting ... money out of ... poor people who lived there. Trench was greatly shocked. He did not want to take ... money from Blanche's father. But Blanche said she could not live on … small income Trench had. They had … quarrel, and Trench left … house. After some time Trench learned that … land on which Sartorius' houses were built belonged to Trench's aunt and that he himself was living on … money got in … same way. Everything comes out «all-right» in … end: Trench marries Blanche and becomes … partner in Sartorius' business. The author shows that in … fact Trench is no better than Sartorius, Lickcheese and the like.


Ключи:1-D,C,A,D,C,D,A; 2-C,C,C,C; 3- D,A,A,C,D,A,C,C,D,C,D,C,A,C,C,C,C,A,D


ВПРАВА 4. Оберіть необхідний артикль в наступних реченнях: А-а; В-аn; С-the; D--(нульовий артикль)

Robert Burns, … son of … small farmer in Ayrshire, was born on … 25th of … January, 1759. His parents were poor, so that Burns could not get a good education. He worked hard as … plough boy. He was fond of reading and always had … ballad-book before him at … dinner. After … death of his father Robert and his brother and sisters took over … farm together. Working in … fields Burns wrote many wonderful songs. However, things became so bad on … farm, that … poet decided to go to … Jamaica hoping to get … job on … plantation there. Luckily some friends helped Burns to publish … book of poems. … book was noticed and praised highly. In 1786 Burns went to … Edinburgh, and his book of poems unlocked … doors of … rich Edinburgh houses to a peasant with such a wonderful talent. In 1788 he married Jean Armour and spent … peaceful and happy year. … rest of his life-story is … tale of … poet's hardships. … hard life ruined … poet's health, and on … 21st of … July, 1796 he died at … age of thirty-seven.


Ключи: C,A,C,A,A,D,C,C,C,C,C,D,A,A,A,C,D,C,D,A,C,A,C,C,C,C,D,C,


ВПРАВА 5. Оберіть необхідний артикль в наступних реченнях: А-а; В-аn; С-the; D--(нульовий артикль)

At … beginning of … 19th century … little boy was born in … family of John Dickens, … clerk at … office in … Portsmouth, and was named Charles. He had … sister who was older than himself, arid there were several other children in … family. When Charles was seven, he was sent to … school. He was not … strong child. He did not like to play … cricket or … football and spent all his free time reading. In 1821 … family went to … London and little Charles left behind him … happiest years of his childhood. His father was in … money difficulties, and … family became poorer and poorer. … boy had to give up his studios. Mr. Dickens was put into … debtors' prison. Little Charles learned to know all … horrors and cruelty of … large capitalist city. He had to go to work at … blacking factory. He worked there from … morning till … night. When his father came out of prison, Charles was sent to … school for some time. Soon he got work as … clerk. Then he learned … stenography and became … reporter; in Parliament. In 1836 at … age of 24 Charles Dickens published his first book. It was … collection of … stories. … title of … book was «Sketches by Boz.» There were followed by «Pickwick Papers» and «Oliver Twist» and many other famous novels. Charles Dickens is one of … greatest writers of … 19th. century. His novels are now translated into most languages of … world.


Ключи: C,A,C,A,B,D,A,C,D,A,D,D,C,D,C,D,C,C,A,C,A,A,D,D,D,A,D,A,C,A,D,C,

C,C,C,C


ВПРАВА 6. Оберіть необхідний артикль в наступних реченнях: А-а; В-аn; С-the; D--(нульовий артикль)

Africa is … very large continent lying to … south of … Europe and to … south-west of … Asia to which it is joined by … Isthmus of Suez. Less than one hundred years ago … men knew almost nothing of … middle of … continent. … travellers from … Europe made … long journeys into … centre but they met with … terrible difficulties, for … continent is covered with … forests full of … fearful wild animals. Some travellers died of … hunger or … thirst or … strange illnesses, … others were killed by … lions, still … others by … natives; but nevertheless bold men were found ready to go along … rivers into … heart of … Africa. The merchants who came from … European countries had much to sell, and here were … millions of … people ready to buy; here was … country, ... richness of which was unimaginable.


Ключи: D,A,C,D,C,C,D,C,C,D,D,D,C,D,C,D,D,D,D,D,D,D,D,D,D,C,D,D,D,D,A,C.


ВПРАВА 7. Оберіть необхідний артикль в наступних реченнях: А-а; В-аn; С-the; D--(нульовий артикль)

1. Everyone in our country knows Lomonosov, … founder of … first Russian university. 2. Nekrasov. … famous Russian poet, described … life of … Russian peasants. 3. I don't want to miss … concert which will take place at … Philharmonic on … 15th of … April. 4. He graduated from … university six years ago. Now he is … scientist. And though he is … young scientist, his name is well known. 5. My aunt is … teacher of … physics. 6. Yesterday I read … book by Dickens, … famous English writer. 7. I am sorry, I don't know … way to … nearest cafe: I am … stranger here myself. 8. … town I was born in is on … Volga. 9. Who is … author of this book? 10. … quarter of … hour was left before … beginning of … concert. We entered … hall and saw … group of … pupils of our school. We joined them. 11. During … vacation I attended some interesting lectures. I remember two of … lectures best of all. They were about … Russian music. 12. I am sure he won't stay in … town for … vacation. 13. Two weeks are left before … end of … school year. … examinations are coming. On … first of … June we shall take … examination in … literature. 14. Today is my day off. I am going to spend … day in … country. 15. My brother brought … new book yesterday. When I looked at … title, I was very glad: it was … book which I had wanted to get for … long time. 16. My sister is acquainted with … actor who played … leading part in … play you saw yesterday. 17. «What … river is … longest in … Europe? » «Why, what … strange question to ask! Any schoolboy can tell you that it is … Volga. » 18. I am afraid you will have … lot of … trouble with this business. 19. … day was not bright yesterday. … sky was covered with … clouds.


Ключи:1.C,C; 2.A,C,D; 3.C,C,C,D; 4.C,A,A,A; 5.A,D; 6.A,A; 7.C,C,A; 8.C,C; 9.C; 10.A,B,C,C,C,A,D; 11.C,C,D; 12.D,C; 13.C,C,C,C,D,B,D; 14.C,C;15A,C,C,A; 16.C,C,C; 17.D,C,D,A,C;18.A,D;19.C,C,D. • Иностранные языки
Описание:

Кондрашова Тетяна Вікторівна, вчитель вищої категорії

Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи школярів середньої та старшої ланки навчання по вживанню означеного артикля the (TheDefiniteArticlethe) в англійській мові»,с.16

Посібник побудований з урахуванням навчальних програм та індивідуальних і вікових особливостей школярів середньої та старшої ланки. Містить зразки вправ, які допомагатимуть розвитку вмінь та навичок, необхідних для вивчення англійської мови. Вправи сприятимуть закріпленю конструювання граматично правильних словосполучень та речень. Даний посібник допоможе вчителям, батькам та школярам зробити процес вивчення англійської мови доступнішим. 

 

Автор Кондрашова Тетяна Вікторівна
Дата добавления 04.01.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел
Просмотров 884
Номер материала 28265
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС»