Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Анатілім – ардақтым

Анатілім – ардақтым

Балабақшадағы тіл мерекесі.

«Ана тілім – ардақтым»

 Жүргізуші: Қуаныш бүгін мереке,

Шуағын шашып тұр әлем.

Өнердің түскен жолына,

Жас досым саған мың сәлем.

Құрметті балалар, қонақтар бүгін сіздер тіл апталығына

арналған ертеңгілікке қош келіпсіздер!

Ертеңгілігімізді әнұраннан бастайық.

Әнұран: барлық балалардың орындауында.

Қонақ (Германиядан келген)

- Гутэн таг! Мен Германиядан келдім! Кешіріңіз мен қазақша сөйлей алмаймын. Қазақша үйренуге келдім.

Жүргізуші:Балалар, амандасайық қонақпен!

Жүргізуші: Сіз бізге өзіңіздің туған жеріңіз туралы айтып беріңізші?

Қонақ: Германия өте әдемі, шағын мемлекет. Бас қала – Берлин деп аталады.

Табиғаты өте әдемі. Мен өзімнің туған жерімді сүйемін.

Жүргізуші: Рахмет, Сіз қазақ тілін үйреніп жүрсеңіз бізде тіл мерекесі өтіп жатыр. Қонақ болыңыз! Біздің балалар Қазақстан туралы сізге айтып береді.

Жүргізуші: Балалар, біз қай Республикада тұрамыз?

- Бас қала қай қала?

- Біздің қаламыз қалай аталады?

- Қай балабақшаға барамыз?

- Нешінші топқа барамыз?

Жүргізуші: Балалар, адамға тіл не үшін керек?

(Балалардың жауабы)

- Дұрыс, тіл адам бір-бірімен тілдесуге керек. Адамдар сөйлеу үшін керек.

Жүргізуші: Біздің Республикамызда көп ұлттар тұрады. 150 ден астам әртүрлі ұлттар тұрады.

-Балалар қандай ұлттарды білесіңдер?

(Балалардың жауабы.)

Жүргізуші:

- Дұрыс. Осы халықтар өз тілдерінде еркін сөйлесе алады. Бірақ біз Қазақстан Республикасында тұрғаннан кейін, біздің мемлекеттік тіліміз – қазақ тілі болып есептеледі. Осы тілді біз білуіміз, құрметтеуіміз керек.

 

Жүргізуші: Қазақ тілі – қазақтың ана тілі,

Бірақ оған адам аз бас иетін.

Қазақ тілі – қазақтың дара тілі,

Кейбіреулер түсінбес қасиетін.

 

Кейбіреулер өз тілін шұбарлайды,

Орыс тілі сіңген ғой санамызға.

Неге олар «тілім» деп қуынбайды,

Шынымен-ақ басқа боп барамыз ба?

 

Бұл менің ұлтты сүйген өздік ойым.

Өз тілімде керемет ақыл –ойым.

Қасиетті қазақ тіл – бабам тілі,

Ол тарих, сенің, менің абыройым!

 

Жүргізуші: Ал қазір, балалар, тіл туралы, біздің Отанымыз туралы тақпақтарды, мақалдарды тыңдайық.

 

Ана тілім – менің

Әлдилеген әнім.

Ана тілім – демім,

Ана тілім жаным.

 

Отан – жерім,

Отан – суым.

Отан қуат, нәр береді.

Отан – ұран

Отан – туым

Отан – мәңгі гүлденеді.

Жүргізуші: Қазақстанда көп ұлттар турады, олар барлығы тату-тәтті өмір сүріде деп айттық. Ал, қазір өзіміздің балабақша туралы бір ән тыңдайық.

Өлең: « Біздің балабақшада» Орындаушы қазақ тобының балалары.

 

Отан – сенің ата-ананаң,

Отан – досың бауырың.

Отан - өлкең астанаң

Отан – аудан, ауылың

 

Ана тілің, арың бұл.

Ұяттың боп тұр бетте.

Өзге тілдің, бәрін біл.

Өз тіліңді құрметте.

 

Жүргізуші: Балалар, біз кішкене бойымызды жазып ойын ойнайық.

Қазақтың ұлттық ойыны: «Қыз қуу».

Жүргізуші: Мерекемізді жалғастырайық. Өздерінің тақпақтарын оқып береді:

Ана тілім – елім,

Қажыр, қайрат, күшім.

Ана тілім – менің,

Баста бақыт құсым.

Жанымнан да қымбат,

Ана тілім маған.

Ана сөзін тыңдап,

Үлгі, өнеге алам.

 

Ана тілім – анам,

Аппақ қардай арым.

Мұра еткен бабам,

Жарқыраған шамым.

 Ел таңбасы елімнің,

Елдігімнің белгісі.

Мұнда да бар ерлігім,

Мұнда да бар жер күнім.

 Көк аспандай көкпеңбек

Қазақстан жалауы.

Көк емес ол тектен-тек,

Елдің ашық қабағы.

Жүргізуші: Тілді дамыту үшін біз әрдайым мақал-мәтелдерді жаттаймыз.

Для всестороннего развития языка большую роль играют пословицы и поговорки.

Мақал мәтелдерді қазақ ересек тобының балалары дайындап келді.

Талаптыға нұр жауар

Ақыл - азбайды, білім - тозбайды.

: Оқу білім бұлағы, Білім - өмір шырағы.

Туған жер – алтын бесік

Жүргізуші:

Әр ұлттың өзінің билері бар. Ал біз бүгін өзіміздің қазақ биін тамашалаймыз!

Қыздар тобы. Қазақ биі

Қонақ: Маған өте ұнады. Жарайсыңдар балалар! Сендердің өнерлеріңді көрдім. Ал, балалар, келіңдер мен сендерге неміс ойынын үйретемін.

Жүргізуші: Мерекеміздің соңында балалар «Мектеп ана» деген бір өлең айтады

Жүргізуші: Осымен біздің мереке аяқталды. Қонақпен қоштасайық! Сау болыңыз!

КММ «Новокаменка орта мектебі»

Личные дела

Жеке іс-қағаздары


2016-2017 оқу жылыКММ «Новокаменка орта мектебі»

Нормативные документы

Нормативтік құжаттар


2016-2017 оқу жылыКММ «Новокаменка орта мектебі»

«Нұрсад» шағын - орталығы

Тілдер күні мерекесі

Тақырып: «Ана тілім-ардақтым»Қазақ тілі мұғалімі: Байкенжеева А.Е.

2016-2017 оқу жылы

  • Начальные классы
Описание:

Балабақшадағытілмерекесі.

«Анатілім – ардақтым»

Жүргізуші: Қуанышбүгінмереке,

Шуағыншашыптұрәлем.

Өнердіңтүскенжолына,

Жасдосымсағанмыңсәлем.

Құрметтібалалар, қонақтарбүгінсіздертілапталығына

арналғанертеңгіліккеқошкеліпсіздер!

Ертеңгілігіміздіәнұраннанбастайық.

Әнұран: барлықбалалардыңорындауында.

Қонақ (Германияданкелген)

- Гутэнтаг! Мен Германияданкелдім! Кешіріңіз мен қазақшасөйлейалмаймын. Қазақшаүйренугекелдім.

Жүргізуші:Балалар, амандасайыққонақпен!

Жүргізуші: Сізбізгеөзіңіздіңтуғанжеріңізтуралыайтыпберіңізші?

Қонақ: Германия өтеәдемі, шағынмемлекет. Бас қала – Берлин депаталады.

Табиғатыөтеәдемі. Мен өзімніңтуғанжерімдісүйемін.

Жүргізуші: Рахмет, Сізқазақтілінүйреніпжүрсеңізбіздетілмерекесіөтіпжатыр. Қонақболыңыз! БіздіңбалаларҚазақстантуралысізгеайтыпбереді.

Жүргізуші: Балалар, бізқайРеспубликадатұрамыз?

- Бас қалақайқала?

- Біздіңқаламызқалайаталады?

- Қайбалабақшағабарамыз?

- Нешіншітопқабарамыз?

Жүргізуші: Балалар, адамғатіл не үшінкерек?

(Балалардыңжауабы)

- Дұрыс, тіладамбір-біріментілдесугекерек. Адамдарсөйлеуүшінкерек.

Жүргізуші: БіздіңРеспубликамыздакөпұлттартұрады. 150 денастамәртүрліұлттартұрады.

-Балаларқандайұлттардыбілесіңдер?

(Балалардыңжауабы.)

Жүргізуші:

- Дұрыс. Осы халықтарөзтілдеріндееркінсөйлесеалады. БірақбізҚазақстанРеспубликасындатұрғаннанкейін, біздіңмемлекеттіктіліміз – қазақтіліболыпесептеледі. Осы тілдібізбілуіміз, құрметтеуімізкерек.

Жүргізуші: Қазақтілі – қазақтыңанатілі,

Бірақоғанадам аз бас иетін.

Қазақтілі – қазақтың дара тілі,

Кейбіреулертүсінбесқасиетін.

Кейбіреулерөзтіліншұбарлайды,

Орыстілісіңгенғойсанамызға.

Неге олар «тілім» депқуынбайды,

Шынымен-ақбасқабопбарамыз ба?

Бұлменіңұлттысүйгенөздікойым.

Өзтілімдекереметақыл–ойым.

Қасиеттіқазақтіл – бабам тілі,

Олтарих, сенің, меніңабыройым!

Жүргізуші: Ал қазір, балалар, тілтуралы, біздіңОтанымызтуралытақпақтарды, мақалдардытыңдайық.

Анатілім – менің

Әлдилегенәнім.

Анатілім – демім,

Анатілімжаным.

Отан – жерім,

Отан – суым.

Отанқуат, нәрбереді.

Отан – ұран

Отан – туым

Отан – мәңгігүлденеді.

Жүргізуші: Қазақстандакөпұлттартурады, оларбарлығы тату-тәттіөмірсүрідедепайттық. Ал, қазірөзіміздіңбалабақшатуралыбірәнтыңдайық.

Өлең: « Біздіңбалабақшада» Орындаушықазақтобыныңбалалары.

Отан – сеніңата-ананаң,

Отан – досыңбауырың.

Отан - өлкеңастанаң

Отан – аудан, ауылың

Анатілің, арыңбұл.

Ұяттыңбоптұрбетте.

Өзгетілдің, бәрінбіл.

Өзтіліңдіқұрметте.

Жүргізуші: Балалар, бізкішкенебойымыздыжазыпойынойнайық.

Қазақтыңұлттықойыны: «Қызқуу».

Жүргізуші: Мерекеміздіжалғастырайық. Өздерініңтақпақтарыноқыпбереді:

Анатілім – елім,

Қажыр, қайрат, күшім.

Анатілім – менің,

Баста бақытқұсым.

Жанымнан да қымбат,

Анатіліммаған.

Анасөзінтыңдап,

Үлгі, өнегеалам.

Анатілім – анам,

Аппаққардайарым.

Мұраеткен бабам,

Жарқырағаншамым.

Ел таңбасыелімнің,

Елдігімніңбелгісі.

Мұнда да бар ерлігім,

Мұнда да бар жеркүнім.

Көкаспандайкөкпеңбек

Қазақстанжалауы.

Көкемесолтектен-тек,

Елдіңашыққабағы.

Жүргізуші: Тілдідамытуүшінбізәрдайыммақал-мәтелдердіжаттаймыз.

Для всестороннего развития языка большую роль играют пословицы и поговорки.

Мақалмәтелдердіқазақересектобыныңбалаларыдайындапкелді.

Талаптығанұржауар

Ақыл - азбайды, білім - тозбайды.

: Оқубілімбұлағы, Білім - өміршырағы.

Туғанжер – алтын бесік

Жүргізуші:

Әрұлттыңөзініңбилері бар. Ал бізбүгінөзіміздіңқазақбиінтамашалаймыз!

Қыздартобы. Қазақбиі

Қонақ: Мағанөтеұнады. Жарайсыңдарбалалар! Сендердіңөнерлеріңдікөрдім. Ал, балалар, келіңдер мен сендергенемісойынынүйретемін.

Жүргізуші: Мерекеміздіңсоңындабалалар «Мектепана» дегенбірөлеңайтады

Жүргізуші: Осыменбіздіңмерекеаяқталды. Қонақпенқоштасайық! Сауболыңыз!

КММ «Новокаменка орта мектебі»

Личные дела

Жеке іс-қағаздары2016-2017 оқу жылы

КММ «Новокаменка орта мектебі»

Нормативные документы

Нормативтік құжаттар2016-2017 оқу жылы

КММ «Новокаменка орта мектебі»

«Нұрсад» шағын - орталығы

Тілдер күні мерекесі

Тақырып: «Ана тілім-ардақтым»

Қазақ тілі мұғалімі: Байкенжеева А.Е.

2016-2017 оқу жылы

Скачать материал
Автор Байкенжеева Алмагуль Елубаевна
Дата добавления 22.11.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Другое
Просмотров 596
Номер материала MA-068683
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс повышения квалификации
«Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»