Главная / Иностранные языки / Интегрированный урок истории и русского языка

Интегрированный урок истории и русского языка

Скачать материал

Название документа 1интегрированный урок история-русский язык.docx

გაკვეთილის ავტორი

მაყვალა მამულაძე

სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი

გაკვეთილის თემა

Тема . Великие люди. О роли личности в истории. Пётр Первый и Ганнибал. Сравнительная характеристика.

სწავლის საფეხური/საგანი

ს5, კლასი 11

ინტეგრირებული გაკვეილი: რუსული ენა . ისტორია

მოსწავლეთა რაოდენობა

25

გაკვეთილის მიზანი და მისაღწევი შედეგები რუსულ ენაში

Ученики могут:

 1. Просмотреть и понять содержание документального исторического фильма.

 2. Уметь заполнить рабочий листок анализа фильма.

 3. Умение передать свои мысли на иностранном языке.

 4. Использовать при рассказе и письме изученные конструкции.

 5. Правильно использовать падежные формы существительных, прилагательных и личных местоимений.

მისაღწევი ინდიკატორები

უცხ.ს.V.2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს და გაიგოს სხვადასხვა სახის აუდიოჩანაწერი (საინფორმაციო გადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე.

უცხ.ს.V.3. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსასმენი ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და მოსმენის უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.V.13. წერისას მოსწავლეს შეუძლია შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ფლობს და ფუნქციურად იყენებს საბაზისო ენობრივ უნარ-ჩვევებს.

უცხ.ს.V.15. მოსწავლეს შეუძლია ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემებზე, საკითხებზე.

მონოლოგური მეტყველება

უცხ.ს.V.17. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობ თემებზე ლაპარაკი.

უცხ.ს.V.20. მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადასაჭრელად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

უცხ.ს.V.22. მოსწავლეს შეუძლია უცხოური ენის ცოდნის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება.

უცხ.ს.V.23. მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად განსაზღვროს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები.

უცხ.ს.V.24. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სტრატეგიული უნარები წარმატებული სწავლის უზრუნველსაყოფად.

უცხ.ს.V.25. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს რესურსები სასწავლო საქმიანობის ხელშესაწყობად.

უცხ.ს.V.26. მოსწავლეს შეუძლია დაამუშაოს ინფორმაცია მისი დამახსოვრებისა და ეფექტურად გამოყენების მიზნით.

უცხ.ს.V.27. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

თანმიმდევრობა და დრო

 1. საორგანიზაციო მომენტი - 5 წ.

 2. მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს გაკვეთილის მიზნებს.

 3. ფილმის ჩვენების წინ, მოსწავლეებს ვთხოვ გამოთქვან ვარაუდი, რას ნახავენ ფილმში სათაურიდან გამომდინარე.

 4. ფილმის ჩვენება. ჰანიბალი.wmv

Слово учителя: D:\портфолио 2014-2015\ინტეგრირებული რუსული-ისტორია\1интегрированный урок история-русский язык.rar сегодня мы поговорим с вами о роли личности в истории. По словам Л.Н. Толстого роль личности в истории ничтожно мала. Даже самый гениальный человек не может по своему желанию направлять движение истории. Ее творят массы, народ, а не отдельная личность, возвысившаяся над народом. 
Но Лев Николаевич и не отрицает роли человека в истории, он признает обязанность действовать в границах возможного за каждым. По его мнению, имени гения заслуживает тот из людей, кто одарен способностью проникать в ход исторических событий, постигать их смысл. Таких единицы. Сегодня я предлагаю вам сравнить двух великих людей, которые жили в разное время, но каждый из них оказал на историю огромное влияние.

Вы посмотрели фильм и поняли, что один из них Ганнибал, а второй? – Пётр Первый.

Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: тест.docx

Ганнибал (жил 2000 лет назад)

Пётр Первый -

Стал полководцем в 17 лет.

Стал царём в 24 года, а позднее был провозглашён императором.

Цель: покорить Рим.

Цель: прорубить окно в Европу.В то время Карфаген был самым развитым государством.

Россия – одно из самых отсталых государств своего времени.

Сильные армия и флот.

Нет регулярной армии,флота, но по его приказу они были созданы.

Одерживал блестящие победы, несмотря на маленькую армию.

Первые бои проиграл

Воевал 17 лет.

Воевал 21 год.

Время работало против него.

Время работало на него

Невольно ускорил процесс уничтожения Карфагена.

Усилил государство, расширил его границы. Создал империю.

Сумел сплотить своих сторонников.

Жил как простой человек.შეფასება

Cоблюдение интонации, ударения.

Правильное произношение.

2 балла

Выделение нужной информации в тексте.

3

Использование проработанных грамматических конструкций.

2

Связная речь.

3საკლასო მენეჯმენტი და საგანმანათ. რესურსები

კომპიუტერი, ბარათები, ავტოკალამი.

Название документа XI კლასის ღია გაკვეთილი(პუნიკური ომები).docxგაკვეთილის გეგმაგაკვეთილის თემა

რომაული დაპყრობები(რომისა და კართაგენის დაპირისპირება.პუნიკური ომები.ჰანიბალი)

სწავლების საფეხური

საშუალო(XIკლასი)

ინტეგრირებულისაგნები , მასწავლებლისსახელიდაგვარი

ისტორია და რუსული ენა

მზია ბაუჟაძე, მაყვალა მამულაძე

მოსწავლეთა რაოდენობა, ჩატარების თარიღი

27 მოსწავლე

27.11.2014 წ.

განსაკუთრებულიმიდგომებისსაჭიროებებისმქონემოსწავლეთარაოდენობადაპროფილი

არა

ეროვნულისასწავლოგეგმითგანსაზღვრულიმისაღწევიშედეგი / ინდიკატორი

ისტ XI.5.მოსწავლეს შეუძლია საქართველოსა და მსოფლიოში საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკვანძო საკითხების კვლევა

 • თანაკლასელების ჯგუფთან ერთად ირჩევს პოლიტიკურ მოღვაწეს და მსჯელობს მის მიერ არჩეული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური კურსის შედეგებზე

ისტ XI.8.მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა კულტურების ურთიერთგავლენის საკითხების კვლევა

 • მსჯელობს და ასახელებს ისტორიულ მაგალითებს,როცა ამა თუ იმ ხალხის კულტურამ პოზიტიური ან ნეგატიური გავლენა მოახდინა სხვა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურულ სინამდვილეზე

უცხ..V.2. მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს დაგაიგოს სხვადასხვა სახის ვიდეოჩანაწერი (საინფორმაციოგადაცემა, ინტერვიუ) ნაცნობ თემატიკაზე.

მოსწავლესშეუძლიაინტერაქციაშიმონაწილეობამისთვისნაცნობთემებზე, საკითხებზე.

უცხ..V.16.მოსწავლესშეუძლიაყოფითისაკომუნიკაციოსიტუაციისთვისთავისგართმევა.

მონოლოგურიმეტყველება

უცხ..V.17.მოსწავლესშეუძლიამისთვისნაცნობთემებზელაპარაკი.

უცხ..V.18.მოსწავლესშეუძლიაზეპირიმოხსენებისწარდგენა (პრეზენტაცია) მისთვისსაინტერესოთემაზე. უცხ..V.27.მოსწავლესშეუძლიათანამშრომლობათანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან შედეგების გაუმჯობესების მიზნით.

თანამიმდევრობა ( აქტივობადადრო )

გაკვეთილი მიმდინარეობს 90 წუთი

I გაკვეთილი .საგნის დასახელება : რუსული ენა, ისტორია

გაკვეთილის მსვლელობა:

 1. კლასის ორგანიზება- 2 წთ

 2. გ.ი - 2 წთ

 3. წინასწარ შედგენილ კითხვებზე პასუხების გაცემა(ზეპირი)-16 წთ

 4. ზეპირი დისკუსია: ,,მხედართმთავრის როლი ბრძოლაში“(რუსული ენის პედაგოგთან ერთად «О роли личности в истории» - 17 წთ.

II გაკვეთილი

5.ფილმის ჩვენება:,,ჰანიბალი-მტერი ნომერ პირველი“ - 40 წუთი. ჰანიბალი.wmv

6. ტესტირება(შეთანხმებისამებრ რუსულ ენაზე) და ფილმის ანალიზის სამუშაო ფურცელის შევსება - 8 წთАнализ фильма.docx;7.შეფასება-5 წთ


ორგანიზება

გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესში გამოიყენება ინდივიდუალური მუშაობა და მუშაობა წყვილებში

შეფასება

ისტორია-დისკუსიის შეფასების რუბრიკა;

რუსული - соблюдение интонации, ударения.


საკლასომენეჯმეტი - საბანმანათლებლორესურსებიტექნიკადაინსტრუმენტები :

კომპიუტერი, პროექტორი,დაფა,ცარცი

გამოყენებულილიტერატურა: სასკოლო სახელმძღვანელო

1.,,ისტორია „ნ.კიღურაძე,გ.სანიკიძე,გორდეზიანი 2012წ. გამომცემლობა სულაკაური XIკლასი

2.ფილმი,,ჰანიბალი-მტერი ნომერ პირველი“

3. Русский язык. Лорткипанидзе, Чимакадзе. Пётр Первый

4. Презентация учителя с заданиями


ისტორია-დისკუსიის შეფასების რუბრიკა
ძალიანკარგი( 10 ქულა)

კარგი(9-8ქულა)

საშუალო(7-6ქულა)

დაბალი(5-1ქულა)

მოსმენა

ყოველთვისუსმენსდათვალყურსადევნებსორატორს

ხშირადუსმენსდაუყურებსორატორს

იშვიათადუსმენსდაუყურებსორატორს

არუსმენსდაარუყურებსორატორს

საუბარი

მკაფიოდმეტყველებსდაუყურებსმსმენელებს

ძირითადადმეტყველებაგასაგებიადაუყურებსმსმენელებს

მეტყველებაარამკაფიოა, მსმენელებსუჭირთგაგება

მეტყველებაგაურკვეველია , არამკაფიოა, მსმენელებსუჭირთგაგება

არავერბალურიკომუნიკაცია

შეუძლიაეფექტურადაღიქვასდაგამოიყენოსარავერბალურიკომუნიკაციისფორმები (თვალით, ჟესტებით, გამომეტყველებით, ხმით)

ხშირადშეუძლიადაამყაროსარავერბალურიკონტაქტი

იშვიათადიყენებსარავერბალურკომუნიკაციისფორმებს

არიყენებსარავერბალურკომუნიკაციისფორმებს

მონაწილეობა

უჩვენებსინტერესსდისკუსიისთემისადმისაჭიროკომენტარებითადააზრებისგამოთქმით

ძირითადადგამოხატავსინტერესს. კომენტარებიდააზრებიყოველთვისარაათემისშესატყვისი

მცირეინტერესიაქვს. არგამოხატავსანვერუკავშირებსთავისმოსაზრებებსსადისკუსიოთემას

ინტერესიარაქვს. არგამოხატავსანვერუკავშირებსთავისმოსაზრებებსსადისკუსიოთემას

კოოპერაცია

თანამშრომლობსთანაკლასელებთან, აცლისსხვებსაზრისგამოთქმასდაიცავსდისკუსიისწესებს

ძირითადადთანამშრომლობსთანაკლასელებთან, ზოგჯერერთვებასხვისსაუბარში, ძირითადადიცავსდისკუსიისწესებს

იშვიათადთანამშრომლობსდაიცავსდისკუსიისწესებს

ართანამშრომლობსდაარიცავსდისკუსიისწესებს

მოსაზრებისარგუმენტირება

მოსაზრებაორიგინალურიადაგამყარებულიაფაქტებით, ცნებებით. არისლოგიკურიკავშირისაკითხთან

მოსაზრებისგასამყარებლადგამოყენებულიასადავოფაქტებიდაცნებები

მოსაზრებამოკლებულიალოგიკურკავშირსსაკითხთანდაარარისგამყარებულიფაქტებით

მოსაზრებაარაქვს.ვერამყარებსლოგიკურკავშირსსაკითხთანრუსული - критерии оценки.Cоблюдение интонации, ударения.

Правильное произношение.

2 балла

Выделение нужной информации в тексте.

3

Использование проработанных грамматических конструкций.

2

Связная речь.

3

კითხვები:

 1. როგორი იყო რომის მდგომარეობა ძვ.წ IV-IIIს-ში?

 2. რომის ინტერესები? ვის უწოდებდნენ რომაელები პუნებს?

 3. როგორ ფიქრობთ სიცილიის ბუნებრივი მდგომარეობა მეტოქე სახელმწიფოთაგან რომელს უფრო მეტად დაეხმარებოდა?

 4. მეორე პუნიკური ომის დროს რატომ არ აიღო ჰანიბალმა რომი?გამოთქვით ვარაუდები,როგორ განვითარდებოდა მოვლენები საწინააღმდეგო შემთხვევაში?

 5. რა სარგებელი ნახა რომმა კართაგენის დამარცხებით?ჩამოთვალეთ პოლიტიკურ/ეკონომიკური შედეგები

 6. ტიტუს ლივიუსი მოგვითხრობს:,,ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სარდლები შემოეხვივნენ ჰანიბალს და გამარჯვება მიულოცეს.ცხენოსანი ჯარის უფროსმა მაგარბალმა ჰანიბალს უთხრა:,,ამ ბრძოლის საუკეთესო შედეგი ის იქნება,რომ 5 დღის შემდეგ კაპიტოლიუმში შეხვიდე გამარჯვებული.მე წავალ წინ ჩემი მხედრობით და სანამ მტერი ჩვენს განზრახვას შეიტყობსუკვე რომში ვიქნები“ჰანიბალმა შეაქო მაგარბალი და უთხრა,რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას დრო სჭირდებოდა.მაშინ მაგარბალმა წაროთქვა: ,,შენ ჰანიბალო ,იცი როგორ გაიმარჯვო,მაგრამ არ იცი გამარჯვების გამოყენება“გამოთქვით თქვენი მოსაზრება

 7. მხედართმთავრის როლი ბრძოლაში? ნასწავლი მასალიდან გამომდინარე მოიყვანეთ მაგალითები და შეადარეთ ჰანიბალს?Название документа Анализ фильма.docx

Рабочий листок анализа фильма 11 класс. Фамилия, имя: _____________________

1 ступень. Додемонстрационный анализ фильма по названию.

а) Название фильма ____________________________________________

Режиссёр фильма ____________________________________________

б) Как вы думаете, что вы увидите в этом фильме?__________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Исходя из названия фильма, перечислите возможных героев _______________________________

____________________________________________________________________________________

2 ступень. Анализ фильма в процессе просмотра

а)жанр фильма (отметить правильный вариант) • Анимационный

 • Художественный

 • Документальный

 • Кинохроника

 • Пропагандистский

 • запись театральной постановки

 • для тренинга

 • Другое


б) физическая характеристика фильма (отметить правильный вариант)

 • Музыкальный

 • со спецэффектами

 • повествовательный, исторический

 • Цветной

 • черно-белый3 ступень. Анализ фильма после просмотра

а) Перечислите те ваши предположения, которые совпали с додемонстрационными предположениями;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) В чём основная идея фильма?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) Насколько реалистична показанная в фильме история? Аргументируйте____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

г) Назовите два примера того, что говори
т о стране, в которой развивается сюжет фильма.

1._________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

д) Задайте вопрос, который остался без ответа создателями фильма. ____________________________________________________________________________________

ფილმის ანალიზის სამუშაო ფურცელი მე-11 კლასის მოსწავლე _____________________

1 საფეხური. ფილმის ანალიზი ჩვენებამდე სათაურის მიხედვით

ა) ფილმის სათაური______________________________

ფილმის რეჟისორი ________________________________

ბ) როგორ ფიქრობთ, რას იხილავთ ამ ფილმში? _________________________________________

__________________________________________________________________________________

სათაურიდან გამომდინარე, ჩამოთვალეთ შესაძლო გმირები _____________________________

____________________________________________________________________________________

2 საფეხური. ფილმის ანალიზი ყურების პროცესში

ა) ფილმის ჟანრი (აღნიშნეთ სწორი ვარიანტი)


 • ანიმაციური

 • მხატვრული

 • დოკუმენტური

 • კინოქრონიკა • პროპაგანდისტური

 • თეატრალური დადგმის ჩანაწერი

 • სატრენინგო

 • სხვა

ბ) ფილმის ფიზიკური დახასიათება (აღნიშნეთ სწორი ვარიანტი) • მუსიკალური

 • სპეცეფექტებით

 • თხრობითი, ისტორიული


 • ფერადი

 • შავ-თეთრი


3 საფეხური. ფილმის ანალიზი ნახვის შემდეგ

ა) აღნიშნეთ თქვენი ის ვარაუდი, რომელიც გამართლდა;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ბ) რაშია ფილმის ძირითადი იდეა? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

გ) რამდენად რეალისტურია ფილმში ნაჩვენები ისტორია? მოიყვანეთ არგუმენტები.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

დ) დაასახელეთ ორი მაგალითი, იმ ქვეყნის შესახებ, რომელშიც ვითარდება ფილმის სიუჟეტი.

1._________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________________

ე) დასვით კითხვა, რომელიც დარჩა პასუხის გარეშე ფილმის შემქმნელების მიერ.

____________________________________________________________________________________

Название документа Интегрированный урок истории и русского языка.pptx

Интегрированный урок истории и русского языка 11 класс 27 ноября 2014 года Ав...
По словам Л.Н. Толстого роль личности в истории ничтожно мала. Даже самый ген...
Но Лев Николаевич и не отрицает роли человека в истории, он признает обязанно...
Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: Ганнибал(247—183 до н.э...
Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: Ганнибал (жил 2000 лет ...
1 из 5

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Интегрированный урок истории и русского языка 11 класс 27 ноября 2014 года Автор
Описание слайда:

Интегрированный урок истории и русского языка 11 класс 27 ноября 2014 года Авторы: Маквала Мамуладзе, преподаватель русского языка и Мзия Баужадзе, преподаватель истории

№ слайда 2 По словам Л.Н. Толстого роль личности в истории ничтожно мала. Даже самый гениал
Описание слайда:

По словам Л.Н. Толстого роль личности в истории ничтожно мала. Даже самый гениальный человек не может по своему желанию направлять движение истории. Ее творят массы, народ, а не отдельная личность, возвысившаяся над народом. 

№ слайда 3 Но Лев Николаевич и не отрицает роли человека в истории, он признает обязанность
Описание слайда:

Но Лев Николаевич и не отрицает роли человека в истории, он признает обязанность действовать в границах возможного за каждым. По его мнению, имени гения заслуживает тот из людей, кто одарен способностью проникать в ход исторических событий, постигать их смысл. Таких единицы. 

№ слайда 4 Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: Ганнибал(247—183 до н.э.)
Описание слайда:

Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: Ганнибал(247—183 до н.э.) Пётр Первый (1672 – 1725гг) Стал полководцем в 17 лет. Цель: покорить Рим. В то время Карфаген был самым развитым государством. Сильные армия и флот. Одерживал блестящие победы, несмотря на маленькую армию. Воевал 17 лет. Время работало против него. Невольно ускорил процесс уничтожения Карфагена. Сумел сплотить своих сторонников. Жил как простой человек. Покончил жизнь самоубийством в возрасте 64лет.

№ слайда 5 Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: Ганнибал (жил 2000 лет наз
Описание слайда:

Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра: Ганнибал (жил 2000 лет назад)(247—183 до н. э.) Пётр Первый (1672 – 1725гг) Стал полководцем в 17 лет. Стал царём в 24 года, а позднее ( в 1721 году) был провозглашён императором. Цель: покорить Рим. Цель: прорубить окно в Европу. В то время Карфаген был самым развитым государством. Россия – одно из самых отсталых государств своего времени. Сильные армия и флот. Нет регулярной армии,флота, но по его приказу они были созданы. Одерживал блестящие победы, несмотря на маленькую армию. Первые бои с турками (в 1695) и шведами (в 1700 )проиграл Воевал 17 лет. Воевал 21 год. Время работало против него. Время работало на него Невольно ускорил процесс уничтожения Карфагена. Усилил государство, расширил его границы. Создал империю. Сумел сплотить своих сторонников. Жил как простой человек. Покончил жизнь самоубийством в возрасте 64 лет. Умер в возрасте 53 лет.

Название документа тест.docx

Заполните таблицу, сравните деяния Ганнибала и Петра:

Ганнибал (жил 2000 лет назад) (247183 до н. э.)

Пётр Первый (1672 – 1725гг)

Стал полководцем в 17 лет.


Цель: покорить Рим.
В то время Карфаген был самым развитым государством.


Сильные армия и флот.


Одерживал блестящие победы, несмотря на маленькую армию.Воевал 17 лет.


Время работало против него.


Невольно ускорил процесс уничтожения Карфагена.


Сумел сплотить своих сторонников.


Жил как простой человек.


Покончил жизнь самоубийством в возрасте 64 лет.

Название документа რომისა და კართაგენის დაპირისპირება.pptx

რომისა და კართაგენის დაპირისპირება პუნიკური ომები
პირველი პუნიკური ომი ძვ.264წ სიცილიის ბერძნული ქალაქის ,მესინას მკვიდრთ აუჯან...
მეორე პუნიკური ომი კართაგენი ესპანეთის წინააღმდეგ გამყოფი ზოლი მდ.ებრო ძვ.წ.2...
მესამე პუნიკური ომი სენატორი კატონ უფროსი-,,კართაგენი უნდა დაინგრეს!“ ძვ.წ.14...
ლექსიკონი ტალანტი-(ბერძ.-წონა ,სასწორი)-ფულის ყველაზე მსხვილი ერთეული ძველად ...
საომარი მოქმედებები
ალპების გადალახვა
ჰანიბალი(ძვ.წ.247-183წწ)
სციპიონი(ძვ.წ.235-183წწ)
რომისა და კართაგენის ტერიტორია
საბრძოლო მოქმედებები
რომისა და კართაგენის დაპირისპირება
1 из 13

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 რომისა და კართაგენის დაპირისპირება პუნიკური ომები
Описание слайда:

რომისა და კართაგენის დაპირისპირება პუნიკური ომები

№ слайда 2 პირველი პუნიკური ომი ძვ.264წ სიცილიის ბერძნული ქალაქის ,მესინას მკვიდრთ აუჯანყდნ
Описание слайда:

პირველი პუნიკური ომი ძვ.264წ სიცილიის ბერძნული ქალაქის ,მესინას მკვიდრთ აუჯანყდნენ მამერტინელები(დაქირავებული რომაელები).მესინას დახმარება იკისრა მეორე ბერძნულმა ქალაქმა სირაკუზამ.მამერტინელებმა დახმარება სთხოვეს რომს,სირაკუზელებმა-კართაგენს ძვ.წ.241 წ.რომაელებმა გაიმარჯვეს.რომმა 500 ხომალდი და უამრავი მეომარი დაკარგა.რომმა მიიღო სიცილია,ხოლო ძვ.წ.238 წელს სარდინია და კორსიკა.კართაგენს დაეკისრა კონტრიბუცია 3200 ტალანტის ოდენობით

№ слайда 3 მეორე პუნიკური ომი კართაგენი ესპანეთის წინააღმდეგ გამყოფი ზოლი მდ.ებრო ძვ.წ.219
Описание слайда:

მეორე პუნიკური ომი კართაგენი ესპანეთის წინააღმდეგ გამყოფი ზოლი მდ.ებრო ძვ.წ.219 წელს ჰანიბალმა აიღო ქ.საგუნტუმი ძვ.წ.218 წელს გადალახა ალპები ძვ.წ.217 წელს ჰანიბალი რომისაკენ დაიძრა.დიქტატორად ფაბიუს მაქსიმუსი აირჩიეს ძვ.წ.216 წელი კანას ბრძოლა.რომის კონსული ვარონი ბრძოლის წინ რომაელები 86 000;კართაგენი-50 000 დანაკარგი რომი-48 000,10 000 ტყვედ ჩავარდა.კართაგენი-6 000 მებრძოლი კანასთან ბრძოლა კართაგენელების გამარჯვებით დასრულდა ძვ.წ.210 რომაელთა მთავარსარდალი კორნელიუს სციპიონია სციპიონი-ესპანეთი-ჩრდ.იტალია-აფრიკა ძვ.წ.202 ზამას ბრძოლა.ნუმიდიელების ღალატი.ჰანიბალი დამარცხდა კართაგენმა დაკარგა:სამფლობელოები ესპანეთში,დაედო კონტრიბუცია 10 000 ტალანტის ოდენობით.აეკრძალა სამხედრო ფლოტისა და სპილოების ყოლა

№ слайда 4 მესამე პუნიკური ომი სენატორი კატონ უფროსი-,,კართაგენი უნდა დაინგრეს!“ ძვ.წ.149 კ
Описание слайда:

მესამე პუნიკური ომი სენატორი კატონ უფროსი-,,კართაგენი უნდა დაინგრეს!“ ძვ.წ.149 კართაგენის ალყა .სციპიონ აფრიკელი უმცროსი ძვ.წ 146 წელი კართაგენის დაცემა

№ слайда 5 ლექსიკონი ტალანტი-(ბერძ.-წონა ,სასწორი)-ფულის ყველაზე მსხვილი ერთეული ძველად კონ
Описание слайда:

ლექსიკონი ტალანტი-(ბერძ.-წონა ,სასწორი)-ფულის ყველაზე მსხვილი ერთეული ძველად კონტრიბუცია- ფულადი გადასახადი,რომელსაც ომში გამარჯვებული მხარე აკისრებს დამარცხებულს ნუმიდიელები-ჩრდ.აფრიკაში ,თანამედროვე ალჟირის ტერიტორიაზე მცხოვრები აფრიკული ტომი კელტები-ევროპის ძველი ხალხი,ძვ.წ.I ათასწლეულის ბოლოს ცხოვრობდნენ დასავლეთი ევროპის თანამედროვე ქვეყნების ,მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე გალები-იგივე კელტური ტომები ,ცხოვრობდნენ ალპების ჩრდილო-დასავლეთით,თანამედროვე საფრანგეთის ტერიტორიაზე.მათ საცხოვრებელ ადგილს რომაელებმა გალია უწოდეს

№ слайда 6 საომარი მოქმედებები
Описание слайда:

საომარი მოქმედებები

№ слайда 7 ალპების გადალახვა
Описание слайда:

ალპების გადალახვა

№ слайда 8 ჰანიბალი(ძვ.წ.247-183წწ)
Описание слайда:

ჰანიბალი(ძვ.წ.247-183წწ)

№ слайда 9 სციპიონი(ძვ.წ.235-183წწ)
Описание слайда:

სციპიონი(ძვ.წ.235-183წწ)

№ слайда 10 რომისა და კართაგენის ტერიტორია
Описание слайда:

რომისა და კართაგენის ტერიტორია

№ слайда 11 საბრძოლო მოქმედებები
Описание слайда:

საბრძოლო მოქმედებები

№ слайда 12 რომისა და კართაგენის დაპირისპირება
Описание слайда:

რომისა და კართაგენის დაპირისპირება

№ слайда 13
Описание слайда:

Интегрированный урок истории и русского языка
Скачать материал
 • Иностранные языки
Описание:

Интегрированный спаренный урок истории и русского языка в 11 классе.

Тема по истории: "Пунические войны".

Тема по русскому языку: "О роли личности в истории. Ганнибал и Пётр I - сравнительная характеристика.

На первом уроке просмотр историко-документального фильма "Ганнибал - враг номер один", а на втором уроке -  заполнение листка о просмотренном фильме, ответы на вопросы, рассуждения, тест.

Ученики могут:

 

1.       Просмотреть и понять содержание документального исторического фильма.

 

2.       Уметь заполнить рабочий листок анализа фильма.

 

3.       Умение передать свои мысли на иностранном языке.

 

4.       Использовать при рассказе и письме изученные конструкции.

Правильно использовать падежные формы существительных, прилагательных и личных местоимений.

 

 Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Скачать материал
Автор Мамуладзе Маквала Нодариевна
Дата добавления 04.01.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел
Просмотров 852
Номер материала 30432
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

↓ Показать еще коментарии ↓