Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / «Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша тест сұрақтары

«Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша тест сұрақтары

100-тест. «Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойынша

1. Айырғыштың түйіспенің қысымының тоғы 2000 А қалыпты деп саналады, егер күш салып тартылу құраса

A) 800 Н;

B) 4000 Н;

C) 5200 Н;

D) 1200 Н;

E) 1000 Н;

2. Электркозгалтқыш тек бос жүріске қосылса, ақаулығын анықтау:

A) қозғалтқыш өте әлсіз алаңмен жумыс істейді;

B) магнипік жібергіштің түйіспесі пісіріліп қалды;

C) Желі кернеуі артты;

D) Зэкірде үзіліп қалды;

E) жіберііш реостатган кейін қозудың параллельді орамасы қосылады;

3 Айырғыштың түйіспесінің қысымның тоғы 1000 А қалыпты деп есептеледі, егерде күш салып тарту құрасы

A) 5200Н;

B) 1000 Н;

C) 4000Н;

D) 1200Н;

E) 400 Н;

4. Электрлік машинанын сырғанау түйіспе мен коллектор пластинасы не себептен бузылуы мүмкін?

A) Пластинаньщ тек түсіп кету себебінен;

B) Машинаньщ конструкция себебінен;

C) Пластинаньщ тек кемерігі себебінен;

D) Электрлік ақаульщтар себебінен

E) Жеке пластинаньщ кемерігі немесе түсіп кетуі себебінен;

5. KCO - деген

A) кешенді қүрама бөлім

B) жинақталған бірблокты жинак

C) жинақталған бірблокты камера

D) бірблокты қүрама камера

E) біржақты кызмет көрсету күрама камерасы

6. Жұмыс істейтін электр қондырғыларға қондырғылар катынаспайды

A) казырты сэтге электр энергияны өндейды,үлестіреді немесе түтынады

B) көректену козіне қосылған

C) кернеудын астында тольщ немесе жартылау болтан

D) эр сэтте кернеудын астында болтан

E) жондеу ді туртан

7. Бірдей қуатты асинхронды қозғалтқьпптардан қандай бос жүріс үлкен жылдамдыка ие болады?

A) екіфазалы

B) Үшфазалы

C) сызықгы

D) бірфазалы

E) Конденсаторлы

8. Синхронды генератордың бос жүрісінің сипаттамасын алып тастау қандай мақсатпенорындалады.

A) Шығару - зауьпъшьщ электрлік кепілдемесіне сай келетінін тексеру жэне ақаулықтарын табу;

B) жүктеме кезіндегі оньщ айналу жылдамдыгьш тексеру;

C) орама фазасын анықтау;

D) фазалык кернеуді анықтау;

E) оньщ жуктемесін анықтау;

9. Трансформатордың номиналды жұмыс режимі – олбелгіленген режим:

A) шытару- зауытымен;

B) тугынушылармен;

C) завод энергетигымещ

D) цех мастерімен;

E) цех энергетшымен;

10. екіқайтара тізбектің тыскы байқауында тексерілмейді:

A) бекіту сенімділігі;

B) оқшауламанын бузушылығы;

C) жобаға сай келуі және монтаждау сапасы;

D) керінетін акаулықтардьщ жоқтъны;

Е)ротордың айналу жиілігі;

11. Электрлік машиналардың сыртқы байқауының мақсаты болып табылады:

A) толымдыльнъш тексеру жэне айқын ақаулықтардың жоқтығы;

B) сызбасьшьщ бар болуьш және принципиалды сулбаны тексеру;

C) электрлік машиналардьщ қужаттарының барын тексеру;

D) завод сьшауларьшьщ нэтижесімен танысуға;

E) Электрлік машинаның айландыру жиілігш тексеру;

12. Электрлік машиналардың температурасын өлшемейді:

A) градусникпен;

B) спиртгі термометрмен;

C) термобумен;

D) сынапты термометрмен;

E) кедергі термометрмен;

13. Желінің айнымалы тоғынын кернеуі 1КВ жоғары стандартты кернеуі:

A) 1; 2; 5; 6; 10; 30; 35;

B) 1; 2; 5; 6; 10; 25; 35;

C) 1; 1,5; 4; 6; 10; 20; 35;

D) 1; 2; 4; 8; 10; 20; 40;

E) 1; 2; 4; 6; 10; 20; 35;

14. Магнитті іске қосқыштың тағайындалуы

A) Батырманың бұғаттауы

B) Тежеу жалғастьфгышты қосу

C) Реле қоскыш батьфманы қортау

D) Қозгалтқышты қортау

E) Қозгалтқыппъш дестанциондық қосьшуы

15. Коммутациялық аппараттың тағайындалуы:

A) Аскын жүктемеден қорғау үшін;

B) Іске қосатьш токты шектеу үшін;

C) Қозғалтқыппъщ тежеуі үхпін;

D) Шынжырдын кернеуін реттеу үпгін;

E) Шынжырдың аймақтарын ажырату жэне қосу үпгін;

16. Қозғалтқыштың сыналатын іске қосуында қосады:

A) 10 мивугқа;

B) 40 - 60 минутқа;

C) 2 - 4 сағатқа;

D) 5 сағатқа;

E) 20 - 30 минутка;

17. Жерлеңдірудің кедергісін әдіспен анықтайды:

A) жерлендіргіш;

B) потенциометра;

C) амперметр - вольтметр;

D) реостат;

E) ваттметр - вольтметр;

18. Тұрақты ток машинасымен коммутациясьга неге карап сынайды:

A) орамага;

B) коллекторга;

C) статорға;

D) роторға;

E) түгырға;

19. Сақтандырғышты тандайды:

A) номиналды кернеумен;

B) Жиынтық тогьмен;

C) балкагьшпы кыстырма тогьмен;

D) номиналды токпен;

E) Минималды токпен;

20. Асинхронды қозғалтқыштың айналу жиілігін өзгерту:

A) Жылдамдык қорабыньщ көмегімен;

B) Желідегі токтьщ өзгреуімен;

C) Якорға әкелетін кернеудің өзгеруімен;

D) Муфта тежегіш көмегімен;

E) Магнитгі іске қосқыш көмегімен;

21. Қылшақ устағышта кылшақтың кедергісіз сырғып ауысуы үшін саңылау керек:

A) 0,5 - 0,8 мм;

B) 0,2 - 0,25 мм;

C) 0,10 - 0,13 мм;

D) 0,01 - 0,0 Змм;

E) 0,1 - 0,3 мм;

22. Толық жөндеуден кейін май ажыратқышта жоғары кернеумен оқшауламаның кедергісін уақыт ішінде сынайды

A) 30 минут;

B) 10 минут;

C) 20 минут;

D) 1 сагат;

E) 1 минут;

23. Қандай уақыт аралығында сиинхронды генераторды жогары кернеумен сынау керек?

A) 50 минут;

B) 35 минут;

C) 10 минут;

D) 15 минут;

E) 5 минут;

24 Электрлік мапшнаның орамасының қадамы деп аталады?

A) Ораманың басталуының арасындағы өлшенетін арақашықтық;

B) Ораманың соңы мен басталу арасында өлшенетін арақашыңтық;

C) Ораманың басталуы мен соңының арасында өлшенетін арақашьщтық;

D) Ойықтың соңының арасында өлшенетін арақашъщтьщ;

E) Ойьщ саньш өлшейтін аракашықтық;

25. Мегомметр Ml ЮМ қолданылады

A) Электр лік желінің окшауламаньщ кедергісін кернеусіз өлшеу;

B) кедергіні түрақты токқа өлшеу;

C) кедергіні аынымалы токқа өлшеу;

D) Электрлік желінін окшауламаньщ кедеріісін кернеумен өлшеу;

E) Куат коэфшдаенгінде;

26. Автоматизацияның ең заманауи түрі болады ...

A) басқарудың механикалык жүйесі

B) қол жетегін қолданумен басқару жүйесі

C) кешенді механизация жүйесі

D) басқарудьщ автоматтандырылған жүйесі

E) басқарудьщ автомапы жүйесі

27. Қоршаған ортанын ерекшелігіне қарай өндірістік мекемелер бөлінбейді:

A) құрғақ

B) ерекше дымкылды

C) дымқыл

D) ерекше қүрғақ

E) құрғақ, дымқьш

28. Қауіпті жарылғыш заттар қондырғылары мен мекемелерде:

A) эр жұмысты орындауға болады.

B) эл.жабдык қабьиъш ашуға болады;

C) қолданбайтын аппараттарды кернеуде устауға болады;

D) жабдықты жөндеуге болады;

E) жабдықты жөндеумен байланысты операцияларды орындауға болмайды;

29. Электрлік жабдығын қорғау дәрежесі белгіленеді:

A) РІ және үш санмен;

B) IP жэне уш санмен;

C) үш сан мен әрілггер РІ;

D) екі сан мен әріптер IP;

E) IP жэне екі сан.

30. Индикатор ретінде қолданылатын кедергі термометры дайындайды

A) тілім түрінде, іпгінде қағаз негізіне қалың мыс сымдар оралған;

B) металл тілім түрінде;

C) бір-бірімен дәнеркеленген екі өткізгіш түрінде.

D) металл сымдар түрінде;

E) тілім түрінде, шгінде қағаз негізіне жұқа мыс сымдар оралған;

31. Материалдар, электрліктокты өткізетін аталады...

A) магнетиктер;

B) ферриггер.

C) жартьшайөткізгіштер;

D) диэлектриктер;

E) өткізгіштер;

32. Шығаратын КТҚ жұмыс істеу үшін ажыраткыштармен керек...

A) төменгі ажырататын түйіспелерде кернеудің жотьш тексеру

B) ажыратқышты ажырату

C) арбашықты жөндеу қалпьша қою

D) барлық берілген әрекеттерді орындау керек

E) кегіп қалған желіні жерге қосу

33. Арқанның шетін бекіту тәсіліне жатпайды:

A) өсірту.

B) баулық;

C) тесік;

D) қысқыш;

E) кадалық кысқыш;

34. Автоматты ажыратқьшта (АА) электрмагниттік, термомагниттік, жартылай өткізгіш және басқа ағытқыштар рөлі

A) қысқа түйықталу кезінде АА ажыратуға көмектеседі

B) кернеу төмеңдігі кезінде АА ажыратуға көмектеседі

C) тізбек жұмысы қалыпты режімі кезінде АА ажьфатуға көмектеседі

D) тізбек жұмысы қалыпты режімі кезінде АА қосуға көмектеседі

E) тізбек жүмысы апатты режімі кезінде АА ажыратуға көмектеседі

35. Подстанция құрастыруына кіреді:

A) ҮҚ төмен кернеуі,трансформаторлар

B) генераторлар, турбиналар

C) трансформаторлар

D) ҮҚ жөғары кернеуі,трансформаторлар

E) ҮҚ жөғары жэне томен кернеуі,трансформаторлар

36 230В кернеумен туракгы тоқ цехтық желісін көректену үшін қолданады

A) УРП түйынды үлестірме пунктар

B) РП үлестірме пунктар

C) ТТІ трансформаторлы подстанциялар

D) ГПП басты төмеңцеткіш подстанциялар

E) КВПП түзеткіш жартъшау өткізгіш подстанциялар дын кешені

37. Ажыратқыш

A) QK

B) QF

C) FU

D) QR

E) QS

38. жарықгандыружелісіндегі 12Акөрекгенгентоқпенқорғалғантілімінің ,балқытьшсактандырғыштынноминалдытоғықанша?

A) ЗОА

B) 6А

C) 15А

D) 10А

E) 25А

39. Электрлі кондырғылардын қандаб бөлімдерді жерлетеді ?

A) жөғары кернеу астындағы болған

B) бөлшектердін эр түрлі бөлімдері

C) ток жіберу бөлшектерден оқшаулаған

D) тоқ жіберу бөлшектермен қосылған

E) томен кернеу астындағы болған

40. Кернеу релесі белгілінеді

A) КА

B) KV QKK

D) KT

E) КН

41. Оқшаулағыштар орындайды

A) Пластмассалы жэне мысты

B) шынылы және мысты

C) Фарфорлы ,шынылы және гшасмасалы

D) Фарфорлі жіне шынылы

E) Фарфорлі жэне ппасмасалы

42. Есеп шығару кезінде адамның электрлік кедеріісін қабылдайды

A) 1250 Ом

B) 5000м

C) 750Ом

D) 15000м

E) ІООООм

43. 1000В жогары кернеуімен электр кондырғыларына қызмет көрсетуде қолданылатын қосымша қорғаныстык қүралдар

A) ппакатгар жэне ңауіпсіздік белгілері

B) резеңке кілемшелері

C) тасымалды жерлендірулер

D) диэлектрлік қолғап

E) диэлектрлік қолғап, резеңке кілемшелері, плакаттар жэне қауіпсіздік белгілері, тасымалды жерлендірулер

44. Тұракты ток өлшеуі келесі тізбектерде орындалады

A) синхронды генераторлар, компенсаторлардьщ қозуы

B) аккумуляторлық батареялар, заряд жэне дәрежелік курылғьшар

C) турақты ток генераторы жэне күш түрлендіргіштер

D) іурақты ток генераторы жэне күш тұрлендіргіштер және компенсаторлар

E) барльны дурыс

45. Жиынтық жұмыс және электрқабылдагыштың бір бөлігінің қол жетегін тиіп кетулерінің жанында қауіпті кернеу зақымдануда төселмейтін қорғаныстық оқшаулау

A) оқшаулау тұрып қал

B) жұмыстық жерлендірумен

C) қосарланған оқшауламамен

D) жерге тұйықтаумен

Е) нөлге теңестірумен

46. Тұрмыстық электр машиналар жэне 1,3 кВт дара қуатымен құралдары жатады

A) нөлге теңестірмейді

B) жерге коспайды

C) нөлге тенестіруге

D) жерге туйыдгауга

E) нөлге теңестіру жэне жерге тұйықтауга

47. Егер трансформатордың жүктемесін жоғарылатсақ, бірінші реттік ораммен не болады?

A) куат мэні өзгереді

B) нөлге тенеседі

C) кемиді

D) өзгермейд

E) жогарьиіайды

48. Егер екінші реттік орамда ток үш есе үлкейсе, трансформаторда магнитгік ағын өзгере ме?

A) 3 рет кемиді

B) 9 рет үлкейеді

C) 9 рет кемиді

D) 3 рет улкейеді

E) Не измениться

49. Гидрогенератор сапасы ретінде жетекті қозғалтқыш қолданылады

A) Түрадты ток қозғалткьппы;

B) дизель-генератор;

C) гидравликалық турбина;

D) Синхронды қозғалтқыш.

E) бу турбинасы;

50. Генератор режимінде жұмыс істейтін электрлік машина электрлік сигналды ұлғайту үшін қалай атайды.

A) фазареттегіш.

B) сельсин;

C) электромашиналыд күшейткіш;

D) сызықтық қозғалткыш;

E) тахогенератор;

51. Электро оқшаулағыш материалдарды, қандай синтезді химиялык; әдіспен алады:

A) қалыпты

B) жасанды;

C) табиғи

D) Химиялық

E) синтетикалык

52. Электржабдықтардың бірүлгідегі тексерулері өткізіледі:

A) электржабдықтьщ ақаулылығын аеықтау мақсатымен;

B) Окшауламаньщ күйін бақылау мақсатымен;

C) электржабдықтың жарамдылығын аныктау мақсахымен;

D) Электр жабдыктардьщ сыртқы күйін қарау мақсатымен;

E) электржабдықтьщ жарамдылығын анықтау және оған стандарт бойынша қойылагын талаптарына сай тексеру мақсатымен;

53. Тұрақты токтың орамасының кедергісін өлшеу әдіспен өткізеді:

A) кернеуді төмендету;

B) Қуатгы өсу;

C) кернеуді артгыру;

D) дюлектрлік шығындар;

E) Амперметрменжәне вольтметрмен;

54. дабылдандыру қүрылгыларына жатады:

A) траюистор;

B) газалық қорғаныш;

C) ажыратқыш;

D) вольтметр;

E) дыбыстағыш;

54. Типік сынақтар өткізіледі

A) ГОП;

B) Үлестіруші қондырғы

C) Электрқоңдырғынын монтаждау жерінде

D) цехта

E) Өндірушінін зауытында

55. Электр жабдығының үлгідегі сынақтары өткізіледі:

A) оқшаулаудың күйін бақьшаудьщ мақсатымен;

B) электр жабдығының сыртгай қараудың мақсатымен;

C) электр жабдыгының жарамдыльнъш аньщтаманьщ мақсатымен ;

D) электр жабдығының ақаулығының анықгамасы мақсатымен;

E) электр жабдьнъшьщ жарамдыльнъш аньщтаманьщ мақсатымен жэне стандартпен корсетілген талап сәйкестіктің тексерісі,;

56. Оқшауламаны жоғары кернеумен сынау мақсаты:

A) Изоляция материалдардың сапасын тексеру;

B) Тізбекге токтың барын тексеру;

C) Кернеудің бар болуын тексеру;

D) Электрлік беріктіктің қорын тексеру;

E) Кернеу жоқтығын тексеру;

57. Электржабдықтардың оқшауламалардың сынау тәсіліне жатпайтын тәсіл:

A) Амперметр жэне вольтметр;

B) Асорбция коэффициент!;

C) Окшауламаньщ тесілуіне жогары кернеу жіберу;

D) Дголектрлік жоғалтудьщ тангенс бүрьппы;

E) Қуатты үлғайту;

58. Электрлік машинасының орамасының оқшаулығының элекрлік берікгігін сынау кезщдегі сынау кернеу осындай уақыт ішінде беріледі:

A) 2 минут;

B) 3 минут;

C) 5 минут;

D) 10 минут;

E) 1 минут;

59. Кернеуді реттеу құрылғысы болып табылады:

A) Кернеу көрсеткіші;

B) ваттметр;

C) Кернеу индикаторы;

D) фазометр;

E) реостат;

60. Ауа ажыратқышының механизмдерінің ажырату және қосу уақыты өлшенеді:

A) тахометрмен;

B) жиілікмермен;

C) амперметрмен;

D) микрометрмен;

E) милисекундомермен;

61. Майлы орама ретінде ажыраткыш қолданылады:

A) Балык майы;

B) Өсімдік майы;

C) ауа;

D) трансформаторное майы;

E) газ;

62. Май ажыратқышының ажырату және қосу уақыты өлшенеді:

A) сағатпен;

B) Уақыт релесі сағат механгомімен;

C) Уақыт релесі;

D) секундомерммен;

E) электросекундомерммен;

63. Трансформатордың трансформация коэффицентін өлшеу үшін әдіспен қолданады:

A) көпір;

B) ваттметр;

C) вольтметр;

D) амперметр;

E) Екі вольтметр;

64. Қозғалтқышы механикалық электрлік бөлікті тексеріске кірмейді:

A) сылаудың сапасын сэйкестік;

B) айналмалы бөліктерді теңдеуіш;

C) ішпектердегі саңылауларын тексеріс;

D) біліктердің ортаға дэл келтіруі;

E) бастапқы іске қосуға қозғалтқыштың тексерісі;

65. Сақтандырғыштың балқытылған қыстырмалар жасалынады:

A) фарфора;

B) цинка;

C) алюминия;

D) фибры;

E) қола;

66. Қозғалтқышты айналдыруға қосады:

A) на 4 часа;

B) на 7 часов;

C) на 20 - 30 минут;

D) на 1 час;

E) на 8 часов;

67. Доғаның сөнуі үшін автоматты ажыратқыштарда:

A) Доғалы электродтар орнатылған;

B) Доға өпгіретін керегелер орнатылған;

C) Доғалы пештер орнатылған;

D) Доға өшіретін камер алар орнатылған;

68. Электрожалғау әуе сызығының оқшаулағыштарынан бір

A) онда кернеу жоғарлайды;

B) онда параметрлер өзгермейді;

C) онда кернеу түседі;

D) онда ток жотарлайды;

E) онда ток төмендейді;

69. Майлы ажыратқышта түйіспе түзетілмесе

A) Шынжырдын жалпы кедергісі төмендейді

B) Шынжырдьщ жалпы кедергісі тез өседі

C) Тоқтьщ секірісің бақыланады

D) Шынжырдьщ жалпы кедергісі тез азаяды

E) Түйіспенің кедергісі томендейді

69. Тоқты релені ретінде қолданылады:

A) Коммутациалық аппарат;

B) жылу реле;

C) Ток трансформаторы;

D) Қорғау аппараттар;

E) Көрсеткіпі реле;

70. Электрлік машинаны сыналатын іске қосу орындалады:

A) Максималды жүктеменің қосылуы;

B) бірқальппы;

C) Кедергінің шектелуімен;

D) Минималды айналыммен;

E) итерілуімен;

71. Аралық релені механикалық реттеу қарастырады:

A) Кесер тогьшың реттеу;

B) Сағат механизмі;

C) Іске косылу тогьшьщ азайуы;

D) Релені қайтару тогьш улғайіу;

E) Түйіспешң ойьпъш реттеу;

72. Трансформатордың фазалауы деп аталады

A) Ғ.кінтпі реттік жақтан бір желіге қосылған, екі трансформатордың екінпгі реттік фазаға уқсастығын тексеру

B) Бірінші ретгік жақган бір желіге қосылған, үш трансформатордьщ бірінпгі реттік фазаға үксастығын тексеру

C) Бірінпгі реттік жақтан бір желіге қосылған, үш трансформатордьщ екінпгі ретгік фазаға уқсастығын тексеру

D) Бірінші реттік жақтан бір желіге қосылған, екі трансформатордьщ бірінпп ретгік кернеуі фаза бойьшша уқсастығын тексеру;

E) Бірінші реттік жақган бір желіге қосылған, екі трансформатордьщ екінші ретгік кернеуі фаза бойынша уқсастығын тексеру;

73. Кернеу өлшейтін трансформаторға вольтметр қосады

A) Басқару шынжырына;

B) параллель;

C) Кезектесіпте жэне параллель;

D) Кезектесіп;

E) Күш шынжырына;

74. Реленің тоқөткізгіш элементінің электрлік беріктігі жерден тәуелді етіп сыналады

A) Айнымалы кернеумен 1 минут ішінде;

B) Айнымалы кернеумен 5 минут ішінде;

C) Түрақты кернеумен 5 минут ішінде;

D) Түрақты кернеумен 1 минут ішінде;

E) Айнымалы кернеумен 10 минут;

75. Жоғары вольтты сақтандырғыштың балқытылған қыстырмасы өндірмейді:

A) Қорғасын мен қалайының еруі;

B) темір;

C) Қорғасын;

D) мыс;

E) марганец;

76. ЖТҚ - бул

A) Комплектік тарату қурылгы;

B) Қорғау тарату қурылгысы;

C) Коммутациялық тарату құрылғысы;

D) Ашық тарату қурылғысы;

E) Жабық тарату курылғы;

77. Кабельдік желінің фазалығын қай әдіспен тексереді?

A) Томен кернеу көрсеткіш эдісімен;

B) Токтын айырым эдісімен;

C) Кернеу қосындысы эдісімен;

D) Ауытқу әдісімен;

Е) Жогары кернеу көрсеткіш әдісімен;

78. Электрлік машиналарды монтаждау тәсілі бойынша құрылымдық орындау:

A) IP 25;

B) 1М0115;

C) 1C N07;

D) IM 1013;

E) IP А 25.

79. Қозгалтқышорамасыоқшаулағышыкедергісітексеріледі:

A) ватіметрмен.

B) амперметрмен;

C) вольтметрмен;

D) омметрмен;

E) мегометрмен;

80.1КВ-де белдеу оқшаулағышты үшталшықты кабельдері оқшаулагышының жылу кедергісі при сечение жилы 10 мм2 талшықты қимасы кезінде болуы керек

A) 35 Ом кем дегенде;

B) 47 Ом кем дегенде;

C) 25 Ом кем дегенде.

D) 40 Ом кем дегенде;

E) 30 Ом кем дегенде;

81. Кабельдің оқшаулағышы бағалаудың негізгі критерийі болады

A) барлық жауаптар дүрыс.

B) тесу кедергісі;

C) оқшаулағьпп кедергісі;

D) жерге қосу тогы;

E) ағу тогы;

82. Жұмыс машинасы қозғалатын бөліктерінде орналасқан козғалтқышты тексеру кезінде кабельдің жерленген талшыгының үзіліп кетуі... тексеріледі

A) амперметрмен

B) вольтмегрмен

C) ватгметрмен

D) мегометрмен

E) омметрмен

83. Ораманы құрғатады:

A) сініру алдында, сінірген соң жэне оралған соң;

B) оралған соң жэне сіңірген соң.

C) сіңірген соң;

D) сініру алдында;

E) ораған соң;

83. Болат құбырлардың өзара қосылғаны... көмегімен ең сенімді деп саналады:

A) айқасып қосылған кұбырлар.

B) стандартты сугазбен толтырылған жалғастьфіъпп;

C) бүрандамен жалғастырғьпп;

D) арнайы жалғастырғьпп;

E) жалғастырғьпп түрі мәні жоқ;

84. Түрлі ғимараттардың киылысында, сымдар қимасы, маркасы мен сандарының өзгеретін жерлерінде қондырылады:

A) тармақталаған тіректер.

B) шеткі тіректер;

C) кермелік тіректер;

D) бүрыштық тіректер;

E) аралың тіректер;

85. Қашықтық басқару үшін электромагниттік автоматтар қолданылады:

A) басқару батырмасы;

B) ажыратпалар;

C) ауыстырып-қосқыштар.

D) басқару кілттері;

E) дестелі ажыратқьпптар

86. Шырақ ПӘК шегінде орналасқан

A) 80-90%

B) 60-80%

C) 50-75%

D) 60-90%

E) 70-90%

87. Тұрақты токтың электрқозғалткышын кім кұрды

A) Пачинотти А

B) Якоби Б. Г.

C) Феррасис Г.

D) Грамм 3.

E) Тесла Н.

88. Қысқа тұйыктағыш

A) FU

B) QF

C) QS

D) QR

E) QK

89 КРУ тележкасын шкафтан толық немесе сынау жағдайында шытарып алынады персоналмен

A) Үшінпті квалификациялық топлен

B) Екінпн' квалификадияльщ топлен

C) Бесінші квалификациялық топлен

D) төртінтпі квалификадияльщ топлен

E) төртіңпгі жэне бесінші квалификациялық топлен

90 Аспаптардың, құрылғылардын,сымдардың орнасылуы сондай-ак нақтылық орналасуына сәйкес келгендей көрсетіледі сұлбада

A) монтажды

B) функционалды

C) электрлі

D) принципиалды

E) күрастырушы

91. Өте кауіпті жағдай аймағында жұмыс істеу кезінде қандай кернеу рұксат етіледі?

A) 660В

B) 36В

C) 42В

D) 380/220В

E) 12В

92. Техникалық кауыпсіздік ережелермен орнатылған, кандай максималды және минималды рұксат етілген жакындау кернеуі?

A) 127 ижәне 6В-ға сэйкес

B) 127 жэне 12В-ға сэйкес

C) 36 жэне 12В-ға сэйкес

D) 65 жэне 6В -та сэйкес

E) 65 жэне 12В-ға сэйкес

93. Жерлетілген бейтараппен қосылған қозғалгқыштын кабыкшасыннын кауысыздыгын жөғарлату үшін арнайы жерлеткіш аркылы қосымша жерлетуге болама ?

A) рүқсат болмайды

B) рүксат, бірақта максатқа лайықты емес

C) болады

D) болмайды

E) жылдын тек қана қыс уақытда

94. Окшауланған бейтараппен желіде жерге туйыкгалу кезінде қөрекгену желісін сөндірмеуге рұқсат етіледі

A) 1,5 сағат

B) тікелей сөндіру қажет

C) 2 сағат

D) Ісағат

E) ЗОминут

94. Жарықтандыру болады

A) жасаңды және бөлю

B) сэйкестіру,бөлк>

C) жасанды,сәйкестіру

D) таб игі,сәйкестіру

E) жасанды,табиғы

95. ППП -та орнатады

A) бірдей куатымен үш трансформаторлар

B) екі біркелкі трансформаторлар

C) бір трансформаторлар

D) екі әртүрлі трансформаторлар

E) Эр түрлі куатымен үш трансформаторлар

96. 1кВ жогары кернеуімен қысқа тұйықталу режимінде тексерілмейді

A) номиналды ток қыстырмалармен балқығьпп сақтандырғыш 60А қорғалған аппараттар

B) номиналды ток кыстьфмалармен балқьнъпп сақтандыргыш 70А қорғалған аппараттар

C) 20кВ жоғары тізбегінде ток трансформаторы, трансформатор дәмеленетін немесе реактивті шынжырлар

D) балқьпъпп сақтандырғъпптарымен қорғалмаған алпараттар

E) 20кВ дейін тізбегінде ток трансформаторы, ал 20кВ дейін трансформатор дәмеленетін немесе реактивті шынжырлар

97. Беру үшін қолайлы құрылғы және өткізгіш және оқшауланбаған ол жататын оқшаулағыштар, тірек деп аталуға қолдайтын қорғанысгық қабық туратын электр энергаялары үлестіру

A) жақтау торымен

B) арқанмен

C) тоқ өткізгішпен

D) троллей

E) жолақпен

98. Электрлік токтардан қорганыстык күрылғылар түрленеді

A) ұжымдық жэне жеке қорғаныс

B) дара жэне ортақ корғаныс

C) дара

D) жеке жэне ортақ қорғаныс

E) ужымдық жэне дара қорғаныс

99. Жерге қосылған элементтер жерге косатын магистральға қосулуы керек

A) тізбектей

B) аралас

C) Тізбектей жэне параллель

D) Тізбектей және аралас

E) параллель

100. Оқшаулағыш материал ретінде пайдалануға болады

A) металл және пластмасса

B) слюда, резина және пластмасса

C) металл, пластмасса және резина

D) металл және слюда

E) металл және резина  • Другое
Скачать материал
Автор Жаппаров Перизат Ахатаевич
Дата добавления 26.12.2017
Раздел Другое
Подраздел Другое
Просмотров 2781
Номер материала MA-072982
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.