Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Мастер- класс "Алдар солото, буурал сагаан Яруунам"

Мастер- класс "Алдар солото, буурал сагаан Яруунам"

hello_html_m257c3aec.gifБуряадай эрдэм ухаанай яаман

МО «Яруунын аймаг»

МАОУ «Иисэнгын юрэнхы hуралсалай дунда hургуули»

«Алдар солото,

буурал сагаан Яруунам»Автор: Шондонова Анжела Хашитнимаевна, эхин классай багша

2014 он

Шатанууд

Багшын ажаябуулга

Ажаглалта

1. Эмхидхэлэй γе

Шγлэг «Ярууна»- Амар сайн хγндэтэ багшанар! Би хадаа сэнхир номин Яруунын аймагай, элдин тоонто Иисэнгэ нютагай эрдэмэй гуламтын эхин классай багша Ш.А.Х. гээшэб.

hургажа ябаhан шабинараа тγрэhэн нютагайнгаа домог тγγхэтэй, баялигтай танилсуулха, тγрэл hайхан буряад хэлэеэ хγгжоохэ манай нангин уялга гээшэ «Булагаа шэргээhэн нютаг, нютаг бэшэ, хэлэеэ алдаhан хγн, хγн бэшэ» гэжэ урданай сэсэн мэргэн оньhон γгэ дэмы хэлэгдээгγй гээшэ. Тиимэhээ би hурагшадаараа 1-хи классhаань эхилжэ, шэнэ онол аргануудые хэрэглэн, «Алдар солото буурал сагаан Яруунам» гэhэн проект бэелγγлхэ зорилго табиhан байнаб.

Муноо таанадаараа энэ хэhэн ажалайнгаа дγй дγршэлтэй хубаалдаха хγсэлэнтэйб.Хайнзанова Чимита уншана

2. Гол хуби.

Проектамнай 4 шатаhаа бγридэнэ:

«Уран биирэ». Энэ проектымнай гол зорилго Иисэнгэ тоонтынгоо, аймагайнгаа байгаалиин гоё hайханиие зураг дээрэ харуулжа шадаха, зурагайнгаа удхаар хѳѳрѳѳ эмхидхэн, аман хэлэлгэеэ хугжѳѳхэ. Проектынгоо энэ шатые 1-хи класстаа бэелγγлhэн байнабди. Нютагаараа аяншалжа, байгаалитаяа танилсажа, мγн лэ холо ойрын байгаалиин баялигуудые фото зураг дээрэ хаража, зурагуудые зураабди.1-хи шатын багшанарта даабари:

1) бγлгэмγγдые эмхидхэхэ;

2) бγлгэм бγхэн нэрэ hанаха;

3) урдатнай байhан саарhа, шэрэ, будаг, биирэ хэрэглэн байгаали тухай зураг зураха. Энэ ажалдамнай саг 3-5 минута γгтэнэ. Зурагайнгаа удха хѳѳрэхэ.

● 2-хи класстаа проектынгээ удаадахи шата «Уран бγтээл» гэжэ нэрлээд, элдэб материалнуудые хэрэглэн, уран бγтээлнγγдые урлаабди. Энэ проектымнай зорилго элдэб материалнуудые хэрэглэн, бγтээлнγγдые хэхэ, тэдэнээ нэрлэхэ. Уранаар, hонирхолтойгоор, ухаан бодолоо гуйлгэн этигэшэгγй бодол хγгжѳѳн, хургануудынь уран нугархай болгон бγтээлнγγдые хэхэ.

2-хи шатын багшанарта даабари:

Υгтэhэн элдэб материалнуудые хэрэглэн «Нютагаймнай баялиг» гэhэн нэрэтэй бγтээл хэхэ. Бγтээлынгѳѳ удха тайлбарилха, зур hурташалга найруулжа хэлэхэ.


Зурагуудые , уран бутээлнуудые харуулха. (2,3 зураг шэлэжэ хоорэхэ)Уран бγтээл харуулан тайлбарилха


● 3-хи классhаа эхилжэ, «Уран γгэ» гэhэн шата бэелγγлжэ, хизаар ороноо шэнжэлгээр материалнуудые суглуулжа, зохёохы ба шэнжэлхэ ажал ябуулhан байнабди. Энэ шатымнай зорилго: зохёохы ба шэнжэлхэ ажалнууд дээрэ яажа хγдэлмэрилхэ мэдэсэ шадабаритай болохо, багахан шγлэг ба зохёолгонуудые бэшэхэ, аман ба бэшэмэл хэлэ хγгжѳѳхэ. Зохёохы ажалай жэшээтэ темэнууд: «Тоонто нютаг», «Нютагайм шарай», «Элдин hайхан Яруунам», «Минии нютаг». Энэ шата бэелγγлхэдээ «Оо, минии Ярууна!» гэhэн гаршагтай хэмжээ ябуулга багшанартаа, гэртэхиндээ, эхин классайнгаа hурагшанарта дурадхаhан байнабди. Мγнѳѳ танай анхаралда Нимбуев Максим нютагайнгаа бэлигтэй хγбγγдэй нэгэн, композитор Баир Хамаевай найруулhан Ярууна нютагаа магтан дуулаhан «Баян тоонто нютагни» гэжэ дуу гγйсэдхэнэ.

3-хи шатымнай багшанарта даабари: γгтэhэн γгэнγγдые хэрэглэн, «Тоонто нютаг» гэhэн сэдэбтэ шγлэг зохеохо.● Проектымнай 4-хи шата «Нангин шутѳѳн» гэжэ нэрэтэй. Гол зорилгонь: Буддын шажан тухай мэдэсэеэ γргэдхэхэ,нютагайнгаа тахилгатай газарнуудтай,Зандан Жуу бурханай домог тγγхэтэй танилсаха, Эгэтын дасанаар аяншалха, шэнжэлгын ажал ябуулха, аман хэлэлгэ хγгжѳѳхэ. 4-классайнгаа эхиндэ нютагайнгаа тахилгата газарнуудаар аяншалжа, γбгэд хγгшэдѳѳр уулзажа, шэнжэлгын ажалнуудые бγтээгээбди. Хамба ламын эмхидхэhэн «Эхэ хэлэн – мγнхын аршаан» гэhэн хоердохи дугаар мγрысѳѳндэ «Нютагаймнай шγтѳѳн» гэжэ hалбарида хабаадаhан байнабди. Саашадаа нютагайнгаа «Заяагаараа заларhан Зандан Жуу бурхамнай» гэhэн сэдэбээр шэнжэлгын ажалнуудые, уран уншалгын мγрысѳѳнуудые эмхидхэhэн байнабди.Танай анхаралда Зандан Жуу бурханай гол удхын тайлбарилга тухай дурадханабди.

Уран уншалгын мγрысѳѳндэ шалгаржа, олоной магтаалда хγртэhэн Хайнзанова Чимита «Зандан Жуугай магтаал» гэhэн шγлэг уншана.

2-3 шулэг хэблэхэ, зохеолгонуудые дурадхахаНимбуев Максим «Баян тоонто нютагни» дуу гγйсэдхэнэЭлдин,дуулим, тоонто, дайда, уяруулна, зγрхэ сэдьхэлдэм, магтанаб, дуугаа, hайхан, хонгор, уужам, хγбшэ тайгатай, баян, дγтэ, hанагдаха г.м. γгэнγγдЧимитов Аюша хѳѳрэнэ.Хайнзанова Чимита «Зандан Жуугай магтаал» шγлэг уншана.


Энэ ажалаа жэлэй дγγрэтэр γргэлжэлγγлхэбди. Удаадахи алхамнай хадаа, γбэлэй амаралтада Эгэтын дасан аяншалха, хараhан γзэhэнѳѳ мγн лэ шэнжэлгын ажалнууд, зохёохы хγдэлмэринγγд болгон бэшэхэ. hуралсалай жэлэй тγгэсхэлдэ энэ проектынгоо дγн тобшолол болгон «Алдар солото буурал сагаан Яруунам» гэhэн гаршагтайгаар суглуулбари бγтээхэ.Энэ суглуулбариимнай электронно вариант хγсэндѳѳ оронхой .


Слайды Чимиты


3. Хэшээлэй дүн гаргалга.

Дγй дγршэлѳѳрѳѳ хубаалдажа, хэhэн ажалаа таанарта дурадхабаб. Асуудалнуудые hурахадатнай болохо. Саашадаа ажал хэрэгтээ энэ проектымни хэрэглэхэ бэзэт гэжэ hананаб. Анхаралтайгаар, эдэбхитэйгээр хабаадаhандатнай баярые хγргэнэб!
  • Начальные классы
Описание:

hургажа ябаhан шабинараа тγрэhэн нютагайнгаа домог тγγхэтэй, баялигтай танилсуулха, тγрэл hайхан буряад хэлэеэ хγгжоохэ манай нангин уялга гээшэ «Булагаа шэргээhэн нютаг, нютаг бэшэ, хэлэеэ алдаhан хγн, хγн бэшэ» гэжэ урданай сэсэн мэргэн оньhон γгэ дэмы хэлэгдээгγй  гээшэ. Тиимэhээ би hурагшадаараа 1-хи классhаань эхилжэ, шэнэ онол аргануудые хэрэглэн, «Алдар солото буурал сагаан Яруунам» гэhэн проект бэелγγлхэ зорилго табиhан байнаб

Скачать материал
Автор Шойндонова Анжела Хашитнимаевна
Дата добавления 05.03.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Конспекты
Просмотров 596
Номер материала 57581
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.