Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / конспект урока по развитию речи в 5 классе "Зулын байр"

конспект урока по развитию речи в 5 классе "Зулын байр"

Кичәлин төр: «Зул нас авдг өдр»

Кичәлин күсл: зулын туск уудэврмудлэ таньлдллhн, шин уугмуд даслhн

Кичәлин донцлhн: зургуд, когжм, зулын туск шулгуд, йорлмуд, текст, компьютер.

Кичәлин йовуд:

  1. Мендллhн

Мендвт, күүкд!

Мендвт багш!

Ямаран бәәнәт?

Гем уга .

hаза ямаран жилин цаг?

Үвл.

Эн өдрин йиртмжин бәәдл ямаран?

Буркг, нарн уга, киитн, салькта, хурта.

Нарта, чилгр, киитн, цаста одр.

Фонозарядк: чи , та, ямаран бәәнәт? Би бидн, мадн, гем уга бәәнәвидн.


  1. Шин төр:

Багш: күүкд эндрк манна кичэлин төр: «Зул нас авдг одр». Ода мадн олн зүсн көдлмш кеж, шин үгмуд тодлж, зул одрлэ ю куцэхинь зулын йөрэл зулд кедг хот хоолын тускар медхвидн.

Шин угмуд тольдан бичтн: Зул, нәр, йорэл, шин жил, нас авлhн , цогц, зальврлhн.

Багш: Хальмгуд кезэнк цагас авн ирсн сэн одрмуд темдглдг бээж.

Ямаран эн одрмуд келж огтн?

Хәру: Зул, Цаган Сар, Ур Сар.

Физминутк:

өдр болhн өрун өрлә боснав.

Үдлә болхла үүртәhән нааднав

Асхн болхла аавдан нөкд болнав.

Сө болхла суунәhад унтнав. (көгжмнь «Дурна дун»)

Багш: Нә, цааранднь. Мана өвкнр щин жилин эклцәр нәр кедг бәәж.Эн ямаран нр?

Хәру : Зул.

1 –гч слайд: Эн экранд hарсн текст цугтан умшхмн.

Не, укр жил давв

Бар жил оржана,

Бурхн шажна нилчәр

Буйн кишг делгртхә!

Зул хальмг улсин сән одр. Шин жил

Эн өдр цуг хальмгулс насан авдг одр

Зул-Зункван гегәнд нерәдсн өдр.

Күүкд умшад орчлулна.


2 – гч слайд.

Зул өдр нег одр болна. Зул Укр сарин 25-д (хорн тавнд) болна.

Зул шин жил эклжәхинь медулнә.Богд Зунква гегән бууж ирсн өдриг сән өдрт тохрасмн.( Зункван – гегән бурхна зург)

Багш: Күүкд, тана гер булд Зул одрлә ээж аавтн, эк - эцкнртн ю кенә?

Хәру: өрун эрт босна, цәәhән чанна, дееж бәрнә.

Багш: Э,э чик! Ода болхла, эн экран хәләhәд умшхмн.


3 –гч слайд

Зул өдрин өмн эртәснь шар тос, хорh белдәд, бийдән шин хувц уйна, боорцг кенә герән ахулна.Ик эртәс Зулын цаган өвс цуглулад, хагсаhад, бел кенә.Дәкәд тана келсәр. Зул өдр өрун эрт босад, дееж бәрәд, цацл цацад, hалд тос хаяд, күгшүн үнр hарhдмн.Зулын йөрэл тәвәд, цәәhэн уудг, Зулын хот эдлдг.

Багш: Ода болхла куукд Зулын тускар диалог тогтаhад куундвр кехмн:

Диалог: Зулд ямаран белдвр кенэ?

Шар тос, хорh цаhан овс хот- хол герэн ахулна.

Зул өдр тана өрк – булд ю кенэ?

өрун эрт босад, цээhэн чанад, цацл цацад Зулан өргнэ, hалд тос хаяд кунгшу hарhна.

Дэкэд Зул өдр ямаран авъяс куцэнэ?

Эн өдр когштэн тэвчэд гиичд дуудад, насан йөрэлhдмн.

Даалhвин кусл: хошадар көдллhн (диолог тогталлhн)


Не, куукд меддг йөрәлән келтн!


1.Цә шингн болвчн, идәнә дееж!

Цаасн нимгн болвчн номин көлгн

Буур жил hарч, ботхн жил орж

Авсн жил наснтн, олзәтә болтха.2.Хуучн насн бат болж,

Шин насн олзәтә болж,

Жил болhн хаhцж

Эсргндән үүнәс байртаhар Зулан кеж,

Амулн эдлхитн Деедс бурхд өршәтхә!


Даалhвин кусл: Куукдин чик умшлh батлж, тодлж авлhн.


Багш: Дәкәд гер бултн зул өдрлә ю кенә?

Хэру: Элгн – садндан гиич одна.


4 –гч слайд:

Багш: Э,э чик чик.

Эн өдр хальмгуд цугтан элгн – садндан гиичлнә.

Цааранднь асхн болхла, герин эзн күүкд күн насна hол белднә.

Күн болhнд насна тооhар дәкәд деернь нег улу кеhәд белднә.

hолан бел кечкәд? эвтәхнәр көвнгәр зов эргуләд орана. Цааранднь hуйр элдәд, онhц дуралhад цөгц кенә. Эн кесн цогцмудтән hолмуд тәвнә, шар тос деернь кенә. Турунә хөөн йисн hол кенә.Асхнднь тегрин оддуд куцсн цагла Зулан оргнэ. Орк – булэрн цугтан мөргнә, дотран зальврна.

Авсн наснтн олзәтә цаган хаалhта болтха!

(Цугар цә кеhәд авсн насан йорәнә ах кун насна йөрәл келнә)

Не, авчах му күүкдин наснь ут болж, кишгнь бат болж

Үкр жиләс hарч бар жилдән орж цугтан то бурн толhа менд байрта бәәх болтха!

Йөрәл шингртхә!

Физминутк

Багш:Не, күүкд мана ирсн гиичнрин наснь йөрәхмн.


1гч сурhульч:

Авчах наснтн олзәтә болж,

Цуhар әмтн амулн эдлх болтха!


2гч сурhульч:

Жил болhн хаhцж,

Зулан кеж

3гч сурhульч:

Эсв, эрдм билгәрн

Энкр Танhчан туурулж,

4гч сурhульч:

Бәәсн hазр усндан

Буйн кишгән эдлия

Багш: Не, куукд «Зул ирвә» гидг дууhан гиичнртән белглиә!

«Зул ирвэ » - дун

Багш : Не, күүкд эн шулг умшхмн

Буур жил hарв,

Ботхн жил орв,

Бәәсн hазр усндан

Буйн кишгән эдлия!


hолта овсән керчж

hарсн жилән тоолж,

Гер гертән орж

Гиичин тоовр эклия!


Өрк – бул болhн

Өр жоолн болыя!

Өcч йөвх баhчудан

Өвкин зөөрән улдәя!


Багш: Ода куукд, Зул нас авдг өдрин медрлән эн наадар давтад тодлж авхмн.

Наадн эклжәнә.

4


  • Другое
Описание:

конспект  урока в 4 классе  по теме "Зул - насан авдг одр" Прошёл  в 4  классе. Ребята  узнали много  интересного  о национальном  празднике Зул.  О том как раньше люди встречали Зул. Смотрели  презентацию по этой  теме. Рассказывали сами благоопжелания и  стихотворения  на калмыцком  языке  и  пели  калмыцкие  песни. 

дети  воочию посмотрели как продится  обряд. сами  заворачивали  фитили и делали лодочки из солееного теста и заливали маслом.    

Автор Сержанова Ольга Санджиева
Дата добавления 20.12.2014
Раздел Другое
Подраздел
Просмотров 829
Номер материала 8952
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы