Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Физика / Физикадан қорытынды тест және бақылау 7 сынып

Физикадан қорытынды тест және бақылау 7 сынып

1. Қандай заттарда(қатты, сұйық, немесе газ ) диффузия құбылысы болады.
а)Диффузия құбылысы тек газда болады.
ә)Диффузия құбылысы тек сұйықта болады.
б)Диффузия құбылысы тек қаттты затта болады.
 в) Диффузия құбылысы газ, сұйық және қатты затта болады.
2. Қатты заттардың молекулалары қалай орналасқан және олар қалай қозғалады?
а)Молекулаларының ара қашықтықтары молекулалардың өздерінің өлшемдерінен анағұрлым артық. Сондықтан олар барлық бағытта қозғала береді.
ә) Молекулаларының ара қашықтықтары молекуланың өз  өлшемінен кем.Молекулалар бірін- бірі едәуір тартып тұрады.
б)  Молекулалары белгілі ретпен орналасады және белгілі бір нүктенің төнірегінде тербеле қозғалады.
3. Қандай қозғалысты бір қалыпты қозғалыс деп атайды?
а) Кез келген өзара тең уақыт аралықтарында бірдей жол жүрілсе.
ә) ) Кез келген уақыт аралықтарында бірдей жол жүрілсе.
б) Дене қозғалысының траекториясы түзу сызықты болса.
4. Велосипедші 250м жолды 5м/с жылдамдықпен қанша уақытта жүріп жетеді?
а) 1250с;  ә) 20с;  б) 50с;  в) 30.
5. 0,75т қанша килограмм бар?
а) 0,75кг;  ә) 7,5кг;  б) 75кг;  в) 750кг.
6. Формулада тығыздықты.ρ... әрпімен, массаны.m... әрпімен, көлемді.v.. әрпімен белгілейді.
7.  ..2.......кг 2000 г бар.
8. Денеге басқа денелер әсер етпегенде өзінің жылдамдығын сақтау құбылысы ..инерция. деп аталады.
9. Дене массасының оның көлеміне қатынасына тең физикалық шама ..тығыздық. деп аталады.
10. Жердің денені өзіне тарту күші ..ауырлық күші. деп аталады.
11. Мыналардың сәйкестігін тап.
1. Физикалық дене             а)  жылдамдық     в) масса
2. Физикалық шама            ә) қозғалыс            г) жол
3. Физикалық құбылыс      б) арба
12. Мыналардың сәйкестігін тап.
1.  Жылдамдық               а) м 
2. Масса                       ә) м/с
3. Көлем                        б) кг /м
4 Тығыздық                    г) кг
13. Мыналардың сәйкестігін тап.
1. Көлем                       а)динамометр
2.Масса                         ә)мензурка
3. Температура            б) таразы
4. Күш                             в) термометр 
14. Мыналардың сәйкестігін тап. 
1. Уақыт                               а) мензурка
2. Көлем                               ә) таразы
3. Масса                                б) секундомер
4. Жылдамдық                     в) спидометр     
15.Егер бір денеге басқа бір дене әсер етсе, онда оның жылдамдығы...
а) өзгермейді        б) артады немесе кемиді.   
16.Заттың тығыздығың анықтау үшін ...
а ) оның массасын көлемге көбейту қажет
ә) оның массасын көлемге бөлу  қажет
б) оның көлемін массаға бөлу қажет.
17. Керосиннің тығыздығы 800 кг/м, ал бұл ...
а ) 1мкөлемде 800 кг керосин болады дегенді білдіреді.
ә ) 1кг керосиннің көлемі 800м дегенді білдіреді.
б) 800кг керосиннің көлемі 800мдегенді білдіреді. 
18. Лақтырылған тас...
а ) Аурылық күшінің әсерінен жерге түседі.
ә) Серпімділік күшінің әсерінен жерге түседі.  
б) Массасына байланысты жерге түседі
19.Егер бір денеге басқа бір денелер әсер етпесе , ол...
а) тыныштық күйде болады.
ә) қозғалады.
б) белгілі бір жылдамдықпен қозғалады.
в) бір қалыпты козғалады
20. Коптеген заттар құралатын өте ұсақ бөлшектер...
а) Молекулалар деп аталады.
ә ) Атомдар деп аталады.     

21.  Табиғаттағы құбылысты не зерттейді?
А)Табиғат     В)Физикалық құбылыстар    С)асторномия   Д) Физика
22.Тұңғыш жасанды серік қайда,қай жылы ұшырылды?
А) Өскемен 1967 ж   В)Байқоңыр 1967 ж    С)Байқоңыр 1957 ж   Д)Алматы 1957 ж
23.Табиғаттағы зерттеулерді ата?
А)Бақылау,Эксперимент,Теориялық зерттеу       В)Болжам ,теория,эксперимент
С)Бақылау,салыстыру,ойлау.                                 Д)Ойлау,эксперимент,теория.
24.Ғылыми деректермен негізделген жорамал
А)Теория       В)Болжам        С)Эксперимент         Д)Бақылау
25.Қатты дене? А)Алмаз           В)Шыны                 С)Тас                           Д)Темір
26.Пішіні мен көлемін сақтау қай денеге тән?
А)Газ              В)Сұйық           С)Қатты          Д)Жұмсақ ,дене.
27.Дененің бастапқы орнымен келесі орның қосатын кесіндіні не деп атайды?
А)Орын ауыстыру               В(Жел               С)Тректория           Д)Нукте
28.Жылдамдықтың формуласы?
А)t=s/v                       В)V=s/t          С)S=v*t            Д)A=S*L
29.Массаның өлшем бірлігі?
А)Метр                      В)Км          С)Килограмм                Д)Секунд
 30.Тығыздықтың формуласы?
А)m=P*V                   В)V=m/P         С)P=p*V       Д) p=m/v
 31.Күшті қандай әріппен белгілейміз,өлшем бірлігі?
А)F ,А         В) F ,Н         С) S ,Н                 Д)  A,Н
32.Гук заңының формуласы?
А )F=S*x           В) F=s*t            С)  F=κ*x                    Д)F=μ*N
33.Ауырлық күшінің формуласы?
А)Р=m*g                        В)  F=s/t                         С)  F=κ*x                 Д)Fа=m*g 

34.Автомашина 1500 м жолды 36км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті.Автомашинаның жолды жүріп өтуге кеткен уақытын тап.
А)1500 с             В) 15 с            С) 15000 с            Д)150 с
 35. Алматыдан шыққан автобус Сарыөзекке дейінгі  180км жолды 2сағат жүрді.Автобустың қозғалысы бірқалыпты деп ұйғарып, оның жылдамдыын анықтау керек.
А)0,9км/сағ             В)900км/с            С)9км/сағ             Д)90км/сағ
36.Траекторияның түрлерін ата?
А)түзу,қисық          В)түзу,үшбұрыш   С)түзу,дөңгелек  Д)дөңгелек,қисық
37.Заттың неше күйі бар? А)4               В) 2           С) 3               Д)5
  38.Қозғалыстың түрлерін ата?
 А)жол және орын ауыстыру              В) бірқалыпты,бірқалыпты емес          
С) материялық нүкте,траектория     Д)жол, бірқалыпты,бірқалыпты емес          
39.   t  ненің таңбасы ?
А)уақыт                В) жол        С) орын ауыстыру        Д)ұзындық
40. Қайсысы физикалық дене?

 1. Автомобиль

 2. Ауа

 3. Килограмм

 4. Қайнау

41. Қайсысы зат болып табылады?

 1. Ай

 2. Жарық

 3. Мыс

 4. Грамм

42. Дыбыс құбылысына сәйкес құбылысты тап?

 1. Шардың қозғалысы

 2. Қоңыраудың сыңғыры

 3. Таңның атуы

 4. Қардың еруі

43. Заттың үш күйде болуының себебі неге байланысты?

 1. Молекулалардың сұлбасына

 2. Молекулалардың өлшеміне

 3. Атомдардың санына

 4. Молекулалардың орналасуына

44. Физикалық шаманы көрсет:

 1. Жылдамдық

 2. Метр

 3. Найзағайдың ойнауы

 4. телескоп

45. Жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсет:

 1. км, см, м

 2. км/сағ, м/с, см/с.

 3. м3, см3, мм3

 4. сағат, минут, секунд

46. Аспап шкаласының бөлік құнын қалай табамыз?

 1. Аспап шкаласындағы кез-келген екі мәннің қосындысын сол мәндердің арасындағы бөліктерінің санына көбейтеміз.

 2. Аспап шкаласындағы санның өзін жазамыз

 3. Аспап шкаласындағы кез-келген екі мәннің айырмасын сол мәндердің арасындағы бөліктерінің санына бөлеміз.

 4. Аспап шкаласындағы кез-келген екі мәннің қосындысын сол мәндердің арасындағы бөліктерінің санына бөлеміз.

47. Ұсақ бөлшектердің ауа мен сұйықтағы еркін қозғалуы қандай қозғалыс

 1. Механикалық

 2. Броундық

 3. Бірқалыпты

 4. Планеталардың қозғалысы

48. Жарық күннен Жерге қанша уақытта жетеді?

 1. 1 мин

 2. 8 сағат

 3. 8 мин

 4. 8 секунд

49. Жарықтың жылдамдығын көрсет:

 1. 300 000 км/с

 2. 3000 км/с

 3. 30  км/сағ

 4. 3 м/с

50. Күн жүйесіндегі 9 планетаны Күннен қашықтауына қарай ретімен көрсет.

 1. Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Меркурий, Шолпан.

 2. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

 3. Жер, Юпитер, Марс, Сатурн, Нептун, Уран, Меркурий, Плутон, Шолпан.

 4. Меркурий, Юпитер, Жер, Шолпан, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

51.Қайсысы зат болып табылады?

 1. Жарық

 2. Ауа 

 3. Трактор 

 4. Булану 

52. Физикалық шаманы көрсет?

 1. Уақыт 

 2. Темір 

 3. Тікұшақ

 4. Үстел 

53.Қайсысы физикалық дене?

 1. Қағаз 

 2. Дәптер

 3. Жылдамдық 

 4. Қайнау

54. Аспан денесін көрсет

 1. Астероид

 2. Су

 3. Ұшақ

 4. Жарық


55. Жүрілген жолдың өлшем бірлігін көрсет:

 1. км, см, м

 2. км/сағ, м/с, см/с.

 3. м3, см3, мм3

 4. сағат, минут, секунд

56. Күн жүйесінде неше планета бар

 1. 8

 2. 9

 3. 12

 4. 6

57. Күнге жақын орналасқан планета:

 1. Плутон

 2. Сатурн

 3. Жер

 4. Меркурий


58. Жер Күнді қанша уақытта бір айналып шығады:

 1. 365 тәулік

 2. 24 сағат

 3. 365 минут

 4. 12 сағат

59. Ай бетінде бірінші рет барған кім, және қай елдің астронавты?

 1. Гагарин, Ресей

 2. Әубәкіров, Қазақстан

 3. Армстронг, Америка

 4. Мұсабаев, Қазақстан


60. Мына сандарды стандарт түрде жазылуын көрсет: 6000; 0,00003; 9250000

 1. 6∙103, 3∙105, 925∙104

 2. 6∙10-3, 3∙10-5, 925∙104

 3. 6∙103, 3∙10-5, 925∙104

 4. 6∙103, 3∙10-5, 925∙10-4

61. Жерден Күнге дейінгі қашықтығы қандай?

 1. 150 000 км

 2. 150 000 000 км

 3. 150 000 м

 4. 150 км


  • Физика
Описание:

Қазіргі мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілеті, өздігінен іздену деңгейі төмен.  Оқушылар тек қана тыңдаушының рөлін ғана емес, ізденушінің рөлін де атқару қажет. Оқушылардың білуге деген қызығуын арттыру үшін:

-          оқушылардың өздерінің ізденістерін ұйымдастыру қажет;

-          өткен сабақ пен жаңа сабақты байланыстырыпотыру қажет;

-          оқушылардың білімі мен білігін тексергенде әр түрлі жұмыс формаларын пайдалану керек;

-          сабақта жаңа әдістермен белсенді сабақ түрлерін пайдаланған жөн.

          Жалпыға жаппай орта білім беру кезеңінде мұғалім оқушылардың бәрін бірдей  жақсы оқытуға міндетті. Сондықтан қазіргі кезде мектептерде жаңаша оқытуға көшу жүйесі жасалынды, пән мұғалімдерінің алдында тұрған жауапты міндет- оқушылардың білім деңгейлерін барынша жетілдіру.Баланы жаңаға үйрету үшін , жақсы тәрбие беру үшін, мұғалім бойынан осы қасиеттер табылу қажет.

Бұл туралы  А.С.Макаренко: “Баламен сөйлескенде ғана тәрбиелеймін деп ойламаңыз...Оны өміріңіздің әр күнінде тәрбиелейсіз...Қалай киінесіз, басқалармен қалай сөйлесесіз, басқа адамдар туралы не айтасыз, қалай қуанасыз және көңілсізденесіз, достарыңыз бен жауларыңызбен қалай байланыс жасайсыз, қалай күлесіз...- осының бәрі бала үшін үлкен мән береді”.

Автор Айткалиева Баян Сабыргалиевна
Дата добавления 30.12.2014
Раздел Физика
Подраздел
Просмотров 7459
Номер материала 17660
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.