Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Украинский язык / ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ І ЦІННОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ І ЦІННОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

6


М.О. Лаба

ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ І ЦІННОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Однобічний техногенний розвиток сучасної цивілізації не виправдав себе, стався великий розрив між сучасними досконалими інженерними технологіями і моральними цінностями. Унаслідок цього зросла соціальна напруга в суспільствах, де пріоритетними є не розвиток і вдосконалення людської особистості, а матеріальне накопичення і культ неконтрольованого споживацького інстинкту. За законами ринку все ставиться під сумнів: сенс буття, принциповість, правда, мораль, природний потяг і біологічні функції дитини, традиції, звичаї. Прийшов час вироблення стратегії людства, спрямованої на консолідацію зусиль усіх країн з метою запобігання екологічної катастрофи. Розв'язання цього питання вимагає виховання менталітету, який дозволить кожному громадянину приймати кваліфіковані рішення з глобальних проблем. Отже, потрібна нова філософія, нова політика, нові моральні принципи — зобов'язання кожної людини і людства в цілому діяти відповідно до розуміння власної відповідальності за майбутнє цивілізації. Звідси виникає потреба у розробленні таких освітніх проектів, які дають змогу не тільки здобувати знання про існуючий стан планети, а й формувати спосіб життя як основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Загалом ідеться про формування системи цінностей на базі модернізації структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку [2, 7] . На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов, висловлювати та відстоювати власну точку зору; мислити критично; вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення; бути толерантними та відповідальними; бути відкритими для навчання та самонавчання; вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті. Головна особливість концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку полягає у тому, щоб змінити, у першу чергу, характер мислення особистості, її ціннісні пріоритети та форми поведінки, в основі яких - виважене та відповідальне ставлення до своїх дій, активна громадська позиція, вміння пристосовуватися до соціальних змін і, одночасно, пристосовувати їх до власних потреб [1, 23] Практично усі навчальні предмети школи несуть в собі потенціал , який допомагає учням засвоїти ідеї сталого розвитку. Серед них провідне місце належить рідній мові, тому що саме вона найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини, доносить інформацію про навколишній світ.
Уроки рідної мови – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Організація навчання української мови здійснюється на основі застосування й поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів (Наскрізними змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, діяльнісна і соціокультурна, яка сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, що формують гуманістичний світогляд, духовний світ учня, його мораль, загальну культуру, світоглядні переконання, громадянські якості, особистісні риси громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти. [4, 9-17]

Аналіз програм, підручників з української мови показує, що цей предмет має морально-екологічний потенціал, проте для систематичного здійснення роботи на засадах сталого розвитку слід включати додатковий матеріал, використовуючи інтегровані уроки, диктанти, прислів’я, вірші, словникові слова, загадки, кросворди, завдання на морально-екологічну тему.

Позамовний матеріал учні засвоюють в основному з трьох джерел: по-перше, через соціокультурні (культурологічні) теми, які пронизують мовну і мовленнєву змістові лінії (тексти дидактичного матеріалу до уроків і уроків з розвитку зв'язного мовлення); по-друге, через міжпредметні зв'язки, здійснювані впродовж навчання згідно з програмовими вимогами; по-третє, через інтегроване навчання або інтегровані уроки. Основні завдання, які необхідно реалізувати для досягнення соціокультурної мети, є:

 • засвоєння знань про сталий розвиток та шляхи його досягнення, усвідомлення необхідності збереження глобальної рівноваги та своєї причетності до проблем навколишнього середовища і долі людства, переходу населення України на сталий стиль життя.

 • формування моделі поведінки та дій, що відповідають потребам сталого розвитку; розвиток уміння аналізувати, узагальнювати; працювати в команді.

 • виховання почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття прекрасного.

 • вироблення в учнів уміння взаємодіяти з іншими людьми в полікультурному суспільстві;

 • залучення школярів на практиці ефективно застосовувати набуті знання й уміння;

 • формування духовного світу учнів, ціннісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

 • виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Організація навчання української мови здійснюється на основі застосування й поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів (взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку; демократизації й гуманізації; особистісної орієнтації; комунікативно-діяльнісного; органічного поєднання навчання мови й мовлення як засобу й способу мовленнєвої діяльності; практичної спрямованості;) [2, 9-14], то й ефективність процесу формування соціокультурної компетентності учня буде залежати від цілісного сприйняття ним функціонування різних мовних понять, явищ, норм, утверджуватиме світоглядні, морально-етичні, духовні якості, сприятиме прояву інтелектуальної особистості тощо. Під час реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови проводиться комплексна робота над текстами (читання, обговорення змісту, спостереження над мовними засобами, створення власних висловлювань на основі прочитаного). Значна увага приділяється редагуванню створених учнями текстів певної соціокультурної тематики. З цією метою розроблено систему вправ, спрямовану на вдосконалення письмових висловлювань учнів

Сталий розвиток передбачає ощадливе ставленняя до довкілля, коли люди братимуть від природи лише необхідне для їхнього життя, обовязково зважаючи на те,чи зможе природа відновити даний ресурс [3,11]. Для розуміння інформації екологічного характеру на уроках української мови використовуються тексти про воду, повітря, ґрунт, рослини і тварин. Основна їх функція - розвиток інтересу дітей до природи, до людей і поведінки, до вивчення і осмислення зв'язків між ними. Це можуть бути як диктанти, так і перекази, твори, оскільки головна мета учителя - не лише перевірити знання учнів, але і пробудити їх почуття, думки, спонукати їх замислитися над найрізноманітнішими питаннями гармонії і єдності усієї створеної на планеті.

Формування у дітей відповідального відношення до природи - складний і тривалий процес, але він потрібний, оскільки майбутнє планети залежить від бажання працювати на користь природи. Величезну роль у цьому відіграють уроки розвитку мови, аудіювання, читання, на яких у школярів, окрім мовних навичок, формуються світогляд і засадничі моральні якості. Для розуміння інформації екологічного характеру на уроках української мови використовую тексти про воду, повітря, ґрунт, рослини і тварин. Це і диктанти, і перекази, і твори, що будять почуття, думки, спонукають учнів замислитися над найрізноманітнішими питаннями гармонії і єдності усього створеного на планеті. Включаю додатковий матеріал із теорії сталого розвитку, уривки з документів, вірші екологічного характеру, словникові слова, загадки, кросворди, творчі завдання на екологічну тему. Людина – це джерело й водночас головна рушійна сила розвитку суспільства. Розвиток людини , створення умов для реалізації її інтелектуального та творчого потенціалу є основою сталого розвитку суспільства[3,12]. Відповідно до цього підібраний дидактичний матеріал, у якому розкривається феномен людини, людства, України (основні світоглядні ідеї, ідеали, етичні уявлення, естетичні уподобання, особливості менталітету, матеріали, пов’язані з історією, географією, матеріальною і духовною культурою нашого народу тощо). Реалізація цієї лінії сприяє розвиткові загальної культури учнів, зокрема становленню сучасних світоглядних уявлень про світобудову, суспільство, людину, сенс життя , цілісної системи уявлень про звичаї, традиції рідної країни, здатності будувати взаємини між людьми на основі взаємоповаги, толерантності, пошуку компромісу тощо. Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні принципи сталого розвитку, вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі, суспільстві, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як громадянина незалежної України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково – методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011. – 200 с.

 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти . -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 3. Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І.,Маслюківська О. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник /За ред. В. Підліснюк - К.:Видавництво СПД Ковальчук»,2005.-с.88

 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи (Автори – Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф). - К.: Перун, 2005. • Украинский язык
Описание:

ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ І ЦІННОСТЕЙ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Однобічний техногенний розвиток сучасної цивілізації не виправдав себе, стався великий розрив між сучасними досконалими інженерними технологіями і моральними цінностями. Унаслідок цього зросла соціальна напруга в суспільствах, де пріоритетними є не розвиток і вдосконалення людської особистості, а матеріальне накопичення і культ неконтрольованого споживацького інстинкту. За законами ринку все ставиться під сумнів: сенс буття, принциповість, правда, мораль, природний потяг і біологічні функції дитини, традиції, звичаї. Прийшов час вироблення стратегії людства, спрямованої на консолідацію зусиль усіх країн з метою запобігання екологічної катастрофи. Розв'язання цього питання вимагає виховання менталітету, який дозволить кожному громадянину приймати кваліфіковані рішення з глобальних проблем. Отже, потрібна нова філософія, нова політика, нові моральні  принципи — зобов'язання кожної людини і людства в цілому діяти відповідно до розуміння власної відповідальності за майбутнє цивілізації. Звідси виникає потреба у розробленні таких освітніх проектів,  які дають змогу не тільки здобувати знання про існуючий стан планети, а й формувати спосіб життя як основу довготривалого ощадливого розвитку людства. Загалом ідеться про формування системи цінностей  на базі модернізації структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку [2, 7]  . На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов, висловлювати та відстоювати власну точку зору; мислити критично;вчитися працювати у команді, домовлятися та поважати демократичні рішення; бути толерантними та відповідальними;  бути відкритими для навчання та самонавчання; вміти приймати самостійні рішення у власному повсякденному житті. Головна особливість концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку полягає у тому, щоб змінити, у першу чергу, характер мислення особистості, її ціннісні пріоритети та форми поведінки, в основі яких - виважене та відповідальне ставлення до своїх дій, активна громадська позиція, вміння пристосовуватися до соціальних змін і, одночасно, пристосовувати їх до власних потреб [1, 23]                                                                                                                                          Практично усі навчальні предмети школи несуть в собі потенціал , який допомагає учням засвоїти ідеї сталого розвитку. Серед них провідне місце належить рідній мові, тому що саме вона найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини, доносить інформацію про навколишній світ.
Уроки рідної мови – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.

Організація навчання української мови здійснюється на основі застосування й поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів (Наскрізними змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, діяльнісна і соціокультурна,  яка    сприяє формуванню соціокультурної компетентності шляхом засвоєння культурних і духовних цінностей, норм, щоформують гуманістичний світогляд,  духовний світ учня, його мораль, загальну культуру, світоглядні переконання, громадянські якості, особистісні риси громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти. [4, 9-17]

Аналіз програм, підручників з  української мови показує, що цей предмет має морально-екологічний потенціал,проте для систематичного здійснення роботи на засадах сталого розвитку слід включати додатковий матеріал, використовуючи інтегровані уроки, диктанти, прислів’я, вірші, словникові слова, загадки, кросворди, завдання на морально-екологічну тему.

Позамовний матеріал учні засвоюють в основному з трьох джерел: по-перше, через соціокультурні (культурологічні) теми, які пронизують мовну і мовленнєву змістові лінії (тексти дидактичного матеріалу до уроків і уроків з розвитку зв'язного мовлення);  по-друге, через міжпредметні зв'язки, здійснювані впродовж навчання згідно з програмовими вимогами; по-третє, через інтегроване навчання або інтегровані уроки.                                      Основні завдання, які необхідно реалізувати для досягнення соціокультурної мети, є:

·     засвоєння знань про сталий розвиток та шляхи його досягнення, усвідомлення необхідності збереження глобальної рівноваги та своєї причетності до проблем навколишнього середовища і долі людства, переходу населення України на сталий стиль життя.

·     формування моделі поведінки та дій, що відповідають потребам сталого розвитку; розвиток  уміння аналізувати, узагальнювати; працювати в команді.

·     виховання почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи, почуття прекрасного.

·          вироблення в учнів уміння взаємодіяти з іншими людьми в полікультурному суспільстві;

·     залучення школярів на практиці ефективно застосовувати набуті знання й уміння;

·     формування духовного світу учнів, ціннісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

·          виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Організація навчання української мови здійснюється на основі застосування й поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів (взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку; демократизації й гуманізації; особистісної орієнтації; комунікативно-діяльнісного; органічного поєднання навчання мови й мовлення як засобу й способу мовленнєвої діяльності; практичної спрямованості;) [2, 9-14], то й ефективність процесу формування соціокультурної компетентності учня буде залежати від цілісного сприйняття ним функціонування різних мовних понять, явищ, норм, утверджуватиме світоглядні, морально-етичні, духовні якості, сприятиме прояву інтелектуальної особистості тощо. Під час реалізації соціокультурної змістової лінії на уроках української мови проводиться комплексна робота над текстами (читання, обговорення змісту, спостереження над мовними засобами, створення власних висловлювань на основі прочитаного). Значна  увага приділяється редагуванню створених учнями текстів певної соціокультурної тематики. З цією метою розроблено систему вправ, спрямовану на вдосконалення письмових висловлювань учнів

   Сталий розвиток передбачає ощадливе ставленняя до довкілля, коли люди братимуть від природи лише необхідне для їхнього життя, обовязково зважаючи на те,чи зможе природа відновити даний ресурс [3,11].  Для розуміння інформації екологічного характеру на уроках української мови використовуються тексти про воду, повітря, ґрунт, рослини і тварин. Основна їх функція - розвиток інтересу дітей до природи, до людей і поведінки, до вивчення і осмислення зв'язків між ними.  Це можуть бути як диктанти, так і перекази, твори, оскільки головна мета учителя - не лише перевірити знання учнів, але і пробудити їх почуття, думки, спонукати їх замислитися над найрізноманітнішими питаннями гармонії і єдності усієї створеної на планеті.

Формування у дітей відповідального відношення до природи - складний і тривалий процес, але він потрібний, оскільки майбутнє планети залежить від бажання працювати на користь природи. Величезну роль у цьому відіграють уроки розвитку мови,  аудіювання, читання,  на яких у школярів, окрім мовних навичок, формуються світогляд і засадничі моральні якості. Для розуміння інформації екологічного характеру на уроках української мови використовую тексти про воду, повітря, ґрунт, рослини і тварин. Це і диктанти, і перекази, і твори, що будять почуття, думки, спонукають учнів замислитися над найрізноманітнішими питаннями гармонії і єдності усього створеного на планеті. Включаю додатковий матеріал із теорії сталого розвитку, уривки з документів, вірші екологічного характеру, словникові слова, загадки, кросворди, творчі завдання на екологічну тему.                                                  Людина – це джерело й водночас головна рушійна сила розвитку суспільства. Розвиток людини , створення умов для реалізації її інтелектуального  та творчого потенціалу є основою сталого розвитку суспільства[3,12].                                                                                                                                                                                                               Відповідно до цього підібраний  дидактичний матеріал, у якому розкривається  феномен людини, людства, України (основні світоглядні ідеї, ідеали, етичні уявлення, естетичні уподобання, особливості менталітету, матеріали, пов’язані з історією, географією, матеріальною і духовною культурою нашого народу тощо). Реалізація цієї лініїсприяєрозвиткові загальної культури учнів, зокремастановленню сучасних світоглядних уявлень про світобудову, суспільство, людину, сенс життя , цілісної системи уявлень про звичаї, традиції рідної країни,  здатності будувати взаємини між людьми на основі взаємоповаги, толерантності, пошуку компромісу тощо.                                                                      Від того, наскільки глибоко усвідомлять учні принципи сталого розвитку,  вмітимуть передбачати наслідки своєї поведінки, а також дій інших людей у природі, суспільстві, спиратися на глибоко наукові знання при виборі рішень у процесі своєї трудової діяльності, істотною мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення школяра до природи свідчить про рівень його культури, його позицію як громадянина незалежної України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково – методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011. – 200 с.

2.     Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти . -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

3.     Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І.,Маслюківська О.  Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник /За ред.       В. Підліснюк - К.:Видавництво  СПД Ковальчук»,2005.-с.88

4.     Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи (Автори – Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф). - К.: Перун, 2005.

 

Скачать материал
Автор Лаба Мария Евсеевна
Дата добавления 22.12.2014
Раздел Украинский язык
Подраздел
Просмотров 2295
Номер материала 10321
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.