Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Физкультура / Lecţia de educaţie fizică, activităţi extraşcolare, motivaţie pentru un stil de viaţă sănătos

Lecţia de educaţie fizică, activităţi extraşcolare, motivaţie pentru un stil de viaţă sănătos

Lecţia de educaţie fizică, activităţi extraşcolare, motivaţie pentru un stil de viaţă sănătos

Arsene Igor, dr., lector superior,

al U.S.E.F.S., Chişinău.

Cuvinte chee: Cultura fizică, activităţi extraşcolare, motivaţiei, stil de viaţă sănătos

Key words : Physical education, extracurricular activities, motivation, healthy lifestyle

SUMAR: Conceptul de bază al acestui articol este organizarea activităţii de promovare cu succes a unui stil de viaţă sănătos a elevului

SUMMARY: The basic concept of this article is organizing the successful promotion of a healthy lifestyle pupil

Progresul ştiinţific şi tehnic, boom-ul de informaţii, informatizarea timpurie a sistemului de învăţămînt impune cereri ridicate pentru caracteristicile psihofiziologice ale elevilor, care la dezvoltarea organismului poate duce la oboseală, tulburări de mediul intern al organismului şi dezvoltarea diferitelor stări patologice. Datele statistice privind starea de sănătate a copiilor din Republica Moldova sugerează că, în ultimul deceniu, starea de sănătate a tinerei generaţii în cea mai mare parte elevii, sa înrăutăţit vizibil, ceea ce observăm un număr mare de elevi cu adeverinţe de eliberare de la practicarea exerciţiilor fizice în cadrul lecţiei de cultură fizică.

Copilăria - o perioadă de concentrare şi intensă dezvoltare, procesul şi calea de formare fizică, intelectuală, spirituală şi socială a omului cu perioade critice care apar în fiecare copil diferit.

Din moment ce toate componentele de sănătate sunt strâns legate între ele, precum şi punerea în aplicare a programului de dezvoltare umană depinde de mulți factori, atunci, principala sarcină a pedagogiei este de formare holistică, trebuie să păstreze şi să consolideze starea de sănătate, conştient de motivaţia pentru un stil de viaţă sănătos, printr-o metodă de educaţie, de auto-educare, crearea de programe de formare pentru sănătate.

Astăzi, tot mai mult şi mai multă atenţie este acordată condiţiile în care şcolile sunt bune de punere în aplicare a procesului de învăţământ, aşa se pune accentul pe un elev sănătos, un absolvent sănătos este în acelaşi timp şi criteriul ce măsoară eficiența activităţilor educaționale ale fiecărei instituţii în parte. Procesul educațional în școală implică nu numai învăţare şi educație, dar, de asemenea, conservarea şi îmbunătățirea sănătăţii generaţiei în creştere.

De aceea, rolul școlii în menținerea și promovarea sănătății nu poate fi lider. Aceasta este doar o modalitate posibilă de apropiere a rezolvării unor probleme complexe - menținerea stării de sănătate a copiilor noștri, socializarea și adaptarea lor la noile condiții de viață. Prin urmare, problema de a găsi noi tehnologii de predare, învăţare a stilului de viață sănătos (SVS), bazat pe principii metodologice moderne este problema actuală a ştiinței şi practicii.

Pentru ca copii să crească sănătoși, avem nevoie de educaţie fizică corectă, precum şi aderarea la un stil de viaţă sănătos. După cum arată studiile autorilor autohtoni şi străini, una dintre cele mai puternice instrumente de prevenire şi promovare a sănătăţii copiilor, dezvoltarea organismului, este practicarea sportului în masă, cultura fizică în diversele sale forme şi combinaţii, inclusiv de recreere, care nu necesită cheltuieli enorme de material didactico referative, dar desfăşurarea lecţiilor după metode moderne, dau sanatate unei persoane şi, prin urmare, încredere şi optimism în atingerea obiectivelor lor în viață. În activitatea sa, profesorii de cultură fizică, folosesc o abordare integrată la pregătirea fizică a elevilor, care permite profesorilor de educaţie fizică pentru a munci individual cu elevii, luând în considerare caracteristicile fiziologice şi pedagogice legate de vârstă, condiţie prealabilă pentru educaţie fizică. Ca de exe.: După părerea profesorilor, acesta se reflectă ulterior asupra modalităţilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ din cadrul lecţiilor de educaţie fizică, în care apar situaţii pedagogice nefavorabile datorită următorilor fenomene: 1- imposibilitatea realizării sarcinii motrice de către elev (40%); 2- dezinteresul elevului faţă de sarcinile propuse (27,5%); 3 – dificultăţi în însuşirea exerciţiilor propuse (17,5%); 4 – refuzul elevului de a participa în activităţile comune ale clasei (15%)[1,2,3].

La selectarea programelor şi dozarea eforturilor de antrenament în cultura fizică profesorii utilizează caracteristicile fiziologice şi aspectele pedagogice ale grupelor de vârstă a elevilor. În acelaşi timp se ia în considerare pregătirea lor fizică, starea de funcţionare şi dezvoltare a calităţilor de bază, analiză a caracteristicilor individuale ale organismului în creştere, începând de la vârsta şcolară primară şi terminând cu absolvirea perioadei de şcoală.

Dezvoltarea fizică poartă un caracter armonios şi, de obicei, corespunde normei vârstei medii de elevi. Atunci când se planifică o activitate fizică, profesorul de educaţie fizică ţine cont în principal de standardele individuale optime care asigură dezvoltarea multilaterală, armonioasă a copilului. Efectele fiziologice ale lecţiei de educaţie fizică asupra organismului elevului, aceasta depinde de obiectivele şi natura muncii academice[4].

La evaluarea(normalizarea) sarcinilor se ia în consideraţie cele cinci componente:

- Durata exercițiului;

- Intensitatea ;

- Durata intervalelor de odihnă între exerciții;

- Natura sau caracterul odihnei;

- Numărul de repetări ale exercițiului.

Unul dintre obiectivele fiziologice bazate pe normalizare în lecţiile de educaţie fizică constă în, că cheltuielile de energie, numărul de repetări de exerciţii şi durata executării unei serii de exerciţii au fost optime. În cazul în care cheltuielile de energie şi numărul de repetări de exerciţii este mic, atunci efectul de exerciţii va fi redus din cauza funcţiilor de mobilizare fiziologice insuficiente. În cazul în care cheltuielile de energie şi numărul de repetări şi durata de exerciţiului sunt excesiv de mari, efectul de exercitare va fi redus ca urmare a slăbirii proceselor fiziologice datorită substanţelor de epuizare, bogate în energie, şi enzime, precum şi mecanismele neuronale de reglementare a mişcărilor[5].

Profesorii de educaţie fizică, care predau în clasele primare, sunt ghidaţi de faptul că, în primii ani de şcoală pot fi mai bine dezvoltate calităţile fizice ale elevilor. Ei acordă o atenţie deosebită caracteristicilor fiziologice ale organismului în creştere. În primii ani de şcoală, în clase, la lecţiile lor deprind copiii cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. Ca exe.:

La întrebarea, prin care am încercat să aflăm de unde elevii obţin mai frecvent informaţii despre educaţia fizică şi sport şi ducerea unui mod sănătos de viaţă am obţinut următoarele răspunsuri: „de la profesorul de educaţie fizică” – 53,3%; „din emisiunile TV şi radio” - 40,9%; „din alte surse”- 6,2%; (tabelul 1) [1].

Tabelul 1

Sursele principale informaţionale despre educaţia fizică şi sport

Nr.d/o

Factorii principali

Elevi

n=416

1

De la profesorul de educaţie fizică

53,3%

2

Din emisiuni TV şi radio

40.9%

7

Din alte surse

6,2%

În această perioadă, este necesar să se îmbunătăţească coordonarea mişcărilor, dezvoltarea de viteză şi să stimuleze dezvoltarea atât a motricităţii cît şi a sistemelor cardio - vasculare şi respiratorii ale organismului. Ei desfăşoară starturi vesele "Fete şi băieți, precum şi părinţii lor" ş.a., au ca scop promovarea unui stil de viaţă sănătos şi de recreere. În acest sens, ei recomandă practicarea tenisului de masă, înot ş.a. De la 9-10 ani pot începe antrenamente în acrobaţie, gimnastică, volei, baschet şi alte probe de sport[6].

În lecţia de educaţie fizică cu copii cu nivel mediul de pregătire fizică se foloseşte predarea în profunzime a acţiunilor motrice de bază. În acest caz, mai precis se pune accentul pe studiul aprofundat al probelor de sport majore (gimnastica, jocuri sportive, atletism). Paralel cu aceasta, aprofundă cunoştinţele lor - pentru igiena personală, precum şi efectul ocupaţiei cu exerciţiile fizice şi efectul lor asupra sistemelor organismului uman(sistemul nervos central, circulaţia sângelui, respiratorii, metabolismul), precum, dezvoltarea calităţilor volitive şi morale. Evaluarea obiectivă a nivelului de pregătire a stării copiilor de diferite vîrste şcolare nu este doar o prioritate, dar, de asemenea, o condiție importantă-obligatorie pentru a lucra cu elevii în educaţia fizică şi perfectarea măiestriei sportive[7].

Principalul obiectiv, pe care profesorul de cultură fizică la pus în faţa sa este:

- educarea unei atitudini corecte, conştientă a elevilor faţă de sănătatea lor, consolidarea sa constantă, descoperirea şi dezvoltarea abilităţilor, calităţilor motrice individuale, competenţe.

La formare unui stilul de viaţă sănătos ajută nu numai orele de educaţie fizică, dar joacă un rol important şi activităţi extra-curriculare, implicarea elevilor pentru practicarea în secţii şi cluburi sportive. În şcoală tradiţional se desfăşoară competiţii sportive şi starturi vesele, ştafete, cros, şi campionate în diferite probe sportive. Cu mare plăcere participă copiii în ştafete sportive, starturi vesele în cadru maratonului tradiţional de toamnă. Anual în școală se desfăşoară campionate la baschet şi volei. La pauzele dinamice sunt organizate jocuri în aer liber pentru clasele 1-4 ş.a.m.d[8].

Concluzie:

Organizarea activităţii de promovare a unui stil de viaţă sănătos a elevului – este o prioritate a fiecărui cadru didactic, în special a profesorului de cultură fizică. Şi numai concentrarea doar în activitate va da rezultate. În general, trebuie de accentuat că, influenţa lecţiilor asupra dezvoltării fizice şi educarea elevilor depinde de implementarea, utilizarea eficientă a tuturor varietăţilor de mijloace şi metode pentru a facilita această sarcină.

Bibliografia:
1. Arsene I.A., Danail S.N. Adaptarea psihosocială a elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu conţinut adecvat// Ministerul educaţiei al Republicii Moldova –Chişinău:”Valinex”SRL. 2010.-192p.

2. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека // Теория и практика физической культуры. 1990.

3. Виноградов Д.А. Физическая культура и здоровый образ жизни. -М, 1990г.

4. Здоровье сбережение в дошкольном образовании и начальной школе материалы Всероссийской научной-практической конференции.

5. Дзятковская Е.Н. Здоровьесберегающая работа образовательных учреждений. Мониторинг и диагностика. Иркутск, 2003 1,2 ч
6. Колбанов В.В. Валеология: основные понятия. Спб.: Деан, 1998. 229с

7. Коростелев Н.Б. Воспитание здорового школьника: пособие для учителя. М.: Просвещение, 1996. 176 с.

8. Марков В.В. Основы ЗОЖ и профилактика болезней. М.: ИЦ Академия, 2000

4


  • Физкультура
Описание:

Lecţia de educaţie fizică, activităţi extraşcolare, motivaţie pentru un stil de viaţă sănătos

                      Arsene Igor,

Cuvinte chee: Cultura fizică,  activităţi extraşcolare, motivaţiei, stil de viaţă sănătos

Key words : Physical education, extracurricular activities, motivation, healthy lifestyle

SUMAR: Conceptul de bază al acestui articol este organizarea activităţii de promovare cu succes a unui stil de viaţă sănătos a elevului  

SUMMARY: The basic concept of this article is organizing the successful promotion of a healthy lifestyle pupil

Progresul ştiinţific şi tehnic, boom-ul de informaţii, informatizarea timpurie a sistemului de învăţămînt impune cereri ridicate pentru caracteristicile psihofiziologice ale elevilor, care la dezvoltarea organismului poate duce la oboseală, tulburări de mediul intern al organismului şi dezvoltarea diferitelor stări patologice. Datele statistice privind starea de sănătate a copiilor din Republica Moldova sugerează că, în ultimul deceniu, starea de sănătate a tinerei generaţii în cea mai mare parte elevii, sa înrăutăţit vizibil, ceea ce observăm un număr mare de elevi cu adeverinţe de eliberare de la practicarea exerciţiilor fizice în cadrul lecţiei de cultură fizică.

Copilăria - o perioadă de concentrare şi intensă dezvoltare, procesul şi calea de formare fizică, intelectuală, spirituală şi socială a omului cu perioade critice care apar în fiecare copil diferit.

Din moment ce toate componentele de sănătate sunt strâns legate între ele, precum şi punerea în aplicare a programului de dezvoltare umană depinde de mulți factori, atunci, principala sarcină a pedagogiei este de formare holistică, trebuie să păstreze şi să consolideze starea de sănătate, conştient de motivaţia pentru un stil de viaţă sănătos, printr-o metodă de educaţie, de auto-educare, crearea de programe de formare pentru sănătate.

            Astăzi, tot mai mult şi mai multă atenţie este acordată condiţiile în care şcolile sunt bune de punere în aplicare a procesului de învăţământ, aşa se pune accentul pe un elev sănătos, un absolvent sănătos este în acelaşi timp şi criteriul ce măsoară eficiența activităţilor educaționale ale fiecărei instituţii în parte. Procesul educațional în școală implică nu numai învăţare şi educație, dar, de asemenea, conservarea şi îmbunătățirea sănătăţii generaţiei în creştere.

De aceea, rolul școlii în menținerea și promovarea sănătății nu poate fi lider. Aceasta este doar o modalitate posibilă de apropiere a rezolvării unor probleme complexe - menținerea stării de sănătate a copiilor noștri, socializarea și adaptarea lor la noile condiții de viață. Prin urmare, problema de a găsi noi tehnologii de predare, învăţare a stilului de viață sănătos (SVS), bazat pe principii metodologice moderne este problema actuală a ştiinței şi practicii.

Pentru ca copii să crească sănătoși, avem nevoie de educaţie fizică corectă, precum şi aderarea la un stil de viaţă sănătos. După cum arată studiile autorilor autohtoni şi străini, una dintre cele mai puternice instrumente de prevenire şi promovare a sănătăţii copiilor, dezvoltarea organismului, este practicarea sportului în masă, cultura fizică în diversele sale forme şi combinaţii, inclusiv de recreere, care nu necesită cheltuieli enorme de material didactico referative, dar desfăşurarea lecţiilor după metode moderne, dau sanatate unei persoane şi, prin urmare, încredere şi optimism în atingerea obiectivelor lor în viață. În activitatea sa, profesorii de cultură fizică, folosesc o abordare integrată la pregătirea fizică a elevilor, care permite profesorilor de educaţie fizică pentru a munci individual cu elevii, luând în considerare caracteristicile fiziologice şi pedagogice legate de vârstă, condiţie prealabilă pentru educaţie fizică. Ca de exe.: După părerea profesorilor, acesta se reflectă ulterior asupra modalităţilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ din cadrul lecţiilor de educaţie fizică, în care apar situaţii pedagogice nefavorabile datorită următorilor fenomene: 1- imposibilitatea realizării sarcinii motrice de către elev (40%); 2- dezinteresul elevului faţă de sarcinile propuse (27,5%); 3 – dificultăţi în însuşirea exerciţiilor propuse (17,5%); 4 – refuzul elevului de a participa în activităţile comune ale clasei (15%)[1,2,3].

La selectarea programelor şi dozarea eforturilor de antrenament în cultura fizică profesorii utilizează caracteristicile fiziologice şi aspectele pedagogice ale grupelor de vârstă a elevilor. În acelaşi timp se ia în considerare pregătirea lor fizică, starea de funcţionare şi dezvoltare a calităţilor de bază, analiză a caracteristicilor individuale ale organismului în creştere, începând de la vârsta şcolară primară şi terminând cu absolvirea perioadei de şcoală.

   Dezvoltarea fizică poartă un caracter armonios şi, de obicei, corespunde normei vârstei medii de elevi. Atunci când se planifică o activitate fizică, profesorul de educaţie fizică ţine cont în principal de standardele individuale optime care asigură dezvoltarea multilaterală, armonioasă a copilului. Efectele fiziologice ale lecţiei de educaţie fizică asupra organismului elevului, aceasta depinde de obiectivele şi natura muncii academice[4].

La evaluarea(normalizarea) sarcinilor se ia în consideraţie cele cinci componente:

- Durata exercițiului;

- Intensitatea ;

                                            - Durata intervalelor de odihnă între exerciții;

                                                                - Natura sau caracterul odihnei;

                                                                - Numărul de repetări ale exercițiului.

Unul dintre obiectivele fiziologice bazate pe normalizare în lecţiile de educaţie fizică constă în, că cheltuielile de energie, numărul de repetări de exerciţii şi durata executării unei serii de exerciţii au fost optime. În cazul în care cheltuielile de energie şi numărul de repetări de exerciţii este mic, atunci efectul de exerciţii va fi redus din cauza funcţiilor de mobilizare fiziologice insuficiente. În cazul în care cheltuielile de energie şi numărul de repetări şi durata de exerciţiului sunt excesiv de mari, efectul de exercitare va fi redus ca urmare a slăbirii proceselor  fiziologice datorită substanţelor de epuizare, bogate în energie, şi enzime, precum şi mecanismele neuronale de reglementare a mişcărilor[5].

 Profesorii de educaţie fizică, care predau în clasele primare, sunt ghidaţi de faptul că, în primii ani de şcoală pot fi mai bine dezvoltate calităţile fizice ale elevilor. Ei acordă o atenţie deosebită caracteristicilor fiziologice ale organismului în creştere. În primii ani de şcoală, în clase, la lecţiile lor deprind copiii cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. Ca exe.:

La întrebarea, prin care am încercat să aflăm de unde elevii obţin mai frecvent informaţii despre educaţia fizică şi sport şi ducerea unui mod sănătos de viaţă am obţinut următoarele răspunsuri: „de la profesorul de educaţie fizică” – 53,3%; „din emisiunile TV şi radio” - 40,9%; „din alte surse”- 6,2%; (tabelul 1) [1].

Tabelul 1

Sursele principale informaţionale despre educaţia fizică şi sport

Nr.d/o

Factorii principali

Elevi

n=416

1

De la profesorul de educaţie fizică

53,3%

2

Din emisiuni TV şi radio

40.9%

7

Din alte surse

6,2%

În această perioadă, este necesar să se îmbunătăţească coordonarea mişcărilor, dezvoltarea de viteză şi să stimuleze dezvoltarea atât a motricităţii cît şi a sistemelor cardio - vasculare şi respiratorii ale organismului. Ei desfăşoară starturi vesele "Fete şi băieți, precum şi părinţii lor" ş.a., au ca scop promovarea unui stil de viaţă sănătos şi de recreere. În acest sens, ei recomandă practicarea tenisului de masă, înot ş.a. De la 9-10 ani pot începe antrenamente în acrobaţie, gimnastică, volei, baschet şi alte probe de sport[6].

În lecţia de educaţie fizică cu copii cu nivel mediul de pregătire fizică se foloseşte predarea în profunzime a acţiunilor motrice de bază. În acest caz, mai precis se pune accentul pe studiul aprofundat al probelor de sport majore (gimnastica, jocuri sportive, atletism). Paralel cu aceasta, aprofundă cunoştinţele lor - pentru igiena personală, precum şi efectul ocupaţiei cu exerciţiile fizice şi efectul lor asupra sistemelor organismului uman(sistemul nervos central, circulaţia sângelui, respiratorii, metabolismul), precum, dezvoltarea calităţilor volitive şi morale. Evaluarea obiectivă a nivelului de pregătire a stării copiilor de diferite vîrste şcolare nu este doar o prioritate, dar, de asemenea, o condiție importantă-obligatorie pentru a lucra cu elevii în educaţia fizică şi perfectarea măiestriei  sportive[7].

Principalul obiectiv, pe care profesorul de cultură fizică la pus în faţa sa este:

 - educarea unei atitudini corecte, conştientă a elevilor faţă de sănătatea lor, consolidarea sa constantă, descoperirea şi dezvoltarea abilităţilor, calităţilor motrice individuale, competenţe.

La formare unui stilul de viaţă sănătos ajută nu numai orele de educaţie fizică, dar joacă un rol important şi activităţi extra-curriculare, implicarea elevilor pentru practicarea în secţii şi cluburi sportive. În şcoală tradiţional se desfăşoară competiţii sportive şi starturi vesele, ştafete, cros, şi campionate în diferite probe sportive. Cu mare plăcere participă copiii în ştafete sportive, starturi vesele în cadru maratonului tradiţional de toamnă. Anual în școală se desfăşoară campionate la baschet şi volei. La pauzele dinamice sunt organizate jocuri în aer liber pentru clasele 1-4 ş.a.m.d[8].

Concluzie:

 

               Organizarea activităţii de promovare a unui stil de viaţă sănătos a elevului – este o prioritate a fiecărui cadru didactic, în special a profesorului de cultură fizică. Şi numai concentrarea doar în activitate va da rezultate. În general, trebuie de accentuat că, influenţa lecţiilor asupra dezvoltării fizice şi educarea elevilor depinde de implementarea, utilizarea eficientă a tuturor varietăţilor de mijloace şi metode pentru a facilita această sarcină.
Скачать материал
Автор Арсене Игор Андрей
Дата добавления 27.11.2014
Раздел Физкультура
Подраздел Другое
Просмотров 1620
Номер материала 5713
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.