Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Технология / Матеріали з досвіду роботи "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання"

Матеріали з досвіду роботи "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання"

Перехід України до ринкової економіки вимагає прискорення науково-технічного прогресу, пошуку та впровадження нових технологій, новаторських рішень з метою створення конкурентоспроможної продукції.

Ускладнення сучасної науки і техніки, катастрофічне зменшення запасів земних надр, екологічні наслідки нашої життєдіяльності висувають перед людством такі глобальні і складні завдання, розв'язати які під силу лише високоінтелектуальній творчій особистості, і тільки їй.

Проблема розвитку творчих здібностей учнів на заняттях з трудового навчання є досить актуальною проблемою в період необхідності відновлення економіки нашої держави, відродження національної культури та самосвідомості народу.

У зв'язку з цим постають принципово нові вимоги і перед системою освіти. Перш за все - це формування творчої особистості, здатної не просто засвоїти найвищі наукові й технологічні досягнення, а й самоудосконалюватись, розвиваючи їх. Це дасть можливість здійснити координальний перехід від інформаційно-пояснювального підходу в навчанні до діяльнісного, спрямованого на формування в учнів уміння вчитися. Розвиток і вдосконалення творчого мислення, особливо в період серйозних соціальних змін у нашій країні, дозволить школяру виробити навички знаходити ефективні рішення для будь-яких проблем. Усвідомлене цілеспрямоване використання творчого мислення дасть можливість особистості досягти бажаного результату, самореалізуватися. Тому навчально-виховний процес необхідно підпорядковувати його високій меті - розвитку творчих здібностей особистості.

Загалом, ідея розвитку творчих здібностей індивідуума відповідає як його інтересам, так і загальнодержавним інтересам та інтересам людського суспільства взагалі. Такі підходи знайшли відображення в Національній доктрині розвитку освіти України: “Держава повинна забезпечувати: підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння і впровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці; створення умов для розвитку обдарованих дітей і молоді...”

Закон України «Про освіту» визначає, що метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів.

Закон України «Про загальну середню освіту» на сучасному етапі відродження самостійності України потребує створення нової системи освіти, спрямованої на формування творчої особистості, а також, забезпечення умов для найповнішого розкриття її здібностей, задоволення освітніх потреб.

Цитуючи нормативні документи, констатую, що сучасне суспільство потребує особистостей, здатних практично вирішувати різноманітні життєві проблеми, спроможних до самореалізації у різноманітних сферах власної життєдіяльності.

До проблеми осмислення розвитку творчих здібностей особистості, організаційно-методичного супроводу процесу його впровадження зверталися відомі педагоги та науковці. У роботах видатних психологів Виготського Л.С., Рубінштейна С.Л., Леонтьєва А.Н. найбільш ґрунтовно описані психологічні аспекти творчості. Відомі педагоги Савченко О.М., Колітов В.В., Ільїна Т.А., Данилов М.А., Авачов П. М вивчали методи, умови формування творчості та принципи творчої активності учнів. Велике значення в організації роботи з розвитку творчих здібностей учнів в школі мають праці Сухомлинського В., де розглядаються питання теорії і практики навчання, виховання й розвитку дітей. Цікавими є роботи з розвитку творчої компетентності особистості Волобуєвої Т.Б. – проректора Донецького облІППО з наукової роботи, кандидата педагогічних наук.

Актуальність і педагогічна значущість цієї проблеми як у площині теоретичного осмислення, так і практичного втілення в навчально-виховний процес зумовили мій вибір теми дослідження «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання».

Аналіз передового педагогічного досвіду викладання трудового навчання свідчить, що багато вчителів, які мають великий педагогічний стаж та досвід роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонують різні методи розвитку творчих здібностей та різні підходи до організації навчальної та трудової діяльності учнів, так зокрема Колітов В.В. використовує на уроках трудового навчання технічну документацію з неповними даними, як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Педагог вважає, що технічна документація регламентує діяльність учнів. Його методика полягає у тому, що кількість даних в технічній документації, в процесі навчання, зменшується. Це дає можливість учням творчо приступити до вирішення завдання. Цікавим є досвід Авачова П.М., який рекомендує практикувати на заняттях трудового навчання колективне обговорення індивідуальних творчих завдань. При такій організації праці на розвиток творчих здібностей учнів впливає ряд суб'єктивних факторів. Колектив спонукає учня до більш активної діяльності. Колективне обговорення індивідуальних завдань сприяє підвищенню мотивації та уваги учнів до виконання своїх творчих завдань. Учитель при цьому може організувати змагання на досягнення кращих результатів. А ось Савченко О.М. пропонує для розвитку творчих здібностей проводити заняття, на яких учні виготовляють різні вироби з природних матеріалів. Він вважає, що природний матеріал активізує уяву учнів, змушує їх переживати естетичні переживання, викликає потребу в творчому збагаченні. Для більш широкого використання творчого потенціалу учнів, автор пропонує на уроках трудового навчання придумувати і виготовляти не однотипні вироби, які відмінні за формою та компонуванням.

Отже, усвідомивши актуальність та значущість даної проблеми, вивчивши нормативно-правову базу та досвід вище названих авторів, я розпочав роботу щодо розвитку творчих здібностей учнів засобами трудового навчання.

При виборі форм та методів роботи з учнями на уроці особливу увагу звертаю на застосування методів, що активізують самого учня: ділові, рольові ігри, аналіз конкретних виробничих ситуацій, проблемний виклад матеріалу та інші. Використовуючи ділові, рольові та інші ігри як метод розвитку творчої активності учнів, вирішую ряд завдань:

 • цілеспрямовано знайомлю школярів із змістом професії;

 • розкриваю учням специфіку професійної діяльності;

 • розвиваю вміння співвідносити свої інтереси і здібності з вимогами професії;

 • прагну досягти відповідності навчальних та пізнавальних інтересів з професійними;

 • створюю умови для формування активної позиції школярів в оволодінні професією та потреби реалізувати свої інтереси в діяльності.

При цьому особливу увагу звертаю на розвиток самостійності творчих здібностей учнів, бо через творчість найбільш повно проявляються професійні інтереси і нахили учнів.

На мою думку, для розвитку технічної творчості ефективними також є такі методи як метод мозкового штурму, метод фокальних об'єктів, основи теорії розв'язування винахідницьких задач тощо. Використання таких методів дає можливість переносити акцент у роботі з учнями на розвиток творчого і критичного мислення, формування вміння працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування в учнів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, трудові прийоми і технічні засоби. Саме таким чином учні різних класів оволодівають ключовими компетентностями, а саме:

-соціальними;

-полікультурними;

-комунікативними;

-інформаційними;

-продуктивної творчої діяльності.

А це є передумовою успішного вирішення задач проектно-технологічної діяльності, розвитку творчого підходу у розвязанні технологічних завдань.

Для розвитку творчих здібностей учнів застосовую на заняттях трудового навчання художньо-конструкторські задачі. Адже художнє конструювання, відіграє важливу роль у розвитку творчих здібностей. Предмети, явища навколишнього середовища викликають у людини певні відчуття, через певні рецептори, зокрема зорові, слухові та інші. Під час розв'язування задач розвивається уява, просторове мислення, образотворчі навички, відчуття гармонії, гарного смаку та інші, які є необхідними для загального розвитку творчої особистості.

Для різної категорії учнів використовуються задачі різних типів:

1. Графічні задачі:

а) на читання зображення;

б) на складання зображення;

2. Конструкторські задачі:

а) на розробку конструкції;

б) на вдосконалення конструкції;

в) на пояснення конструкції;

г) на до конструювання.

3. Технологічні задачі:

а) на розробку раціональної технології вироблення виробу;

б) на поліпшення технологічного процесу;

в) на пояснення технологічного процесу;

г) на вибір заготовки і раціонального способу її розмічування;

д) на вибір інструментів і пристроїв;

е) на контроль технологічного процесу.

Також для розвитку творчих здібностей використовую на уроках трудового навчання оздоблювання виробів, які виготовляють учні. Вважаю, що виготовляючи на уроках ті чи інші вироби поряд з технологічними і технічними в рівній мірі вирішуються і художньо-конструкторські задачі, навіть якщо вони не вирізняються в самостійні. Учні, виготовляючи виріб, прагнуть надати йому красивого вигляду. Для цього даю їм завдання, що полягає у розробці орнаменту, форми, способу оздоблення свого майбутнього виробу. В ході практичних занять учні виготовляють виріб і оздоблюють його власноруч розробленим орнаментом.

Отже, на сучасному етапі проблема розвитку творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання є актуальною, тому пропоную і застосовую з цією метою різноманітні шляхи, зокрема:

 • використання на заняттях з трудового навчання природних матеріалів;

 • колективне обговорення індивідуальних творчих завдань;

 • диференціювання виробничо-технічних задач;

 • використання технічної документації з неповними даними;

 • застосування художньо-конструкторських задач;

Формування та подальший розвиток логічного, технічного та конструкторського мислення учнів на уроках трудового навчання дає змогу виконати загальноосвітні завдання на кожному етапі загальноосвітньої підготовки з урахуванням вікових особливостей розвитку кожної дитини, змісту та доступності навчального матеріалу, його зв'язків з іншими освітніми галузями. А це означає:

- створення умов для залучення учнів до систематичної продуктивної праці з елементами творчості;

- формування в учнів розуміння важливості самооцінки своїх власних можливостей;

залучення учнів до конструкторсько-технічної та дослідницької діяльності на базі продуктивної праці;

- формування в учнів здатності реально оцінювати свої можливості для вибору посильних практичних завдань

- залучення учнів до раціоналізаторства, винахідництва на базі змісту трудової підготовки;

- формування в учнів здатності засвоювати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.


Фото0343Добра майстерня – запорука розвитку творчих здібностей. У школі існує дві майстерні: слюсарна, столярна. Матеріально-технічна база майстерень постійно поповнюється та відновлюється, що створює сприятливі умови для розвитку творчих здібностей учнів.


Фото0424 Фото0506


Доцільність та ефективність застосування вище названих форм, методів, прийомів підтверджується результативністю участі школярів у районних олімпіадах з трудового навчання. Учні впродовж 5 років займають призові місця, стають призерами районного та обласного конкурсів «Таємниці народних ремесел».

Отже, реалізація навчальних програм з трудового навчання забезпечує послідовне формування в учнів уявлень про зміст та етапи цілісного процесу проектування і виготовлення виробів, їх підготовку до проектно-технологічної діяльності, що передбачає

вибір об’єкту технологічної діяльності;

обґрунтування цього вибору;

художнє конструювання;

технічне конструювання;

підбір конструкційних матеріалів;

вибір технологічних процесів, інструментів, обладнання;

виготовлення виробів;

аналіз і оцінка процесу і результату праці;

нескладні маркетингові дослідження.

А все це створює передумови для розвитку творчих здібностей учнів. • Технология
Описание:

     Перехід України до ринкової економіки вимагає прискорення науково-технічного прогресу, пошуку та впровадження нових технологій, новаторських рішень з метою створення конкурентоспроможної продукції.

Ускладнення сучасної науки і техніки, катастрофічне зменшення запасів земних надр, екологічні наслідки нашої життєдіяльності висувають перед людством такі глобальні і складні завдання, розв'язати які під силу лише високоінтелектуальній творчій особистості, і тільки їй.

 Проблема розвитку творчих здібностей учнів на заняттях з трудового навчання є досить актуальною проблемою в період необхідності відновлення економіки нашої держави, відродження національної культури та самосвідомості народу.

  Стаття призначена для вчителів трудового навчання та технології. Розкриває проблему досить актуальну в період необхідності відновлення економіки нашої держави, відродження національної культури та самосвідомості. Націлює на діяльнісне навчання, яке дозволить особистості досягти бажаного результату та само реалізуватися.

Скачать материал
Автор Груша Олександр Іванович
Дата добавления 28.11.2014
Раздел Технология
Подраздел Другое
Просмотров 5173
Номер материала 5812
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.