Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Конспект урока по башкирскому языку на тему "Восклицательное предложение" (2 класс)

Конспект урока по башкирскому языку на тему "Восклицательное предложение" (2 класс)

hello_html_6b647f10.gifhello_html_5760c5e5.gifhello_html_m1a870894.gifhello_html_m6f622974.gifhello_html_m192b8ddf.gifhello_html_7071e06a.gifМуниципаль д0й0м белем бире1 бюджет учреждение3ы Тирм2н ауылы д0й0м белем бире1 м2кт2бе муниципаль район Салауат районы Баш7ортостан Республика3ы«Мин ФГОС буйынса эшл2йем»

район буйынса и8 я7шы методик 7улланма конкурсына д2ресТема: «)нд21 30йл2м»

Д2рес т0601се3е: ;атауллина Рита Фазылй2н 7ы6ы

Муниципаль д0й0м белем бире1

Бюджет учреждение3ы Тирм2н

ауылы д0й0м белем бире1 м2кт2бе

Д2рес 1тк2релде: 2-се класта2014 йыл

«Баш7орт теле» 2 кл

Д2реслек автор6ары: Ф.Ш. Сынбулатова, Ы.». Ислам4олова

Д2рес авторы: Гатауллина Рита Фазылй2н 7ы6ы

Тема: )нд21 30йл2м.

Д2рес т0р0: У7ыу м2сь2л23ен 7уйыу д2ресе.

Планлаштырыл4ан 3060мт2л2р:

Ш2хси сифаттар6ы 19тере1 0лк23енд2ге 19еш:

у7ытыусы4а, ипт2шт2ре82 и4тибарлы булыу, улар6ы8 фекерен ты8лай, 16е8декен еткер2 беле1; т2би42тк2, хайуандар4а, 7оштар4а 3а7сыл 7араш т2рби2л21, улар4а яр6ам итерг2 ынтылыш т2рби2л21.Метапредмет 0лк23енд2ге 19еш:

30йл2мд2р6е к162терг2, интонация я4ынан са4ыштырыр4а, 3ы4ымта я3ар4а 0йр2не1; эшл2нг2н эште тикшере1, хаталарын табыу, т062те1.Предмет 0лк23енд2ге 19еш:

0нд21 30йл2мде тейешле интонация мен2н у7ыр4а 0йр2не1, а6а4ында 0нд21 там4а3ы 7уйыр4а 32м д0р09 итеп к1сереп я6ыр4а к1неге1. Кешег2 с2л2м бирг2н, 3аулы7 3ораш7ан, тел2к белдерг2н, 30й0н0с, 7ыуаныс й2ки 7ур7ыу белдерг2н 30йл2мд2р а6а4ында 0нд21 билд23е 7уйылыуын 16л2штере1. Х2б2р 30йл2мде8 а6а4ына н0кт2 7уйыу, д0р09 интонация мен2н у7ыу6ы ны4ытыу.?

!

.

Йы3азландырыу: ноутбук, д2реслек, д2фт2р62р, смайликтар, кроссворд, карточкалар, - там4алары, 31р2тт2р.I . Ойоштороу моменты :

Д2рес барышы:

?ы84ырау шылтыр4ас,

Урындар4а ултыр6ы7.

«6ерл2ндек, тынысланды7

2м у7ыр4а тотондо7.

I I . Психологик комфорт тыу6ырыу.

- №аумы3ы4ы6, у7ыусылар,

- №аумы, 7ояш,

- №аумы, ду9ым!

- №аумы3ы4ы6, у7ытыусым!

- Бер- беребе6г2 йылмаяйы7, у8ыштар 32м с2л2м2тлек тел2йек. К2йефт2реге6 нисек?

(смайликтар яр6амында к2йефт2рене8 нисек ик2нен к1р32т2л2р)

- Мине8 д2 к2йефем я7шы.

I I I . У8ыш ситуация3ын ойоштороу.

- У7ыусылар, бе6 баш7орт теле д2ресенд2 ним2л2рг2 0йр2н2бе6? (у7ыусылар6ы8 яуаптары)

Матур я6ыу минуты:

-У7ыусылар нинд2й байрам я7ынлашып кил2?( Я8ы йыл байрамы)

-Мин 3е6г2 х2рефт2р к1р32т2м, 2 3е6 Я8ы йыл нинд2й байрам ик2нен 2йтеге6.

Ш, ?, Я, Б, ;

( ш – шатлы7лы байрам, 7 – 7ыш7ы байрам, я – ялтыра7тар 7улланыу байрамы,

б - б0т23е 0с0н д2 байрам, 4 – 4аил2 байрамы)

- Б0т2 х2рефт2р6е л2 7ара4ы6. Нинд2й х2реф арты7? (я х2рефе )

- Ни 0с0н? ( С0нки -я- х2рефе 3у6ын7ы, 2 7ал4ан х2рефт2р тартын7ы )

- Яя х2рефт2рене8 я6ылышын 30йл2йек, 7арайы7 , 3ауала я6айы7

- Яя х2рефт2рен д2фт2рг2 матур итеп я6абы6.I V. Белемд2р6е актуалл2штере1.

(та7тала 31662р я6ыл4ан )

ауылыма, 7айтып, тыу4ан, кил2м (бер у7ыусы 31662р6е у7ый)

- №е6 ним2л2р у7ыны4ы6? ( 31662р)

- Бе6 31662р62н ним2л2р т060й алабы6? (30йл2мд2р)

- Ошо 31662р62н 30йл2м т060г06.

Тыу4ан ауылыма 7айтып кил2м.

- №0йл2мде8 т0р0 буйынса был нинд2й 30йл2м булыр? (х2б2р 30йл2м)

- Х2б2р 30йл2м тура3ында ним2л2р бел2бе6? (х2б2р 30йл2мд2 ним2лер тура3ында тыныс 7ына х2б2р ител2. №0йл2м 6ур х2рефт2н башланып я6ыла, а6а4ына н0кт2 7уйыла)

-Афарин, у7ыусылар!

V. У7ыу ситуация3ын 7уйыу.

- У7ыусылар, б0г0нг0 д2ресте8 тема3ын белер 0с0н ошо кроссвордты сис2йек.

Йома7тар 7оям:

 1. К0н0н йо7ланым, т0нд2 иланым. ()к0)

 2. Ал4ы ая4ы 7ы97а, сабыр4а ул бик о9та,

оро тунын 3ала ла, а7 тунын кей2 7ыш7а. (?уян)

 1. Муйыны -ду4а, ар7а3ы – эй2р. (Д0й2)

 2. Оса лап-лап,

Т0ш2 лап-лап,

Й062 ш2п-ш2п,

Й0р0й са7- са7. ()йр2к)

 1. Сыбар ала к1лд2ге, тот3а8 у8а би62ге. (К1б2л2к) 1. К21623е а7тан, 7ойро4о 7оромдан. (№айы97ан)

 2. Н26ек билле 7ы6 килде, 7ыланды ла ю4алды. (Т0лк0)

 3. ?ол4а башында йорто,

Эсенд2 тора йырсы. (Сыйырсы7)

 1. Балсы7тан я3ай оя, ?анаттары 7ып- 7ыя. Оса ете6, к0н тыу4ас, Матур 7ошсо7 … (?арлу4ас)

 2. !6е йоморт7а ба9май,

Бала3ын да ба7май. (К2к1к)

 1. К0н – т0н д0мб29л2й а4асты: - Ту7-ту7! Ту7 – ту7! « а4ас7а ошонан да, Ш2п дауа ю7. ( Тумырт7а)верблюд.jpg


1

234
5

6

7


8

9

10

11
голубь.jpg

lastochka4.jpg

дикая утка.jpg

дятел.jpg

заяц.jpgсорока.jpgиндюк.jpgскворец.jpgсова.jpgлиса.jpg

-К1р32телг2н ша7ма7тар6а нинд2й 316 килеп сы7ты?

ы4ымта я3а4ы6: Д2ресебе66е8 тема3ы «)нд21 30йл2м» .

- Д2ресте8 ма7саты нинд2й булыр? ( )нд21 30йл2м мен2н танышыу, 30йл2м а6а4ында 0нд21 там4а3ы 7уйыр4а 0йр2не1, д0р09 интонация мен2н у7ыр4а 0йр2не1 )

-Кроссвордта4ы 31662р6е берг2л2п у7ы4ы6. (0к0, 7уян, д0й2, 0йр2к, к1б2л2к, 3айы97ан, т0лк0, сыйырсы7, 7арлу4ас, к1г2рсен, тумырт7а)

-Был 31662р тура3ында ним2 2йт2 алыр3ы4ы6? (7оштар, хайуандар, б0ж2к- к1б2л2к)

- Бер 316 мен2н нисек атарбы6? (т2би42т)

-« т2би42тк2 бе6 нинд2й м0н2с2б2тт2 булыр4а тейешбе6? №ы4ымта я3а4ы6 . (у7ыусылар6ы8 т2би42тте 3а7лау4а арнал4ан 30йл2мд2ре )VI . У7ыу ситуация3ыны8 сиселеше.

-)нд21 30йл2м тура3ында 7а4и62 уйлап 7арайы7 (?а4и62 2йт2л2р)

Д2реслек мен2н эш.

-Д2реслекте8 75 - 76 -сы битен асып 7а4и62 мен2н танышайы7. (Слайд)

-Бе66е8 фараздар д0р09л2ндеме? ( Яуаптар)

3-с0 к1неге1 76-сы бит. №0йл2мд2р6е та7тала 32м д2фт2р62 эшл2йбе6.

Ура! Б0г0н 2с2йемде8 тыу4ан к0н0!

А4айым ярышта беренселекте ал4ан!

Й2й4ор сы77ан! Й2й4ор сы77ан!

Нинд2й матур с2ск2л2р!

;2л2ми эшт2р.

Парлы эш

Карточкалар таратыла.

-Бирелг2н 31662р62н 30йл2мд2р т060рг2, а6а4ына тейешле билд2 7уйыр4а. Т060лг2н 30йл2мд2р6е д0р09 интонация мен2н у7ый6ар, а8латалар. №ы4ымта я3ай6ар.

1-се карточка.

класташым, Ф2рит, 3аумы3ы4ы6, ярат7ан

2-се карточка

б0г0н, алып, Ф2ни2, «5»-ле, билд23ен, 7айт

3-с0 карточка

Я8ы йыл, ет2, ура, ти662н, байрамы

4-се карточка

кил2, 1ге6, 7асы4ы6, 3060шк2к

5-се карточка

ши4ыр6ы, ятлап, ирт2г2г2, килеге6, ошоVII . Физкультминут

Бер эйел2, бер б0г0л2,

А7 с2ск2 на6лы елг2. (Ян- я77а эйеле1)

?ояшты ла онотмай, (?улдар6ы билг2 7уйып к2162не 2йл2ндере1)

Уны к162т2 гел д2. (Т0рл0 я77а 7араныу)

VIII. Теманы ны4ытыу

«Баш7орт теле» д2реслеген2 эш д2фт2р62ренд2 эшл21

4-се к1неге1 70-се бит

Уйын « №0йл2мде таны»

Мин 30йл2мд2р у7ыйым, 2г2р ул 30йл2м 0нд21 30йл2м бул3а - с2п2к2йл2р3еге6, 2г2р 0нд21 30йл2м булма3а – ая7тар6ы тыпылдатабы6.

- Бе6г2 7уна7тар килг2н.

-Бе6г2 7уна7тар килде!

- №аумы3ы4ы6!

- С2й эс23еге6 кил2ме?

Кешег2 с2л2м бирг2нд2

аулы7 3ораш7анда

- Афариндар! №е6 теманы а8ла4ан3ы4ы6. Д2ресебе6 а6а4ына ла я7ынлашты. Берг2л2п 0нд21 30йл2мде8 моделен т060й0к.

Бойоро7 бирг2нд2

Тел2к белдерг2нд2)НД»! №)ЙЛ»М

0й0н0с, 7ыуаныс, 3о7ланыу6ы кисерг2нд2

3о7ланыу6ы кисерг2нд2?ур7ыу кисерг2нд2IХ. Рефлексия

- Д2рест2н ал4ан т29ьораттар мен2н б1леш2йек. Нинд2й 30йл2м мен2н танышты7?

-)нд21 30йл2мде8 а6а4ына ним2 7уйыла?

-)нд21 там4а3ы 7ай3ы осра7тар6а 7уйыла?

-К2йефт2реге6 нисек? (смайликтар к1р32т2л2р)

!

- !6еге66е8 эшеге6г2 ба3а биреге6:

. .

там4а3ы - мин б0т23ен д2 а8ланым.

?

там4а3ы - а8лашылма4ан урындар бар.

там4а3ы - ми82 бер н2м2 л2 а8лашылманы.

Х. )йг2 эш.

2-се к1неге1 76 –сы бит?улланыл4ан 262би2т:

 1. Д2реслек «Баш7орт теле» 2 класс 0с0н 1 –се ки92к, Ф.Ш.Сынбулатова, Ы.». Ислам4олова. З2йн2б Биишева исеменд2ге « КИТАП» н2шри2те.

)ф0 - 2011

 1. Баш7орт теле д2реслеген2 методик 7улланма. 2 кл. Китап. )ф0 – 2013

Ф.Ш.Сынбулатова,Д.Ш.»4з2мова, Р.У.Баййегетова, Г.Т. «см2нова.

 1. «К18елле минуттар» М.И.Ба3ауетдинова, Г.Н. Й242ф2рова.

 2. Уйын «№0йл2мде таны» -автор эше

 3. «)нд21 30йл2м» моделе - автор эше

 4. Слайдтар - автор эше

 5. Йома7тар.

 6. Интернет селт2ре.?ушымта

Таратып бире1 0с0н карточкалар

1-се карточка.

класташым, Ф2рит, 3аумы3ы4ы6, ярат7ан2-се карточка

б0г0н, алып, Ф2ни2, «5»-ле, билд23ен, 7айт3-с0 карточка

Я8ы йыл, ет2, ура, ти662н, байрамы4-се карточка

кил2, 1ге6, 7асы4ы6, 3060шк2к5-се карточка

ши4ыр6ы, ятлап, ирт2г2г2, килеге6, ошо

 • Начальные классы
Описание:

Урок ведется на башкирском языке по ФГОС. 

                   Громко прозвенел звонок-

                   Начинается урок.

                   Наши ушки на макушке,

                   Глазки широко открыты.

                   Слушаем, запоминаем,

                   Ни минуты не теряем.

Скачать материал
Автор Гатауллина Рита Фазылъяновна
Дата добавления 29.12.2014
Раздел Начальные классы
Подраздел
Просмотров 2127
Номер материала 17122
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.