Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Конспект урока по бурятскому языку "Послелоги" (9 класс)

Конспект урока по бурятскому языку "Послелоги" (9 класс)

Конспект урока по бурятскому языку

Автор: Кожина Светлана Ринчиндоржиевна

Учитель бурятского языка и литературы МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» Забайкальский край Читинская область пгт.Могойтуй

Тема урока: Манай нютаг Могойто. Дахуул үгэ (послелоги)

Хэшээл «Манай нютаг» Дахуул үгэп/п

Параметр

Описание

время

1.

Учебный предмет

Бурятский зык


2.

Ступень обучения и класс

Основная школа, 9 класс


3.

Тема урока:

Манай нютаг Могойто. Дахуул үгэ (послелоги)


4.

Цель урока:

Зорилго: Дахуул үгэ хэлэлгэдэ хэрэглэжэ хургаха

Һуралсалай: γхибγγдтэ даабаринуудые дγγргγγлхэ; булэг булэгоор ажал хэжэ hураха, холбоо хэлэлгэ хγгжөөхэ; тэдэнэй ухаан бодолыень гγйлгγγлхэ; анхарал , hонирхол дээшэлγγлхэ;

Хγгжөөлгын: hурагшадай «Манай нютаг» гэжэ разделээр дγршэл ба шадабари гγγнзэгыруулжэ дабтаха; шэнэ угэнуудые «Манай нютаг » гэhэн темээр хэлэлгэдэ хэрэглэжэ hураха.

Хγмγγжγγлгын: γхибγγдэй эстетическэ хγмγγжγγлгэдэ туhа хγргэхэ, буряад хэлэндээ эльгэлэн дурлуулжа Һургаха.

Цель: содействовать формированию коммуникативных компетенций у учащихся высказываться по теме «Манай нютаг», способствовать условия для проявления индивидуальности и познавательной активности ученика.

Задачи:

Образовательная: - развивать способности к анализу, синтезу, творческому и критическому мышлению при проведении дискуссий и выражении собственного мнения.

-понимать лексическое значение новых слов и уметь их использовать в высказываниях о здоровом образе жизни.

Развивающая: -работать самостоятельно и в группах

-формировать способность предоставлять личную информацию и запрашивать её в устной и письменной форме,

-понимать услышанную информацию;

Воспитательная: воспитывать интерес к родному языку


5.

Ожидаемые учебные результаты (личностные, метапредметные, предметные)

Личностно: «Манай нютаг» гэhэн темэ тодорхойлон харуулха.

Метапредметно:

- булэгоор ажал хэжэ шадаха.

-гол зорилго табижа шадаха.

-багшатай болон hурагшадтай темын проблемэ дээрэ худэлмэрилжэ шадаха

Предметнэ:

- «Манай нютаг» гэhэн темэ тухай гол зорилго табиха, тусэблэхэ, эмхидхэжэ шадаха шадабари туруулхэ.

-«Манай нютаг. Дахуул угэ» гэhэн темээр хэлэнэй ноосэ баяжуулха.

-формирование умений учиться – ставить цели, планировать и организовать собственную учебную деятельность по теме «Манай нютаг»

-расширение словарного запаса по теме «Манай нютаг»;

-формирование произносительных навыков на основе изученных и новых слов.6.

Длительность урока

Урок 45 минут


7.

Место проведения урока

9 класс.Ход урока

1.Организация урока:
Сайн байна үхибүүд!

Манай хэшэлдэмнай айлшад эрээд байна, саашаа харан мэндэшэлэеэ.

Заа, бэрхэнүүдтэдаа. Һуугты даа.

Дэбтэрээ нээжэ hара үдэроо бэшэе даа.. Классай ажал.

Стол дээрэ лист самооценки байна, хэшээлэй дүн гаргахадахаа хэрэглэхэбди.2.Проблематизация и формулирование темы урока:


Хэшээлэй эхилхын урда нэгэ дуу шагнае.

«Могойтоймнай» дуу шагнуулха

Юун тухай дуун гээшэб?

Муноо хэшээлдэ юун тухай хоорэлдэхэ гэшэбибди.

-Зуб Могойтомнай юун гээшэб? Нютаг, тоонто3.Целеполагание

Затруднение

(Постановка учебной задачи с детьми)

Үхибүүд мүнөөдэр хэшээлдэ юун тухай хөөрэлдэхэбибди.?
4.Изучение нового материала.

Слайд 3 проговаривание

Таанадта хатуу үгэнүүд гү?

Введение новой лексики работа с текстом

Пример: слайд Могойтодомнай гурбан hургуули бии. Нэгэдэхи hургуули тумэр харгын саана, хоердохиниинь центр соо, гурбадахиниинь могойтын зун тээшэ байдаг.

- харагты эндэ юун дутанаб, тааха гэжэ оролдогты?

-зуб, эндэмнай дахуул үгэ дутана.

Слайд. Дахуул үгэнүүд удха шанараараа иимэ байдаг

Удха (смысл)

Дахуул үгэ

Жэшээ

Байрын

(места)

Соо -в

Дээрэ - на

Дунда- посередине

Дэбтэр стол дээрэ табяаб.

Сагай

(времени)

Хойно- на север

Урда- юг

hүүлээр-потом,после

Ааадарай hүүлээр агаар сэбэр гээшэнь!

Сасуулhан

(сравнения)

Шэнээн- с величиной

Сасуу- равный, одинаковый

адли

Хүрзын шэнээн шүдэтэй

Шалтагаанай

( причины)

Түлөө-за, ради, из-за

Дээрэhээ-сверху

Түрүүшын hуури эзэлхын түүлөө hайса хүлhэеэ гарбабди.

Шэгэй

(направления)

Уруу-вниз,книзу

Тээшэ-по направлению

Хонид баруун тээшээ гүйлдэбэ.

Задания в учебнике

Нэгэдэхи булэг

Слайд. Упражнени

Эгэшэдэтнай нэгэ юумэн хэрэгтэй. Хаана байнаб гэжэ байрын дахуул үгэ хэрэглэн хэлээд үгэгты.

Жэшээ:- Дэбтэрни хаанаб?

-Дэбтэртнай номууд дээрэ.

Хэрэглэхэ үгэнүүд: дэбтэр-номууд (дээрэ), бээлэй- малгайнууд (доро), самса-үмдэнүүд (хажууда), ручка- гэрэл (урда), саарhан- зурагуудай (дунда),оймhон- шкаф (соо), ручка- сүүмхэ (соо), номууд – сонхо (дээрэ)Хоердохи булэг

Сасуулhан дахуул үгэ хэрэглэн мэдуулэл зохеогты

Манай булэ шоргоолзон шэнги ажалша юм.

Сэсэгма эжыдээ адли юумэ оёдог.

Сагай дахуул угэ хэрэглэн мэдуулэл зохеогты.

hалхин зүүн тээhээ үлеэнэ.Үхэрнүүднай хойшоо бэлшээридэ гарадаг.

Аадарай hүүлээр агаар сэбэр гээшэнь.

Гурбадахи булэг

Упражнени

Танай гэр, магазин, hургуули гэхэ мэтэ ондоо тээ байдаг гэжэ танилдаа хэлэгты.

Жэшээ: Танай гэр hургуулиин хойно байдаг?

Үгы, hургуулиин урада байдаг.

Магазинай урда сэсэрлиг гү? Шинии hургуули тэрэ үндэр гэрэй хажууда байдаг гү? Гэрэйшни баруун тээ хуушан модон гэр гү? Театрай зүүн тээ дээдэ hургуули байдаг гү?

Могойтомнай олон hайхан hонирхолтой газарнуудтай ха юм даа. Бидэ хэшээлдээ гурбан томо байшангуудые харахабди. Могойтын аймагай номой сан – библиотека, соелой байшан – Дом культуры. Тамирай байшан «Баяр» гурбаниие.

- таанад муноо 3 бүлэгоор даабари хэхэт. Кейс технологи хэрэглэн. Конверты со словами нужными.

- зураглаха 3 байшан.Работа над проектом с применением кейс-технологии

Закрепление лексики Хэшэлэлэй эхиндэ нютагаараа омогорхожо, hонирхолтой газарнуудар танилсахабди гэжэ хоорэлдооhэмди. Муноо кейс-технологи хэрэглэн. Бүлэг бүлэгоор ажал хэхэбди. Нэгэдэхи бүлэг номой сан тухай, хоердохи бүлэг – соёлой байшан тухай, гурбадахи- тамир «Баяр» тухай. Дахуул үгэнүүдые хэрэглэн хоороо бэлдэхэ.

Рассказывают о зданиях.

Рефлексия.

Лист самооценки.

Асуудалнууд:

А) Мүнөөдэрэй хэшээлдэ юу мэдэхэ болообта? Хөөрэгты.

Б) Ямар hонирхолтой юумэнтэй танилсаабта?

В) Ямар hанал мэдэрэл түрүүлээб энэ хэшээлэй хүдэлмэри?

Дахуул угэ хэрэглэжэ hураабди.

Ооhэдоо бэе бэеэ сэгнэхэт.

-зай муноо ямар юумэ мэдэхэ болообибди?

-hонирхолтой байба гу?

-бэрхэнуудтэдаа, бултанда таба сэгнэлтэ.Домашнее задание Гэрэй даабари.

  1. Сочинени

  2. Мини проект Могойто нютагаар аяншалга

  3. Дахуул үгэ хэрэрлэн бүлэ тухайгаа бэшэхэ

  • Другое
Описание:

Конспект урока по бурятскому языку

Автор: Кожина Светлана Ринчиндоржиевна

Учитель бурятского языка и литературы МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» Забайкальский край Читинская область пгт.Могойтуй

Тема урока: Манай нютаг Могойто. Дахуул үгэ (послелоги)

Хэшээл «Манай нютаг» Дахуул үгэ

п/п

Параметр

Описание

время

1.

Учебный предмет

Бурятский зык

2.

Ступень обучения и класс

Основная школа, 9 класс

3.

Тема урока:

Манай нютаг Могойто. Дахуул үгэ (послелоги)

4.

Цель урока:

Зорилго: Дахуул үгэ хэлэлгэдэ хэрэглэжэ хургаха

Һуралсалай: γхибγγдтэ даабаринуудые дγγргγγлхэ; булэг булэгоор ажал хэжэ hураха, холбоо хэлэлгэ хγгжөөхэ; тэдэнэй ухаан бодолыень гγйлгγγлхэ; анхарал , hонирхол дээшэлγγлхэ;

Хγгжөөлгын: hурагшадай «Манай нютаг» гэжэ разделээр дγршэл ба шадабари гγγнзэгыруулжэ дабтаха; шэнэ угэнуудые «Манай нютаг » гэhэн темээр хэлэлгэдэ хэрэглэжэ hураха.

Хγмγγжγγлгын: γхибγγдэй эстетическэ хγмγγжγγлгэдэ туhа хγргэхэ, буряад хэлэндээ эльгэлэн дурлуулжа Һургаха.

Цель: содействовать формированию коммуникативных компетенций у учащихся высказываться по теме «Манай нютаг», способствовать условия для проявления индивидуальности и познавательной активности ученика.

Задачи:

Образовательная: - развивать способности к анализу, синтезу, творческому и критическому мышлению при проведении дискуссий и выражении собственного мнения.

-понимать лексическое значение новых слов и уметь их использовать в высказываниях о здоровом образе жизни.

Развивающая: -работать самостоятельно и в группах

-формировать способность предоставлять личную информацию и запрашивать её в устной и письменной форме,

-понимать услышанную информацию;

Воспитательная: воспитывать интерес к родному языку

Автор Кожина Светлана Ринчиндоржиевна
Дата добавления 27.04.2015
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров 1240
Номер материала 58288
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы