Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Иностранные языки / Есімдіктердің емлесі 6-сынып. қысқа мерзімді жоспар

Есімдіктердің емлесі 6-сынып. қысқа мерзімді жоспар

Күні

Сынып 6 А

Пән Қазақ тілі

Сабақ тақырыбы: есімдіктердің емлесі. Есімдіктерден өткенді қайталау.

Мақсаты:

а)оқушыларға есімдіктерден өткенді қайталау мақсатында білімдерін тексеру, бекіту.

ә) ой-өрісін, ойлау белсенділігін, сөйлеу шеберлігін, тіл мәдениетін дамыту, сөздік қорын молайту, сауаттылыққа баулу, олардың ой-пікірін қалыптастыру.

б)елін, жерін, Отанын қадірлеуге, адамгершілікке, адалдыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.

Сабақ түрі:

Тақырыпты өздігінен меңгерту сабағы.

Әдістері:

Жеке, топтық, жұптық жұмыс, жоғары деңгейлі сұрақтар, деңгейлік тапсырмалар.

Қажетті қосымша құралдар:

Слайд-презентация, топ идеясын қорғауға қолданылатын құралдар (түрлі түсті маркерлер, «А-3» қағаздары, скотч, қайшы т.б.)

Күтілетін нәтиже:

Есімдіктер туралы біледі, есімдіктерді ажырата алады, тәжірибе жүзінде қолданады. Қорытынды, сараптама жасауға төселеді.

Ұйымдастыру кезеңі

1. Амандасу.

2. Топқа суреттер арқылы бөлу.

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

Оқушылармен амандасады.

Оқушылар бір-біріне тілектер айтады, сәттілік тілейді

ІІ Жаңа тақырыпқа шығу

Есімдіктер туралы слайд көрсету. Естеріне түсірту.

Ауызша түсіндіреді

Оқығандары, түсінгендері бойынша қысқаша тұжырым жасайды.

ІІІ Тақырыпты меңгерту кезеңі.

Есімдіктердің емлесін оқыту. Есімдіктердің ережелерін қайталатып шығу.

Ò¼ìåíäåãi ñ¼éëåìäåðäåãi áîëûìñûçäûº åñiìäiêòåðäi» ºûçìåòií àíûºòà.

Ò¼çå àëìàé åøêiì ºàðñû òiëñiç æàó¹à,

²ûðûëäû ºàçà òàóûï ìàë äà, æàí äà. (Ò.Æ)

Àæàë ºàóïiíi» æàëà»äà¹àí òiëiíåí áàñºà åøòåìå ê¼ðiíáåéäi.

(Ìû» áið ò¾í)

Ѹäåí åøáið æ½ìûñòû îéëàìàé, áiëìåé iñòåìåéòií. (±.Ì)

Ìûíà áîëûìñûçäûº åñiìäiêòåði ºàé ñ¼ç òàïòàðûíû» îðíûíà æ½ìñàëûï ò½ð?

Åøêiì, åøºàéñûñû, ä¸íå»å, åøòå»å

Åøºàøàí, åøºàéäà, åøºàéäàí

Åøêiì, åøºàøàí, åøºàíäàé, åøºàéäàí, åøºàéñûñû åñiìäiêòåði ºàëàé æàçûëàäû?

Ìûíà ñ¼éëåìíåí áîëûìñûçäûº åñiìäiãií òàóûï, æàñàëó æîëûí àíûºòà.

Ñåíåí áàñºà åø æåðäåí òàáà àëìàäûì îðíûìäû. (Àáàé).

Åñiìäiêòåðäi ìà¹ûíàëàðûíà ºàðàé òîï-òîïºà àæûðàòûï, á¼ëiï æàç.

Åøêiì. Á¸ði. °ðºàøàí. ²àéäà? Êåéáið. ²àøàí. Áàðøà. Åøáið. ²àéñû? Áàð. ²àéòiï. Íåøå? °ëäåíåøå. ²àéñûáið. Áàðëûº. Åøºàíäàé. Åøêiì. Åøòå»å. Á¾êië. °ðáið. ²àé? ²àíøà? Áiðíåøå. ²àéáið. Íåøåó? Áiðåð.

Ѽéëåìíåí åñiìäiêòåðäi òàóûï, îëàðäû» ìà¹ûíàñûí, ò½ë¹àñûí æ¸íå ºàé ñ¼ç òàáûíû» îðíûíà ºîëäàíûëûï ò½ð¹àíûí àéò.

Ìåí î¹àí, îë ìà¹àí áàñºà åøòå»å äåìåéìiç.

°ëäå, áið, ¸ð, ºàé, êåé ñ¼çäåði ºàé êåçäå á¼ëåê æàçûëàäû?

Ìûñàë êåëòið.

¼ìåíäåãi ñ¼éëåìäåðäåí åñiìäiêòåðäi òàóûï, îëàðäû ìà¹ûíàñûíà, ò½ë¹àñûíà, ñ¼éëåìäåãi ºûçìåòiíå ºàðàé òàëäà.

Ñîäàí áåði îë ìåíi» åøºàøàí äà åñiìíåí øûººàí åìåñ.

Ñåí á½ðûí ¼ç äåíñàóëû¹û» òóðàëû åøºàøàí àéòïàóøû åäi».

3. Àáàé á½ëàðäû» åøºàéñûñûìåí æûëû ½øûðàé ñ¼éëåñêåí æîº. 4. Ñîëàð¹à àëäûìåí ñó, íàí, áàñïàíà êåðåê, àë áiçäå îíû» áiði äå æîº. 5. ´ç ¾éiìíåí åøêiìíi» êåëìåãåíi òåãií åìåñ. 6. Øåòêi ¾é áiçäiêi.

Áiðåóãå áiðåó ñåï, áiðåóãå áiðåó æîëäàñ äåãåí ñ¼éëåìäåãi åñiìäiêòåðäi ìà¹ûíàñûíà ëàéûºòû áàñºà ñ¼çäåðìåí àëìàñòûðûï, á½ëàðäû» ºàé ñ¼ç òàáûíû» îðíûíà æ½ìñàëûï ò½ð¹àíûí àéò.

ʼáiíåñå åêi ò¾áiðäåí º½ðàëûï àéòûëàòûí åñiìäiêòåð ºàé åñiìäiêòåð?

_Áiðû»¹àé ì¾øåëåðäåí êåéií ºîëäàíûëàòûí åñiìäiêòåð ºàé åñiìäiêòåð?

Оқушыны қадағалайды,бағыттайды


Сергіту сәті

«Түстер»


Оқушылармен бірге орындайды.

АКТмен көрсетілген түстерді қайталау.

Қолдану214-жаттығу.

215-жаттығу.Дәптерде жаттығуды орындайды.

Ү Бекіту кезеңі

Слайд-презентация арқылы «Толықтырыңдар» тапсырмасын орындау.

Жауаптарын тыңдайды, бағыт береді.

Ережелерді толықтырады.

ҮІ Сабақ бойынша қорытынды рефлексия:

1.Не үйрендім?

2.Не білдім?

3.Нені түсіну қиын болы?

4. Нені қайталауым керек?

Жауаптарын тыңдайды

Рефлексия жасайды

ҮІІ бағалау

Оқушылардың өзара бағалауы.

Оқушыларды тыңдайды

Өзін,жұбын, тобын бағалайды

ҮІІІ Үй тапсырмасы:

1. Қорытынды рефлексия бойынша тақырыптың қиын тиген тұсын қайталаңдар. 2. 201-жаттығу.

Түсіндіреді

Күнделікке жазады

ІХ Мұғалімнің

Бағалауы.Журналға, күнделікке баға қояды
  • Иностранные языки
Описание:

Күні

Сынып 6 А

ПәнҚазақтілі

Сабақтақырыбы:есімдіктердіңемлесі. Есімдіктерденөткендіқайталау.

Мақсаты:

 а)оқушыларғаесімдіктерденөткендіқайталаумақсатындабілімдерінтексеру, бекіту.

ә) ой-өрісін, ойлаубелсенділігін, сөйлеушеберлігін, тілмәдениетіндамыту, сөздікқорынмолайту, сауаттылыққабаулу, олардыңой-пікірінқалыптастыру.

б)елін, жерін, Отанынқадірлеуге, адамгершілікке, адалдыққа, еңбексүйгіштіккетәрбиелеу.

Сабақтүрі:

Тақырыптыөздігіненмеңгертусабағы.

Әдістері: 

Жеке, топтық, жұптықжұмыс, жоғарыдеңгейлісұрақтар, деңгейліктапсырмалар.

Қажеттіқосымшақұралдар:

Слайд-презентация, топидеясынқорғауғақолданылатынқұралдар (түрлітүстімаркерлер, «А-3» қағаздары, скотч, қайшыт.б.)

Автор Ниязбаева Динара Амангельдиновна
Дата добавления 10.01.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел
Просмотров 2978
Номер материала 52742
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы