Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / История / АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САБАҚТА ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САБАҚТА ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САБАҚТА ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

Қ.Қ.АДАМЖАНОВА «№39 ЖОББМ» КММ, СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ


«Адамзатүшін ХХІ ғасыр – жаңатехнологияларғасырыболмақ, ал осы жаңатехнологиялардыжүзегеасырып, өміргеенгізу, игеружәнежетілдіру – бүгінгіжасұрпақ, сіздердіңеншілеріңіз... Ал жасұрпақтыңтағдыры – ұстаздардыңқолында»

(Н. Ә. Назарбаев)

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. Мұғалімдергеқойылатынталаптардыңбірі – оқытудыңжаңатехнологияларынмеңгеру. Осындай аса қажеттітехнологиялардыңбірі – ақпараттық – коммуникациялықтехнологияларды (бұдан кейін АКТ) пайдалану. АКТ – ныигеруқазіргізамандаәрбіржекетұлғаүшінқажеттішартқаайналды. АКТ – ныңдамуыкезеңінде осы заманғасайбілімдішәкірттәрбиелеумұғалімніңбастыміндетіболыптабылады. Қоғамдағы ақпараттандырупроцестерініңқарқындыдамуыжан - жақты, жаңатехнологиянымеңгергенжекетұлғақалыптастырудыталапетеді.

«АКТ құралдары» дегеніміз – микропроцессорлық және жаңа АКТ негізінде қызмет атқаратын, ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау мен өңдеу, оларды жан - жақты таратуды, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына енуді қамтамасыз ете алатын программалық, программалық - аппараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. АКТ – ғажататындар: ЭЕМ, дербескомпьютерлер, терминалдыққұралдардыңжинақтары, жергіліктіесептеужүйелері, мәтіндік және графикалық ақпараттардың құрылымдары, көлемі үлкен мұрағаттық ақпараттарды сақтау құралдары, аудиовизуалдық ақпарттарды бақылайтын құралдар мен құрылымдар, машиналық графика жүйелері, программалықкешендер, жергіліктіжелілер, әлемдікдеңгейдеақпараталмасуынқамтамасызететінқазіргікездегібайланысқұралдары.

Білім беру саласындағы көп қолданыста жүрген АКТ құралдары:

 • Интерактивті тақта;

 • Мультимедия;

 • Интернет кеңістігі;

 • Электронды оқулық.

Оқу үрдісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін қажет:
Бір қалыптылықты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу, пайдалану, қолдану) оқушылар әрекетін ауыстырып отыру;

Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық жалпыдан негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу қасиеттерін дамыту;

Компьютерлік технологияны пайдалана отырып дарынды, орташа және үлгерімі төмен оқушыға сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу;

Оқушының есте сақтау қабілетін ескеру (жедел, қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық есте сақтау).

Оң мотивацияларды қалыптастыру – мұғалімнің кәсіби міндеті. Мотив оқушыныңтанымдыққызығушылықтары, жаңабілім, іскерлік, дағдынымеңгерудегіқажеттіліктеріментығызбайланысты. Жағымды жағдай туғызуүшіноқушыныкоммуникативтіліккебағыттап, сабақтаоқушыіс – әрекетінынталандыратынерекшесабақформаларынтаңдаукерек. Мұғалімдердің тәжірибесікөрсеткендей, дәстүрліемессабақтардыұйымдастыруоқушылардыңсабаққадегенынтасынарттырады. Бүгінгі күндемұғалімдероқушылардыңжемістіжәнетиімдііс – әрекетінұйымдастыруүшінбелсендітүрдедәстүрліемессабақтардыпайдалануда. Дәстүрліемессабақтүрлеріневидеосабақтар, интернет сабақ, спектакль - сабақ, саяхат – сабақжәне т. б. Жатқызуғаболады.

Жаңа АКТ - ны сабақта пайдаланудың тиімділігі:

 • Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді;

 • Ақыл - ойын дамытады;

 • Шығармашылық белсендігін арттырады;

 • Ұжымдық іс - әрекетке тәрбиелейді;

 • Тіл байлығын жетілдіреді;

 • Жан - жақты ізденушілігін арттырады.

АКТ - ның негізгі мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс - әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан - жақты дара тұлға ретінде тәрбиелеу. Білімберуде АКТ – ныпайдалану мен оқушылардыңқұзіреттілігінқалыптастыру, қазіргізаманталабынасай АКТ - ны, электрондықоқулықтардыжәне Интернет ресурстардыпайдалануоқушыныңбілім беру үрдісінде шығармашылық қабілетіндамытуғамүмкіндікбереді. АКТ – нысабақтапайдаланукезіндеоқушыларбұрыналғанбілімдерінкеңейтіп, өзбетіменшығармашылықтапсырмаларорындайды. Соныменқатар АКТ құралдарыменжұмысістеубарысындамектепоқушыларыныңоқуға, білімалуғадегенұмтылысыныңартуы АКТ құралдарыменжұмысістейалужаңалығыменғанаемес, соныменберілетіноқутапсырмаларынқиындықдеңгейібойыншареттейалумүмкіндігінен, тапсырманыңдұрыснәтижесіүшінмарапаттайалуқызметінен де байқалады. Заманауи АКТ құралдарыменжұмысістеуоқушылардыұқыптылыққа, нақтылыққа, берілгентапсырмалардыңнәтижеліорындалуына, бастымәселегеназараударабілугебаулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарыменжұмысістеубарысындаоқушылардыңөзініңжекеіс – әрекетіндұрысжоспарлауға, дұрысшешімқабылдайалуғатәрбиелейді.

Әрбір ұстаздың алдына келген бала да әртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап, оған тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда АКТ құралдарынпайдаланаотырып презентация құралдарыарқылысипаттап, артынан осы материалдардыфлеш – карталарынасалыпберудіңтиімділігінбілеміз.

Видео - сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу құралы ретінде қиялды, абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына және пәнге қызығушылықты арттырады. Презентацияларбіржағынаноқушыларғажаңаматериалды (иллюстрация, фотосуреттер, бейнелік, дидактикалықматериалдар, т. с. с.) көрнекті түрдекөрсетуқұралыболса, екіншіжағынан, мұғалімдерге осы материалдардыжәне оны қолдануарқылысабақтымеңгертупроцесінжеңілдетеді. Видео - сабақтар педагогикалық технологияның алғабасқантағыбірқадамы. Оқушылардыңақпараттытеледидар, компьютер және т. б. техникалық құралдардың көмегімен жақсықабылдайтынынжақсыбілеміз.

Ақпараттықтехнологиялардыңішіндегімультимедиялыққұралдардасабақкезеңдеріндепайдаланукезіндегібұлқұралдардыңтиімдітұстарынатапкөрсетсек, олар:

- Оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады;

- Тынымдық қабілетін қалыптастырады;

- Этнопедагогикалық тәрбие береді;

- Оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды;

- Оқытушының уақытын үнемдейді;

- Оқулықтан тыс, қосымша мәліметтер береді;

Ақпараттық технологияның негізгі мақсаты – қолданушыны керекті мәліметті өздігінен іздеп табуға талпындыру, яғни ізденімпаздыққа үйрету. Сондықтан, бүгінгікомпьютерлендірілгенғасырдаесептеутехникасыныңөтежылдамдамып, оны ғылымныңкез-келгенсалаларынақолданып, оданнақтылынәтижелералуымызғабайланыстығылым мен білімдіоданәрітереңмеңгертудеақпараттықтехнологиялардықолданғанымыз аса маңызды.

Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын қолдану инновациялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап етілуде. Оқуүрдісіндеосындайжаңарғанозықтәжірибелердібелсендіпайдаланужәнеқолданукейінгіжылдарыайтарлықтайоңтәжірибеберіпотыр. Бүгіндеқоғамныңжекетұлғалы, дамығанадамын тәрбиелейтін маманға өзініңүздіксізшығармашылықізденуі, оқытудажаңапедагогикалықтехнологиялар мен инновациялықәдіс-тәсілдердімеңгеруі, кәсіби құзырлығыныңжоғарыдеңгейдеболуықажет.

Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыныбілімалуға, оқуға, үйретугекөпмәнберілуітиіс.Оқушылардыкәсіптікбілімалуыменқатаршешендікшеберлігі мен баяндаужүйелілігіқалыптасқан, өзпікірінашықбілдіретінсаналыұрпақетіптәрбиелеукерек.

 • История
Описание:

«Адамзатүшін ХХІ ғасыр – жаңатехнологияларғасырыболмақ, ал осы жаңатехнологиялардыжүзегеасырып, өміргеенгізу, игеружәнежетілдіру – бүгінгіжасұрпақ, сіздердіңеншілеріңіз... Ал жасұрпақтыңтағдыры – ұстаздардыңқолында»

(Н. Ә. Назарбаев)

 

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындылап отыр. Мұғалімдергеқойылатынталаптардыңбірі – оқытудыңжаңатехнологияларынмеңгеру. Осындай аса қажеттітехнологиялардыңбірі – ақпараттық – коммуникациялықтехнологияларды (бұдан кейін АКТ) пайдалану. АКТ – ныигеруқазіргізамандаәрбіржекетұлғаүшінқажеттішартқаайналды. АКТ – ныңдамуыкезеңінде осы заманғасайбілімдішәкірттәрбиелеумұғалімніңбастыміндетіболыптабылады. Қоғамдағы ақпараттандырупроцестерініңқарқындыдамуыжан - жақты, жаңатехнологиянымеңгергенжекетұлғақалыптастырудыталапетеді.

Скачать материал
Автор Сагандыкова Куралай Асхатовна
Дата добавления 02.12.2014
Раздел История
Подраздел Другое
Просмотров 1881
Номер материала 6224
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.