Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Конспект урока бурятского языка

Конспект урока бурятского языкаКонспект урока по бурятскому языку

Автор: Кожина Светлана Ринчиндоржиевна

Учитель бурятского языка и литературы МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» Забайкальский край Читинская область пгт.Могойтуй

Тема урока: «Аза талаан туршалга»

Хэшээл: «Аза талаан туршалга»Классhаа гадуур наадан «Аза талаан туршалга» “Счастливый случай”

Зорилго:

1.hургалгын: «Харгыгаар ябаха тэмдэг» гэжэ темээр лексикэ дабталга ба бэхижүүлэлгэ. Yзэhэн грамматическэ дүримүүдые дабтаха.

2.Хүгжоолэлгын: Yхибүүдэй аман хэлэ хүгжоохэ. хибүүдэй сэдьхэлдэ hонирхол түрүүлхэ.

3.Хүмүүжүүлгын: hуралсалай үүргэ,туhа ойлгуулжа,hуралсалдаа hонирхол гүнзэгырүүлхэ.

Хэшээлэй хэрэгсэлнүүд: М/м призентаци интерактивна самбар, оньhон үгэнүүд, ном «Мэндэ»,магнитофон, компьютер, диск, кассетэ, карточконууд,

Фонетическэ зарядкэ.

1.Дабтагты.

Тэмдэг, ябаган хун, hудалтай тэмдэг, зубшоопэн тэмдэг, болгожолгын тэмдэг, анхаралтай бай, хорюултой тэмдэг.Эмхидхэлэй үе:

Сан байна наада надаха байhан зон, айлшад!

Мүнөө хадаа энэ нааданда хабаадахыетнай уринаб.

Мүнхэ наһантнай, гашуудалгүй байг

Гүйхэ,тамарха ниидэхын түлөө,

Таанар харгыгаар ябаха дүрим мэдэхэ ёһотойт!

Мүнөөдэр хадаа, таанар энэ хэшээлдэ «Харгыгаар ябаха тэмдэг» һайн мэдэнэ гүт гэжэ шалгаяа.

Энэ наадандамнай хоер бүлэг үхибүүд мүрысэхэ.

Нэгэдэхи бүлэгэй нэрэ «

Хоердохи бүлэгэй нэрэ «

Заа иигээд эхилэеэ

 1. Түрүүшын хэһэг «Саашань…сааашань..саашань»

III гейм “Дальше, дальше, дальше”


Ведущий задает вопросы, отвечает тот, кто первым поднял руку. (Вопросы читаются быстро).

 1. Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара? Хаана, хайшан гээд харгы дэээрэ ябахаб, тротуарай угы hаань?

 2. Как называется место пересечения дорог? хундэлэн гараhан харгы юун гээд нэрлэхэб?

 3. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)? харгы дээгуур велосипедээр хэды наhатайhаа ябажа болохоб?

 4. Для кого предназначен тротуар? Тротуар гэжэ хэндэ зорюулагданхайб?

 5. Что означает зеленый сигнал светофора? Светофорой ногоон унгэ юу тэмдэглэнэб?

 6. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы?(вправо) Харгын тэг дунда ябахадаа ямар тала руу хараха ёhотойб?(Баруун тээшээ)

 7. Кому дает команды пешеходный светофор? Харгын светофор хэндэ команда угэнэб?

 8. Что означает красный сигнал светофора? Светофорой улаан унгэ юу тэмдэглэнэб?

 9. 9. В каких местах устанавливается знак “Осторожно, дети!”. Ямар газарта «Байгты, хуугэд!» гэhэн тэмдэг табигдадаг бэ?

 10. Дом для автомобиля? Тумэр унаагай байрань юун гэжэ нэрэтэйб?

 11. Куда сначала смотрит пешеход при переходе через улицу? (влево)хундэлэн гараhан харгы дээруур гарахадаа, нын туруун хайшаа хун хараха ёhотойб? (Зуун тээшээ)

 12. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (2)Хэды хун нэгэ велосипед дээрэ ябаха ёhотойб?(хоер)

 13. Место посадки и высадки пассажиров?(остановка) Хуниие hуулгадаг ба буулгадаг газар юун гэжэ нэрэтэйб?(зогсодог газар)

 14. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Тумэр унаагаар ябадаг хуниие хэн гэжэ нэрлэдэг бэ? (жолоошон)

 15. Транспортное средство, имеющее два колеса. Хоер сахаригтай унаае юун гэжэ нэрлэдэг бэ?(велосипед)

 16. Опережение движущихся транспортных средств. Тумэр унаагай урдань ороходоо юун гэжэ нэрлэдэг бэ?

 17. Документ водителя на право управления транспортным средством. Тумэр унаада ябахын тулоо жолоошондо документ хэрэгтэй тэрэнь юун гэжэ нэрэтэйб?Нэгэдэхи бүлэгтэ асуудалнууд”

Асуудал нэгэдэхи бүлэгтэ

 1. Хунэй мэргэжэл, ямар нэгэн унаагаар ябадаг? (Жолоошон)

 2. Хэды ондо Росси гүрэндэ харгын түсэб бии болооб? (1683)

 3. Хаана унаа ябадаг бэ? (Харгы дээрэ)

 4. Хэндэ жолоошон ябаган хүн, харгы дээрэнь светофор ба регулировщигай байхада хэндэнь хананхалаа табихаб? (регулировщикто)

 5. Хунэй ябадаг харгы юун гэжэ нэрэтэйб? (тротуар)

 6. Булэг зони абаад ябапан хунэй гарта юун байха ёпотойб? (туг)Хоердохи булэгэй асуудал.

 1. Гэрпээ гараха даа хэн болонобибди? (ябаган хун)

 2. Хэды ондо ямар гурэндэ турушын светофор бии болооб? (Англида 1928 ондо)

 3. Харгы хундэлэн гаража болохо гу? (угы)

 4. Зогсожо байпан автобус али тэпээн гарахаб? (хойто талаарынь)

 5. Ямар унанууд улан галл дороо гараха ёпотойб? (машины специального назначения шухала ажалтай унаанууд)

 6. Харгы дээрэ ямар тэмдэгэй байхада ябаган хун гаража болохоб ? (зебра сагаан зурлаанууд)

 7. Гурэнэй унаада пуха газар юун гэжэ нэрэтэйб? (остановка)

Хоёрдохи хэпэг:

 1. Хайшан гээд йодой раствороор шарха ажаглахаб?

Ответ: шархын захаар, арпын тойруулаад ажаллаха

 1. Уйлсэдэ гэнтэ сиренын абяан дуулдаба.

 • Табтигты намай, убшэн хундэ яаранаб. Тургэн тупалха хэрэгтэй, тэрэ хундэ эмшэниие абашажа ябанаб. Паалта бу хэгты, харгы угтыгэжэ улаан хэрэпэтэй машинын хун пухирнэ.

 • Яаха байгааб эндэ бидэнэртэ “зубшоопэн тэмдэг” светоһорто

байнал?

Ответ: Машина табиха хэрэгтэй специальная машина”

 1. Ухибуун кинодо яаража ябана, уртайнь грузовик зогсоно. Гаража урдихэб гэжэ панана. Ямар аюултай юумэн эндэ байнаб?

Харюу: туруушоор грузовигой саана байпан машина харагданагуй, гэнтэ тургэн ябажа ябапан машина байжа болохо.

Хоёрдохеор харгы гаража ябахада грузовик харапаар нугоо талаа харангуй гаража болохо.

 1. Юу хэхэб гараа хухалпан хунэй байгаа паа туруушын тупалажа (первая помоүь”

Харюу: гарыень пуладаар уяад, бэе тээшэнь гарынь уяха.

 1. Энэ ямар тэмдэг бэ? 3.10.

Харюу: ябаган хун ябажа болохогуй

 1. Светоһордо ногоон унгэтэй духэригэй пулоор ямар духэриг апахаб?

Харую: шара

 1. Юун гэпэн тэмдэг бэ 1.22?

Харюу: велосипедоор ябажа болохогуй

 1. Энэ юун гэпэн тэмдэг бэ 4.6?

Харюу: ябаган хунэй харгыГурбадахи хэһэг:

Ши намда-би шамда” “Ты мне-я тебе”

Кроссворд таалга.

Юун гэпэн тэмдэгуд бэ?

3.9 (харюу велосипедаар ябажа болохогуй)

4.5 (харюу велосипедай харгы)

5.3 (харюу: машинын харгы”

Дурбэдэхи хэһэг:

Булэг бухэндэ асуудалнууд угтэнэ.

Нэгэдэхи булэгтэ асуудал.

 1. Хилэмэнэй зуйл

Жолоошон шангаар баряад ябадаг (баранка)

 1. Зоопарк соо байдаг асһалт дээрэ пудал (зебра)

 2. Билет абангуй ябаха дуратай. Зундаа боро, убэлдоо сагаан (шандаган)

 3. Светофор хэды дүхэригтэйб? (гурбан)

Хоердохи бүлэгтэ асуудал

 1. Оюутад тэрэниие татадаг, автобус соо худалдадаг (билет)

 2. Ямар машинаб гэжэ харуулдаг, конвертын углууда няагдадаг? (марка)

 3. Ямар амитан, светофордо адли үнгэтэйб ногоон соо байдаг, шар-шар гэдэг абяатай (кузнечик)

 4. Хорюулһан тэмдэг, ямар фигуратайб (монсогор)

Табадахи хэһэг “ Харгын азбука” “Азбука дорог”

Энэ тэмдэгүүдые хоер бүлэг болгогты

Хорюултой тэмдэг (запреющий знак)

Болгоомжын тэмдэг (предупреждающий знак)Правила дорожного движения – Харгыгаар зуб ябаха дурим

Знаки дорожного движения “Харгыгаар ябаха тэмдэг”

Харгын уулзадаһан – перекресток

Запрещающий знак – хоримжолгын тэмдэг

Разрещающий знак – зубшоопэн тэмдэг

Внимание- анхаралтай бай

һудалтай “полоса” тэмдэг –зебра

Предупреждаюүий знак – болгоомжолгын тэмдэг

Ябаган хүн - пешеход

Дүхэриг - окружность

Гейм – хэһэг

Ёһолхо-соблюдать правила

Дүрсэ-вид

Зогсолго – остановка

Знаки дополнительной информации – нэмэлтын мэдээсэлэй тэмдэг

Инфомационно-указательнай знаки- мэдээсэл заалгын тэмдэг

Знаки приоритета- түрүүшэлгын тэмдэг

Дорожные знаки

Дүрсөөрөө хорюулгын тэмдэгүүд ямар байдаг бэ? Хөөрэжэ үгэгты.Дүрсөөрөө болгоомжолгын тэмдэгүүд ямар байдаг бэ? Хөөрэжэ үгэгты.

 • Другое
Описание:

Конспект урока по бурятскому языку

Автор: Кожина Светлана Ринчиндоржиевна

Учитель бурятского языка и литературы МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» Забайкальский край Читинская область пгт.Могойтуй

Тема урока: «Аза талаан туршалга»

Хэшээл: «Аза талаан туршалга»

Классhаа гадуур наадан «Аза талаан туршалга» “Счастливый случай”

Зорилго:

1.hургалгын: «Харгыгаар ябаха тэмдэг» гэжэ темээр лексикэ дабталга ба бэхижүүлэлгэ. Yзэhэн грамматическэ дүримүүдые дабтаха.

2.Хүгжоолэлгын: Yхибүүдэй аман хэлэ хүгжоохэ. хибүүдэй сэдьхэлдэ hонирхол түрүүлхэ.

3.Хүмүүжүүлгын: hуралсалай үүргэ,туhа ойлгуулжа,hуралсалдаа hонирхол гүнзэгырүүлхэ.

Хэшээлэй хэрэгсэлнүүд: М/м призентаци интерактивна самбар, оньhон үгэнүүд, ном «Мэндэ»,магнитофон, компьютер, диск, кассетэ, карточконууд,

Автор Кожина Светлана Ринчиндоржиевна
Дата добавления 29.04.2015
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров 1862
Номер материала 58595
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы